அபிதான சிந்தாமணி

சாணார் - 614 சாணா னும் உயர்ந்தார் என்றும் தங்களை மதுரை எனப்பொருள் படும். அதாவது நகரத்திற் திருநெல்வேலி முதலிய தலங்களில் தரி கும் கிராமத்திற்கும் அப்புறத்தில் குடி சிக்க விடவேண்டுமென்றும் வாதிட்டுத் விருப்பவன் (South Indian Inscription தோல்வி பெற்றனர். இவர்கள் ஸ்ரீகள் Vol II Part 1.) இவர்கள் அச்சொற் சில காலத்திற்குமுன் தாழ்ந்த பள்ளர் களுக்குக் கிராமத்தை யாண்டவர்கள் பரவர் மார் மூடாதிருப்பது போலிருந்தன எனப்பொருள் கொள்ளினும் எந்த க்ஷத்ரி ரென்றும், 1859-இல் ஸர்சார்லஸ் டிரி யனுமிந்தப் பெயராலாண்டதாகக் காணப் விலியன் இவர்கள் மார்மேல் துணி தரிக் படவில்லை. இவர்கள் க்ஷத்ரியராகப்பெற் கலாமென்று உத்தரவளித்தனர் என்றும் சால் தென்னிந்திய சிற்றாச ரெல்லாரும் கூறப்படுகிறது. இவர்கள் செம்படவர்கள் க்ஷத்ரியராகக்கூடும் (1891) ஸென்ஸஸ் மாரை மூடுவது போல் உடைதரிக்கலாமே ஸுபிரெண்டெண்ட் கூறுவதாவது சாணார் யன்றி உயர்ந்த ஜாதிப்பெண்கள் தரிப் பள்ளருக்கும் பறையருக்கும் சற்று உயர்ந் பதுபோல் தரிக்கலாகாதென்று திருவாங் தவர்கள் என்பர். இவர்கள் தீண்டாச் கூர் மகாராஜா கட்டளை, 1858 - இல் சாதியாக எண்ணப்பட்டவர்கள். இவர் இவர்கள் தாங்கள் கூத்ரியர்கள் என்று களில் பலர் க்ஷத்ரியரென்று சாதி அட்ட வெளியிட்டனர். இவர்களிப்பொழுதும் வணையில் கூறியிருக்கின் றனர் அது நகைக் பூணூல் தரிக்கவும் பல்லக்கேறவும் தங் கத் தக்கதாம். என்னெனின் திராவிட கள் கல்யாணத்தில் பிரயத்தனப்படுகின்ற க்ஷத்ரியர் கிடையா தா தலின். இவர்கள் ஒரு னர். தென்னாட்டாரதற் கிடந்தந்திலர். காலத்தும் போர்ச்சேவகம் செய்ததில்லை. இவர்கள் தங்களைச் சேரசோழ பாண்டிய சாணான் என்னும் பதம் சாறு என்னும் சொல் வம்சத்தவரென்று கூறிக்கொள்வர். லினின்று முண்டாயிற்றாம் பொருள், கள். இவர்கள் தாங்கள் ஏற்படுத்திய கலாசாலை சில அறிவுள்ள மிசியோனெரிகள் அப் களுக்கு ஷத்ரிய பாடசாலையெனப் பெய பதம் சாண் நார், நீளத்தில் சாண் அள ரிட்டிருக்கின்றனர். இவர்கள் நாங்கள் வுள்ள கயிற்றைத் தளையாக்கொண்டு மரம் இந்தப் பூமியையாண்ட ராஜவம்ச சந்ததி ஏறுபவர் என்னும் பொருளது, என்பர். மல யார் சாணாரகாசு எங்களால் நிருமிக்கப் பார் நாட்டுக் கள்ளிறக்குவோர், ஒருவருக் பட்ட தென்பர். அதில் தென்னைமாம் கொருவர் தங்களைச் சேணீர் என்று போட்டிருப்பதே அதற்குச் சாக்ஷியென்பர் அழைப்பர் இதுசாணார் என்பதின் திரிபு. அது தவறு. அதில் சிலுவைக்குறி உள்ள இவர்களின் ஜாதியைப்பற்றி (1995) இல் தென்பர் சில ஐரோப்பியர். இவர்களின் காமுடிகோவில் வழக்கிலும் சென்னை வம்சத்தைக் கடைசியாகச் சென்ஸஸ் சூப ஐகோர்ட் அபீலிலும் இவர்கள் மேற்கூறிய ரின்டெண்ட் தீர்மானித்தது, இவர்களு பள்ளர், பறையர் சக்கிலியர்க்குச் சற்று க்குச் சாணார், நாடார், கிராமணிகள் என் உயர்ந்தவர்கள். இவர்கள் சுத்தமில்லாதவா