அபிதான சிந்தாமணி

சாமிநாதன் 622 சாம்பன சாமி நாதன் - குமாரக்கடவுள் ; பிரமனைப் மித்தவன். அமிர்தமதன காலத்து இரு பிரணவப்பொருள் வினாவிய காலத்தில் ந்தவன். சிரஞ்சீவிகளில் ஒருவன். சியமந் அவன் கூறாததால் அவனைச் சிறையிட்ட தகமணியின் பொருட்டுக் கண்ணனிடத் னர். இதனை அறிந்த சிவமூர்த்தி குமாசக் தில் (28) நாள் யுத்தஞ்செய்து சலித்து சடவுளை அதற்குப் பொருள் கேட்க அக் விட்ணுமூர்த்தி யென்று அறிந்து மணி காலத்தில் குமாரக்கடவுள் சிவமூர்த்தியை யையும் தனது புத்திரியாகிய சாம்பவதி மாணாக்கர்போல் இருக்கச்செய்து தாம் யைாம் அவர்க்குக் கொடுத்தவன். இவற் அதற்குப் பொருள் அருளிச்செய்த கும குச் சாம்பவான், சாம்பவந்தன் எனவும் சக்கடவுள் திருவுரு. பெயர். குமரி சாம்பவதி, இவன் பூர்வத் சாமிப்புலி - சம்மட்டி மக்கள் இவ்விருவ தில் பிரமபுத்திரன், வாமனர் மண்ணளந்த ரும் கள்ளர் சாதியின் பகுப்பு. காலத்துத் திருவடி பிரமலோகம் அடைய சாழண்டை - சத்தகன்னியரிற் றலைவி. அவ்விடம் பூசித்தபோது பெருமாள் உன சாமுண்டனைக் கொன்றதால் இப்பெயர் க்கு என்னவரம் வேண்டு மென்ன உமது பெற்றனள். இவள் நீள நாக்கு, நீள மயிர், சக்கரத்தால் மரணம் வேண்டுமென அவ் நீண்டமூக்கு வளைந்த கோரப்பற்கள் தலை வாறே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் செய்கிறோம் மாலை, மாம்சம் நிறைந்த சுபாலம் சூலம் என்று ஒருமணிபொருட்டுச் சக்கரத்தாற் உடையவளாய் இருப்பள். இப்பெயர் அம் கொல்ல இறந்தவன். (கல்கி புராணம்). பிகையா லிவளுக்கு இடப்பட்டது. இவள் சாம்பவான் - சாம்பவந்தனைக் காண்க. சத்தியினம்சம் சாம்பன்-1. சாம்பவதி குமரன். கிருஷ்ண சாழர்த்தம் -- யாதொரு மூர்த்தத்திற்கு (5) னால் தவஞ்செய்து பெறப்பட்டவன். இவற்கு ஒன்பதின்மர் தம்பியர். இவன் ஆம் இடத்திற் சரியும் (எ) ஆம் இடத்தில் துரியோதனன் குமரியாகிய இலக்கு சுக்ரனும், (க0) இடத்தில் புதனும், (கூ) மணையை மணந்தவன். ஒரு நாள் இவனை ஆம் இடத்தில் செவ்வாயும், (சு, அ ,) ஆம் யாதவர்கள் கர்ப்பிணிவேஷம் போட்டுப் இடங்களில் வியாழனும் (கஉ) ஆம் இடத் பிறக்கிறது ஆணோ, பெண்ணோ தில் ஆதித்தனும், இராகுவும், (சு, அ) ஆம் எனக் கண்வர் முதலிய ருஷிகளைக் கேட்க முனி இடங்களில் சந்திரனும், இவற்றில் ஒருவர் வர்கள் இவள் வயிற்றில் உலக்கை ஒன்று இப்படி நிற்கில் மிருத்து முகூர்த்தமாம். பிறந்து உங்கள் குலத்தை நாசஞ் செய்யும் (வதானமாலை.) எனப புகன் றனர். அந்தப்படி இருப்புத் சாமை - சயூடணனுக்குக் குமரி, விபீட தூண் பெற்றவன். கண்ணன், சோபிகை ணன் தேவி. களுடன் கூடிச் சலக்கிரீடை செய்கையில் சாம்பனத்தம் - சைனர்களுடைய