அபிதான சிந்தாமணி

சயனக்கிரமம 595 சயுக்குவன் லுட்சூடுநீங்கும். வெண்பஞ்சு, செம்பஞ்சு 4. சுசுருதன் குமான், மெத்தைகள் இரத்தவிருத்தி செய்யும். 5. தருமன் அஞ்ஞாதவாசத்தில் வைத் தாவிகள் உடற்கினிமை. தாழம்பாயிற் துக்கொண்ட பெயர். சயனிக்கின் தலைசுழற்றல், பாண்டு, பித்த 6. துரியோதனன் சபையிலிருந்தவன், தோஷம், நீராமைக்கட்டி, வெகுமூத்திரம் சூதில் வல்லவன். விலகும். கோரைப்பாய் அக்கினிமந்தம், 7. வச்சிரன் குமரன். சுரதோஷ மிவைகளை நீக்கும். பிரப்பம் 8. சயன் விஷ்ணுபக்தன் அல்லது பாய் மூலரோகத்தை யுண்டாக்கும். படன். பேரிச்சம்பாய் வாதகுன்மம், சோபை 9. (சூ) சுபாஷணன் போன், சிரதன் நீக்கும். உஷ்ணாதிக்க முண்டாக்கும். பனை குமான், யோலைப்பாய் அதி உஷ்ணத்தையும், 10. (ச.) புரூரவசுவிற்கு உருவசியிடம் வாதநிக்ரகத்தையுமுண்டாக்கும். சயனிக் உதித்த குமரன், இவன் குமரன் மிதன், கையில் இடதுகையிற் சயனித்து இரண்டு 11. (ச.) சஞ்சயன் குமரன், இவன் கும கால்களையு நீட்டிக்கொண்டு நித்திரை செய் ரன் கிருதன். யின் பஞ்சேந்திரிய வயர்வு சரீரவருத்தம் 12 ஷண்முக சேநாவீரன், நீங்கும் மனத்திற் குற்சாகமும் ஆயுள் 13. கோமுகனுக்குக் கற்கனிகையிடம் விருத்தியையுந் தரும். கிழக்கில் தலையை பிறந்த குமரன். வைத்துக்கொண்டு சயனிக்கின் பொருள் 14. மன்னியு குமரன். சேரும். தெற்கு ஆயுள் விருத்தி. மேற் 15. திருதராட்டிரன் குமரன். குப் பிரபலமுங் கீர்த்தியு முண்டாம். வடக் '16. ஓர் அரசன், கோபிகைகளைக் குப் பலவித நோய்களைத் தரும். சயனிக் | காண்க, கையில் நிர்வாணமாயும் கௌபீனமின்றியும் சயிகம் - ஒரு பர்வதம், காவிரிக்கு அருகி சயனிக்கலாகாது. முக்காடிட்டு நித்திரை) லுள்ளது. செய்யில் இரண்டு நேத்திரங்களுக்கும் சயிகடவ்வியன் - காசியைத் தரிசித்து புஜங்களுக்கும் வன்மை யுண்டாகும். அன் முத்திபெற்றவன். றிக் குளிர், பனி, வெயில், தூசு, மேகம் சயித்தகம் - சிற்பநூலில் ஒன்று, இவற்றாலுறுங் குற்றங்களுமணுகா. தலை த்திரதன்-1, சிவகணத்தவரில் ஒருவன். யணை கழுத்திற்குந் தோளிற்குமுள்ள வுய 2. காசியில் விரேசலிங்கத்தைப் பூசி பவளவாய் இலவு முதலிய மெல்லிய பஞ் | த்து இஷ்டசித்தி அடைந்தவன். சுகளாற் செய்தது சிரசிலும் வேண்டிய சயிந்தவன் -1. சயத்திரதனுக்கு ஒரு விடங்களினும் வைத்துச் சயனிக்கின் பெயர். துரியோதனன் தங்கை துர்ப்ப பாதாதி கேசபர்யந் தமுள்ள நரம்புகள் லையை மணந்தவன். இவன் தந்தை விரு பிசகா. சிரசைப்பற்றிய ஆவர்த்த நோய் த்தக்ஷத்திரன், வனவாசத்தில் தனித்திரு முதலிய நீங்கும். மனத்திற்கு ஆரோக்ய ந்த திரௌபதியைக் கவர்ந்து சென்று முண்டாம். இராநித்திரை பங்கமாயின் சித் பாண்டவர்களால் தடுக்கப்பட்டு ஓடிப் தமயக்கமும் தெளிவின்மையும் ஐம்புலச் பாரதயுத்தத்தில் அருச்சுநனாற் கொலை சோர்வும் சுட்கமும், பயமும் அக்கி மந்தமு யுண்டவன். | முண்டாம். அன்றியு நோய்கள் கவ்வும். 