அபிதான சிந்தாமணி

சாம்பாசுரன் - 623 சாரங்கதரன் 5. கிருஷ்ண சாபத்தால் குஷ்டநோய் லியவைகளிலிருந்து செய்யப்படுகின்றன. பெற்றுச் சூர்ய பூசையால் விமோசன கருமை வெள்ளை, செம்மை, பசுமை, நீலம், மடைந்சான். பவிஷ் - புரா) மஞ்சள், இவை ஒன்றுடன் ஒன்று எற்றக் 6. தென்னாட்டுப் பறையர்க்கு ஒரு குறைவாகச் சேர்த்துக் கூட்டினால் பல பட்டம் | வேறு வர்ணங்களாம். சாம்பாசான் - ஒரு உசுரன் இவன் பிரத் சாயலன் -- காவிரிப்பூம் பட்டினத்திருந்த தியும் நன் தனக்கு விரோதி என எண் ஒரு வணிகன். எட்டிப்பட்டம் பெற்றான். ணிச் சிசுவாயிருக்கையில் கடலில் தூக்கி சிலப்பதிகாரம்) வந்து இட்டனன் அச்சிசுவை மீன் விழுங் சாயன் - 1. தாதைக்குக் கு குவிடம் பிறந்த கிற்று. அம் மீனை வலைஞன் பிடித்சனன். குமரன், அந்த மீனைச் சேதிக்க அதன் வயிற்றில் '2. ஆருணியாசனுடைய பெரும்படைத் குழந்தை யிருந்தது. அதைச் சாம்பாசு | தலைவர்களுள் ஒருவன் பெ - கதை) ரன் பனையிலிருக்கும் மாயாவதி வளர்க்க சாயாசான் பாலகணபதியின் சாயையைப் அவனால் சூரன் கொலையுண்டனன், - பற்றி வருத்தவந்து விநாயகரது உறுத்த சாம்பாதித்தன் - சாம்பன், நாரதனை வணங் பார்வையால் இறக்கவன். காதால் வயிரங்கொண்டு கண்ணனை சாயாதேவி - 1. சூரியன் தேவி, சங்கா நோக்கிப் பெண்கள் கூடியிருக்குந் தரு தேவியைக் காண்க. ணத்தில் அழகுள்ளான் குமானாயிலும் - 2 இவள் இராமருக்குச் சீதைக்குப் சித்தசலனம் உண்டாம். ஆதலால் இப் பிரதியாசச் சீதையின் உருவமாக அக்னி போது இவ்விடம் சாம்பன் வந்ததினால் யால் கொடுக்கப்பட்டவள். இராவணவத இப்பெண்களது முகம் வேர்க்கின்றது ; முடிவில் உண்மையான சீதை வந்தபின் எனக் கண்ணன் சாம்பனைச் கோபித்துக் என்சதியென்னவென இராமரைக் கேட்க குட்டநோய் அடைக எனச் சபித்தனன். நீபுட்கரத் தீவு சென்று தவம்புரிந்து சவர் அவ்வகை சாம்பன் குட்டநோய் அடை க்கலஷ்மியாய்ப் பின் நீண்ட காலம்சென்று ந்து காசியில் சூரிய பூசைசெய்து சாபம் யஞ்ஞகுண்டத்திற் பிறந்து துவாபாயுகத் நீங்கப் பெற்றான். சாம்பன் தொழுததால் தில் திரௌபதியாய்ப் பாண்டவர்க்குத் சாம்பாதித்தன் எனச் சூரியன் கூறப் தேவியாக என அவ்வாறானவள், (தே பா.) பட்டனன். (காசிகாண்டம்) சாயாபுருஷதரிசனம் - பகலிற் சூரியனை சாம்பான் - இடையரிலும், பறையரிலு யாவது, இரவிற் சந்திரனையாவது தனக் ஒருவகை வகுப்பு. குப் பின்புறமாக்கி மந்திர செபத்தாற் சாம்பிராணி -இது, பார்னியோ, ஜாவா, தனது சாயையைப் பூமியிற்பார்த்துச் சுமத்ரா, ஸயாம் - முதலிய இடங்களிலுண் சிறிதுநேரத்தில் அவ்வகையே