கேள் அவ்விடம் சாம்பன் அறியாது சென்ற நெருப்பில் வெந்த இடமாம (திருவிளை னன். அப்பெண்கள் சாமபன் அழகைக் யாடல். கண்டு சித்தசலனப்பட்டனர். இதனை யறி சாம்பழரீத்தி - உமையுடன் கூடிய சிவ ந்த கண்ணன் சாம்பனைக் குட்ட நோய் மூர்த்தி | கொள்ளச் சாபம் அளித்தனன் சிவாநு சாம்பவதி - சாம்பவான் அல்லது சாம்ப க் ஹத்தால் ஒருஷ்ணமூர்த்திக்குப் புத் வந்தன் குமரி. கிருஷ்ணனை மணந்தவள். திரனாகப் பிறந்தவன. இவன் பிரளயகால இவளுக்குச் சாபன் முதலிய நூறு குமார் சூரியன், இருடிகளின் சாபத்தால் மனுஷ பிறந்தனர் இவள் சிவபூசையால் சாம்ப னாகப் பிறந்தவன். (சிவமகாபுராணம்). னப் பற்றாள். 2. (ச.) குசன் குமரன். சாம்பவந்தன் - பிரமபுத்திரனாகிய கரடி 3. வானரசேனைத் தலைவன். வேந்தன. வாமனர் மாவலியிடத்தில் மண் 4. துத்திரடன் குமரன். இவன் அர கொண்ட காலத்துப் பறையறைந்து மேரு சனாயினும் பஞ்ச மகாபாதகஞ்செய்து இடறக் கால் தளர்ந்தவன். இராமராவண தனக்குப்பதில் தன் மந்திரியை நியமித்த பாத்தத்தில் பிரம்மா திரத்தால் அனைவ னன். அம்மந்திரியும் குடிகளை வரு - தி ரும் மூர்ச்சித்த போது அனுமனுக்குச் னன். இருவரும் விதாப்பநாட்டில் வேட சக்சவியன் இருக்கை கூறி அது வந்த ராகப் பிறந்து விநாயகபூசையால் முத்தி பிறகு பழைய இடத்தி குப்போ சயு
சாமிநாதன் 622 சாம்பன சாமி நாதன் - குமாரக்கடவுள் ; பிரமனைப் மித்தவன் . அமிர்தமதன காலத்து இரு பிரணவப்பொருள் வினாவிய காலத்தில் ந்தவன் . சிரஞ்சீவிகளில் ஒருவன் . சியமந் அவன் கூறாததால் அவனைச் சிறையிட்ட தகமணியின் பொருட்டுக் கண்ணனிடத் னர் . இதனை அறிந்த சிவமூர்த்தி குமாசக் தில் ( 28 ) நாள் யுத்தஞ்செய்து சலித்து சடவுளை அதற்குப் பொருள் கேட்க அக் விட்ணுமூர்த்தி யென்று அறிந்து மணி காலத்தில் குமாரக்கடவுள் சிவமூர்த்தியை யையும் தனது புத்திரியாகிய சாம்பவதி மாணாக்கர்போல் இருக்கச்செய்து தாம் யைாம் அவர்க்குக் கொடுத்தவன் . இவற் அதற்குப் பொருள் அருளிச்செய்த கும குச் சாம்பவான் சாம்பவந்தன் எனவும் சக்கடவுள் திருவுரு . பெயர் . குமரி சாம்பவதி இவன் பூர்வத் சாமிப்புலி - சம்மட்டி மக்கள் இவ்விருவ தில் பிரமபுத்திரன் வாமனர் மண்ணளந்த ரும் கள்ளர் சாதியின் பகுப்பு . காலத்துத் திருவடி பிரமலோகம் அடைய சாழண்டை - சத்தகன்னியரிற் றலைவி . அவ்விடம் பூசித்தபோது பெருமாள் உன சாமுண்டனைக் கொன்றதால் இப்பெயர் க்கு என்னவரம் வேண்டு மென்ன உமது பெற்றனள் . இவள் நீள நாக்கு நீள மயிர் சக்கரத்தால் மரணம் வேண்டுமென அவ் நீண்டமூக்கு வளைந்த கோரப்பற்கள் தலை வாறே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் செய்கிறோம் மாலை