அபிதான சிந்தாமணி

சாநந்தன் 619 சாந்திகன திடை வந்திருந்து அக்கையைத் துணிக்க சாந்தனிகம் - பிரமபதத்திற்கு மேல தாய்ப் வென்ன அவ்வாறு மந்திரி வந்திருக்கை பரமபதம் போல் மீண்டும் வருதலில்லாப் யில், அரசன் கைந்நீட்ட, மந்திரி அரசன் பதவி. கையைத் துண்டித்தனன், அரசன் துடிக் சாந்தன் - 1. சண்முக சேனா வீரன், கக்கண்ட மந்திரி, பரி தபித்தலை, அரசன்2. அகன் என்னும் பெயருள்ள வசு கண்டு, தேற்றித் தன் கரத்தைப் பல் புத்திரன். (பா - ஆதி.) | இக்கலவை ததுப் பெருமாள சத்தயசாந்தர் - சுதாபா முனிவரைக் காண்க. அனுப்பினன். அங்கிருந்த பாகவதர்கள் ). அக்கைமேல் ஜயஜயவென்று கந்தப் சாந்தாசுரன் - ஒரு அசுரன். இவன் இந்தி பொடிகளிறைக்கக் கை மருக்கொழுந்தா! ராதிகளை வருத்தத் தேவர் சிவமூர்த்தியை யிற்று. அதனைப் பெருமாளின் றிருவடி வேண்டினர். சிவமூர்த்தி இவனையு தைக்க யில் சாத்தி அரசனுக்குப் பிரசாதம் அனுப் அதனா லி றந்தவன். பினர். அதனை அரசன் ஏற்கக் கைநீட்டு சாந்தி -1. கர்த்தமபிரசாபதியின் பெண். கையில் குறைந் தகையும் வளரப்பெற்ற அதர்வணருஷியின் பாரி. வன். | 2. யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிடம் சாநந்தன் - கௌசிகன் மருமகன். உதித்த குமரன். சாநவி - கங்கைக்கு ஒருபெயர். சந்துவைக் 3. அஜமீடனுக்குப் போன். காண்க. 4. வசுதேவனுக்குத் தேவி, குமரர் பிர சாநன் - பூத்திரன் போன், ஒரு இருடி. சியமன், பிரசிரதன். சாந்தகவிராயர் - இவர் பிறசையிற் பிறந்த 5. தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த கவிராயர். இரங்கேசவெண்பா இயற்றிய குமரி, யமன் தேவி வர். 6. நீளன் குமான். இவன் குமான் சாந்தப்னம் - ஒருவிரதம், இது மூன்று சுசாந்தி. நாள் பகல் போஜனம் மாத்திரஞ் செய்து 7. சிவாகமங்களில் கூறிய கலைகளில் பின் மூன்று நாள் இராப்போஜனம் மாத் ஒன்று, இதில் (கஅ) சுத்தபுவனம் உள திரம் செய்து மூன்று நாள் கேட்காமல் என்பர். கிடைத்த பொருளை யுண்டு, மூன்று நாள் 8. பூதியின் மாணாக்கன். பௌத்திய அன்ன மின்றி உபவாசமிருத்தல். மன்வந்தரத்தைக் காண்க. சாந்தபன கிருச்சாம் - கோமயம், கோமூத் சாந்திகலை - இதில் உள்ள பு வநங்கள் சுத்த ரம், பால், தயிர், நெய், தருப்பை ஜலம் வித்தையில் வாமை, சேட்டை இரெளத் இந்த ஆறினையும் ஆறு நாட்கள் புசித்த திரி, காளி, கலவிகரணி, பெலவிகரணி, லும் ஒருநாள் உபவாசமில்லாமையுமாம். பெலப்பிரமசனி, சருவபூத தமனி, மனோன சாந்தமகாருஷி தக்கர் எனும் முனி புத்தி மனி, என்னும் நவசத்திகள் புவனம் ஒன் ரர். துந்து எனும் இராஜதமானால் இறந்த