அபிதான சிந்தாமணி

சாமகன் 821 சாமிநாததேசிகர் நிலத்திலுண்டான பதார்த்தங்கள், உள் 2. நூறு சிற்றூர்களுக்கதிபன் அல்லது ளிப்பூண்டு, சீப்பால், அதன் தயிர், தேவ ஓர் அரசன் கீழ்வேதனம் பெற்று இறைப் தைகளைக் குறியாது, சமைத்த சித்திரான் பொருளைக் குடிகளிடம் தண்டி யாசனுக்கு னம், பலகாராதிகள். யாககாரியம் ஒழி அளிப்பவன். (சுக்- நீ.) த்து கொலை செய்யப்பட்ட ஜெந்துக்களின் சாமந்தநாபாயணத் தொண்டமான் - தஞ் பாலிசம், கன்று போட்டுப் பத்து காளா சாவூரில் சாமந்தநாராயண விண்ணகர் நிய காதபசு, ஆடு, எருமை, புணரும் பருவமித்தவன். முள்ள பசு, இவற்றின் பால், செம்மறி சாமவதி - சமந்தினியைக் காண்க. பாடு, கன்று செத்த பசு, சினைப்பசு இவை சாமவான் - சீமந்தினியைக் காண்க. களின் பால், புளித்தபால், புளித்த வெண் சாமவேதம் - இது ஆயிரம் சாகைகளுடை ணெய், ஜலசம்பந்தத்தால் புளித்த பழம் யது. இதற்குள்ள உபநிடதங்கள் கேனம், (கிழங்கு, ஊறுகாய்கள், அரிசி, மாமிசம்) சாந்தோக்யம், ஆருணி, மைத்திராயணி, இவைகளைச் சாப்பிடுகிற பணி, பர்ப்புறா, மைத்திரேயி, வச்சிரசூசிகை, யோக சூடா ஊர்க்குருவி, நீர்க்காசகை, அன்னம், சக் மரி, வாசுதேவம், மகத்து, சந்தியாசம், கிரவாகம், ஊர்க்கோழி, கொக்கு, நாரை, அவ் வியக்தம் குண்டிகை, சாவித்திரி, ஊர்ப்பன்றி, சராசப்பதி, சகலவித மீன் உருத்திராக்கசாபாலம், தரிசனம், சாபா கள், இவைகளை நீக்கவேண்டியது. கும்ப லம் எனப் பதினாறாம், இது மூன்றாம் வடன் சஞ்சரிக்கிற மீனும், சிங்கமுக வேதம். | மீனும், முள்ளுள்ள மீனும், ஆபத்துக் சாமன் - சாமன் தம்பி. காலத்தில் சாப்பிடலாம். சாப்பிடலாம் சாமான்யக்காட்சி -- சமுதாயமாயறிவது, பன விதித்த பலி, மிருகங்களில் ஐந்து அதாவது, சமலாய குணத்தோடு கூடித் மகம் உள்ளவைகளை நீக்கவேண்டியது. துலகன்மங்களை யறிகை, (சிவ - CE) பசிக்க அவச்யகமான பிராணிகளைத் தன் சாமீ (ஜாமி) தக்ஷன் பெண், தருமன் மாதா பிதா யக்யம் இவர்கள் பொருட்டு சேவி, குமான் சுவர்க்கன். உபயோகித்துக்கொள்ளலாம். சாமித்திரன் - இவன், சக்கிரவாகுவின் சாமகன் - ருசகன் குமரன் இவன் பாரி பெண் தரித்திருந்த முத்தொடு கலந்த சயிப்யை இவன் பகைவருடன் போர் உருத்திராக்ஷ மாலையைத தானியமென்று கவர்ந்து சென்ற காகம மணியைத் தான் புரிந்து பகைவன் குமரியை கொண்டு வாக்கண்ட இவன் தேவி, இவள் யார் யம் அகலாமைகண்டு நழுவவிட்டது. அம் மணிமாலை இவன் கழுத்தில் விழுந்ததால் என் றனள். மனைவிக்குப் பயந்த அரசன இவள் உன் மருமகள் என்றனன். அரசி அதைப் புனைந்து தமைநீங்கி முத்திபெற் றவன், இன்னும் குமான் இலாதிருக்க மருமகள் எனறது