மாம்சம் நிறைந்த சுபாலம் சூலம் என்று ஒருமணிபொருட்டுச் சக்கரத்தாற் உடையவளாய் இருப்பள் . இப்பெயர் அம் கொல்ல இறந்தவன் . ( கல்கி புராணம் ) . பிகையா லிவளுக்கு இடப்பட்டது . இவள் சாம்பவான் - சாம்பவந்தனைக் காண்க . சத்தியினம்சம் சாம்பன் - 1 . சாம்பவதி குமரன் . கிருஷ்ண சாழர்த்தம் - - யாதொரு மூர்த்தத்திற்கு ( 5 ) னால் தவஞ்செய்து பெறப்பட்டவன் . இவற்கு ஒன்பதின்மர் தம்பியர் . இவன் ஆம் இடத்திற் சரியும் ( ) ஆம் இடத்தில் துரியோதனன் குமரியாகிய இலக்கு சுக்ரனும் ( க0 ) இடத்தில் புதனும் ( கூ ) மணையை மணந்தவன் . ஒரு நாள் இவனை ஆம் இடத்தில் செவ்வாயும் ( சு ) ஆம் யாதவர்கள் கர்ப்பிணிவேஷம் போட்டுப் இடங்களில் வியாழனும் ( கஉ ) ஆம் இடத் பிறக்கிறது ஆணோ பெண்ணோ தில் ஆதித்தனும் இராகுவும் ( சு ) ஆம் எனக் கண்வர் முதலிய ருஷிகளைக் கேட்க முனி இடங்களில் சந்திரனும் இவற்றில் ஒருவர் வர்கள் இவள் வயிற்றில் உலக்கை ஒன்று இப்படி நிற்கில் மிருத்து முகூர்த்தமாம் . பிறந்து உங்கள் குலத்தை நாசஞ் செய்யும் ( வதானமாலை . ) எனப புகன் றனர் . அந்தப்படி இருப்புத் சாமை - சயூடணனுக்குக் குமரி விபீட தூண் பெற்றவன் . கண்ணன் சோபிகை ணன் தேவி . களுடன் கூடிச் சலக்கிரீடை செய்கையில் சாம்பனத்தம் - சைனர்களுடைய கேள் அவ்விடம் சாம்பன் அறியாது சென்ற நெருப்பில் வெந்த இடமாம ( திருவிளை னன் . அப்பெண்கள் சாமபன் அழகைக் யாடல் . கண்டு சித்தசலனப்பட்டனர் . இதனை யறி சாம்பழரீத்தி - உமையுடன் கூடிய சிவ ந்த கண்ணன் சாம்பனைக் குட்ட நோய் மூர்த்தி | கொள்ளச் சாபம் அளித்தனன் சிவாநு சாம்பவதி - சாம்பவான் அல்லது சாம்ப க் ஹத்தால் ஒருஷ்ணமூர்த்திக்குப் புத் வந்தன் குமரி . கிருஷ்ணனை மணந்தவள் . திரனாகப் பிறந்தவன . இவன் பிரளயகால இவளுக்குச் சாபன் முதலிய நூறு குமார் சூரியன் இருடிகளின் சாபத்தால் மனுஷ பிறந்தனர் இவள் சிவபூசையால் சாம்ப னாகப் பிறந்தவன் . ( சிவமகாபுராணம் ) . னப் பற்றாள் . 2 . ( . ) குசன் குமரன் . சாம்பவந்தன் - பிரமபுத்திரனாகிய கரடி 3 . வானரசேனைத் தலைவன் . வேந்தன . வாமனர் மாவலியிடத்தில் மண் 4 . துத்திரடன் குமரன் . இவன் அர கொண்ட காலத்துப் பறையறைந்து மேரு சனாயினும் பஞ்ச மகாபாதகஞ்செய்து இடறக் கால் தளர்ந்தவன் . இராமராவண தனக்குப்பதில் தன் மந்திரியை நியமித்த பாத்தத்தில் பிரம்மா திரத்தால் அனைவ னன் . அம்மந்திரியும் குடிகளை வரு - தி ரும் மூர்ச்சித்த போது அனுமனுக்குச் னன் . இருவரும் விதாப்பநாட்டில் வேட சக்சவியன் இருக்கை கூறி அது வந்த ராகப் பிறந்து விநாயகபூசையால் முத்தி பிறகு பழைய இடத்தி குப்போ சயு