பது ஈசுரதத்துவத்தில் அருந்தன், சூக்கு முனிவன்ர எழுப்பினவர். மன், சிவோத்தமன், ஏகநேத்திரன், ஏக சாந்தலிங்கக்கவிராயர் - சோழநாட்டில் ருத்திரன், திரிமூர்த்தி, சீகண்டன், சிக தண்டலைச்சேரியிற் பிறந்தவர். தண்டலை ண்டி என்னும் அட்டவித்தியேசுரர் புவ யார்சதம் பாடியவர் இதற்குப் பழ மாழி னம் எட்டு சதாசிவதத்துவத்திற் சதா விளக்க மெனவும் பெயர் சிவபுவனம் ஒன்று ஆகத்தத்துவம் மூன்றி சாந்தலிங்கசுவாமிகள் -1. இவர் பேறை னும் அடங்கிய புவனம் பதினெட்டு யூர். காளத்தில் தவா மாணாகர். குமார சாந்திகன் - இவன் ஒரு வேதியச் சிறுவன், தேவருக்கு ஆசிரியர் வைராக்கிய சதகம், இளமை முதல் ருத்திராக்ஷம் அணிந்திருக் வைராக்கிய தீபம், அவிரோதவுந்தியார், தனன். இவன் தந்தை சுபுத்தன். இவனை கொலைமறுத்தல் இயற்றியவர். இவர் ஒரு அரசனுக்கு விற்றனன் அவ்வாசன செய்ததுல்களுக்குச சிதம்பர சுவாமிகள் இவனைக் காளிக்குப் பலியிடச் செலலு உரை செய்தனர். சாலிவாகன சகாப்தம் சையில் காளி இவன துருத்திராக்ஷ கோலம் (கசு 00) இல் இருந்தவர். கண்டு அஞ்சி அரசனை கோ-கி இவனுக்கு 2. இவர், மதாண்டை நாட்டுத் திருமழி அவன் பெண்ணைக் கலியாணஞ் செய்து சையூரினர். இவர் செய்த நூல் - விசாகமம். வைக்கக் கட்டளையிடப் பெற்றவன்,
சாநந்தன் 619 சாந்திகன திடை வந்திருந்து அக்கையைத் துணிக்க சாந்தனிகம் - பிரமபதத்திற்கு மேல தாய்ப் வென்ன அவ்வாறு மந்திரி வந்திருக்கை பரமபதம் போல் மீண்டும் வருதலில்லாப் யில் அரசன் கைந்நீட்ட மந்திரி அரசன் பதவி . கையைத் துண்டித்தனன் அரசன் துடிக் சாந்தன் - 1 . சண்முக சேனா வீரன் கக்கண்ட மந்திரி பரி தபித்தலை அரசன்2 . அகன் என்னும் பெயருள்ள வசு கண்டு தேற்றித் தன் கரத்தைப் பல் புத்திரன் . ( பா - ஆதி . ) | இக்கலவை ததுப் பெருமாள சத்தயசாந்தர் - சுதாபா முனிவரைக் காண்க . அனுப்பினன் . அங்கிருந்த பாகவதர்கள் ) . அக்கைமேல் ஜயஜயவென்று கந்தப் சாந்தாசுரன் - ஒரு அசுரன் . இவன் இந்தி பொடிகளிறைக்கக் கை மருக்கொழுந்தா ! ராதிகளை வருத்தத் தேவர் சிவமூர்த்தியை யிற்று . அதனைப் பெருமாளின் றிருவடி வேண்டினர் . சிவமூர்த்தி இவனையு தைக்க யில் சாத்தி அரசனுக்குப் பிரசாதம் அனுப் அதனா லி றந்தவன் . பினர் . அதனை அரசன் ஏற்கக் கைநீட்டு சாந்தி - 1 . கர்த்தமபிரசாபதியின் பெண் . கையில் குறைந் தகையும் வளரப்பெற்ற அதர்வணருஷியின் பாரி . வன் . | 2 . யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிடம் சாநந்தன் - கௌசிகன் மருமகன் . உதித்த குமரன் . சாநவி - கங்கைக்கு ஒருபெயர் . சந்துவைக் 3 . அஜமீடனுக்குப் போன் . காண்க . 