அபிதான சிந்தாமணி

சயமாகீர்த்தி 584 சயனம் தித்தனர். பெருமாள் தரிசனந் தந்து மறை கையில் பக்தர், பொருள், புதல்வர், ந்தனர். பின் அரசன் தம்பியை விடுவிக் தேகம் நிலையல்ல என்று கூறுதலும் அர கத் தம்பி தானறியாது இயற்றிய பிழை சன் இவருக்குப் பைத்தியம் பிடித்ததெ பொறுக்கவேண்டி ஒருமித்து வாழ்ந்தனன். | னப் புத்திரர்களை நோக்கி இவரைக் கொலை சயமாகீர்த்தி- முடத்திருமாறன், இவன் செய்தல் சம்மதமோவென்னப் புத்திரர்கள் முதற்சங்ககாலத்துக் கவியாங்சேறிய எழு இவரைப் பொதியாகக்கட்டிக் கடலிவிடுக வர் பாண்டியருள் ஒருவனும், தொல்காப் என்றனர். அவ்வாறே அரசன் கற்க பியஞ் செய்வித்தோனுமாகிய நிலந்தரு ளிடைகட்டிக் கடலிலெறிய இவர் நீரில் திருவிற்பாண்டியன். இவன் காலத்தே மூழ்குமுன் பெருமாள் ஆமை வடிவாகி பாண்டிநாட்டுத் தென்பாலி முகத்திற்கு இவரை முதுகில் தாங்க அரசன் கண்டு வடவெல்லையாகிய பஃறுளி யென்னும் பயந்து பெருமாளுக்கு அடிமைபூண்ட யாற்றிற்கும், குமரியென்னும் யாற்றிற் இவர் விஷயத்தில் அபகாரஞ் செய்தே கும், இடையே எழு நூற்றுக்காவதம்யாறும் னென்று கடலினின்று கரையேற்றி உப இவற்றின் கண்ணவாகிய ஏழ்தெங்க சரிக்க மைந்தர்களும் பிழைபொறுக்கவே நாடும், ஏழ்மதுரைநாடும், ஏழ்முன்பாலை ண்ட அவர்களுக்கு அருள்புரிந்து பிள்ளை நாடும், ஏழ்பின் பாலைநாடும், ஏழ்குன்ற கள் எவல் செய்யப் பஜனைசெய்திருந்தவர். நாடும், ஏழ்குணகரைநாடும், ஏழ்குறும் சயவர்மா - ஸ்ரீதரராச குமாரர். இருஷப பனை நாடுமென்னும் இந்நாற்பத்தொன்பது ' தீர்த்த ங்கரரின் முதற்பிறப்பு. (சை.) நாடும், குமரி, கொல்ல முதலிய பன் சய, விசய, சயந்த, சயசேந, சயத், பலர்- மலைநாடும். காடும், நதியும், பதியும் தட பாண்டுபுத்திரர் அஞ்ஞாதவாசத்தில் சமிக் நீர்க்குமரி, வடபெருங்கோட்டின் காறும் ஞையாக வைத்துக்கொண்ட பெயர்கள். கடல் கொண்டொழிந்தது இதற்கு "வடி சயவிஜயர்-1. இவர்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தி வேலெறிந்த" என்னும் சிலப்பதிகாரமும், லிருந்த துவாரபாலகர், சநகர்முதலிய இறையனாரகப் பொருளுரையும், இளம் ருஷிகள் திருமாலின் சந்நிதானத்தை பூரண அடிகள் முகவுரையும் மேற்கோள் விரும்பிச்செல்ல அவர்களது வரவைத் தடு களாம். | த்து இரணியகசிபு, இரணியாக்ஷனாகச் சயமாஞ்சயன் - திவோதானன் குமரன். சாபம் அடைந்தனர். இவர்கள் விஷ்ணு சயழனி - (சயமினி) வியாசர் மாணாக்கர், மூர்த்தியின் கட்டளையால் மூன்று பிறவிக சாமவேதி, வேதபா தஸ் தவம் செய்தவர். ளடைந்து அவரால் சங்கரிக்கப்பட்டு மீண் மார்க்கண்டேயர் ஏவலால் தருமபகளி டும் பரமபதம் அடைந்தவர்கள். இவர்க டம் சந்தேகம் கேட்டவர். இவர் ஒரு பார எது முதற்பிறப்பு இரணியகசிபு, இரணி தமுஞ் செய்தனர். யாக்ஷன், இரண்டாவது இராவண கும்பகர் சயம்பிரபை-1. சடியாசன் புத்திரி. திவட் ணன், மூன்றாவது சிசுபால, தந்தவக்கிரன் டன் தேவி. இவர்கள் துவாரகையில் இலக்ஷ்மியின் வா சயம்பூல்- வடமலையில் அரசு புரிந்து பின் வைத்தடுத்து இச்சாபம் அடைந்தனர் என துறவினால் அதிக மேன்மை பெற்றவன் வுங் கூறுவர். I (சூளா.) 