அபிதான சிந்தாமணி

சாத்தனார் - 618 - சாத்வீகராஜன 5 மகாசாத்திரன் என்னும் ஒரு சாஸ் நித்திரை யிருக்கினும், சரீரம் இலேசா யிருக்கினும், தேடிக்காணாத மருந்து எளி சாத்தனார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு தில் கிடைப்பினும் சோகம் சாத்யமாம். வர். (குறுந்தொ ) ஜீவ.) | சாத்தானியர் - இவர்கள் பெருமாள் கோவி சாத்யவிகலன் - இது திருஷ்டாந்தா பாசத் லில் வேலை செய்யும் ஒருவகை வைணவ தென்று, மனம் அநித்யம் மூர்த்தமாகை வடுகர். இவர்கள் பிராமணர்கள் போல் யால் என்கிற ஏதுவில், பரமாணுவைப் பூணூல் சாத்தா தனால் சாத்தாதவர்கள் போல் என்கிற திருட்டாந்தம, அநித்யத் என்னும் பெயர்பெற்றனர். இவர்கள் சூத் வம் என்கிற சாத்திய மிலலாதபடியால் ரர் இவர்கள் தங்களைச் சைதன்யன் என் என்க னும் குருவின் வழிவந்தவர்கள் என்பர் சாத்யவியா விருத்தன் - எது சாத்யங்க அது தவறு. இவர்கள் தொழில் பூததொ ளுசுகுக் கன்மவத் என்கிற திருஷ்டாந்தத் இத்தல், திருமண் ஸ்ரீ சுர்ணம் செய்தல், தால் இப்படிக் கொத்தவிய திரேகத்தி இவர்களு+குப் பட்டம் ஐயர் இவர்களின் னால் சாத்யமாயிருக்கிற அநித்ய தவம் வியா பிரிவு ஏகாக்ஷரி, சதுரக்ஷரி, அஷ்டாக்ஷரி, விருத மாகாமலிருக்கை . (சிவ - சித்) குலசேகரம். இவர்கள் தென்கலை வைஷ சாத்தியை - தருமப்பிரசாபதியின் தேவி, ணவ பிராமணரின் நடையுடை ஆசாரச தக்ஷன் பெண், குமார் சாத்தியர். தைப் பெற்றவர். இவர்கள் தங்களுக்குத் சாத்துதன் - யதுகுலத்தரசனாகிய வசுதே தாங்களே புரோகிதம் செய்து கொள்வர். | வன் வம்சத்து அரசன். பின்னும் இவர்கள் பிரபன்ன வைஷ்ண சாத்துவதன் - 1. அங்கிசு குமரன், இவன் வர்களென்றும் நம்பிகள் என்றும் வேங் குமார் பசமானன், பிசி, திவ்யன், விரு சுடபுர வைஷ்ணவர் என்றும் கூறப்படு க்ஷணி, தேவாவிரதன், அந்தகன், மகா வர். இவர்கள் தலையில் சிகை, பூண நூல், போசன். | பின்கச்சம் சாத்தக்கூடாதென்று இராமாநு - 2. விதர்ப்பன் குமானாகிய கிருதுவம் சர் கட்டளை பெற்றவர்கள் இவர்களின் சத்தவன், பெண்கள் பிராமணப் பெண்களை நடை 3 விஷ்ணு பரிசாரகன். புடைகளில் ஒப்பர். இவர்கள் குரு, பா சாத்துவதி -1. சுருதச்சிரவை என்பவள், வாஸ்து. - 2. தமகோஷன் தேவி. செபாலனுக் சாத்திரம் - (க) சாங்கியம், பாதஞ்சலியம், குத்தாய். கண்ணனை நோக்கித் தன்கும் வேதாந்தம். (சு) வேதாந்தம், வைசேடி என் செய்த நூறு பிழைபொறுக்க வாங் கம், பாட்டம், பிரபாகரம், பூர்வ மீமாம்சை கேட்டவள். உத்தரமீமாம்சை. 