பன சாதாரணபட்டம், சாணான் என்னும் கள் இந்துக்களின் கோவில்களில் புகதி பெயர் தமிழ் நூல்களில் எங்கும் காணப் தகாதவர்கள் என்று கூறப்பட்டது. இவா படவில்லை. இராஜ ராஜ சோழன் காலத்து கள் மரம் ஏறுகையில் உபயோகிக்கும் இவர்கள் இழுவர் எனப்பட்டனர் (A. D. பொருள்கள் காற்றளை, வடம், பாளைப் 984-1013) 10, 11, ஆவது ஏற்றாண் பெட்டி, பாளை த்தடி, பாளை அரிவாள், டின் பிங்கலந்தை முதலிய நிகண்டுகளில் சாணைமண், கள்பெட்டி. இவர்களில் ஐந்து கள்விற்போர், பழையர், துவசர், படுவர் வகைச் சாணார்கள் உண்டு, கருக்குப் பட் என்று கூறியிருக்கிறது, 16-வது நூற் டையார், (கருக்கு மட்டையார்) கள்ளர், நாண்டின் நிகண்டாகிய சூடாமணியில் சுண் இவர்களும் இச்சாதியைச் சேர்ந்தவராயி டிகர் என்று மற்ருெரு பெயர் சேர்ந்திருக் னும் இவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வோர் கிறது. சாணார் சொல்வதாவது, இந்தப் நாட்டாடி இப்பெயர்கொண்ட ஊரிலுள் பதம் சான்றார் என்னும் சொல்லின் மருஉ ளார் கொடிக்கால் கொடிபிடித்து யுத்தஞ் என்பர். அவ்வாறு சாணார் சான்றார் என செய்பவர், மேல்நாட்டார் என்பவர் திரு எப்போதும் அழைக்கப்படவில்லை. எந்தத் வாங்கூரைச் சேர்ந்தவர்கள், இவர்களில் தமிழ் நூல்களிலும் காணப்படவில்லை.) தொள்ளைக்காதா என்று ஒரு வகுப்பு நாடான், கிராமணியும் நாட்டிலுள்ளவன் உண்டு இவர்கள் சாணாருக்குக் கீழானவர்
சாணார் - 614 சாணா னும் உயர்ந்தார் என்றும் தங்களை மதுரை எனப்பொருள் படும் . அதாவது நகரத்திற் திருநெல்வேலி முதலிய தலங்களில் தரி கும் கிராமத்திற்கும் அப்புறத்தில் குடி சிக்க விடவேண்டுமென்றும் வாதிட்டுத் விருப்பவன் ( South Indian Inscription தோல்வி பெற்றனர் . இவர்கள் ஸ்ரீகள் Vol II Part 1 . ) இவர்கள் அச்சொற் சில காலத்திற்குமுன் தாழ்ந்த பள்ளர் களுக்குக் கிராமத்தை யாண்டவர்கள் பரவர் மார் மூடாதிருப்பது போலிருந்தன எனப்பொருள் கொள்ளினும் எந்த க்ஷத்ரி ரென்றும் 1859 - இல் ஸர்சார்லஸ் டிரி யனுமிந்தப் பெயராலாண்டதாகக் காணப் விலியன் இவர்கள் மார்மேல் துணி தரிக் படவில்லை . இவர்கள் க்ஷத்ரியராகப்பெற் கலாமென்று உத்தரவளித்தனர் என்றும் சால் தென்னிந்திய சிற்றாச ரெல்லாரும் கூறப்படுகிறது . இவர்கள் செம்படவர்கள் க்ஷத்ரியராகக்கூடும் ( 1891 ) ஸென்ஸஸ் மாரை மூடுவது போல் உடைதரிக்கலாமே ஸுபிரெண்டெண்ட் கூறுவதாவது சாணார் யன்றி உயர்ந்த ஜாதிப்பெண்கள் தரிப் பள்ளருக்கும் பறையருக்கும் சற்று உயர்ந் பதுபோல் தரிக்கலாகாதென்று திருவாங் தவர்கள் என்பர் . இவர்கள் தீண்டாச் கூர் மகாராஜா கட்டளை 1858 - இல் சாதியாக எண்ணப்பட்டவர்கள் . இவர் இவர்கள் தாங்கள் கூத்ரியர்கள் என்று களில் பலர் க்ஷத்ரியரென்று சாதி அட்ட வெளியிட்டனர் . இவர்களிப்பொழுதும் வணையில் கூறியிருக்கின் றனர் அது நகைக் பூணூல் தரிக்கவும் பல்லக்கேறவும் தங் கத் தக்கதாம் . என்னெனின் திராவிட