அபிதான சிந்தாமணி

சாரங்கரவன 624 சாரதை கரேந்திரனுக்கு இளைய மனைவி சித்தி விட்டுப் பெயரத்தொடங்கினர். சாரஸ்வத ராங்கி சாரங்கதரனை விரும்பிப் பலாத்' ரும் அவ்வாறு செல்லத் தொடங்குகையில் காரம் செய்தும் இவன் உடன்படாததால் சரஸ்வதி நீ செல்லற்க நான் உனக்கு இவள் தன்னைப் பலாத்காரமாக இழுத் வேண்டிய மீனாசாரத்தைத் தருகிறேன் தான் எனப் புருஷனிடம் கூறினள். என்று நிறுத்தினள். க்ஷாமம் கழிந்து ருஷி இராஜ நரேந்திரனிவனைக் காட்டில் கை கள் வேதந்தெரியாது மயங்குகையில் அவர் கால்களைச் சேதிக்கச் செய்தனன். சாரங்க கள் இவரை ஆசாரியராகப் பெற்று வேத தரன் ஒரு சித்தர் அருளால் கைகால்கள் முணர்ந் தனர். ததீசி தவஞ்செய்த தீர்த்தம் வளரப்பெற்று அரசனாயினான். சாரஸ்வதம். இதில் பலராமர் தீர்த்த யாத் சாரங்கரவன் ஜனமே ஜயனுக்குச் சர்ப்ப திரையில் ஸ்நானஞ்செய்தார். (பார - சல்) யாசம் செய்வித்தமுனி. (பா - ஆதி) 2. அட்டகோண இருடியைக் காண் 5. சாரங்கி - மந்தபால முனிவனால் மணந்து சாரணன் -- 1. இராவண தூ தன் வானர கொள்ளப்பட்ட தாழ்ந்த சாதிப்பெண் சேனை, கடற்கரையி லிறங்கியிருக்கும் இவள் பகலியுருக்கொண்டவளாக இருக்க செய்தியறிந்து இராவணனுக்கு அறிவித் லாம். மந்தபாலனைக் காண்க. (மது.) தவன். சாரங்கள் - ஒரு வேதியன், இவன், பார் 2. யதுகுலத்து அரசரில் ஒருவன் வசு வதியாரின் தோழியர்களைப் புத்திரிகளா தேவருக்கு ரோகணியிடம் பிறந்தவன். கப் பெற்றவன் ஆக்கன்னியர் மானிட '3. யதுவம்சத்துக் கிருஷ்ணனுடன் பிற ராகப் பிறந்த சாபத்தைப் பேரூரில் சிவந்தவன். (பா - ஆதி.) பூசைசெய்து நீக்கிக்கொண்டனர். சாரணர் - தேவசாதியார். சாரசன் - 1 திரு சராட்டிரன் குமரன். சாரணை - சிவபூசையால் முத்திபெற்றவள். 2. இராவணனுக்கு மந்தரி. சாரதா - ஒரு மாயாதேவி. சாரதாண்டாயினி - இவன்கேகய தேசத் சாரதை - வேதவிர தன் பெண். இவளைப் தரசன். இவன் சுருதசேனை யென்பவளை பதுமநான் என்னும் விருத்த வேதியன் மணந்து இருக்கையில் புத்ரரில்லாமை அரசவலிமையால் மணந்து சுகம்பெறாது யால் கணவன் சொற்படி ஒரு வேதியனைக் இறக்க, இவளும் இறந்து மறுபிறப்பில் கூடித் தர்ஜயன் முதலிய (கூ) மஹாரதர் ஒரு வேதியனை மணந்து சுகம்பெறாது களைப் பெற்றுக்கொண்டனள். இந்தச் அயங்கலையாயினள். இவ்வகை வள் சுருதசேனை குத்தியின் சகோதரி. அமங்லையா யிருக்கையில் ஒரு வேதியன் சாரதாபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று. பிகைக்கு வந்தனன். அவனைச் சாரதை சாரத்துவதன் - கிருபாசாரியருக்கு ஒரு உபசரிக்க வேதியன், - சுமங்கலியாய்ப் பெயர். (பா - ஆதி.) புத்திரபாக்கியத்துடன் இருக்க என்று சார் துவதி-1. துரோணசாரியர் பாரியை. ஆசீர்வதித்தனன். இதைச் சாரதைகேட் கிருபிக்கு