அபிதான சிந்தாமணி

அநந்தா 52 அருந்தாழ்வார் பெண்ணாகிய அசாருமதியை விவாகஞ் வான். இவன் ராமாவதாரத்தில் லக்ஷ் செய்துகொண்டு ஜயன், விஜயன், கம மணனாகவும், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பல லன, விமலன், புதன் எனும் ஐந்து புதல் ராமனாகவும் பிறந்து விஷ்ணுவைப் பிரி வர்களைப் பெற்றனர். பின் மூத்தகுமார் யாது அவருக்குத் திருப்பாற் கடலில் னாகிய புதனுக்குத் தர்மசாரனென்பவன் அணையாகவும், நிற்கும்போது குடையா தன் பெண்ணைக் கல்யாணஞ் செய்வித் கவும், பாதுகையாகவுமிருந்து கைங்கர் தான். இவ்வகை அருந்தருஷி களித்திரு யஞ் செய்பவன். இவன் சிவமூர்த்தியின் க்கையில் மகோததி சமுத்திர ஸ்நானத் நடன தரிசனங்காண விஷ்ணுவின் கட்ட நிற்குப் போய்ப் பாகவதர் கானசிநேகி ளையால் பூமியில் பதஞ்சலி முனிவனாகப் தர்களைக் கண்டு ஒன்றுந்தோன்றாமலிருக் பிறந்து சிதம்பரத்தில் தவஞ்செய்து நடன கையில் ஒரு பெண் இவரைக்கண்டு அழுது தரிசனங் கண்டவன். (சிதம்பரமான்மியம்) கொண்டு இருந்தாள். அவளைக் கண்டு 3. ஆதிசேடனைக் காண்க. இவர் ''என் அழுகிறாய்?" என்றார். அப் 1. பராசருஷியின் புத்ரன். போது, ஓர் அன்னப்பறவை வந்தது. 5. ஒரு தமிழ்ப்புலவன். வில்லியெனும் அங்கேயிருந்த ருஷிகள் இவர் என் திகை புலவனுக்குத் தோற்று, என் பெயர், ஆதி த்து நின்றாரென்று கேட்டார்கள். இக் 'சேடனுக்கும் உண்டெனக் காதறுப்புண் கதை கிடைத்தவரையில் எழுதப்பட்டது. ணாது தப்பினவன். (சல்கி புராணம்). அநந்தாதிகள் எண்மர் - அருந்தர், சூக்ஷ்மர், அநந்தர் - அசுத்தபுவனங்களைப் பிரேரித்து - சிவோத்தமர், ஏகநேத்திரர், ஏகருத்திரர், எழுந்தருளியிருக்கும் சிவாதிஷ்டான மூர் திரிமூர்த்தி, ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி இவர் த்தம். இவர் அநாதருடைய மூர்த்திபேதம். 'களே அஷ்டவித்யேசுவரர் எனப்படுவர். அநந்தவிரதம் - இது புரட்டாசி மாதம் பூர்வ இவர்கள் வாமாதி சத்திகளோடு கூடியவர். பக்ஷசதுர்த்தசியில் நதிக்கரையில் விதிப் அதிகாரமலம் உள்ளோர். சுத்தா தவாவில் படி சுத்தஞ் செய்து கலசமமைத்து ஈச்வரதத்வவாசிகள். விஷ்ணுமூர்த்தியை அதில் ஆவாகனஞ் அநந்தாழ்வார் - "இவர், திருவேங்கடமா செய்து ஒருகயிற்றில் (கச) முடியிட்டு மலையிலே ராமானுஜபுத்தேரிகட்டும் அக்கயிற்றைக் குங்குமத்தில் நனைத்துப் போது மணல் சுமவாநிற்க, பிள்ளைக பலவித பலகாரங்களை நிவேதித்து இஷ்ட ளிலே யொருவர் வந்து கூடையை வாங் சித்தியை வேண்டி வலக்கரத்திற் கட்டி கப்புக, அநந்தாழ்வானும் நான் கூடை விரதமிருப்பது. கிருஷ்ணமூர்த்தி பாண்ட யைவிடிலிளைப்பற்று நீ கூடையைத் வர்க்கு உபதேசித்த விரதம். தொடில் இளைப்புதியென்ன, பிள்ளையு அநந்தவிஜயம் - தருமன் சங்கு. மிளைப்பாகாதென்று