அபிதான சிந்தாமணி

சனர் 609 சாகல்யர் சா சென்றஞ்சிப் பிரத்யக்ஷமாசத் தலையிருத்த தத்தில் தேவர்களுக்குச் சேனாதிபதியா லால் அவள் கையில் சரிகை தந்து கசாரு விருந்ததால் தேவசேனையென எனக்குப் கர் கரத்தைத் துண்டிக்கச் செய்தனன். பெயர் என்று குழந்தையை யெடுக்கக் கை நீங்கிய சசாருகர் ஜகந்நாதஞ் சென்று குழந்தை யுயிர்பெற்றுச் சிரித்தது. இவள் பெருமாளைச் சேவிக்கச் செல்கையில் குழந்தையுடன் ஆகாயத்தில் செல்ல அர பெருமாள் என் காசன் வருகின்றா னவனை சன்வேண்டியதால் பிள்ளையைத்தந்து இவ எதிர்கொண்டு சிவிகையில் சந்திக்குக் னுக்குச் சுவிர தன் எனப்பெயரிடுக இவன் கொண்டு வருக எனக் கட்டளையிட அருச் தீர்க்காயுளுட னிருப்பா னெனக்கூறி சகர்கள் அவ்வாறே எதிர்சென் றழைக்கக் மறைந்தனள் (தேவி - பா.) கசாகர் நான் ஒரு தீங்கு செய்யாதிருந்தும் 2. இவள் பிரகிருதியின் ஆறாவது அம்ச என் சைக்குறைத்தற்குக் காரணமென்ன மாகத் தோன்றியவள். இவள் சிசுக்களைக் எனப் பெருமாளை நோக்கி வருந்தப் பெரு காப்பவளும், சிசுக்கள் பொருட்டுப் பூசிக் மாள் தரிசனந் தந்து நீ முன்பிறப்பில் வேதி கப்படுபவளும், பிரசவக்ருகத்தில் (சு)வது யன், கங்கைக்கரையில் தியானத்திருந்த நாளிலும் (உக) ஆம் தினத்திலும் பூசிக்கப் காலத்துக் கசாருகன் ஒருவன் அவனைக் பட்ட சம்பத்ஸ்வ ரூபிணி. (தேவி - பா ) காணாது ஓடிவந்த பசுவினைக் கொலை சக்ஷநதி - கங்கையிற் கலக்கும் நதி பப்ப வேண்டி யாண்டிருக்க வன்னை யிவ் சக்ஷுர்மநு - சர்வதேசஸ் குமான். வழி பசுவந்ததைக் கண்டனையோவென சக்ஷவு - யயாதிபோன், அனு வின்குமரன், நீபேசாது கையாற் காட்டினையா தலால் கைகுறைபட்டனை கசாருகனாகப் பிறந் தனையென்று தாசருக் குணர்த்தி கைவளா அநுக்ரகித்தனர். இவருக்குச் சஜாணக சாயி யெனவும் பெயர். சாகசரிகன் - ஆயிரம் காலாட்களுக்குத் சனர் - ஒருவகை அசுரர், இவர்கள் சமுத்ரா தலைவன். (சக் - நீ.) மத்தியிலிருந்து தேவர்களை வருத்தினர். சாகடாயனர் - இருக்குத் தந்திரஞ்செய்த இவர்களை விஷ்ணு கொலை செய்தனர். அத முனிவர். னால் விஷ்ணுவிற்கு ஜனார்த்தனர் என சாகம்பரி - 1. சத்தியைக் காண்க, ஒரு பெயர். 2. சதாக்ஷியைக் காண்க. ன்மதா - பிள்ளை பெற்ற வீட்டிலுள்ள சாகாகுலம் - உப்புரவர், பூமியைத் தோண் ஒரு தேவதை, பிள்ளை பிறந்தபின் ஷஷ்டி டினவர்கள். பூசை என்னும் கர்மத்தில் பூசிக்கப்பட்ட சாகாதத்தன் - விமலைக்குப் பிதா, வள். மிதாக்ஷரம் ' ஸுதிகாவாஸ நிலயா சாகான் - ஸ்ரீதத்தனுக்குப் பிதா. ஜன்மா நாமதேவதா.'' சாகர் - சிந்துநதிக்கு மேற்கிலுள்ள தேசத் ன்மார்க்கம் - வேத, ராண கலைஞான சமயசாத்திரங்களுணர்ந்து பூர்வபக்ஷஞ்சித் சாகலம் - மத்திரதேசத்து