2. பஞ்ச சேநாபதிகள். துரியோ தன சயாாமை - சுக்கிரீவ மகாராஜாவின் தேவி. னால் அனுப்பப்பட்டவர். புஷ்பதந்த தீர்த்தங்கரின் தாய் (சைரி.) சயனிக்தந்திசையறிதல் - கிழக்குச் சிரசு சயர்- கல்பாதியில் சிருட்டிக்கப்பட்ட (க) வைத்துப்படுத்தால் ஐஸ்வரியம், தெற்கு தேவருஷிகள் இவர்கள் ஒவ்வொரு மன் ஆயுள், தனவிருத்தி, மேற்குப்பிரபலவிரு வந்தரத்திலும் தேவர்களாய்ப் பிறப்பர். த்தி, வடக்குவியாதி, மிருத்தியுமாகும். சயவந்தபக்தர் - இவர் ஒருவணிகர். ராம தானிருக்குமிடம் தெற்கும், மாமியார் உபாசகராய்த் தமக்குள்ள பொருள்களெல் வீட்டிற்குக் கிழக்கும், யாத்திரைக்கு மேற் லாவற்றையும் பாகவதர்க்கு அளித்து அரி கும் சிரசுவைத்துப்படுத்தல் சுபம். பஜனை செய்து வருநாளில் இவரது ஐந்து சயனம் - இது இலவம்பஞ்சு, செம்பஞ்சு, புத்திரரும் செல்வத்தை வீணாகச் செலவிடு வெண்பஞ்சு, மயிர், அன்னத் தூவி இவற் கின்றனர் என்று வெறுப்பால் அரசனிடம் முற் செய்யப்பட்ட ஐவகை அணை களாம். கூற அரசன் இவரையழைத்து விசாரிக் இவைகளுள் இலவம்பஞ்சு மெத்தை
சயமாகீர்த்தி 584 சயனம் தித்தனர் . பெருமாள் தரிசனந் தந்து மறை கையில் பக்தர் பொருள் புதல்வர் ந்தனர் . பின் அரசன் தம்பியை விடுவிக் தேகம் நிலையல்ல என்று கூறுதலும் அர கத் தம்பி தானறியாது இயற்றிய பிழை சன் இவருக்குப் பைத்தியம் பிடித்ததெ பொறுக்கவேண்டி ஒருமித்து வாழ்ந்தனன் . | னப் புத்திரர்களை நோக்கி இவரைக் கொலை சயமாகீர்த்தி - முடத்திருமாறன் இவன் செய்தல் சம்மதமோவென்னப் புத்திரர்கள் முதற்சங்ககாலத்துக் கவியாங்சேறிய எழு இவரைப் பொதியாகக்கட்டிக் கடலிவிடுக வர் பாண்டியருள் ஒருவனும் தொல்காப் என்றனர் . அவ்வாறே அரசன் கற்க பியஞ் செய்வித்தோனுமாகிய நிலந்தரு ளிடைகட்டிக் கடலிலெறிய இவர் நீரில் திருவிற்பாண்டியன் . இவன் காலத்தே மூழ்குமுன் பெருமாள் ஆமை வடிவாகி பாண்டிநாட்டுத் தென்பாலி முகத்திற்கு இவரை முதுகில் தாங்க அரசன் கண்டு வடவெல்லையாகிய பஃறுளி யென்னும் பயந்து பெருமாளுக்கு அடிமைபூண்ட யாற்றிற்கும் குமரியென்னும் யாற்றிற் இவர் விஷயத்தில் அபகாரஞ் செய்தே கும் இடையே எழு நூற்றுக்காவதம்யாறும் னென்று கடலினின்று கரையேற்றி உப இவற்றின் கண்ணவாகிய ஏழ்தெங்க சரிக்க மைந்தர்களும் பிழைபொறுக்கவே நாடும் ஏழ்மதுரைநாடும் ஏழ்முன்பாலை ண்ட அவர்களுக்கு அருள்புரிந்து பிள்ளை நாடும் ஏழ்பின் பாலைநாடும் ஏழ்குன்ற