2. சகுனியின் இரண்டாம் குமரன். பகல் நித்திரை ஊருத்தம்ப முதலிய (கஅ) 3. சயந்தனுக்கு ஒரு பெயர். வாதரோகங்களை யுண்டாக்கும். சயிந்தவாயினர்- சுநகர் மாணாக்கர். சயனக்கிரமம்-வடதிசையிலும், இருமூலை சயிப்யை - சாமகன் தேவி, சப்யை தாய் கள் கூடும் கோண திசையிலும் தலைவையாது இவள் தன் புருஷன் பாஸ்திரீகளைப் புண கைகூப்பித் தெய்வந்தொழுது உடம்பின் ராது தடுத்திருந்தவள். மேல் போர்வை ஒன்று போர்த்துச் சய சயிலேச்சான் - காசியிலமைக்கப்பட்ட சிவ னித்தல் வேண்டும். (ஆசாரக்கோவை.) I லிங்கப் பிரதிட்டையுள் ஒன்று. இமயத் சயன் - 1. வியாசர் மாணாக்கரில் ஒருவன், தால் பூசிக்கப்பட்டது. 2. சாத்தகி குமரன். சயுக்குவன்- ஒரு முனிவன். இவன் பிறவி 3. வசுதேவன் பின்னலனாகிய ஆனகன் முடவன் இவன் வண்டியில் ஏறிக் காட் குமரன். | டின்வழிச் செல்லுகையில் ஒருபாலை வனத்
சயனக்கிரமம 595 சயுக்குவன் லுட்சூடுநீங்கும் . வெண்பஞ்சு செம்பஞ்சு 4 . சுசுருதன் குமான் மெத்தைகள் இரத்தவிருத்தி செய்யும் . 5 . தருமன் அஞ்ஞாதவாசத்தில் வைத் தாவிகள் உடற்கினிமை . தாழம்பாயிற் துக்கொண்ட பெயர் . சயனிக்கின் தலைசுழற்றல் பாண்டு பித்த 6 . துரியோதனன் சபையிலிருந்தவன் தோஷம் நீராமைக்கட்டி வெகுமூத்திரம் சூதில் வல்லவன் . விலகும் . கோரைப்பாய் அக்கினிமந்தம் 7 . வச்சிரன் குமரன் . சுரதோஷ மிவைகளை நீக்கும் . பிரப்பம் 8 . சயன் விஷ்ணுபக்தன் அல்லது பாய் மூலரோகத்தை யுண்டாக்கும் . படன் . பேரிச்சம்பாய் வாதகுன்மம் சோபை 9 . ( சூ ) சுபாஷணன் போன் சிரதன் நீக்கும் . உஷ்ணாதிக்க முண்டாக்கும் . பனை குமான் யோலைப்பாய் அதி உஷ்ணத்தையும் 10 . ( . ) புரூரவசுவிற்கு உருவசியிடம் வாதநிக்ரகத்தையுமுண்டாக்கும் . சயனிக் உதித்த குமரன் இவன் குமரன் மிதன் கையில் இடதுகையிற் சயனித்து இரண்டு 11 . ( . ) சஞ்சயன் குமரன் இவன் கும கால்களையு நீட்டிக்கொண்டு நித்திரை செய் ரன் கிருதன் . யின் பஞ்சேந்திரிய வயர்வு சரீரவருத்தம் 12 ஷண்முக சேநாவீரன் நீங்கும் மனத்திற் குற்சாகமும் ஆயுள் 13 . கோமுகனுக்குக் கற்கனிகையிடம் விருத்தியையுந் தரும் . கிழக்கில் தலையை பிறந்த குமரன் . வைத்துக்கொண்டு சயனிக்கின் பொருள் 