ஆகாயத் டாம் ஒருவகை மரத்தின் பால், இதை இந் திற் பார்க்க அவ்வுரு ஆகாயத்தில் தோற் துக்கள் தங்கள் தேவதைகளுக்கு ஆரா றும். இவ்வுரு சிரமில்லாது தோன்றின் தனை மணப்பொருளாகக் கொள்கின்றனர். ஆறு மாதத்தில் இறப்பான் சாம்யமனி - பாகலிக புத்திரன். சோமதத் சாயும்படை தாங்கி - கள்ளர் சாதியில் ஒரு தனுக்கு ஒரு பெயர். வகை யார். சாயக்காரர் - சாயத்தொழில் செய்யும் சாயை - கணவன் இந்திரிய ரூபமாகத்தன் சாதியார். மனையாளை யடைந்து கருப்பமாகச் சனித் சாயதாசாரியார் - சாமவேதத்தில் தாந்திய துப்பின் அவளிடத்தினின்று பிள்ளையா மென்னும் பிராம்மணத்திற்கு வியாக்கி கப் பிறக்கிறபடியால் அக்கருத்தாங்கிய யானஞ் செய்தவர். மாதவாசாரியர் சகோ மனைவி சாயை எனப்படுவாள். (மது.) தரா. சாரகுமான் - அநாகுலனைக் காண்க. சாயம் - 1. பிரபாவின் குமரன். சாரங்கதான் - இவன், இராஜமகேந்திர 2. அவுரி, நுணா, மஞ்சள், அரக்கு முத புரத்தரசனாகிய இராஜ நரேந்திரனுக்கு லியவற்றைப் பதப்படுத்திச் சாயம் ஊட்டு ரத்னாங்கயிடம் பிறந்த குமரன். இவன் தன் நண்பனுடன் புறாவட்டு விளையாடு சாயவகைகள் - இவை மாப்பட்டைகள் கையில் புறா ஒன்று சிற்றன்னை வீட்டில் வேர்கள், மஞ்சள் அவுரிச்செடி முத புக இவனது அழகைக் கண்ட இராஜ
சாம்பாசுரன் - 623 சாரங்கதரன் 5 . கிருஷ்ண சாபத்தால் குஷ்டநோய் லியவைகளிலிருந்து செய்யப்படுகின்றன . பெற்றுச் சூர்ய பூசையால் விமோசன கருமை வெள்ளை செம்மை பசுமை நீலம் மடைந்சான் . பவிஷ் - புரா ) மஞ்சள் இவை ஒன்றுடன் ஒன்று எற்றக் 6 . தென்னாட்டுப் பறையர்க்கு ஒரு குறைவாகச் சேர்த்துக் கூட்டினால் பல பட்டம் | வேறு வர்ணங்களாம் . சாம்பாசான் - ஒரு உசுரன் இவன் பிரத் சாயலன் - - காவிரிப்பூம் பட்டினத்திருந்த தியும் நன் தனக்கு விரோதி என எண் ஒரு வணிகன் . எட்டிப்பட்டம் பெற்றான் . ணிச் சிசுவாயிருக்கையில் கடலில் தூக்கி சிலப்பதிகாரம் ) வந்து இட்டனன் அச்சிசுவை மீன் விழுங் சாயன் - 1 . தாதைக்குக் கு குவிடம் பிறந்த கிற்று . அம் மீனை வலைஞன் பிடித்சனன் . குமரன் அந்த மீனைச் சேதிக்க அதன் வயிற்றில் ' 2 . ஆருணியாசனுடைய பெரும்படைத் குழந்தை யிருந்தது . அதைச் சாம்பாசு | தலைவர்களுள் ஒருவன் பெ - கதை ) ரன் பனையிலிருக்கும் மாயாவதி வளர்க்க சாயாசான் பாலகணபதியின் சாயையைப் அவனால் சூரன் கொலையுண்டனன் - பற்றி வருத்தவந்து விநாயகரது உறுத்த சாம்பாதித்தன் - சாம்பன் நாரதனை வணங் பார்வையால் இறக்கவன் . காதால் வயிரங்கொண்டு கண்ணனை சாயாதேவி - 1 . சூரியன் தேவி சங்கா