கூடையை வாங்கப் அநந்தவிஜயன் - பிரச்னோத்தரமாலை செய்த புக, நான் ஜீவிக்கிற ஜீவனத்தை வாங்க சவி. வேணுமோ நீயுமொரு கூடையை எடுத் அருந்தனர் - பதினாலாவது ஜைந தீர்த்தங்க துச் சுமக்கலாகாதோ வென்றருளிச் செய் 'ரர். தந்தை சிம்மசேநமகாராஜா. தாய் செய தார். பின்னையுமொருநாள் அநந்தாழ்வார், சியாமை, ஆனிமாசம் கிருஷ்ணபக்ஷ துவா கர்ப்பவதியான தேவிகள் மேலே மண் தசிதிதி ரேவதிநக்ஷத்திரம் ஜனனம்; உன் சுமத்தா நிற்கத் திருவேங்கடமுடையார் ன தம் (க)வில், சுவர்ணவர்ணம் (க.O) லக்ஷ ஒரு பிள்ளையாய்வந்து எதிரே கூடையை வருஷம் ஆயுஷ்யம் புத்ரன் அருந்தவிசயன் வாங்கிக்கொண்டுபோக, தேவிகள் கடுகி சயாச்சியர் முதல் கணதரர் (1) பெயர். வரும துகண்டு இதென்ன கடுகி வருகிறாய் இவர்காலத்து ராஜாக்கள் சுப்பிரபன், பல என்ன, தேவிகளும் ஒரு பிள்ளை கூடை தேவன், புருஷோத்தமவாசுதேவன், மது யை எதிரே வாங்கிக்கொண்டு போகிறா சூதன பிரதிவாசுதேவன். னென்ன அநந்தாழ்வானும் கைங்கர்ய விக் அருந்தன்-1. சிவன், விஷ்ணு , ஆதிசே கினகாரீ கூடையைத் தொடாதே என்று ஷன். கொட்டெடுத்து ஓடி யடிக்கப்புகத் திரு 2. ஆதிசேடன், கத்ருகுமான். வைச வேங்கடச்செல்வன் கோவிலிலே புகுந்தா யந்தி மாலை தரித்தவன். இவன் தனது னென்பார்கள். அந்தாழ்வான் திருநந்த ஆயிரஞ் சிரங்கொண்டு பூமியைத் தாங்கு வனத்திலே திருப்பள்ளித் தாமமெடா
அநந்தா 52 அருந்தாழ்வார் பெண்ணாகிய அசாருமதியை விவாகஞ் வான் . இவன் ராமாவதாரத்தில் லக்ஷ் செய்துகொண்டு ஜயன் விஜயன் கம மணனாகவும் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பல லன விமலன் புதன் எனும் ஐந்து புதல் ராமனாகவும் பிறந்து விஷ்ணுவைப் பிரி வர்களைப் பெற்றனர் . பின் மூத்தகுமார் யாது அவருக்குத் திருப்பாற் கடலில் னாகிய புதனுக்குத் தர்மசாரனென்பவன் அணையாகவும் நிற்கும்போது குடையா தன் பெண்ணைக் கல்யாணஞ் செய்வித் கவும் பாதுகையாகவுமிருந்து கைங்கர் தான் . இவ்வகை அருந்தருஷி களித்திரு யஞ் செய்பவன் . இவன் சிவமூர்த்தியின் க்கையில் மகோததி சமுத்திர ஸ்நானத் நடன தரிசனங்காண விஷ்ணுவின் கட்ட நிற்குப் போய்ப் பாகவதர் கானசிநேகி ளையால் பூமியில் பதஞ்சலி முனிவனாகப் தர்களைக் கண்டு ஒன்றுந்தோன்றாமலிருக் பிறந்து சிதம்பரத்தில் தவஞ்செய்து நடன கையில் ஒரு பெண் இவரைக்கண்டு அழுது தரிசனங் கண்டவன் . ( சிதம்பரமான்மியம் ) கொண்டு இருந்தாள் . அவளைக் கண்டு 3 . ஆதிசேடனைக் காண்க . இவர் ' ' என் அழுகிறாய் ? என்றார் . அப் 1 . பராசருஷியின் புத்ரன் . போது ஓர் அன்னப்பறவை வந்தது . 