என்மனன அரசன் இனி உன் சாமிநாத ஐயர்-இவர் கும்பகோணம் வய ற்றிற் பிறக்கும் புத்திரனுக்கு என்ற தமதான புரசதிருந்தவேதியர், திரிசிரபுரம் - மீனாம் சுந்தரமின்ளையவர்களிடம் தமிழ் னன் இதைகேட்ட பிதுரர் புத்திரப் நூல்கள் கற்றவர். இலக்கிய இலக்கணங் பேறு அளித்து அப்பெண்ணை மணக்கச் களில் வல்லவர் இவாது தவியாற் பலர் செய்வித்தனா. இவன் குமரன் விதர்ப் தமிழிலக்கிய வல்லவர்களாயினர். இவர் பன. (பாகவதம்.) சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சாமதக்கள் - பரரோமன். பத்துப்பாட்டு, பதிற்றுப்பத்து, புறப்பொ சாமந்தர் - மலையாளத்திலுள்ள சாதியாரில் ருள் வெண்பாமாலை, பரிபாடல், கொங்கு ஒருவகை, இவர்கள் தாமூரி ராஜவம்சத்த வேண் மாக்கதை முதலிய தமிழிலக்கியல் வர் எனவும், பரசுராமருக்குப் பயந்து காட் களைப் பரிசோதித்து தவிய பேருதவி டில் வசித்திருந்து சேரமான் காலத்து யாளர். கும்பகோண கலாசாலையிலும், வந்து குடியேறினவர்கள் எனவும், மந்திர சென்னை சர்வகலாசாலையிலும் தமிழ்ப் மிலாது பிராமணர் செய்யும் எல்லாக புலமை டோக்கியவர். கிரியைகளை ம் செய்பவாகள் எவைம் பமிநாதன்- சங்கரதம சிவாயப் பல கூறுவர். (தர்ஸ்ட ன்.) வர்க்கு ஆசிரியர். இலக்கணகொத்து மொதல்--1. சவுந்தராமந்தனைக் காணக. இயற்றியவர்.
சாமகன் 821 சாமிநாததேசிகர் நிலத்திலுண்டான பதார்த்தங்கள் உள் 2 . நூறு சிற்றூர்களுக்கதிபன் அல்லது ளிப்பூண்டு சீப்பால் அதன் தயிர் தேவ ஓர் அரசன் கீழ்வேதனம் பெற்று இறைப் தைகளைக் குறியாது சமைத்த சித்திரான் பொருளைக் குடிகளிடம் தண்டி யாசனுக்கு னம் பலகாராதிகள் . யாககாரியம் ஒழி அளிப்பவன் . ( சுக் - நீ . ) த்து கொலை செய்யப்பட்ட ஜெந்துக்களின் சாமந்தநாபாயணத் தொண்டமான் - தஞ் பாலிசம் கன்று போட்டுப் பத்து காளா சாவூரில் சாமந்தநாராயண விண்ணகர் நிய காதபசு ஆடு எருமை புணரும் பருவமித்தவன் . முள்ள பசு இவற்றின் பால் செம்மறி சாமவதி - சமந்தினியைக் காண்க . பாடு கன்று செத்த பசு சினைப்பசு இவை சாமவான் - சீமந்தினியைக் காண்க . களின் பால் புளித்தபால் புளித்த வெண் சாமவேதம் - இது ஆயிரம் சாகைகளுடை ணெய் ஜலசம்பந்தத்தால் புளித்த பழம் யது . இதற்குள்ள உபநிடதங்கள் கேனம் ( கிழங்கு ஊறுகாய்கள் அரிசி மாமிசம் ) சாந்தோக்யம் ஆருணி மைத்திராயணி இவைகளைச் சாப்பிடுகிற பணி பர்ப்புறா மைத்திரேயி வச்சிரசூசிகை யோக சூடா ஊர்க்குருவி நீர்க்காசகை அன்னம் சக் மரி வாசுதேவம் மகத்து சந்தியாசம் கிரவாகம் ஊர்க்கோழி கொக்கு நாரை அவ் வியக்தம் குண்டிகை சாவித்திரி ஊர்ப்பன்றி சராசப்பதி சகலவித