இராஜதானி. தாந்தமுணர்ந்து பதி, பசு, பாசமாகிய 'The Captial of Madra Desa. இது சங் ஞானத்தில் ஞாதுரு, ஞான, ஞேயங்கள் திரபாகை, இராவதி இரண்டுக்கும் இடை பொருந்தா வண்ணம் பதிப்பொருளுட யிலுள்ள து. (பா - சபா.) னிரண்டறக் கலந்திருத்தல். சாகலன் -1. சங்கரபாண்டியன் மிருகத் ஷ்டிதேவி - 1. இவள் பிரகிருதி தேவி தின் மேலே விய அம்புப்பட்டி றந்த இருடி, யின் ஆறாவது அம்சமானவள். இவளேஸ் இவன் குமரன் சாங்கலன். (சேது - பு.) கந்த மூர்த்தியின் பிராண ப்ரியையான 2. சாவித்திரியின் தந்தையும் மாலதி தேவசேனை இவள், சுவாயம்பு மனு விற் யின் கணவனுமாகிய அரசன், குப்பிள்ளை நெடுநாளிலாதிருக்க அவன் சாகல்யமல்லன் - நயினாராசாரியர் மேல் மனைவி மாலினி (12) வருடம் கழித்து உயி பூதத்தையேவின மந்திரவாதி. ரிழந்த ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றாள். அர சாகல்யர் -1. மாண்டு கேயர் புத்திரர், திரு சன் பிள்ளையை மயானத்தில் வைத்து தராட்டிரன் தவத்திற்குச் சென்ற போது, அழுகையில் இந்தத்தேவி தரிசனந்தந்து. துக்கத்தை நீக்கித் தருமம் உபதேசித்தவா. நான் பிரமன் மானசபுத்திரி, தேவாசுர யுத்2. சௌபரியின் குமரன். இவன் தான் 77 உன் ரூம் மனுவி/ பெற்றாள். அ தராட்டாக்கித் தருமம் - இவன் தான்
சனர் 609 சாகல்யர் சா சென்றஞ்சிப் பிரத்யக்ஷமாசத் தலையிருத்த தத்தில் தேவர்களுக்குச் சேனாதிபதியா லால் அவள் கையில் சரிகை தந்து கசாரு விருந்ததால் தேவசேனையென எனக்குப் கர் கரத்தைத் துண்டிக்கச் செய்தனன் . பெயர் என்று குழந்தையை யெடுக்கக் கை நீங்கிய சசாருகர் ஜகந்நாதஞ் சென்று குழந்தை யுயிர்பெற்றுச் சிரித்தது . இவள் பெருமாளைச் சேவிக்கச் செல்கையில் குழந்தையுடன் ஆகாயத்தில் செல்ல அர பெருமாள் என் காசன் வருகின்றா னவனை சன்வேண்டியதால் பிள்ளையைத்தந்து இவ எதிர்கொண்டு சிவிகையில் சந்திக்குக் னுக்குச் சுவிர தன் எனப்பெயரிடுக இவன் கொண்டு வருக எனக் கட்டளையிட அருச் தீர்க்காயுளுட னிருப்பா னெனக்கூறி சகர்கள் அவ்வாறே எதிர்சென் றழைக்கக் மறைந்தனள் ( தேவி - பா . ) கசாகர் நான் ஒரு தீங்கு செய்யாதிருந்தும் 2 . இவள் பிரகிருதியின் ஆறாவது அம்ச என் சைக்குறைத்தற்குக் காரணமென்ன மாகத் தோன்றியவள் . இவள் சிசுக்களைக் எனப் பெருமாளை நோக்கி வருந்தப் பெரு காப்பவளும் சிசுக்கள் பொருட்டுப் பூசிக் மாள் தரிசனந் தந்து நீ முன்பிறப்பில் வேதி கப்படுபவளும் பிரசவக்ருகத்தில் ( சு ) வது யன் கங்கைக்கரையில் தியானத்திருந்த நாளிலும் ( உக ) ஆம் தினத்திலும் பூசிக்கப் காலத்துக் கசாருகன் ஒருவன் அவனைக் பட்ட சம்பத்ஸ்வ ரூபிணி . ( தேவி - பா ) காணாது ஓடிவந்த பசுவினைக் கொலை சக்ஷநதி - கங்கையிற் கலக்கும் நதி பப்ப வேண்டி யாண்டிருக்க வன்னை யிவ் சக்ஷுர்மநு - சர்வதேசஸ் குமான் . வழி பசுவந்ததைக் கண்டனையோவென சக்ஷவு - யயாதிபோன் அனு வின்குமரன் நீபேசாது கையாற் காட்டினையா தலால் கைகுறைபட்டனை கசாருகனாகப் பிறந் தனையென்று தாசருக் குணர்த்தி கைவளா அநுக்ரகித்தனர் . இவருக்குச் சஜாணக சாயி யெனவும் பெயர் . சாகசரிகன் - ஆயிரம் காலாட்களுக்குத் சனர் - ஒருவகை அசுரர் இவர்கள் சமுத்ரா தலைவன் . ( சக் - நீ . ) மத்தியிலிருந்து தேவர்களை வருத்தினர் . சாகடாயனர் - இருக்குத் தந்திரஞ்செய்த இவர்களை விஷ்ணு கொலை செய்தனர் . அத முனிவர் . னால் விஷ்ணுவிற்கு ஜனார்த்தனர் என சாகம்பரி - 1 . சத்தியைக் காண்க ஒரு பெயர் . 2 . சதாக்ஷியைக் காண்க . ன்மதா - பிள்ளை பெற்ற வீட்டிலுள்ள சாகாகுலம் - உப்புரவர் பூமியைத் தோண் ஒரு தேவதை பிள்ளை பிறந்தபின் ஷஷ்டி டினவர்கள் . பூசை என்னும் கர்மத்தில் பூசிக்கப்பட்ட சாகாதத்தன் - விமலைக்குப் பிதா வள் . மிதாக்ஷரம் ' ஸுதிகாவாஸ நிலயா சாகான் - ஸ்ரீதத்தனுக்குப் பிதா . ஜன்மா நாமதேவதா . ' ' சாகர் - சிந்துநதிக்கு மேற்கிலுள்ள தேசத் ன்மார்க்கம் - வேத ராண கலைஞான சமயசாத்திரங்களுணர்ந்து பூர்வபக்ஷஞ்சித் சாகலம் - மத்திரதேசத்து இராஜதானி . தாந்தமுணர்ந்து பதி பசு பாசமாகிய ' The Captial of Madra Desa . இது சங் ஞானத்தில் ஞாதுரு ஞான ஞேயங்கள் திரபாகை இராவதி இரண்டுக்கும் இடை பொருந்தா வண்ணம் பதிப்பொருளுட யிலுள்ள து . ( பா - சபா . ) னிரண்டறக் கலந்திருத்தல் . சாகலன் - 1 . சங்கரபாண்டியன் மிருகத் ஷ்டிதேவி - 1 . இவள் பிரகிருதி தேவி தின் மேலே விய அம்புப்பட்டி றந்த இருடி யின் ஆறாவது அம்சமானவள் . இவளேஸ் இவன் குமரன் சாங்கலன் . ( சேது - பு . ) கந்த மூர்த்தியின் பிராண ப்ரியையான 2 . சாவித்திரியின் தந்தையும் மாலதி தேவசேனை இவள் சுவாயம்பு மனு விற் யின் கணவனுமாகிய அரசன் குப்பிள்ளை நெடுநாளிலாதிருக்க அவன் சாகல்யமல்லன் - நயினாராசாரியர் மேல் மனைவி மாலினி ( 12 ) வருடம் கழித்து உயி பூதத்தையேவின மந்திரவாதி . ரிழந்த ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றாள் . அர சாகல்யர் - 1 . மாண்டு கேயர் புத்திரர் திரு சன் பிள்ளையை மயானத்தில் வைத்து தராட்டிரன் தவத்திற்குச் சென்ற போது அழுகையில் இந்தத்தேவி தரிசனந்தந்து . துக்கத்தை நீக்கித் தருமம் உபதேசித்தவா . நான் பிரமன் மானசபுத்திரி தேவாசுர யுத்2 . சௌபரியின் குமரன் . இவன் தான் 77 உன் ரூம் மனுவி / பெற்றாள் . தராட்டாக்கித் தருமம் - இவன் தான்