அபிதான சிந்தாமணி

சயந்தபுரம் 593 சயமல்லராஜர் ரர் ஒருயாகம் செய்வித்தனர். விதேகன் 2. இவள் இந்திரன் குமரி, தேவரை என்னும் அசுரனைக் கொன்றவன், வெல்ல மிருத்துஞ் செயமந்திரசித்தியின் சயந்தபுரம் - நிமி நிருமித்த பட்டணம். பொருட்டும் பலவரத்தின் பொருட்டுந் தவ கௌதமாச்சிரமத்திற்கு அடுத்தது. மேற்கொண்ட சுக்ரனைத் தந்தை சொற் சயந்தம்-1. ஒரு பட்டணம். படி தனக்கு நாயகனாகவரிக்க எண்ணிச் - 2. ஒரு நாடகத் தமிழ்ச ல், சுக்ரன் தவச்சாலை சென்று பணிசெய்து சயந்தன்-1. இந்திரன் குமான். தாய் சசி. அவன் தவநீங்கியபின் அவற்குத் தன் மன இவன் சூரபன்மன் சேனைக்குப் பயந்து நிலையறிவித்து யாருக்கும் காணப்படாமல் குயிலாய் ஒடிய தந்தையைக்காணாது வரு பத்து வருஷம் அச்சுக்கனிடம் சமித்திருக் ந்திநாரதரால் தேறினவன். பானுகோபனு தவள். டன் யுத்தஞ்செய்து ஆற்றாது களைத்து 3. சத்தியால் வக்ராசான் முதலியோ அயிராவதத்தின் மீது விழுந்து எழுந்து ரைக் கொல்ல நிருமிக்கப்பட்ட துர்க்கை, அவனால் சிறையிலடைபட்டவன். சிறை சயமதி- பவணமாதேவன் மனைவி. யிலிருக்கையில் குமாரக்கடவுளைக் கன 4. பார்வதியாருக்குத் தோழியார் (சிவா விற்கண்டு தேறினவன், உருப்பசியைக் கஸியம்) கண்டு மோகித்ததால் அகத்தியரால் சபிக் 5. உதயணனுடைய ஆட்சிக்குட் பட்ட கப்பட்டவன். பாரிஜா தாபஹரணத்தில் தொரு பெரிய நகரம், இதனை உருமண் பிரத்தியும் நனுடன் யுத்தஞ்செய்தவன், ணுவா பாதுகாத்து வந்தனன், உதயண தேவர் இராவணனுடன் யுத்தஞ்செய்கை னுக்கும், வாசவதத்தைக்கும் இந்நகாத்தே யில் இந்திரசித் இவனைக்கட்ட யத்தனித் தான் விவாகம் நடைபெற்றது. இது மருத தது கண்டு பௌலோமன் இவனைத் தூக் நிலவளத்தாற் சிறந்தது. இதன் பக்கத்தே கிக் கடலில் ஒளிக்க அவ்விடம் இருந்த மிக அழகி தானமலையொன்றுண்டு. இந்தக வன். இவன் காக்கையுருக்கொண்டு சீதா ரில் வாசவதத்தையோடு உதயணன் பல பிராட்டி விஷயத்தில் அபசாரப்பட்டு நாள் கவலையின்றி வாழ்ந்திருந்தனன். இந் இராமமூர்த்தியால் ஒருகண் இழந்தான் நகரமும் வேறு சில இடங்களும் உருமண் என்பர். உருப்பசியை மோகித்த காரணத் ணுவாவுக்கு உதயணனாற் சீவி தமாக அளிக் தால் விந்தமலைக்கண் மூங்கிலாக அகத்திய கப்பட்டன. (பெ-கதை) ராற் சபிக்கப்பட்டவன். சயமர்த்தன் - சத்தியால் வக்ராசுரன் முத 2. விசுவாவசுவின் குமரன். இவன் லியோரைச் சங்கரிக்கச் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனைவியருடன் நிருவாணமாய்ச் சலக்கி துர்க்கை . | ரீடைசெய்கையில் வசிட்ட முனிவர் அவ் சயமல்லாாஜர் - இவர் மேட மென்னும் வழிவரக்கண்டு பெண்கள் தங்கள் உடை ஊர்க் கரசர். இவர் அரிபதம் மறவாது களை உடுத்திக்கொள்ள இவன் நிர்வாணி அரசாட்சி செய்து