அபிதான சிந்தாமணி

சவுநகம் 606 சளுக்கியர் சவுநகம் - ஒரு நதி. கையில் மாமன் மாமிமார்கள் இந்த ருஷி சவுந்தரசாமந்தன் - குலபூஷண பாண்டியர் க்கு நமது குமரிகளைக் கொடுத்தோமே னுக்குச் சேனாபதி. இவன் சிவபக்தியுடை எனச் சிறிது நாள் பொறுத்து வந்து அப் யனாய் அரசன் சொற்படி வாழுநாட்களில் பெண்களைக் காணவர. முனிவர் ஒவ் சேதிராயன் என்னும் வேடன் அரசனை வொரு பெண்களிடத்தும் ஒவ்வொருவ எதிர்க்கவர அரசன் சேனாபதியை நோக் ராகத் தனித்தனி இருத்தல் கண்டு களித் கிப் பொக்கிஷந்திறந்து பொன்னெடுத் துச் சென்றனர். பிறகு முனிவர் இல்ல துச் சேனை கூட்டுக என்றனன். அரசன் றத்தில் வெறுப்புற்றுத் தவமே கைக் சொற்படி எடுத்த பொருளைச் சேனாபதி கொண்டனர். (பாகவதம்) சிவ திருப்பணிப் பொருட்டுச் செலவிட்ட சவுரி - 1. நிருதி புத்திரி, தாருகன் தேவி. னன். இதனை மற்றவரால் அறிந்த பாண் |- 2. தாருகாசுரன் மனைவி. டியன் சேனாபதியை நோக்கி நாளை யுத சவையப்பநாயகன் - காளமோரால் சுருக் யத்தில் சேனைகள் வரவேண்டு மெனப் கவிழ்ந்த என்னும் வசை பாடப்பெற்ற பயமுறுத்தினன். சாமந்தர் சொக்கலிங்க வன். மூர்த்தியை வேண்டச் சிவமூர்த்தி அசரீரி சவ்வருணன் - அரசர் மீளிதமான். சூரிய யாய் அஞ்சாதிருக்க, நாளை விடியுமுன் ' புத்திரியாகிய தபதியை வசிட்டரால் மண சேனைகள் வருமெனக் கூறிப் பூதகணங் | ந்தவன். சந்திரவம்சத்து அரசனாயினும் களைச் சேனாவீரர்களாக்கி அரசன் மகிழ வசிட்டரைக் குருவாக்கொண்டவன். | உடன் கொண்டு வந்தனர். அரசன் சேனா சவ்வாதுபுலவன் - இவன் இருந்தது தொ வீரர்களைக் கண்டு இவர்கள் எத்தேசத்த ண்டை நாடு, ஆருந்தாங்கபூபதி மேலும் வர்கள் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கை சோலையப்ப முதலியார் மீதும் பாடிப் பரிசு யில் சேதிராயனாகிய பகைவன் புலியடி பெற்றவன். (தனிப்பாடற்றிரட்டு). க்க இறந்தான் என்று செய்தி வரக்கேட்டு சவ்வியன் - அங்கீரசன் சந்ததியின் இருடி. அச்சேனைகள் செல்லும் இடம் செலுத் சவ்வீரம் - இது ரஸவகைக் கட்டுச்சரக்கு துக என உடனே சேனைகள் மறையக் பாஷாண வகையைச் சேர்ந்தது. இதனை கண்டு பாண்டியன் கடவுளை வணங்கிச் மருந்தாக உபயோகிப்பதில் அதிக சிவ சேனாபதியை வியந்து பணிந்தனன். னம் வேண்டும். தேகத்தின் மேற்பட்டால் சவுபரி - வே தமித்திரர் மாணாக்கர். இவர் புண்ணும் உண்டாம் கொல்லும். தேவி மனோமயை. இவர் ஒருமுறை சவ்வீரவைப்பு - வைத்திய நூலிற்கூறிய கிரௌஞ்சனைப் பெருச்சாளியாகச் சபித் எடைப்படி சந்தகம், இரஸம், உப்பு இம் தவர் இந்த மகருஷி காளிங்கன் சேர்க் மூன்று சரக்குகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து, 'திருந்த மடுவிலுள்ள சலசரங்களைக் கருடன் இரஸத்தானளவு மீண்டும் வருத்த உப்பு நாடோறும் புசித்து வருகையில் ஒருநாள் சேர்த்தரைத்து அரைத்த