அபிதான சிந்தாமணி

சலபோசன 804 சல்லியம் சலபோசன் - விருத்தேசான் குமரன். அநேக அரக்கர்தோன்றி அரசனையும் அவன் இவன் குமரன் சுரோசனன். தசரதருக்கு வீரர்களையும் மாய்த்து மறைந்தனர். இராமரைப் பிரிந்து உயிரிழக்கச் சாபங் 3. க்ஷத்திரியன் சந்திரவம்சம், குருபுத் கொடுத்தவன். திரனாகிய ஜகுநுவம் சத்தவனாகிய பாகலிக சலப்பிரமாணம் - இது, நியாயசபையில் புத்திரனாகிய சோமதத்தன் புத்திரன். ஜலத்தில் பிரமாணஞ் செய்யுமுறை, வாதி இவலுடைய சகோதரர்கள் பூரி, பூரிசா பிரதிவாதிகளிருவரும் நாபி அவ்வளவு வன். ஆழத்திலுள்ள ஜலத்தில் மூழ்கி நின்று வரு சலாங்குகாரன் - செம்படவன், முத்துக் ணனை உண்மைகூறத் துதித்து முழுகு குளிப்போர் வகை. கையில் கரையிலுள்ள வீரன் அம்பாலெ சலாசந்தன் - துரியோ தனன் தம்பி. நாலா | அதனைப் படித்துக்கொண்டு பிரதி நாள்யுத்தத்தில் வீமனால் இறந்தவன், வாதியை முழுகினவனாகக் காணின் சுத்த சலாகான் - வீமாசுரனைக் காண்க. னாக எண்ணுவது. (யாஞ்ஞவல்கியம்.) சலி -சுவபலருக்குக் காந்தியிடத் துதித்த சலம் -- அக்னியின் வடிவமும் பூமிக்குக் -குமான். காரணமானதும், அமிர்சுத்திறகு உற்பத்தி சலேயு - (சங்.) ரௌத்திராசுவன் குமான். ஸ் தானமும் ஆனது. (பார - அச்) சல்யகன் -- கத்ருகுமரன், நாகன். சலர்க்காரழனி - இவன் பிரமசாரியாய் சல்லன் - விராத்திய க்ஷத்திரியனுக்கு அவ் நெடுநாள் இருந்ததால் பிழர்க்கள் தலை வித கூத்திரியஸ்திரியினிடத்தில் பிறந்த கீழாக மரத்தில் தொங்குதல் அறிந்து கத் | வன். இவனுக்கு மல்லன், மிச்சுவிநடன், ருகுமரியாகிய தன் பெயருடன் ஒத்தசலர்க் கர்ணன், கசன், திரவிடன் என அந்தந்தத் காரையை மணந்து யமன் கட்டளைப்படி | தேசங்களில் ஒரு பெயர். மாத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருந்த இருபத் சல்லாபம் --- நாடக உறுப்பினுள் ஒன்று, தொரு பிதுர்க்களைத் தொங்கு தலினின் இது, ஒரு பொருண்மேற் பேசுவார் தலை றம் நீக்கினன். இவன் குமான் அத்திகன். மக்களிருவராய் ஓரங்கமாய் நிருபனைச் இவன் தன் மனைவிதொடையில் தூங்க | சந்தியொன்றாது நின்றசந்தி நான்குடைத் மனைவி சந்தியாகாலம் கடத்தல் கண்டு காவது. (வீர - சோ.) எழுப்பினள். அதனால் மனைவியை நீங் சல்லி - ஒரு யாதவவீரன். கினவன். சல்லியங்குமானார் - இவர் உறையூர் சல்லி சலர்க்காரை --1. நாககன்னிகை, கத்ருவின் 'யங்குமரனாரெனவுங் கூறப்படுவர். கூற் குமரி, வாசுகியின் தங்கை . றங்குமரனார்க்குக் கூறியவிதியே இங்குங் 2. ஒருபொருள் கருதிக் கூறியதற்கு கொள்க. இவர் பாடலில் சோழநாட்டு வேறு பொருள் கற்பித்துக்கொண்டு பழித் அரிசிலாற்றையும் அதனருகிலுள்ள அம் தல், (தருக்). I பல் என்னும் மாசையும், கிள்ளி வளவனை சலவாதி - வேற்றூருக்குச் செய்திகொண்டு 