வருநாட்களில் பகை யாய் மதியாதிருந்தபடியால் அரக்கனாகச் கொண்ட தம்பி சேனை சேர்த்து இவர் சபிக்கப்பட்டு வனத்தில் உலாவுகையில் பூசைசெய்யுஞ் சமயத்தில் சண்டைக்கு வந் சகுந்த முனிவரை விழுங்கச்சென்று அவ தனன், இதை யறிந்தமந்திரி எதிர்த்துச் பால் கொலை செய்யப்பட்டு அரக்க உரு சண்டையிட்டுத் தன்னாவியலாது திரும் மாறிப் பழைய உருக்கொண்டனன். புகையில் எதிரிகளின் வன்மை யறிந்த 3. விச்வாமித்திரர் குமரருள் ஒருவன். தாய் கண்டு பூசையிலிருக்கும் குமரற்குக் 4. விஷ்ணுபடன். கூற அரசன் பெருமாளிருக்கிறாரென்று 5. சுக்கிரன் என்னும் ஆதித்தனுக்குப் தான் பூசையிலிருக்கப் பெருமாள் ஓர் குதி பௌலோமியிடம் உதித்த குமரன். ரையிலேறிச்சென்று பகைவரை வென்று 6. தருமனுக்கு மருத்துவ தியிடம் பிற அரசன் தம்பியைப் பிடித்துக்கட்டி மங் ந்த குமரன். திரிவசம் ஒப்புவித்து மறைந்தனர். அர தருமன் மறைபெயர். சன் பூசைமுடிந்ததும் மந்திரி நடந்தவற் சயந்தி - 1. அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி, றைக்கூற அரசன் பெருமாள் தன் பொரு கிருமணனுக்கு முன் தேவகியிடம் அவ ட்டு யுத்தஞ்செய்ததற்கு விசனமடைந்து தரித்துக் கம்சனுக்குக் கண்ணன் பிறப் தோத்திரஞ்செய்து என் தம்பிக்குத் தரி புணர்த்தி மறைந்தவள். சனந்தந்தீர் எனக்கு இல்லையெனத் துக் 75
சயந்தபுரம் 593 சயமல்லராஜர் ரர் ஒருயாகம் செய்வித்தனர் . விதேகன் 2 . இவள் இந்திரன் குமரி தேவரை என்னும் அசுரனைக் கொன்றவன் வெல்ல மிருத்துஞ் செயமந்திரசித்தியின் சயந்தபுரம் - நிமி நிருமித்த பட்டணம் . பொருட்டும் பலவரத்தின் பொருட்டுந் தவ கௌதமாச்சிரமத்திற்கு அடுத்தது . மேற்கொண்ட சுக்ரனைத் தந்தை சொற் சயந்தம் - 1 . ஒரு பட்டணம் . படி தனக்கு நாயகனாகவரிக்க எண்ணிச் - 2 . ஒரு நாடகத் தமிழ்ச ல் சுக்ரன் தவச்சாலை சென்று பணிசெய்து சயந்தன் - 1 . இந்திரன் குமான் . தாய் சசி . அவன் தவநீங்கியபின் அவற்குத் தன் மன இவன் சூரபன்மன் சேனைக்குப் பயந்து நிலையறிவித்து யாருக்கும் காணப்படாமல் குயிலாய் ஒடிய தந்தையைக்காணாது வரு பத்து வருஷம் அச்சுக்கனிடம் சமித்திருக் ந்திநாரதரால் தேறினவன் . பானுகோபனு தவள் . டன் யுத்தஞ்செய்து ஆற்றாது களைத்து 3 . சத்தியால் வக்ராசான் முதலியோ அயிராவதத்தின் மீது விழுந்து எழுந்து ரைக் கொல்ல நிருமிக்கப்பட்ட துர்க்கை அவனால் சிறையிலடைபட்டவன் . சிறை சயமதி - பவணமாதேவன் மனைவி . யிலிருக்கையில் குமாரக்கடவுளைக் கன 4 . பார்வதியாருக்குத் தோழியார் ( சிவா விற்கண்டு தேறினவன் உருப்பசியைக் கஸியம் ) கண்டு மோகித்ததால் அகத்தியரால் சபிக் 5 . உதயணனுடைய ஆட்சிக்குட் பட்ட கப்பட்டவன் . பாரிஜா தாபஹரணத்தில் தொரு பெரிய