மருந்துகளுடன் இவர் அம்மடுக்கரைக்கு வந்து அவ்விடம் இடைப்படி துருசு படிகாரம், பொட்டி இருக்கும் பிராணிகளை இம்சிக்கும் கருட லுப்பு, பூநீறு, அன்னபேதி, நவச்சாரம், னைக்கண்டு இரங்கி இனி இந்த மடுவிற்கு முதலியவைகளையும் குழியம்மியி லிட்ட வாராதிருக்க எனப் பணித்தனர். முனி ரைத்து மேற்கூறிய மருந்துகளுடன் வர் கூறியதை அறியாத கருடன் மீண் சேர்த்துக் குப்பியில் டைத்து சீலை மண் யேவர முனிவர் கோபித்து இனி இங்கு செய்து வாலுகாயந்திரத்தில் கழுத்தளவு வரின் உயிரிழக்க எனச் சபித்தனர். இவர் மறைத்து மேல்முடி யெரிக்கு முறைப் ஒருகாலத்து யமுனை நதிக்குத் தீர்த்தமா படியெரித்து ஆறியபின் குப்பியின் கல டச் சென்று அந்நதிக்கரையில் நிற்கைசம் நீக்கிப்பார்க்கக் குப்பியின் வாயில் சவ் யில் மீன் இரட்டைகள் தமது பல குஞ்சு வீரக்கட்டி காணப்படும். களையும் இடையில் விட்டுத் தாம் அவை சவ்வீரன் -- இரகுகுணனைக் காண்க. களுக்குக் காவலாய் இருபக்கத்திலும் சளுக்கியர் --1. சளுக்கர், சாளுக்கியர் எனப் இருந்து பாதுகாத்து விளையா தெலைக்ப ட்டவர்கள் ஆர் தபஞ்சசிகர் எனும் முனி "கண்டு தாமும் அவ்வகை இருக்க எண்ணி வர் தமது யாககுண்டத்தில் அவிசிடும் மாந்தாதாவின் நூறு குமரிகளை மணந்து போது அவரது தீர்த்த பாத்திரத்திருந்து அப்பெண்கள் களிக்க இன்பந்தந்து இருக் ஓர் அரசன் தோன்றினன் சுளுகம் எனும்
சவுநகம் 606 சளுக்கியர் சவுநகம் - ஒரு நதி . கையில் மாமன் மாமிமார்கள் இந்த ருஷி சவுந்தரசாமந்தன் - குலபூஷண பாண்டியர் க்கு நமது குமரிகளைக் கொடுத்தோமே னுக்குச் சேனாபதி . இவன் சிவபக்தியுடை எனச் சிறிது நாள் பொறுத்து வந்து அப் யனாய் அரசன் சொற்படி வாழுநாட்களில் பெண்களைக் காணவர . முனிவர் ஒவ் சேதிராயன் என்னும் வேடன் அரசனை வொரு பெண்களிடத்தும் ஒவ்வொருவ எதிர்க்கவர அரசன் சேனாபதியை நோக் ராகத் தனித்தனி இருத்தல் கண்டு களித் கிப் பொக்கிஷந்திறந்து பொன்னெடுத் துச் சென்றனர் . பிறகு முனிவர் இல்ல துச் சேனை கூட்டுக என்றனன் . அரசன் றத்தில் வெறுப்புற்றுத் தவமே கைக் சொற்படி எடுத்த பொருளைச் சேனாபதி கொண்டனர் . ( பாகவதம் ) சிவ திருப்பணிப் பொருட்டுச் செலவிட்ட சவுரி - 1 . நிருதி புத்திரி தாருகன் தேவி . னன் . இதனை மற்றவரால் அறிந்த பாண் | - 2 . தாருகாசுரன் மனைவி . டியன் சேனாபதியை நோக்கி நாளை யுத சவையப்பநாயகன் - காளமோரால் சுருக் யத்தில் சேனைகள் வரவேண்டு மெனப் கவிழ்ந்த என்னும் வசை பாடப்பெற்ற பயமுறுத்தினன் . சாமந்தர் சொக்கலிங்க வன் . மூர்த்தியை வேண்டச் சிவமூர்த்தி அசரீரி சவ்வருணன் - அரசர் மீளிதமான் . சூரிய யாய் அஞ்சாதிருக்க நாளை விடியுமுன் ' புத்திரியாகிய தபதியை வசிட்டரால் மண சேனைகள் வருமெனக் கூறிப் பூதகணங் | ந்தவன் . சந்திரவம்சத்து