அபிதான சிந்தாமணி

அத்வைதானந்தன 80 அநசூயை திக்கும் மனதை நிறுத்தல். இந்த ஞானம் யப் பலராமர், சமாதானஞ்செய்து கேளா கர்மாநுஷ்டானங்களைச் செய்த பாபக்ஷயத் மையால் கலப்பையால் இது கங்கையில் தால் உண்டாம். சிரவணதிகளில் மோக்ஷ மூழ்கப் பிரயத்தனஞ் செய்தனர். அப் இச்சையுள்ளவர்களுக்கே அதிகாரிகள் போது இந்நகர் கடல் கொண்டது. வங் என்று பெயர். அது, சாதன சதுஷ்டயத் காளராஜ்யத்திலுள்ளது. தால் உண்டாம். அச்சாதன சதுஷ்ட (2) அஸ்தியென்னும் பெயருள்ள அர யங்களாவன; நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம், சனால் நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம். The இகமுத்ரார்த்தபலபோகவிராகம், சமாதி Capital of the Kurus, north east சட்கசம்பத்தி, முமுட்க த்வம். இவற் of Delhi entirely diluviated by the றுள் நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம் என் river Ganges. It was situated (22) பது - பிரமமே நித்யம் எனவும் சகத்து miles north east of Mirat and the 'அநித்யமெனவும் பகுத்தறிவது. இக south west of Bijnor, on the right முத்ரார்த்த பலபோகவிராகமாவது - bank of the Ganges. இகபர வைராக்யங்களாற் சகல போகங் அத்தினபுரத்தாசர் - தருசகனோடு போர் களையும் சுகதுக்க கன்மங்களையும் விட்டு செய்யவந்தவர்களுள் எலிச்செவி யாச நிராசையாயிருப்பது. சமாதிசட்கசம்பத் னுடைய முன்னோர் (பெருங்கதை.) தியில், சமமாவது -மனோ நிக்ரகம் அநகன்-1. யதுவம்சத்தவனான வசுதேவன் அதாவது மனதைச் சலியா மல் அடக்கு தம்பி . | தல். தமமாவது - பாகியேந்திரியரிக்ரகம். '2. நிமிவம்சத்துக்குறி தன் குமரன். உபாதியாவது - மண், பெண், பொன் அநங்கன்-1. மன்மதனைக் காண்க. என்கிற ஈஷணாத்ரயத்தியாக பூர்வகமான 2. கர்த்த மப் பிரசாபதியின் குமரன். சர்வ கர்ம சன்னியாசம். தி தீக்ஷையாவது இவன் குமரன் நன்னிதி. - சுகதுக்கங்கள் வரிற் பொறுத்திருத்த அநங்கமாலை - நாடகப்பரத்தையருள் ஒரு லாம். சமாதானமாவது - சடேந்திரியங் த்தி. களையும் சிரவணத்திருத்தல். சிரத்தையா அநங்கலேகை - சிவசந்மாவைக் காண்க. வது - குருவிடத்திலும் ஈசிவானிடத்தி அநங்கவிலாசினி- கனகமாலைக்குத் தோழி. லும் சித்தத்தை ஏகாக்ரமாக வைப்பது. அநசுவான் - சந்திரவம்சத்து அரசன். புரு மேற்சொல்லிய உண்மை ஞானமடைய) வம்சத்தில் பிறந்த குரு புத்திரனாகிய விது வலியில்லார் பிரம உபாசனை செய்தல் ரன் என்பவனுடைய புத்திரன். தாய் வேண்டும். அவ்வுபாசனை சகுணப் பிரம சம்பிரியை. இவளுக்கு மாகதி என்றும் உபாசனையெனவும் நிர்க்குணப்பிரமவுபா பெயருண்டு. தேவி, அமிர்தை, புத்திரன் சனை யெனவு மிருவிதப்படும். அவற்றுள் 'பருட்சித்து. (பாரதம்-ஆதிபர்வம்.) சகுணப்பிரம