நகரம் இதனை உருமண் பிரத்தியும் நனுடன் யுத்தஞ்செய்தவன் ணுவா பாதுகாத்து வந்தனன் உதயண தேவர் இராவணனுடன் யுத்தஞ்செய்கை னுக்கும் வாசவதத்தைக்கும் இந்நகாத்தே யில் இந்திரசித் இவனைக்கட்ட யத்தனித் தான் விவாகம் நடைபெற்றது . இது மருத தது கண்டு பௌலோமன் இவனைத் தூக் நிலவளத்தாற் சிறந்தது . இதன் பக்கத்தே கிக் கடலில் ஒளிக்க அவ்விடம் இருந்த மிக அழகி தானமலையொன்றுண்டு . இந்தக வன் . இவன் காக்கையுருக்கொண்டு சீதா ரில் வாசவதத்தையோடு உதயணன் பல பிராட்டி விஷயத்தில் அபசாரப்பட்டு நாள் கவலையின்றி வாழ்ந்திருந்தனன் . இந் இராமமூர்த்தியால் ஒருகண் இழந்தான் நகரமும் வேறு சில இடங்களும் உருமண் என்பர் . உருப்பசியை மோகித்த காரணத் ணுவாவுக்கு உதயணனாற் சீவி தமாக அளிக் தால் விந்தமலைக்கண் மூங்கிலாக அகத்திய கப்பட்டன . ( பெ - கதை ) ராற் சபிக்கப்பட்டவன் . சயமர்த்தன் - சத்தியால் வக்ராசுரன் முத 2 . விசுவாவசுவின் குமரன் . இவன் லியோரைச் சங்கரிக்கச் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனைவியருடன் நிருவாணமாய்ச் சலக்கி துர்க்கை . | ரீடைசெய்கையில் வசிட்ட முனிவர் அவ் சயமல்லாாஜர் - இவர் மேட மென்னும் வழிவரக்கண்டு பெண்கள் தங்கள் உடை ஊர்க் கரசர் . இவர் அரிபதம் மறவாது களை உடுத்திக்கொள்ள இவன் நிர்வாணி அரசாட்சி செய்து வருநாட்களில் பகை யாய் மதியாதிருந்தபடியால் அரக்கனாகச் கொண்ட தம்பி சேனை சேர்த்து இவர் சபிக்கப்பட்டு வனத்தில் உலாவுகையில் பூசைசெய்யுஞ் சமயத்தில் சண்டைக்கு வந் சகுந்த முனிவரை விழுங்கச்சென்று அவ தனன் இதை யறிந்தமந்திரி எதிர்த்துச் பால் கொலை செய்யப்பட்டு அரக்க உரு சண்டையிட்டுத் தன்னாவியலாது திரும் மாறிப் பழைய உருக்கொண்டனன் . புகையில் எதிரிகளின் வன்மை யறிந்த 3 . விச்வாமித்திரர் குமரருள் ஒருவன் . தாய் கண்டு பூசையிலிருக்கும் குமரற்குக் 4 . விஷ்ணுபடன் . கூற அரசன் பெருமாளிருக்கிறாரென்று 5 . சுக்கிரன் என்னும் ஆதித்தனுக்குப் தான் பூசையிலிருக்கப் பெருமாள் ஓர் குதி பௌலோமியிடம் உதித்த குமரன் . ரையிலேறிச்சென்று பகைவரை வென்று 6 . தருமனுக்கு மருத்துவ தியிடம் பிற அரசன் தம்பியைப் பிடித்துக்கட்டி மங் ந்த குமரன் . திரிவசம் ஒப்புவித்து மறைந்தனர் . அர தருமன் மறைபெயர் . சன் பூசைமுடிந்ததும் மந்திரி நடந்தவற் சயந்தி - 1 . அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி றைக்கூற அரசன் பெருமாள் தன் பொரு கிருமணனுக்கு முன் தேவகியிடம் அவ ட்டு யுத்தஞ்செய்ததற்கு விசனமடைந்து தரித்துக் கம்சனுக்குக் கண்ணன் பிறப் தோத்திரஞ்செய்து என் தம்பிக்குத் தரி புணர்த்தி மறைந்தவள் . சனந்தந்தீர் எனக்கு இல்லையெனத் துக் 75