'யும், சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார். இதனால் செல்லும் பறையன். கிள்ளிவளவன் காலத்தவராவார் போலும். சலன் - 1, சோமதத்தன் குமான். பாலையையு மருதத்தையும் புனைந்து பாடி '2. சூரிய குலத் தரசனாகிய பரீடத்தின் யுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணை குமான். தாய் சுசோபை, இவன் ஒருநாள் யில் கசக-ம் பாடலொன்றும், குறுந்தொ வேட்டைக்குச் சென்று நெடுநேரம் வேட் கையி லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் டையாடத் தனது குதிரைகள் இளைத்தன. கிடைத்திருக்கின் றன. இவன் ஒரு மானைக்கண்டு துரத்தத் தன் சல்லியபாண்டியன் - திருத்தண்காலூரில் குதிரை வலியற்றதாய் இருந்ததால் வாம் | தவஞ்செய்து திருமால் அருள் பெற்றவன். தேவருஷ யைக்கண்டு குதிரையை இரவ சல்லியழனி - சல்லிய நூலிய நறியவர். இது லாகக் கொண்டு அதனை மீண்டும் கொடாமந்தி சாத்திரம். மல் இருந்தனன். முனிவர் குதிரையைக் சல்லியம் - ஒரு சிற்பசாஸ்திரம். கேட்க அரசன்மறுத்து அருகருந்தவரை சல்லியம் - க. தலைமண்டை , எலும்பு, ஏவி முனிவரை வருத்தக்கூறினன். அவர் செங்கல், ஒடு, விறகு, விக்ரகம், சாம்பல், கள் அவ்வகைசெய்யத் தொடங்குகையில் கரி, பிணம், தானியம், பொன், கல் முனிவர் கோபித்தனர். அக்கோபத்தில் தேரை, விலங்கின் கொம்பு, செத்த நாய்,
சலபோசன 804 சல்லியம் சலபோசன் - விருத்தேசான் குமரன் . அநேக அரக்கர்தோன்றி அரசனையும் அவன் இவன் குமரன் சுரோசனன் . தசரதருக்கு வீரர்களையும் மாய்த்து மறைந்தனர் . இராமரைப் பிரிந்து உயிரிழக்கச் சாபங் 3 . க்ஷத்திரியன் சந்திரவம்சம் குருபுத் கொடுத்தவன் . திரனாகிய ஜகுநுவம் சத்தவனாகிய பாகலிக சலப்பிரமாணம் - இது நியாயசபையில் புத்திரனாகிய சோமதத்தன் புத்திரன் . ஜலத்தில் பிரமாணஞ் செய்யுமுறை வாதி இவலுடைய சகோதரர்கள் பூரி பூரிசா பிரதிவாதிகளிருவரும் நாபி அவ்வளவு வன் . ஆழத்திலுள்ள ஜலத்தில் மூழ்கி நின்று வரு சலாங்குகாரன் - செம்படவன் முத்துக் ணனை உண்மைகூறத் துதித்து முழுகு குளிப்போர் வகை . கையில் கரையிலுள்ள வீரன் அம்பாலெ சலாசந்தன் - துரியோ தனன் தம்பி . நாலா | அதனைப் படித்துக்கொண்டு பிரதி நாள்யுத்தத்தில் வீமனால் இறந்தவன் வாதியை முழுகினவனாகக் காணின் சுத்த சலாகான் - வீமாசுரனைக் காண்க . னாக எண்ணுவது . ( யாஞ்ஞவல்கியம் . ) சலி - சுவபலருக்குக் காந்தியிடத் துதித்த சலம் - - அக்னியின் வடிவமும் பூமிக்குக் - குமான் . காரணமானதும் அமிர்சுத்திறகு உற்பத்தி சலேயு - ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன் குமான் . ஸ் தானமும் ஆனது . ( பார - அச் ) சல்யகன் - - கத்ருகுமரன் நாகன் . சலர்க்காரழனி - இவன் பிரமசாரியாய் சல்லன் - விராத்திய க்ஷத்திரியனுக்கு