நோக்கிப் பெண்கள் கூடியிருக்குந் தரு தேவியைக் காண்க . ணத்தில் அழகுள்ளான் குமானாயிலும் - 2 இவள் இராமருக்குச் சீதைக்குப் சித்தசலனம் உண்டாம் . ஆதலால் இப் பிரதியாசச் சீதையின் உருவமாக அக்னி போது இவ்விடம் சாம்பன் வந்ததினால் யால் கொடுக்கப்பட்டவள் . இராவணவத இப்பெண்களது முகம் வேர்க்கின்றது ; முடிவில் உண்மையான சீதை வந்தபின் எனக் கண்ணன் சாம்பனைச் கோபித்துக் என்சதியென்னவென இராமரைக் கேட்க குட்டநோய் அடைக எனச் சபித்தனன் . நீபுட்கரத் தீவு சென்று தவம்புரிந்து சவர் அவ்வகை சாம்பன் குட்டநோய் அடை க்கலஷ்மியாய்ப் பின் நீண்ட காலம்சென்று ந்து காசியில் சூரிய பூசைசெய்து சாபம் யஞ்ஞகுண்டத்திற் பிறந்து துவாபாயுகத் நீங்கப் பெற்றான் . சாம்பன் தொழுததால் தில் திரௌபதியாய்ப் பாண்டவர்க்குத் சாம்பாதித்தன் எனச் சூரியன் கூறப் தேவியாக என அவ்வாறானவள் ( தே பா . ) பட்டனன் . ( காசிகாண்டம் ) சாயாபுருஷதரிசனம் - பகலிற் சூரியனை சாம்பான் - இடையரிலும் பறையரிலு யாவது இரவிற் சந்திரனையாவது தனக் ஒருவகை வகுப்பு . குப் பின்புறமாக்கி மந்திர செபத்தாற் சாம்பிராணி - இது பார்னியோ ஜாவா தனது சாயையைப் பூமியிற்பார்த்துச் சுமத்ரா ஸயாம் - முதலிய இடங்களிலுண் சிறிதுநேரத்தில் அவ்வகையே ஆகாயத் டாம் ஒருவகை மரத்தின் பால் இதை இந் திற் பார்க்க அவ்வுரு ஆகாயத்தில் தோற் துக்கள் தங்கள் தேவதைகளுக்கு ஆரா றும் . இவ்வுரு சிரமில்லாது தோன்றின் தனை மணப்பொருளாகக் கொள்கின்றனர் . ஆறு மாதத்தில் இறப்பான் சாம்யமனி - பாகலிக புத்திரன் . சோமதத் சாயும்படை தாங்கி - கள்ளர் சாதியில் ஒரு தனுக்கு ஒரு பெயர் . வகை யார் . சாயக்காரர் - சாயத்தொழில் செய்யும் சாயை - கணவன் இந்திரிய ரூபமாகத்தன் சாதியார் . மனையாளை யடைந்து கருப்பமாகச் சனித் சாயதாசாரியார் - சாமவேதத்தில் தாந்திய துப்பின் அவளிடத்தினின்று பிள்ளையா மென்னும் பிராம்மணத்திற்கு வியாக்கி கப் பிறக்கிறபடியால் அக்கருத்தாங்கிய யானஞ் செய்தவர் . மாதவாசாரியர் சகோ மனைவி சாயை எனப்படுவாள் . ( மது . ) தரா . சாரகுமான் - அநாகுலனைக் காண்க . சாயம் - 1 . பிரபாவின் குமரன் . சாரங்கதான் - இவன் இராஜமகேந்திர 2 . அவுரி நுணா மஞ்சள் அரக்கு முத புரத்தரசனாகிய இராஜ நரேந்திரனுக்கு லியவற்றைப் பதப்படுத்திச் சாயம் ஊட்டு ரத்னாங்கயிடம் பிறந்த குமரன் . இவன் தன் நண்பனுடன் புறாவட்டு விளையாடு சாயவகைகள் - இவை மாப்பட்டைகள் கையில் புறா ஒன்று சிற்றன்னை வீட்டில் வேர்கள் மஞ்சள் அவுரிச்செடி முத புக இவனது அழகைக் கண்ட இராஜ