கள் கல்யாணத்தில் பிரயத்தனப்படுகின்ற க்ஷத்ரியர் கிடையா தா தலின் . இவர்கள் ஒரு னர் . தென்னாட்டாரதற் கிடந்தந்திலர் . காலத்தும் போர்ச்சேவகம் செய்ததில்லை . இவர்கள் தங்களைச் சேரசோழ பாண்டிய சாணான் என்னும் பதம் சாறு என்னும் சொல் வம்சத்தவரென்று கூறிக்கொள்வர் . லினின்று முண்டாயிற்றாம் பொருள் கள் . இவர்கள் தாங்கள் ஏற்படுத்திய கலாசாலை சில அறிவுள்ள மிசியோனெரிகள் அப் களுக்கு ஷத்ரிய பாடசாலையெனப் பெய பதம் சாண் நார் நீளத்தில் சாண் அள ரிட்டிருக்கின்றனர் . இவர்கள் நாங்கள் வுள்ள கயிற்றைத் தளையாக்கொண்டு மரம் இந்தப் பூமியையாண்ட ராஜவம்ச சந்ததி ஏறுபவர் என்னும் பொருளது என்பர் . மல யார் சாணாரகாசு எங்களால் நிருமிக்கப் பார் நாட்டுக் கள்ளிறக்குவோர் ஒருவருக் பட்ட தென்பர் . அதில் தென்னைமாம் கொருவர் தங்களைச் சேணீர் என்று போட்டிருப்பதே அதற்குச் சாக்ஷியென்பர் அழைப்பர் இதுசாணார் என்பதின் திரிபு . அது தவறு . அதில் சிலுவைக்குறி உள்ள இவர்களின் ஜாதியைப்பற்றி ( 1995 ) இல் தென்பர் சில ஐரோப்பியர் . இவர்களின் காமுடிகோவில் வழக்கிலும் சென்னை வம்சத்தைக் கடைசியாகச் சென்ஸஸ் சூப ஐகோர்ட் அபீலிலும் இவர்கள் மேற்கூறிய ரின்டெண்ட் தீர்மானித்தது இவர்களு பள்ளர் பறையர் சக்கிலியர்க்குச் சற்று க்குச் சாணார் நாடார் கிராமணிகள் என் உயர்ந்தவர்கள் . இவர்கள் சுத்தமில்லாதவா பன சாதாரணபட்டம் சாணான் என்னும் கள் இந்துக்களின் கோவில்களில் புகதி பெயர் தமிழ் நூல்களில் எங்கும் காணப் தகாதவர்கள் என்று கூறப்பட்டது . இவா படவில்லை . இராஜ ராஜ சோழன் காலத்து கள் மரம் ஏறுகையில் உபயோகிக்கும் இவர்கள் இழுவர் எனப்பட்டனர் ( A . D . பொருள்கள் காற்றளை வடம் பாளைப் 984 - 1013 ) 10 11 ஆவது ஏற்றாண் பெட்டி பாளை த்தடி பாளை அரிவாள் டின் பிங்கலந்தை முதலிய நிகண்டுகளில் சாணைமண் கள்பெட்டி . இவர்களில் ஐந்து கள்விற்போர் பழையர் துவசர் படுவர் வகைச் சாணார்கள் உண்டு கருக்குப் பட் என்று கூறியிருக்கிறது 16 - வது நூற் டையார் ( கருக்கு மட்டையார் ) கள்ளர் நாண்டின் நிகண்டாகிய சூடாமணியில் சுண் இவர்களும் இச்சாதியைச் சேர்ந்தவராயி டிகர் என்று மற்ருெரு பெயர் சேர்ந்திருக் னும் இவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வோர் கிறது . சாணார் சொல்வதாவது இந்தப் நாட்டாடி இப்பெயர்கொண்ட ஊரிலுள் பதம் சான்றார் என்னும் சொல்லின் மருஉ ளார் கொடிக்கால் கொடிபிடித்து யுத்தஞ் என்பர் . அவ்வாறு சாணார் சான்றார் என செய்பவர் மேல்நாட்டார் என்பவர் திரு எப்போதும் அழைக்கப்படவில்லை . எந்தத் வாங்கூரைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்களில் தமிழ் நூல்களிலும் காணப்படவில்லை . ) தொள்ளைக்காதா என்று ஒரு வகுப்பு நாடான் கிராமணியும் நாட்டிலுள்ளவன் உண்டு இவர்கள் சாணாருக்குக் கீழானவர்