5 . ஒரு தமிழ்ப்புலவன் . வில்லியெனும் அங்கேயிருந்த ருஷிகள் இவர் என் திகை புலவனுக்குத் தோற்று என் பெயர் ஆதி த்து நின்றாரென்று கேட்டார்கள் . இக் ' சேடனுக்கும் உண்டெனக் காதறுப்புண் கதை கிடைத்தவரையில் எழுதப்பட்டது . ணாது தப்பினவன் . ( சல்கி புராணம் ) . அநந்தாதிகள் எண்மர் - அருந்தர் சூக்ஷ்மர் அநந்தர் - அசுத்தபுவனங்களைப் பிரேரித்து - சிவோத்தமர் ஏகநேத்திரர் ஏகருத்திரர் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவாதிஷ்டான மூர் திரிமூர்த்தி ஸ்ரீகண்டர் சிகண்டி இவர் த்தம் . இவர் அநாதருடைய மூர்த்திபேதம் . ' களே அஷ்டவித்யேசுவரர் எனப்படுவர் . அநந்தவிரதம் - இது புரட்டாசி மாதம் பூர்வ இவர்கள் வாமாதி சத்திகளோடு கூடியவர் . பக்ஷசதுர்த்தசியில் நதிக்கரையில் விதிப் அதிகாரமலம் உள்ளோர் . சுத்தா தவாவில் படி சுத்தஞ் செய்து கலசமமைத்து ஈச்வரதத்வவாசிகள் . விஷ்ணுமூர்த்தியை அதில் ஆவாகனஞ் அநந்தாழ்வார் - இவர் திருவேங்கடமா செய்து ஒருகயிற்றில் ( கச ) முடியிட்டு மலையிலே ராமானுஜபுத்தேரிகட்டும் அக்கயிற்றைக் குங்குமத்தில் நனைத்துப் போது மணல் சுமவாநிற்க பிள்ளைக பலவித பலகாரங்களை நிவேதித்து இஷ்ட ளிலே யொருவர் வந்து கூடையை வாங் சித்தியை வேண்டி வலக்கரத்திற் கட்டி கப்புக அநந்தாழ்வானும் நான் கூடை விரதமிருப்பது . கிருஷ்ணமூர்த்தி பாண்ட யைவிடிலிளைப்பற்று நீ கூடையைத் வர்க்கு உபதேசித்த விரதம் . தொடில் இளைப்புதியென்ன பிள்ளையு அநந்தவிஜயம் - தருமன் சங்கு . மிளைப்பாகாதென்று கூடையை வாங்கப் அநந்தவிஜயன் - பிரச்னோத்தரமாலை செய்த புக நான் ஜீவிக்கிற ஜீவனத்தை வாங்க சவி . வேணுமோ நீயுமொரு கூடையை எடுத் அருந்தனர் - பதினாலாவது ஜைந தீர்த்தங்க துச் சுமக்கலாகாதோ வென்றருளிச் செய் ' ரர் . தந்தை சிம்மசேநமகாராஜா . தாய் செய தார் . பின்னையுமொருநாள் அநந்தாழ்வார் சியாமை ஆனிமாசம் கிருஷ்ணபக்ஷ துவா கர்ப்பவதியான தேவிகள் மேலே மண் தசிதிதி ரேவதிநக்ஷத்திரம் ஜனனம் ; உன் சுமத்தா நிற்கத் திருவேங்கடமுடையார் தம் ( ) வில் சுவர்ணவர்ணம் ( . O ) லக்ஷ ஒரு பிள்ளையாய்வந்து எதிரே கூடையை வருஷம் ஆயுஷ்யம் புத்ரன் அருந்தவிசயன் வாங்கிக்கொண்டுபோக தேவிகள் கடுகி சயாச்சியர் முதல் கணதரர் ( 1 ) பெயர் . வரும துகண்டு இதென்ன கடுகி வருகிறாய் இவர்காலத்து ராஜாக்கள் சுப்பிரபன் பல என்ன தேவிகளும் ஒரு பிள்ளை கூடை தேவன் புருஷோத்தமவாசுதேவன் மது யை எதிரே வாங்கிக்கொண்டு போகிறா சூதன பிரதிவாசுதேவன் . னென்ன அநந்தாழ்வானும் கைங்கர்ய விக் அருந்தன் - 1 . சிவன் விஷ்ணு ஆதிசே கினகாரீ கூடையைத் தொடாதே என்று ஷன் . கொட்டெடுத்து ஓடி யடிக்கப்புகத் திரு 2 . ஆதிசேடன் கத்ருகுமான் . வைச வேங்கடச்செல்வன் கோவிலிலே புகுந்தா யந்தி மாலை தரித்தவன் . இவன் தனது னென்பார்கள் . அந்தாழ்வான் திருநந்த ஆயிரஞ் சிரங்கொண்டு பூமியைத் தாங்கு வனத்திலே திருப்பள்ளித் தாமமெடா