ஒரு பெயர். டுச் தான் கைமை என்று கூறிகள். வேதி 2 ஒரு அப்ஸ ரசு. யன் என் வாக்கில் வந்த தாயினும் நீ உமா சாச்வதம் -1. ஒரு வட நூல் இலக்கணம். மஹேச்வா விரதம் அனுட்டிக்க என்று '2. சரஸ்வதி தீர்த்துள்ள தேசம் கூறி அவ்விரதத்தை அனுட்டிக்கச் செய் 3. சாரஸ்வதரைக் காண்க. வித்தனர். அதனால் உமாதேவியார் தரி சாச்வதர்-1 த சீசி முனிவர் ஒரு காலத்து சனமாக வேதியன் சாரதையின் செய் ஸரஸ்வதிந்தி தீரத்தில் ஸ்நானத்திற்குச் தியை அறிவித்தனன். பிராட்டியார் செல்ல இந்திரன் இவருடைய தவத்திற் இவள் இதற்கு முன் பாண்டி நாட்டில் ஒரு கஞ்சி அலம்புசையை யனுப்பருஷி இன் வேதியனுக்கு உள்ள இரண்டாவது ளைக்கண்டனர். வீரியம் சாஸ்வதி நதியில் மனைவி, பெயர் பதுமினி. இவள் தன் வீழ்ந்தது. அதைச் சரஸ்வதி கருத்தாங்கி னொத்த மூத்ததரகத்திக்குச் சுகம் தராது இவரைப் பெற்று ருஷியிடங் காட்டிப் இவளே அனுபவித்ததால் மூத்தவள் சுகம் பெயரிடப்பட்டு வளர்த்தனள் இவர் பொது இறந்தாள். ஆதலால் இப்பிறப் வேதத்தில் வல்லராய் வளர்ந்து வந்தனர். பில் மணந்தும் கணவன் இறந்தனன். இவ்வகை யிருக்கையில் பன்னிரண்டு வரு இவள் இனிப் பாண்டி நாட்டில் இவன் டம் கூாமம் உண்டாக இருடிகள் இடம் கணவனக் கனவிற் புணர்ந்து ஒரு புத்தி
சாரங்கரவன 624 சாரதை கரேந்திரனுக்கு இளைய மனைவி சித்தி விட்டுப் பெயரத்தொடங்கினர் . சாரஸ்வத ராங்கி சாரங்கதரனை விரும்பிப் பலாத் ' ரும் அவ்வாறு செல்லத் தொடங்குகையில் காரம் செய்தும் இவன் உடன்படாததால் சரஸ்வதி நீ செல்லற்க நான் உனக்கு இவள் தன்னைப் பலாத்காரமாக இழுத் வேண்டிய மீனாசாரத்தைத் தருகிறேன் தான் எனப் புருஷனிடம் கூறினள் . என்று நிறுத்தினள் . க்ஷாமம் கழிந்து ருஷி இராஜ நரேந்திரனிவனைக் காட்டில் கை கள் வேதந்தெரியாது மயங்குகையில் அவர் கால்களைச் சேதிக்கச் செய்தனன் . சாரங்க கள் இவரை ஆசாரியராகப் பெற்று வேத தரன் ஒரு சித்தர் அருளால் கைகால்கள் முணர்ந் தனர் . ததீசி தவஞ்செய்த தீர்த்தம் வளரப்பெற்று அரசனாயினான் . சாரஸ்வதம் . இதில் பலராமர் தீர்த்த யாத் சாரங்கரவன் ஜனமே ஜயனுக்குச் சர்ப்ப திரையில் ஸ்நானஞ்செய்தார் . ( பார - சல் ) யாசம் செய்வித்தமுனி . ( பா - ஆதி ) 2 . அட்டகோண இருடியைக் காண் 5 . சாரங்கி - மந்தபால முனிவனால் மணந்து சாரணன் - - 1 . இராவண தூ தன் வானர கொள்ளப்பட்ட தாழ்ந்த சாதிப்பெண் சேனை கடற்கரையி லிறங்கியிருக்கும் இவள் பகலியுருக்கொண்டவளாக இருக்க செய்தியறிந்து இராவணனுக்கு அறிவித் லாம் . மந்தபாலனைக் காண்க . ( மது . ) தவன் . சாரங்கள் - ஒரு வேதியன் இவன் பார் 2 . யதுகுலத்து அரசரில் ஒருவன் வசு வதியாரின் தோழியர்களைப் புத்திரிகளா தேவருக்கு ரோகணியிடம் பிறந்தவன் . கப் பெற்றவன் ஆக்கன்னியர் மானிட ' 3 . யதுவம்சத்துக் கிருஷ்ணனுடன் பிற ராகப் பிறந்த சாபத்தைப் பேரூரில் சிவந்தவன் . ( பா - ஆதி . ) பூசைசெய்து நீக்கிக்கொண்டனர் . சாரணர் - தேவசாதியார் . சாரசன் - 1 திரு சராட்டிரன் குமரன் . சாரணை - சிவபூசையால் முத்திபெற்றவள் . 