அவ் நெடுநாள் இருந்ததால் பிழர்க்கள் தலை வித கூத்திரியஸ்திரியினிடத்தில் பிறந்த கீழாக மரத்தில் தொங்குதல் அறிந்து கத் | வன் . இவனுக்கு மல்லன் மிச்சுவிநடன் ருகுமரியாகிய தன் பெயருடன் ஒத்தசலர்க் கர்ணன் கசன் திரவிடன் என அந்தந்தத் காரையை மணந்து யமன் கட்டளைப்படி | தேசங்களில் ஒரு பெயர் . மாத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருந்த இருபத் சல்லாபம் - - - நாடக உறுப்பினுள் ஒன்று தொரு பிதுர்க்களைத் தொங்கு தலினின் இது ஒரு பொருண்மேற் பேசுவார் தலை றம் நீக்கினன் . இவன் குமான் அத்திகன் . மக்களிருவராய் ஓரங்கமாய் நிருபனைச் இவன் தன் மனைவிதொடையில் தூங்க | சந்தியொன்றாது நின்றசந்தி நான்குடைத் மனைவி சந்தியாகாலம் கடத்தல் கண்டு காவது . ( வீர - சோ . ) எழுப்பினள் . அதனால் மனைவியை நீங் சல்லி - ஒரு யாதவவீரன் . கினவன் . சல்லியங்குமானார் - இவர் உறையூர் சல்லி சலர்க்காரை - - 1 . நாககன்னிகை கத்ருவின் ' யங்குமரனாரெனவுங் கூறப்படுவர் . கூற் குமரி வாசுகியின் தங்கை . றங்குமரனார்க்குக் கூறியவிதியே இங்குங் 2 . ஒருபொருள் கருதிக் கூறியதற்கு கொள்க . இவர் பாடலில் சோழநாட்டு வேறு பொருள் கற்பித்துக்கொண்டு பழித் அரிசிலாற்றையும் அதனருகிலுள்ள அம் தல் ( தருக் ) . I பல் என்னும் மாசையும் கிள்ளி வளவனை சலவாதி - வேற்றூருக்குச் செய்திகொண்டு ' யும் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார் . இதனால் செல்லும் பறையன் . கிள்ளிவளவன் காலத்தவராவார் போலும் . சலன் - 1 சோமதத்தன் குமான் . பாலையையு மருதத்தையும் புனைந்து பாடி ' 2 . சூரிய குலத் தரசனாகிய பரீடத்தின் யுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணை குமான் . தாய் சுசோபை இவன் ஒருநாள் யில் கசக - ம் பாடலொன்றும் குறுந்தொ வேட்டைக்குச் சென்று நெடுநேரம் வேட் கையி லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் டையாடத் தனது குதிரைகள் இளைத்தன . கிடைத்திருக்கின் றன . இவன் ஒரு மானைக்கண்டு துரத்தத் தன் சல்லியபாண்டியன் - திருத்தண்காலூரில் குதிரை வலியற்றதாய் இருந்ததால் வாம் | தவஞ்செய்து திருமால் அருள் பெற்றவன் . தேவருஷ யைக்கண்டு குதிரையை இரவ சல்லியழனி - சல்லிய நூலிய நறியவர் . இது லாகக் கொண்டு அதனை மீண்டும் கொடாமந்தி சாத்திரம் . மல் இருந்தனன் . முனிவர் குதிரையைக் சல்லியம் - ஒரு சிற்பசாஸ்திரம் . கேட்க அரசன்மறுத்து அருகருந்தவரை சல்லியம் - . தலைமண்டை எலும்பு ஏவி முனிவரை வருத்தக்கூறினன் . அவர் செங்கல் ஒடு விறகு விக்ரகம் சாம்பல் கள் அவ்வகைசெய்யத் தொடங்குகையில் கரி பிணம் தானியம் பொன் கல் முனிவர் கோபித்தனர் . அக்கோபத்தில் தேரை விலங்கின் கொம்பு செத்த நாய்