அரசனாயினும் களைச் சேனாவீரர்களாக்கி அரசன் மகிழ வசிட்டரைக் குருவாக்கொண்டவன் . | உடன் கொண்டு வந்தனர் . அரசன் சேனா சவ்வாதுபுலவன் - இவன் இருந்தது தொ வீரர்களைக் கண்டு இவர்கள் எத்தேசத்த ண்டை நாடு ஆருந்தாங்கபூபதி மேலும் வர்கள் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கை சோலையப்ப முதலியார் மீதும் பாடிப் பரிசு யில் சேதிராயனாகிய பகைவன் புலியடி பெற்றவன் . ( தனிப்பாடற்றிரட்டு ) . க்க இறந்தான் என்று செய்தி வரக்கேட்டு சவ்வியன் - அங்கீரசன் சந்ததியின் இருடி . அச்சேனைகள் செல்லும் இடம் செலுத் சவ்வீரம் - இது ரஸவகைக் கட்டுச்சரக்கு துக என உடனே சேனைகள் மறையக் பாஷாண வகையைச் சேர்ந்தது . இதனை கண்டு பாண்டியன் கடவுளை வணங்கிச் மருந்தாக உபயோகிப்பதில் அதிக சிவ சேனாபதியை வியந்து பணிந்தனன் . னம் வேண்டும் . தேகத்தின் மேற்பட்டால் சவுபரி - வே தமித்திரர் மாணாக்கர் . இவர் புண்ணும் உண்டாம் கொல்லும் . தேவி மனோமயை . இவர் ஒருமுறை சவ்வீரவைப்பு - வைத்திய நூலிற்கூறிய கிரௌஞ்சனைப் பெருச்சாளியாகச் சபித் எடைப்படி சந்தகம் இரஸம் உப்பு இம் தவர் இந்த மகருஷி காளிங்கன் சேர்க் மூன்று சரக்குகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ' திருந்த மடுவிலுள்ள சலசரங்களைக் கருடன் இரஸத்தானளவு மீண்டும் வருத்த உப்பு நாடோறும் புசித்து வருகையில் ஒருநாள் சேர்த்தரைத்து அரைத்த மருந்துகளுடன் இவர் அம்மடுக்கரைக்கு வந்து அவ்விடம் இடைப்படி துருசு படிகாரம் பொட்டி இருக்கும் பிராணிகளை இம்சிக்கும் கருட லுப்பு பூநீறு அன்னபேதி நவச்சாரம் னைக்கண்டு இரங்கி இனி இந்த மடுவிற்கு முதலியவைகளையும் குழியம்மியி லிட்ட வாராதிருக்க எனப் பணித்தனர் . முனி ரைத்து மேற்கூறிய மருந்துகளுடன் வர் கூறியதை அறியாத கருடன் மீண் சேர்த்துக் குப்பியில் டைத்து சீலை மண் யேவர முனிவர் கோபித்து இனி இங்கு செய்து வாலுகாயந்திரத்தில் கழுத்தளவு வரின் உயிரிழக்க எனச் சபித்தனர் . இவர் மறைத்து மேல்முடி யெரிக்கு முறைப் ஒருகாலத்து யமுனை நதிக்குத் தீர்த்தமா படியெரித்து ஆறியபின் குப்பியின் கல டச் சென்று அந்நதிக்கரையில் நிற்கைசம் நீக்கிப்பார்க்கக் குப்பியின் வாயில் சவ் யில் மீன் இரட்டைகள் தமது பல குஞ்சு வீரக்கட்டி காணப்படும் . களையும் இடையில் விட்டுத் தாம் அவை சவ்வீரன் - - இரகுகுணனைக் காண்க . களுக்குக் காவலாய் இருபக்கத்திலும் சளுக்கியர் - - 1 . சளுக்கர் சாளுக்கியர் எனப் இருந்து பாதுகாத்து விளையா தெலைக்ப ட்டவர்கள் ஆர் தபஞ்சசிகர் எனும் முனி கண்டு தாமும் அவ்வகை இருக்க எண்ணி வர் தமது யாககுண்டத்தில் அவிசிடும் மாந்தாதாவின் நூறு குமரிகளை மணந்து போது அவரது தீர்த்த பாத்திரத்திருந்து அப்பெண்கள் களிக்க இன்பந்தந்து இருக் ஓர் அரசன் தோன்றினன் சுளுகம் எனும்