3. நாடக விகற்பத்தொன்று இது தலை சாத்தியர் - ஒருவகை தேவவகுப்பினர், சாத் மக்களில் அறப்பொருள் உபாங்கமாவது யை குயரர். இவர்கள் பன்னிருவர் என் (வீர - சோ.) பர். சாத்தேயம் - ஒரு மதம், இதை வாமமதம் சாத்தியகணம் - தருமனுக்குச் சாத்தியாவி - என்பர். இது சத்தியே பரதேவதை டம் உதித்த குமார். யாகக் கூறும். சாத்தியசமை - திருஷ்டாந்தத்தைப் பக்ஷத் சாத்வீகராஜன் - ஜகந்நாத க்ஷேத்திரத்தில் திற் சொத்ததாகக் கூறுவது. நாடோறும் ஆலய தரிசனத்திற்கு வந்து சாத்தியபாலன் - சான்றினர், சபையினர், பகவத்பிரசாதத்தைக் கைக்கொண்டுசெல் உபயவாதியர், இவர்களை அழைத்தலும், லும் நாட்களில் ஒருநாள் அரசன் மகா சாத்தியப் பொருளைக் காத்தலும் செய்ய துவாரத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு காலப் வன். (விவகார சங்கிரகம்.) போக்குக் காரணமாகச் சொக்கட் டான் சாத்யசுாலக்ஷணம் - சரரோகிக்குக் கண், ஆடிக்கொண்டு பாய்ச்சிகைகள் வீசி அதின் பார்வை, சரீரம், பஞ்சேந்திரியம் இயற் வயப்பட்டுப்பகவத் பிரசாரம் வாங்கிக் கையாகக் காணினும், மனம் சாந்தமாயி கொள்ள இடக்கையை நீட்டுகையில் அர்ச் ளைக்கா திருக்கினும், உள்ளங்கை உள்ளங் சகன் கொடாதிருத்தல் கண்டு மந்திரியை கால்கள் சூடு பிறந்து சிறிது தாகமுண்டாகி நோக்கி ஒருபேய் எனக்கு முன் கையை நாவில் நீர் ஊறினாலும், இரவில் அயர்ந்த நீட்டித்தொந்தரை செய்கின்றது சோளாத்
சாத்தனார் - 618 - சாத்வீகராஜன 5 மகாசாத்திரன் என்னும் ஒரு சாஸ் நித்திரை யிருக்கினும் சரீரம் இலேசா யிருக்கினும் தேடிக்காணாத மருந்து எளி சாத்தனார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு தில் கிடைப்பினும் சோகம் சாத்யமாம் . வர் . ( குறுந்தொ ) ஜீவ . ) | சாத்தானியர் - இவர்கள் பெருமாள் கோவி சாத்யவிகலன் - இது திருஷ்டாந்தா பாசத் லில் வேலை செய்யும் ஒருவகை வைணவ தென்று மனம் அநித்யம் மூர்த்தமாகை வடுகர் . இவர்கள் பிராமணர்கள் போல் யால் என்கிற ஏதுவில் பரமாணுவைப் பூணூல் சாத்தா தனால் சாத்தாதவர்கள் போல் என்கிற திருட்டாந்தம அநித்யத் என்னும் பெயர்பெற்றனர் . இவர்கள் சூத் வம் என்கிற சாத்திய மிலலாதபடியால் ரர் இவர்கள் தங்களைச் சைதன்யன் என் என்க னும் குருவின் வழிவந்தவர்கள் என்பர் சாத்யவியா விருத்தன் - எது சாத்யங்க அது தவறு . இவர்கள் தொழில் பூததொ ளுசுகுக் கன்மவத் என்கிற திருஷ்டாந்தத் இத்தல் திருமண் ஸ்ரீ சுர்ணம் செய்தல் தால் இப்படிக் கொத்தவிய திரேகத்தி இவர்களு + குப் பட்டம் ஐயர் இவர்களின் னால் சாத்யமாயிருக்கிற அநித்ய தவம் வியா பிரிவு ஏகாக்ஷரி சதுரக்ஷரி அஷ்டாக்ஷரி விருத மாகாமலிருக்கை . ( சிவ - சித் ) குலசேகரம் . இவர்கள் தென்கலை வைஷ சாத்தியை - தருமப்பிரசாபதியின் தேவி ணவ பிராமணரின் நடையுடை ஆசாரச தக்ஷன் பெண் குமார் சாத்தியர் . தைப் பெற்றவர் . இவர்கள் தங்களுக்குத் சாத்துதன் - யதுகுலத்தரசனாகிய வசுதே தாங்களே புரோகிதம் செய்து கொள்வர் . | வன் வம்சத்து அரசன் . பின்னும் இவர்கள் பிரபன்ன வைஷ்ண சாத்துவதன் - 1 . அங்கிசு குமரன் இவன் வர்களென்றும் நம்பிகள் என்றும் வேங் குமார் பசமானன் பிசி திவ்யன் விரு சுடபுர வைஷ்ணவர் என்றும் கூறப்படு க்ஷணி தேவாவிரதன் அந்தகன் மகா வர் . இவர்கள் தலையில் சிகை பூண நூல் போசன் . | பின்கச்சம் சாத்தக்கூடாதென்று இராமாநு - 2 . விதர்ப்பன் குமானாகிய கிருதுவம் சர் கட்டளை பெற்றவர்கள் இவர்களின் சத்தவன் பெண்கள் பிராமணப் பெண்களை நடை 3 விஷ்ணு பரிசாரகன் . புடைகளில் ஒப்பர் . இவர்கள் குரு பா சாத்துவதி - 1 . சுருதச்சிரவை என்பவள் வாஸ்து . - 2 . தமகோஷன் தேவி . செபாலனுக் சாத்திரம் - ( ) சாங்கியம் பாதஞ்சலியம் குத்தாய் . கண்ணனை நோக்கித் தன்கும் வேதாந்தம் . ( சு ) வேதாந்தம் வைசேடி என் செய்த நூறு பிழைபொறுக்க வாங் கம் பாட்டம் பிரபாகரம் பூர்வ மீமாம்சை கேட்டவள் . உத்தரமீமாம்சை . 3 . நாடக விகற்பத்தொன்று இது தலை சாத்தியர் - ஒருவகை தேவவகுப்பினர் சாத் மக்களில் அறப்பொருள் உபாங்கமாவது யை குயரர் . இவர்கள் பன்னிருவர் என் ( வீர - சோ . ) பர் . சாத்தேயம் - ஒரு மதம் இதை வாமமதம் சாத்தியகணம் - தருமனுக்குச் சாத்தியாவி - என்பர் . இது சத்தியே பரதேவதை டம் உதித்த குமார் . யாகக் கூறும் . சாத்தியசமை - திருஷ்டாந்தத்தைப் பக்ஷத் சாத்வீகராஜன் - ஜகந்நாத க்ஷேத்திரத்தில் திற் சொத்ததாகக் கூறுவது . நாடோறும் ஆலய தரிசனத்திற்கு வந்து சாத்தியபாலன் - சான்றினர் சபையினர் பகவத்பிரசாதத்தைக் கைக்கொண்டுசெல் உபயவாதியர் இவர்களை அழைத்தலும் லும் நாட்களில் ஒருநாள் அரசன் மகா சாத்தியப் பொருளைக் காத்தலும் செய்ய துவாரத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு காலப் வன் . ( விவகார சங்கிரகம் . ) போக்குக் காரணமாகச் சொக்கட் டான் சாத்யசுாலக்ஷணம் - சரரோகிக்குக் கண் ஆடிக்கொண்டு பாய்ச்சிகைகள் வீசி அதின் பார்வை சரீரம் பஞ்சேந்திரியம் இயற் வயப்பட்டுப்பகவத் பிரசாரம் வாங்கிக் கையாகக் காணினும் மனம் சாந்தமாயி கொள்ள இடக்கையை நீட்டுகையில் அர்ச் ளைக்கா திருக்கினும் உள்ளங்கை உள்ளங் சகன் கொடாதிருத்தல் கண்டு மந்திரியை கால்கள் சூடு பிறந்து சிறிது தாகமுண்டாகி நோக்கி ஒருபேய் எனக்கு முன் கையை நாவில் நீர் ஊறினாலும் இரவில் அயர்ந்த நீட்டித்தொந்தரை செய்கின்றது சோளாத்