உபாசனையால் மனம் வயப் அநசூயை - தக்ஷன் பெண், அத்திரிக்குத் படுமாயின் நிர்க்குணப்பிரம உபாசனை தேவி, குமார் சந்திரன், முதலியவர். செய்து உலகம் மருமரீசிகையிடத்தில் பஞ்சகன்னியரில் ஒருத்தி. கௌசிகன் சலங்காலத்திரயத்திலும் இல்லாதவாறு தேவியிடஞ் சென்று பொழுது விடிய போலவும் ரச்சுவினிடத்தில் சர்ப்பமில்லா வேண்டிய நன்மைக்குத் திரிமூர்த்திகளைக் தது போலவும் பொய்யெனக்கண்டு சகல குமாரராகப்பெற்று அந்த மூர்த்திகளிடம் சங்கற்பங்களும் நாசமாகப் பூரணமாயிருக் வரம்பெற்று அவர்களைத் துருவாசர், தத் கும் அப்பிரமமே தானென்று பாவித்து தாத்திரேயர், சோமர் முதலிய புத்திர அதில் லயமடைதல், இதுவே முத்தி. ராகப் பெற்றவள். ஸ்ரீராமன் தண்டக (தத்துவ நிஜானுபோகசாரம்). வனத்துச் சீதாபிராட்டியுடன் சென்று அத்வைதானந்தன் - ஒரு அத்வைத சந்தி அத்திரி ஆச்சிரமத்தில் தங்க இவள் பிராட் யாசி. டிக்கு வழியில் நீக்கம் வராது மங்கல அக்தினபுரம் - குரு குலத்தரசன் நகரம், அணி அணிந்து வேண்டிய தருமங்கூறி அசமீளன் தந்தையாகும் அத்தியென்ப அனுப்பினவள். கர்த்தமப் பிரசாபதியின் வன் ஆண்டது. ஒருமுறை துரியோத பெண் என்றுங் கூறுவர். அத்திரிமுனி னன் பெண்ணைக் கவர்ந்த கண்ணன் குமர வர் தவஞ் செய்கையில் தானும் கூடச் னாகிய சாம்பனைக் கௌரவர் சிறைசெய் சிவபூஜையிலிருந்து கணவற்கு வேண்டிய
அத்வைதானந்தன 80 அநசூயை திக்கும் மனதை நிறுத்தல் . இந்த ஞானம் யப் பலராமர் சமாதானஞ்செய்து கேளா கர்மாநுஷ்டானங்களைச் செய்த பாபக்ஷயத் மையால் கலப்பையால் இது கங்கையில் தால் உண்டாம் . சிரவணதிகளில் மோக்ஷ மூழ்கப் பிரயத்தனஞ் செய்தனர் . அப் இச்சையுள்ளவர்களுக்கே அதிகாரிகள் போது இந்நகர் கடல் கொண்டது . வங் என்று பெயர் . அது சாதன சதுஷ்டயத் காளராஜ்யத்திலுள்ளது . தால் உண்டாம் . அச்சாதன சதுஷ்ட ( 2 ) அஸ்தியென்னும் பெயருள்ள அர யங்களாவன ; நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம் சனால் நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம் . The இகமுத்ரார்த்தபலபோகவிராகம் சமாதி Capital of the Kurus north east சட்கசம்பத்தி முமுட்க த்வம் . இவற் of Delhi entirely diluviated by the றுள் நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம் என் river Ganges . It was situated ( 22 ) பது - பிரமமே நித்யம் எனவும் சகத்து miles north east of Mirat and the ' அநித்யமெனவும் பகுத்தறிவது . இக south west of Bijnor on the right முத்ரார்த்த பலபோகவிராகமாவது - bank of the Ganges . இகபர வைராக்யங்களாற் சகல போகங் அத்தினபுரத்தாசர் - தருசகனோடு போர் களையும் சுகதுக்க கன்மங்களையும் விட்டு செய்யவந்தவர்களுள் எலிச்செவி யாச நிராசையாயிருப்பது . சமாதிசட்கசம்பத் னுடைய முன்னோர் ( பெருங்கதை . ) தியில் சமமாவது - மனோ நிக்ரகம் அநகன் - 1 . யதுவம்சத்தவனான வசுதேவன் அதாவது மனதைச் சலியா மல் அடக்கு தம்பி . | தல் . தமமாவது - பாகியேந்திரியரிக்ரகம் . ' 2 . நிமிவம்சத்துக்குறி தன் குமரன் . உபாதியாவது - மண் பெண் பொன் அநங்கன் - 1 . மன்மதனைக் காண்க . என்கிற ஈஷணாத்ரயத்தியாக பூர்வகமான 2 . கர்த்த மப் பிரசாபதியின் குமரன் . சர்வ கர்ம சன்னியாசம் . தி தீக்ஷையாவது இவன் குமரன் நன்னிதி . - சுகதுக்கங்கள் வரிற் பொறுத்திருத்த அநங்கமாலை - நாடகப்பரத்தையருள் ஒரு லாம் . சமாதானமாவது - சடேந்திரியங் த்தி . களையும் சிரவணத்திருத்தல் . சிரத்தையா அநங்கலேகை - சிவசந்மாவைக் காண்க . வது - குருவிடத்திலும் ஈசிவானிடத்தி அநங்கவிலாசினி - கனகமாலைக்குத் தோழி . லும் சித்தத்தை ஏகாக்ரமாக வைப்பது . அநசுவான் - சந்திரவம்சத்து அரசன் . புரு மேற்சொல்லிய உண்மை ஞானமடைய ) வம்சத்தில் பிறந்த குரு புத்திரனாகிய விது வலியில்லார் பிரம உபாசனை செய்தல் ரன் என்பவனுடைய புத்திரன் . தாய் வேண்டும் . அவ்வுபாசனை சகுணப் பிரம சம்பிரியை . இவளுக்கு மாகதி என்றும் உபாசனையெனவும் நிர்க்குணப்பிரமவுபா பெயருண்டு . தேவி அமிர்தை புத்திரன் சனை யெனவு மிருவிதப்படும் . அவற்றுள் ' பருட்சித்து . ( பாரதம் - ஆதிபர்வம் . ) சகுணப்பிரம உபாசனையால் மனம் வயப் அநசூயை - தக்ஷன் பெண் அத்திரிக்குத் படுமாயின் நிர்க்குணப்பிரம உபாசனை தேவி குமார் சந்திரன் முதலியவர் . செய்து உலகம் மருமரீசிகையிடத்தில் பஞ்சகன்னியரில் ஒருத்தி . கௌசிகன் சலங்காலத்திரயத்திலும் இல்லாதவாறு தேவியிடஞ் சென்று பொழுது விடிய போலவும் ரச்சுவினிடத்தில் சர்ப்பமில்லா வேண்டிய நன்மைக்குத் திரிமூர்த்திகளைக் தது போலவும் பொய்யெனக்கண்டு சகல குமாரராகப்பெற்று அந்த மூர்த்திகளிடம் சங்கற்பங்களும் நாசமாகப் பூரணமாயிருக் வரம்பெற்று அவர்களைத் துருவாசர் தத் கும் அப்பிரமமே தானென்று பாவித்து தாத்திரேயர் சோமர் முதலிய புத்திர அதில் லயமடைதல் இதுவே முத்தி . ராகப் பெற்றவள் . ஸ்ரீராமன் தண்டக ( தத்துவ நிஜானுபோகசாரம் ) . வனத்துச் சீதாபிராட்டியுடன் சென்று அத்வைதானந்தன் - ஒரு அத்வைத சந்தி அத்திரி ஆச்சிரமத்தில் தங்க இவள் பிராட் யாசி . டிக்கு வழியில் நீக்கம் வராது மங்கல அக்தினபுரம் - குரு குலத்தரசன் நகரம் அணி அணிந்து வேண்டிய தருமங்கூறி அசமீளன் தந்தையாகும் அத்தியென்ப அனுப்பினவள் . கர்த்தமப் பிரசாபதியின் வன் ஆண்டது . ஒருமுறை துரியோத பெண் என்றுங் கூறுவர் . அத்திரிமுனி னன் பெண்ணைக் கவர்ந்த கண்ணன் குமர வர் தவஞ் செய்கையில் தானும் கூடச் னாகிய சாம்பனைக் கௌரவர் சிறைசெய் சிவபூஜையிலிருந்து கணவற்கு வேண்டிய