14 . மன்னியு குமரன் . சேரும் . தெற்கு ஆயுள் விருத்தி . மேற் 15 . திருதராட்டிரன் குமரன் . குப் பிரபலமுங் கீர்த்தியு முண்டாம் . வடக் ' 16 . ஓர் அரசன் கோபிகைகளைக் குப் பலவித நோய்களைத் தரும் . சயனிக் | காண்க கையில் நிர்வாணமாயும் கௌபீனமின்றியும் சயிகம் - ஒரு பர்வதம் காவிரிக்கு அருகி சயனிக்கலாகாது . முக்காடிட்டு நித்திரை ) லுள்ளது . செய்யில் இரண்டு நேத்திரங்களுக்கும் சயிகடவ்வியன் - காசியைத் தரிசித்து புஜங்களுக்கும் வன்மை யுண்டாகும் . அன் முத்திபெற்றவன் . றிக் குளிர் பனி வெயில் தூசு மேகம் சயித்தகம் - சிற்பநூலில் ஒன்று இவற்றாலுறுங் குற்றங்களுமணுகா . தலை த்திரதன் - 1 சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . யணை கழுத்திற்குந் தோளிற்குமுள்ள வுய 2 . காசியில் விரேசலிங்கத்தைப் பூசி பவளவாய் இலவு முதலிய மெல்லிய பஞ் | த்து இஷ்டசித்தி அடைந்தவன் . சுகளாற் செய்தது சிரசிலும் வேண்டிய சயிந்தவன் - 1 . சயத்திரதனுக்கு ஒரு விடங்களினும் வைத்துச் சயனிக்கின் பெயர் . துரியோதனன் தங்கை துர்ப்ப பாதாதி கேசபர்யந் தமுள்ள நரம்புகள் லையை மணந்தவன் . இவன் தந்தை விரு பிசகா . சிரசைப்பற்றிய ஆவர்த்த நோய் த்தக்ஷத்திரன் வனவாசத்தில் தனித்திரு முதலிய நீங்கும் . மனத்திற்கு ஆரோக்ய ந்த திரௌபதியைக் கவர்ந்து சென்று முண்டாம் . இராநித்திரை பங்கமாயின் சித் பாண்டவர்களால் தடுக்கப்பட்டு ஓடிப் தமயக்கமும் தெளிவின்மையும் ஐம்புலச் பாரதயுத்தத்தில் அருச்சுநனாற் கொலை சோர்வும் சுட்கமும் பயமும் அக்கி மந்தமு யுண்டவன் . | முண்டாம் . அன்றியு நோய்கள் கவ்வும் . 2 . சகுனியின் இரண்டாம் குமரன் . பகல் நித்திரை ஊருத்தம்ப முதலிய ( கஅ ) 3 . சயந்தனுக்கு ஒரு பெயர் . வாதரோகங்களை யுண்டாக்கும் . சயிந்தவாயினர் - சுநகர் மாணாக்கர் . சயனக்கிரமம் - வடதிசையிலும் இருமூலை சயிப்யை - சாமகன் தேவி சப்யை தாய் கள் கூடும் கோண திசையிலும் தலைவையாது இவள் தன் புருஷன் பாஸ்திரீகளைப் புண கைகூப்பித் தெய்வந்தொழுது உடம்பின் ராது தடுத்திருந்தவள் . மேல் போர்வை ஒன்று போர்த்துச் சய சயிலேச்சான் - காசியிலமைக்கப்பட்ட சிவ னித்தல் வேண்டும் . ( ஆசாரக்கோவை . ) I லிங்கப் பிரதிட்டையுள் ஒன்று . இமயத் சயன் - 1 . வியாசர் மாணாக்கரில் ஒருவன் தால் பூசிக்கப்பட்டது . 2 . சாத்தகி குமரன் . சயுக்குவன் - ஒரு முனிவன் . இவன் பிறவி 3 . வசுதேவன் பின்னலனாகிய ஆனகன் முடவன் இவன் வண்டியில் ஏறிக் காட் குமரன் . | டின்வழிச் செல்லுகையில் ஒருபாலை வனத்