4 . வசுதேவனுக்குத் தேவி குமரர் பிர சாநன் - பூத்திரன் போன் ஒரு இருடி . சியமன் பிரசிரதன் . சாந்தகவிராயர் - இவர் பிறசையிற் பிறந்த 5 . தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த கவிராயர் . இரங்கேசவெண்பா இயற்றிய குமரி யமன் தேவி வர் . 6 . நீளன் குமான் . இவன் குமான் சாந்தப்னம் - ஒருவிரதம் இது மூன்று சுசாந்தி . நாள் பகல் போஜனம் மாத்திரஞ் செய்து 7 . சிவாகமங்களில் கூறிய கலைகளில் பின் மூன்று நாள் இராப்போஜனம் மாத் ஒன்று இதில் ( கஅ ) சுத்தபுவனம் உள திரம் செய்து மூன்று நாள் கேட்காமல் என்பர் . கிடைத்த பொருளை யுண்டு மூன்று நாள் 8 . பூதியின் மாணாக்கன் . பௌத்திய அன்ன மின்றி உபவாசமிருத்தல் . மன்வந்தரத்தைக் காண்க . சாந்தபன கிருச்சாம் - கோமயம் கோமூத் சாந்திகலை - இதில் உள்ள பு வநங்கள் சுத்த ரம் பால் தயிர் நெய் தருப்பை ஜலம் வித்தையில் வாமை சேட்டை இரெளத் இந்த ஆறினையும் ஆறு நாட்கள் புசித்த திரி காளி கலவிகரணி பெலவிகரணி லும் ஒருநாள் உபவாசமில்லாமையுமாம் . பெலப்பிரமசனி சருவபூத தமனி மனோன சாந்தமகாருஷி தக்கர் எனும் முனி புத்தி மனி என்னும் நவசத்திகள் புவனம் ஒன் ரர் . துந்து எனும் இராஜதமானால் இறந்த பது ஈசுரதத்துவத்தில் அருந்தன் சூக்கு முனிவன்ர எழுப்பினவர் . மன் சிவோத்தமன் ஏகநேத்திரன் ஏக சாந்தலிங்கக்கவிராயர் - சோழநாட்டில் ருத்திரன் திரிமூர்த்தி சீகண்டன் சிக தண்டலைச்சேரியிற் பிறந்தவர் . தண்டலை ண்டி என்னும் அட்டவித்தியேசுரர் புவ யார்சதம் பாடியவர் இதற்குப் பழ மாழி னம் எட்டு சதாசிவதத்துவத்திற் சதா விளக்க மெனவும் பெயர் சிவபுவனம் ஒன்று ஆகத்தத்துவம் மூன்றி சாந்தலிங்கசுவாமிகள் - 1 . இவர் பேறை னும் அடங்கிய புவனம் பதினெட்டு யூர் . காளத்தில் தவா மாணாகர் . குமார சாந்திகன் - இவன் ஒரு வேதியச் சிறுவன் தேவருக்கு ஆசிரியர் வைராக்கிய சதகம் இளமை முதல் ருத்திராக்ஷம் அணிந்திருக் வைராக்கிய தீபம் அவிரோதவுந்தியார் தனன் . இவன் தந்தை சுபுத்தன் . இவனை கொலைமறுத்தல் இயற்றியவர் . இவர் ஒரு அரசனுக்கு விற்றனன் அவ்வாசன செய்ததுல்களுக்குச சிதம்பர சுவாமிகள் இவனைக் காளிக்குப் பலியிடச் செலலு உரை செய்தனர் . சாலிவாகன சகாப்தம் சையில் காளி இவன துருத்திராக்ஷ கோலம் ( கசு 00 ) இல் இருந்தவர் . கண்டு அஞ்சி அரசனை கோ - கி இவனுக்கு 2 . இவர் மதாண்டை நாட்டுத் திருமழி அவன் பெண்ணைக் கலியாணஞ் செய்து சையூரினர் . இவர் செய்த நூல் - விசாகமம் . வைக்கக் கட்டளையிடப் பெற்றவன்