மீன் உருத்திராக்கசாபாலம் தரிசனம் சாபா கள் இவைகளை நீக்கவேண்டியது . கும்ப லம் எனப் பதினாறாம் இது மூன்றாம் வடன் சஞ்சரிக்கிற மீனும் சிங்கமுக வேதம் . | மீனும் முள்ளுள்ள மீனும் ஆபத்துக் சாமன் - சாமன் தம்பி . காலத்தில் சாப்பிடலாம் . சாப்பிடலாம் சாமான்யக்காட்சி - - சமுதாயமாயறிவது பன விதித்த பலி மிருகங்களில் ஐந்து அதாவது சமலாய குணத்தோடு கூடித் மகம் உள்ளவைகளை நீக்கவேண்டியது . துலகன்மங்களை யறிகை ( சிவ - CE ) பசிக்க அவச்யகமான பிராணிகளைத் தன் சாமீ ( ஜாமி ) தக்ஷன் பெண் தருமன் மாதா பிதா யக்யம் இவர்கள் பொருட்டு சேவி குமான் சுவர்க்கன் . உபயோகித்துக்கொள்ளலாம் . சாமித்திரன் - இவன் சக்கிரவாகுவின் சாமகன் - ருசகன் குமரன் இவன் பாரி பெண் தரித்திருந்த முத்தொடு கலந்த சயிப்யை இவன் பகைவருடன் போர் உருத்திராக்ஷ மாலையைத தானியமென்று கவர்ந்து சென்ற காகம மணியைத் தான் புரிந்து பகைவன் குமரியை கொண்டு வாக்கண்ட இவன் தேவி இவள் யார் யம் அகலாமைகண்டு நழுவவிட்டது . அம் மணிமாலை இவன் கழுத்தில் விழுந்ததால் என் றனள் . மனைவிக்குப் பயந்த அரசன இவள் உன் மருமகள் என்றனன் . அரசி அதைப் புனைந்து தமைநீங்கி முத்திபெற் றவன் இன்னும் குமான் இலாதிருக்க மருமகள் எனறது என்மனன அரசன் இனி உன் சாமிநாத ஐயர் - இவர் கும்பகோணம் வய ற்றிற் பிறக்கும் புத்திரனுக்கு என்ற தமதான புரசதிருந்தவேதியர் திரிசிரபுரம் - மீனாம் சுந்தரமின்ளையவர்களிடம் தமிழ் னன் இதைகேட்ட பிதுரர் புத்திரப் நூல்கள் கற்றவர் . இலக்கிய இலக்கணங் பேறு அளித்து அப்பெண்ணை மணக்கச் களில் வல்லவர் இவாது தவியாற் பலர் செய்வித்தனா . இவன் குமரன் விதர்ப் தமிழிலக்கிய வல்லவர்களாயினர் . இவர் பன . ( பாகவதம் . ) சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சாமதக்கள் - பரரோமன் . பத்துப்பாட்டு பதிற்றுப்பத்து புறப்பொ சாமந்தர் - மலையாளத்திலுள்ள சாதியாரில் ருள் வெண்பாமாலை பரிபாடல் கொங்கு ஒருவகை இவர்கள் தாமூரி ராஜவம்சத்த வேண் மாக்கதை முதலிய தமிழிலக்கியல் வர் எனவும் பரசுராமருக்குப் பயந்து காட் களைப் பரிசோதித்து தவிய பேருதவி டில் வசித்திருந்து சேரமான் காலத்து யாளர் . கும்பகோண கலாசாலையிலும் வந்து குடியேறினவர்கள் எனவும் மந்திர சென்னை சர்வகலாசாலையிலும் தமிழ்ப் மிலாது பிராமணர் செய்யும் எல்லாக புலமை டோக்கியவர் . கிரியைகளை ம் செய்பவாகள் எவைம் பமிநாதன் - சங்கரதம சிவாயப் பல கூறுவர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) வர்க்கு ஆசிரியர் . இலக்கணகொத்து மொதல் - - 1 . சவுந்தராமந்தனைக் காணக . இயற்றியவர் .