கள் எவல் செய்யப் பஜனைசெய்திருந்தவர் . நாடும் ஏழ்குணகரைநாடும் ஏழ்குறும் சயவர்மா - ஸ்ரீதரராச குமாரர் . இருஷப பனை நாடுமென்னும் இந்நாற்பத்தொன்பது ' தீர்த்த ங்கரரின் முதற்பிறப்பு . ( சை . ) நாடும் குமரி கொல்ல முதலிய பன் சய விசய சயந்த சயசேந சயத் பலர் மலைநாடும் . காடும் நதியும் பதியும் தட பாண்டுபுத்திரர் அஞ்ஞாதவாசத்தில் சமிக் நீர்க்குமரி வடபெருங்கோட்டின் காறும் ஞையாக வைத்துக்கொண்ட பெயர்கள் . கடல் கொண்டொழிந்தது இதற்கு வடி சயவிஜயர் - 1 . இவர்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தி வேலெறிந்த என்னும் சிலப்பதிகாரமும் லிருந்த துவாரபாலகர் சநகர்முதலிய இறையனாரகப் பொருளுரையும் இளம் ருஷிகள் திருமாலின் சந்நிதானத்தை பூரண அடிகள் முகவுரையும் மேற்கோள் விரும்பிச்செல்ல அவர்களது வரவைத் தடு களாம் . | த்து இரணியகசிபு இரணியாக்ஷனாகச் சயமாஞ்சயன் - திவோதானன் குமரன் . சாபம் அடைந்தனர் . இவர்கள் விஷ்ணு சயழனி - ( சயமினி ) வியாசர் மாணாக்கர் மூர்த்தியின் கட்டளையால் மூன்று பிறவிக சாமவேதி வேதபா தஸ் தவம் செய்தவர் . ளடைந்து அவரால் சங்கரிக்கப்பட்டு மீண் மார்க்கண்டேயர் ஏவலால் தருமபகளி டும் பரமபதம் அடைந்தவர்கள் . இவர்க டம் சந்தேகம் கேட்டவர் . இவர் ஒரு பார எது முதற்பிறப்பு இரணியகசிபு இரணி தமுஞ் செய்தனர் . யாக்ஷன் இரண்டாவது இராவண கும்பகர் சயம்பிரபை - 1 . சடியாசன் புத்திரி . திவட் ணன் மூன்றாவது சிசுபால தந்தவக்கிரன் டன் தேவி . இவர்கள் துவாரகையில் இலக்ஷ்மியின் வா சயம்பூல் - வடமலையில் அரசு புரிந்து பின் வைத்தடுத்து இச்சாபம் அடைந்தனர் என துறவினால் அதிக மேன்மை பெற்றவன் வுங் கூறுவர் . I ( சூளா . ) 2 . பஞ்ச சேநாபதிகள் . துரியோ தன சயாாமை - சுக்கிரீவ மகாராஜாவின் தேவி . னால் அனுப்பப்பட்டவர் . புஷ்பதந்த தீர்த்தங்கரின் தாய் ( சைரி . ) சயனிக்தந்திசையறிதல் - கிழக்குச் சிரசு சயர் - கல்பாதியில் சிருட்டிக்கப்பட்ட ( ) வைத்துப்படுத்தால் ஐஸ்வரியம் தெற்கு தேவருஷிகள் இவர்கள் ஒவ்வொரு மன் ஆயுள் தனவிருத்தி மேற்குப்பிரபலவிரு வந்தரத்திலும் தேவர்களாய்ப் பிறப்பர் . த்தி வடக்குவியாதி மிருத்தியுமாகும் . சயவந்தபக்தர் - இவர் ஒருவணிகர் . ராம தானிருக்குமிடம் தெற்கும் மாமியார் உபாசகராய்த் தமக்குள்ள பொருள்களெல் வீட்டிற்குக் கிழக்கும் யாத்திரைக்கு மேற் லாவற்றையும் பாகவதர்க்கு அளித்து அரி கும் சிரசுவைத்துப்படுத்தல் சுபம் . பஜனை செய்து வருநாளில் இவரது ஐந்து சயனம் - இது இலவம்பஞ்சு செம்பஞ்சு புத்திரரும் செல்வத்தை வீணாகச் செலவிடு வெண்பஞ்சு மயிர் அன்னத் தூவி இவற் கின்றனர் என்று வெறுப்பால் அரசனிடம் முற் செய்யப்பட்ட ஐவகை அணை களாம் . கூற அரசன் இவரையழைத்து விசாரிக் இவைகளுள் இலவம்பஞ்சு மெத்தை