2 . இராவணனுக்கு மந்தரி . சாரதா - ஒரு மாயாதேவி . சாரதாண்டாயினி - இவன்கேகய தேசத் சாரதை - வேதவிர தன் பெண் . இவளைப் தரசன் . இவன் சுருதசேனை யென்பவளை பதுமநான் என்னும் விருத்த வேதியன் மணந்து இருக்கையில் புத்ரரில்லாமை அரசவலிமையால் மணந்து சுகம்பெறாது யால் கணவன் சொற்படி ஒரு வேதியனைக் இறக்க இவளும் இறந்து மறுபிறப்பில் கூடித் தர்ஜயன் முதலிய ( கூ ) மஹாரதர் ஒரு வேதியனை மணந்து சுகம்பெறாது களைப் பெற்றுக்கொண்டனள் . இந்தச் அயங்கலையாயினள் . இவ்வகை வள் சுருதசேனை குத்தியின் சகோதரி . அமங்லையா யிருக்கையில் ஒரு வேதியன் சாரதாபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று . பிகைக்கு வந்தனன் . அவனைச் சாரதை சாரத்துவதன் - கிருபாசாரியருக்கு ஒரு உபசரிக்க வேதியன் - சுமங்கலியாய்ப் பெயர் . ( பா - ஆதி . ) புத்திரபாக்கியத்துடன் இருக்க என்று சார் துவதி - 1 . துரோணசாரியர் பாரியை . ஆசீர்வதித்தனன் . இதைச் சாரதைகேட் கிருபிக்கு ஒரு பெயர் . டுச் தான் கைமை என்று கூறிகள் . வேதி 2 ஒரு அப்ஸ ரசு . யன் என் வாக்கில் வந்த தாயினும் நீ உமா சாச்வதம் - 1 . ஒரு வட நூல் இலக்கணம் . மஹேச்வா விரதம் அனுட்டிக்க என்று ' 2 . சரஸ்வதி தீர்த்துள்ள தேசம் கூறி அவ்விரதத்தை அனுட்டிக்கச் செய் 3 . சாரஸ்வதரைக் காண்க . வித்தனர் . அதனால் உமாதேவியார் தரி சாச்வதர் - 1 சீசி முனிவர் ஒரு காலத்து சனமாக வேதியன் சாரதையின் செய் ஸரஸ்வதிந்தி தீரத்தில் ஸ்நானத்திற்குச் தியை அறிவித்தனன் . பிராட்டியார் செல்ல இந்திரன் இவருடைய தவத்திற் இவள் இதற்கு முன் பாண்டி நாட்டில் ஒரு கஞ்சி அலம்புசையை யனுப்பருஷி இன் வேதியனுக்கு உள்ள இரண்டாவது ளைக்கண்டனர் . வீரியம் சாஸ்வதி நதியில் மனைவி பெயர் பதுமினி . இவள் தன் வீழ்ந்தது . அதைச் சரஸ்வதி கருத்தாங்கி னொத்த மூத்ததரகத்திக்குச் சுகம் தராது இவரைப் பெற்று ருஷியிடங் காட்டிப் இவளே அனுபவித்ததால் மூத்தவள் சுகம் பெயரிடப்பட்டு வளர்த்தனள் இவர் பொது இறந்தாள் . ஆதலால் இப்பிறப் வேதத்தில் வல்லராய் வளர்ந்து வந்தனர் . பில் மணந்தும் கணவன் இறந்தனன் . இவ்வகை யிருக்கையில் பன்னிரண்டு வரு இவள் இனிப் பாண்டி நாட்டில் இவன் டம் கூாமம் உண்டாக இருடிகள் இடம் கணவனக் கனவிற் புணர்ந்து ஒரு புத்தி