அபிதான சிந்தாமணி

சாதவகை 616 சாதியாவது னுடளிருந்த வீரர் பதின்மருள் ஒருவ பிறந்த குழந்தைக்கு நீர் நெருப்பு முதலிய னாகவு மிருந்தவன். இராச விசுவாசத்திற் வற்றால் அபாயத்தை விளைப்பவள். ஒரு சிறந்தவன். வாசலதத்தையைப் பிடிமீ தேவதை. தேற்றி உதயணன் புறப்பட்ட பின்பு சாங் சாதாக்ய முதலிய தன்மை - பரைக்குப் கியத்தாய் இவன் வீட்டிலே யிருந்து தான் பாமானது சிவசாதாக்யம், பரையுடன் கூடி யூகியைச் சந்தித்துப் பேசினள்; யூதிக்கும், யுத்யோகிப்பது அமூர்த்திசாதாக்யம், சூக்ஷ உருமண்ணுவாவுக்கும் இடையே நின்று மமாகிய இச்சாஞானக்ரியைகளுக்கப்பாற் பிறரறியாமல் ஒருவர் கூறுவனவற்றை பட்டது மூர்த்திசாதாக்யம், சூக்ஷ்மமான மற்றொருவரிடஞ் சொல்லிக் காரியங்களை இச்சையில் தூலமான ஞானக்கிரியைகள் நிறைவேற்றியவன் ; ஆருணியைக்கொன்று பொருந்தி ஞானபாவகமாயுள்ளது கர்த்ரு வெற்றி யடைந்த பின்பு உதயணனால் 'சாதாக்யம், தூலமான பிந்து நாதங்கள் கூடி இலாவாணக நகரத்தில் பெருங்குயமென் 'யுள்ளது கருமசா தாக்யம் (சதா). னும் பட்டத்தையும் சீவி தமாக இரண்டூர் சாதாக்யம் - இது, அவிகாரமான நிட்கள களையும் இவன் பெற்றான். (பெ. கதை) சிவத்தில் (சீவன் முத்தர், சாதகர், ஞானி சாதவகை - கடலைமாச் சேர்ந்த சாதம், கள் முதலியோர் பொருட்டுத் தயான அள எள்ளோரை, வெள்ளரிவிரை மாச்சேர்ந்த விற்கேற்ப) சத்தி விகற்பமான கலைகளா சாதம், புளியோரை, ததியோ தனம், 'சர்க் 'லே த்யானமூர்த்தியாக நிறம்புவது (சதா). கரைப் பொங்கல், எலிமிச்சம் பழம் சேர் சாதாதபன் - ஒரு முனிவன், ந்த சாதம், கிச்சிலிரஸ சாதம், வாதுமைப் சாதாரணலக்ஷணம் - அந்நியத்தைத் தவிர் பருப்புச் சேர்ந்த சாதம், மிளகுப் பொங் -ந்து தன் சாதிக்கொத்த இலக்கணம். (பொது கல், கத்திரிக்காய் சேர்ந்த சாதம், தேங் லக்ஷணம்). காய்ப்பால் பொங்கல், வாழை, பலா, மாம் சாதாரன் - கீசகநாட்டாசன், இவன் காமா பழங்கள் சேர்ந்த பொங்கல், கடலை, சிறு துரனாய் மனைவியுடன் இருக்கையில் பயறு, உளுந்து, கொள்ளு, தனித்தனி வசிட்டர் இவர் மனையில் காத்திருக்கவும் சேர்ந்த பொங்கல், கிச்சடி, பலவு முதலிய அறியாது தூங்கி விழித்தெழுந்து வணங்கி என்பனவும் உண்டு. னன். வசிட்டர் நீ காமச்செருக்கால் சாதர்மிய சமை - சமான தர்மத்தினாலே மதியாமையால் நீ வேடனாகவும், உன்னாட் டில் உள்ளவர் நீங்க உன்னாடு காடாகவும் ஸ்தாபிதமான எதுவைத் தூஷிக்கும் உத் எனச் சாபம் உற்றவன். தரம். (பொது இயல்பு.) தரு. சாதி - 1. (ச) ஆந்திரம், கன்னடம், தரா சாதவர் - யதுகுலபேதம். விடம், மகாராட்டிரம் . சாதவதன் - விஷ்ணுபக்தன் அல்லது - 2. தனக்கு விரோதமான விடைகூறு படன். | தல். இது சாதர்மிய சமை, வை தரு மிய சாதவாகனன் -1. சாதவாகனம் என்னும் சமை, உத்கருஷ்ணசமை, அபகருஷண நூல் செய்வித்தவன். சமை, வருணியசமை, அவருணியசமை, 2 சாத்தன். விகற்பசமை, சாத்தியசமை, பிராப்தி சாதவேதன் - அக்கினி. சமை, அப்பிராப்திசமை, பிரசங்கசமை, சாதனம் - (ச) நித்யா நித்யவஸ்து விவேகம் பிரதி திருஷ்டாந்தசமை, அநுற்பத்தி இகப்பாபுத்ரார்த்த பலபோகவிராகம், சமா சமை, சம்சயசமை, பிரகாண சமை, திசட்கசம்பத்தி. முமூக்ஷதவம். அவே துசமை, அர்த்தாபத்தி சமை, அவி சாதனவியா விருத்தன் - எது சாத்தியங் சேஷ சமை, உபபத்தி சமை, உபலப்தி களுக்கு யாதொன்று அநித்யமல்ல அது சமை, அநுபலப்தி சமை, நித்யசமை, மூர்த்தமுமல்ல பரமாணுவைப்போல என் அநித்யசமை, காரிய சமை, என இருபது கிற திருஷ்டாந்தத்தாலே சாதகமாயிருக் வகை. கிற மூர்த்தத்வம் வியா விர்த்தமாகாமல் 3. நித்தமாய் அநேக திரவிய குண கர் அதிலே யிருத்தல். (சிவ - சித்) மங்களிலுள்ள ஒருதர்மம். ஜாதி (சாமான் சாதஹாரிணி -ருதுஹாரிணியின் குமரி, யம்) எனப்படும். சாக்ஷ சமனுவைக் காண்க. இவள் பிள்ளை சாதியாவது - வீரம், கூச்சம், அர்ப்பாயம், பெற்றசூதிகாகிருசத்தில் இருந்துகொண்டு பேய்க்காரம், வியோகம், பாணம், சல்லா
சாதவகை 616 சாதியாவது னுடளிருந்த வீரர் பதின்மருள் ஒருவ பிறந்த குழந்தைக்கு நீர் நெருப்பு முதலிய னாகவு மிருந்தவன் . இராச விசுவாசத்திற் வற்றால் அபாயத்தை விளைப்பவள் . ஒரு சிறந்தவன் . வாசலதத்தையைப் பிடிமீ தேவதை . தேற்றி உதயணன் புறப்பட்ட பின்பு சாங் சாதாக்ய முதலிய தன்மை - பரைக்குப் கியத்தாய் இவன் வீட்டிலே யிருந்து தான் பாமானது சிவசாதாக்யம் பரையுடன் கூடி யூகியைச் சந்தித்துப் பேசினள் ; யூதிக்கும் யுத்யோகிப்பது அமூர்த்திசாதாக்யம் சூக்ஷ உருமண்ணுவாவுக்கும் இடையே நின்று மமாகிய இச்சாஞானக்ரியைகளுக்கப்பாற் பிறரறியாமல் ஒருவர் கூறுவனவற்றை பட்டது மூர்த்திசாதாக்யம் சூக்ஷ்மமான மற்றொருவரிடஞ் சொல்லிக் காரியங்களை இச்சையில் தூலமான ஞானக்கிரியைகள் நிறைவேற்றியவன் ; ஆருணியைக்கொன்று பொருந்தி ஞானபாவகமாயுள்ளது கர்த்ரு வெற்றி யடைந்த பின்பு உதயணனால் ' சாதாக்யம் தூலமான பிந்து நாதங்கள் கூடி இலாவாணக நகரத்தில் பெருங்குயமென் ' யுள்ளது கருமசா தாக்யம் ( சதா ) . னும் பட்டத்தையும் சீவி தமாக இரண்டூர் சாதாக்யம் - இது அவிகாரமான நிட்கள களையும் இவன் பெற்றான் . ( பெ . கதை ) சிவத்தில் ( சீவன் முத்தர் சாதகர் ஞானி சாதவகை - கடலைமாச் சேர்ந்த சாதம் கள் முதலியோர் பொருட்டுத் தயான அள எள்ளோரை வெள்ளரிவிரை மாச்சேர்ந்த விற்கேற்ப ) சத்தி விகற்பமான கலைகளா சாதம் புளியோரை ததியோ தனம் ' சர்க் ' லே த்யானமூர்த்தியாக நிறம்புவது ( சதா ) . கரைப் பொங்கல் எலிமிச்சம் பழம் சேர் சாதாதபன் - ஒரு முனிவன் ந்த சாதம் கிச்சிலிரஸ சாதம் வாதுமைப் சாதாரணலக்ஷணம் - அந்நியத்தைத் தவிர் பருப்புச் சேர்ந்த சாதம் மிளகுப் பொங் - ந்து தன் சாதிக்கொத்த இலக்கணம் . ( பொது கல் கத்திரிக்காய் சேர்ந்த சாதம் தேங் லக்ஷணம் ) . காய்ப்பால் பொங்கல் வாழை பலா மாம் சாதாரன் - கீசகநாட்டாசன் இவன் காமா பழங்கள் சேர்ந்த பொங்கல் கடலை சிறு துரனாய் மனைவியுடன் இருக்கையில் பயறு உளுந்து கொள்ளு தனித்தனி வசிட்டர் இவர் மனையில் காத்திருக்கவும் சேர்ந்த பொங்கல் கிச்சடி பலவு முதலிய அறியாது தூங்கி விழித்தெழுந்து வணங்கி என்பனவும் உண்டு . னன் . வசிட்டர் நீ காமச்செருக்கால் சாதர்மிய சமை - சமான தர்மத்தினாலே மதியாமையால் நீ வேடனாகவும் உன்னாட் டில் உள்ளவர் நீங்க உன்னாடு காடாகவும் ஸ்தாபிதமான எதுவைத் தூஷிக்கும் உத் எனச் சாபம் உற்றவன் . தரம் . ( பொது இயல்பு . ) தரு . சாதி - 1 . ( ) ஆந்திரம் கன்னடம் தரா சாதவர் - யதுகுலபேதம் . விடம் மகாராட்டிரம் . சாதவதன் - விஷ்ணுபக்தன் அல்லது - 2 . தனக்கு விரோதமான விடைகூறு படன் . | தல் . இது சாதர்மிய சமை வை தரு மிய சாதவாகனன் - 1 . சாதவாகனம் என்னும் சமை உத்கருஷ்ணசமை அபகருஷண நூல் செய்வித்தவன் . சமை வருணியசமை அவருணியசமை 2 சாத்தன் . விகற்பசமை சாத்தியசமை பிராப்தி சாதவேதன் - அக்கினி . சமை அப்பிராப்திசமை பிரசங்கசமை சாதனம் - ( ) நித்யா நித்யவஸ்து விவேகம் பிரதி திருஷ்டாந்தசமை அநுற்பத்தி இகப்பாபுத்ரார்த்த பலபோகவிராகம் சமா சமை சம்சயசமை பிரகாண சமை திசட்கசம்பத்தி . முமூக்ஷதவம் . அவே துசமை அர்த்தாபத்தி சமை அவி சாதனவியா விருத்தன் - எது சாத்தியங் சேஷ சமை உபபத்தி சமை உபலப்தி களுக்கு யாதொன்று அநித்யமல்ல அது சமை அநுபலப்தி சமை நித்யசமை மூர்த்தமுமல்ல பரமாணுவைப்போல என் அநித்யசமை காரிய சமை என இருபது கிற திருஷ்டாந்தத்தாலே சாதகமாயிருக் வகை . கிற மூர்த்தத்வம் வியா விர்த்தமாகாமல் 3 . நித்தமாய் அநேக திரவிய குண கர் அதிலே யிருத்தல் . ( சிவ - சித் ) மங்களிலுள்ள ஒருதர்மம் . ஜாதி ( சாமான் சாதஹாரிணி - ருதுஹாரிணியின் குமரி யம் ) எனப்படும் . சாக்ஷ சமனுவைக் காண்க . இவள் பிள்ளை சாதியாவது - வீரம் கூச்சம் அர்ப்பாயம் பெற்றசூதிகாகிருசத்தில் இருந்துகொண்டு பேய்க்காரம் வியோகம் பாணம் சல்லா