அபிதான சிந்தாமணி

சம்புகன் 589 சம்வச்சரம் 3. அம்பரீஷன் குமரன். சம்புமாலி - பிரகத்தன் குமரன், இராவ சம்புகன்-இராமர் அரசாட்சியில் சைவல 'ணன் கட்டளையால் அனுமனைப் பிடிக்க கிரியிலிருந்த ஒரு மரத்தில் தலைகீழாய்த் வந்து அவனால் இறந்த அரக்கன். தேகத்துடன் சுவர்க்கம் அடையத் தவம் சம்புழவிவர் - இவர் காவிரிக்கரையில் புரிந்த சூத்திரன். இது மாபு வழுப்பற்றி தவம் செய்கையில் ஒரு சம்புபலம் விழுந் இராமமூர்த்தி இவனைக் கொலை புரியச் தது : அதை முனிவர் - சிவமூர்த்திக்கு சுவர்க்கமடைந்தவன். இவனுக்குச் சம்பு நிவேதித்தனர். சிவமூர்த்தி அமுது செய்த, வன் எனவும் பெயர். அந்தப் பழக்கொட்டையை முனிவர் சம்புகுத்தன் - துவாபாயுகத்தில் கழுகுருக் உண்ண முனிவர் வயிற்றில் சம்புவிருக்ஷம் கொண்டு வேதகிரியில் பூசித்த இருடி. உண்டாயிற்று. முனிவர் அந்த மரத்தடி யில் சிவமூர்த்தியை எழுந்தருளியிருக்க சம்புகுமாரன் - வித்யுசன் குமரன். இவன் வேண்டினர். ஆதலால் சம்புகேசுரம் தாய் சூர்ப்பநகை. உண்டாயிற்று. சம்புகேசன் - நரியுருக்கொண்ட அசுரன்.) சம்புவன் - சம்புகனைக் காண்க. இவன் காசியில் சிவலிங்கம் தாபித்துப் சம்பூதி-1 வைராசன் தேவி, 'பூசித்து இஷ்டசித்தி அடைந்தனன், 2. மரூசியின் தேவி, தக்ஷன் பெண், சம்புகேசுரம் -1. ஒரு சிவஸ்தலம். திருச் தாய், பிரசூதி. சிராப்பள்ளி ஜில்லாவில் உள்ளது. இது 3. (பிர.) செயத்திரன் தேவி. பஞ்சபூதத் தலங்களில் அப்புத்தலம், சம்பு - 4 சுமனசுக்குப் பெயர். முனிவரைக் காண்க. 5. திரிதன்வனுக்கு ஒரு பெயர், - 2. சம்புகேசனால் காசியில் தாபிக்கப் சம்பை -ஒரு நகரம். சம்பனாண்டது. பட்ட இலிங்கமூர்த்தி. சம்மீயமனி- யமபுரியைக் காண்க. சம்புதாசர் - இவர் ஒரு குடியானவர், அரி சம்மியன் - அக்கி, இவன் வியாழனுக்குச் பக்தி விடாதவராய்த் தம் இல்லிடையிரு சத்தியையிடம் பிறந்தவன். இவன் யாகங் ந்து இல்லற நடத்தி வருநாட்களில் இவர் களில் முதல் அவிர்ப்பாகத்தில் ஆஜ்யம் உழுத எருதிரண்டையும் கள்ளரிரவில் கொள்வோன். அவிழ்த்துச் செல்லப் பெருமாள், தாசர் | சம்மேளிதசைவன் - இவன் பதிபசுபாசம் விடியின் துன்புறுவார் என்றறிந்து விடி அகாதி என்பன். சிவன் அநாதிமுத்தன். யூமுன் அவற்றைப் பழைய இடத்தில் பசு அநாதி எனவும் சிவபூசையால் பாசம் கொமார்து கட்டி விடுவர். இவ்வாறு நீங்க முத்தி எனவுங் கூறுவன் (தத்துவ மீண்டுமீன்டும் செய்தது கண்ட கள்ளர், நீஜா நு) பெருமாளது பக்தரென அறிந்து அவரிடம் சம்யாசர் செல்வம் துன்பத்திற்குக் காரண வந்து தாங்கள் செய்த தீமைகளைக்கூறி மெனக்கூறிய ருஷி. (பார-சார்.) யபராதகூரை வேண்டத் தாசர் பெருமாள் சம்யாதி-1, நகுஷன் குமான். தமக்காக ஏவல்செய்ததை யெண்ணி வரு 2. சர்யாதிக்கு ஒரு பெயர். தேவி வரா ந்தப் பெருமாள் தரிசனந் தந்து கருணை செய்யப் பெற்றவர். சம்யுக்தை - கன்னோசி அரசனாகிய ஜயச் சம்புத்தவு-1, நான்கு மகா தீவினுள் ஒன்று | சந்திரன் புதல்வி. பிருதுவி அரசனைக் இது நாவலந்தீவெனவும் வழங்கப்படும். காண்க. மணிமேகலை.) சம்யூ - பிருகஸ்பதியின் புத்திரர்கள் (சு)ல் 2. கலியுகத்தில் வேதகிரியில் கழுகு ஒருவன் பாரியை சத்தியவதி. புத்திரன் உருக்கொண்டு பூசித்த இருடி. பரதன். (பா-வன.) *. குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் பிறந்த சம்பாட் - இராசசூயயாகஞ்செய்து சாம்பி குமரன்: ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் அடைந்த அர 4. பத்தாம்மன் வந்தரத்து இந்திரன். சன். சப் பத்தர் - ஒரு இருடி, சம்வச்சரம் - அயன, ருது, மாத, வார சம்புபாதாசிருதர் - மாணிக்கவாசக சுவாமி அவயவங்களுடன் கூடிய அவயவி சம்வச் களுக்குப் பிதா. இவர் மனைவியார் சிவ சரம் எனப்படும். அது பன்னிரண்டு ஞானவதியார். மாதங்களுடன் கூடியது. இவ் வருஷம்
சம்புகன் 589 சம்வச்சரம் 3 . அம்பரீஷன் குமரன் . சம்புமாலி - பிரகத்தன் குமரன் இராவ சம்புகன் - இராமர் அரசாட்சியில் சைவல ' ணன் கட்டளையால் அனுமனைப் பிடிக்க கிரியிலிருந்த ஒரு மரத்தில் தலைகீழாய்த் வந்து அவனால் இறந்த அரக்கன் . தேகத்துடன் சுவர்க்கம் அடையத் தவம் சம்புழவிவர் - இவர் காவிரிக்கரையில் புரிந்த சூத்திரன் . இது மாபு வழுப்பற்றி தவம் செய்கையில் ஒரு சம்புபலம் விழுந் இராமமூர்த்தி இவனைக் கொலை புரியச் தது : அதை முனிவர் - சிவமூர்த்திக்கு சுவர்க்கமடைந்தவன் . இவனுக்குச் சம்பு நிவேதித்தனர் . சிவமூர்த்தி அமுது செய்த வன் எனவும் பெயர் . அந்தப் பழக்கொட்டையை முனிவர் சம்புகுத்தன் - துவாபாயுகத்தில் கழுகுருக் உண்ண முனிவர் வயிற்றில் சம்புவிருக்ஷம் கொண்டு வேதகிரியில் பூசித்த இருடி . உண்டாயிற்று . முனிவர் அந்த மரத்தடி யில் சிவமூர்த்தியை எழுந்தருளியிருக்க சம்புகுமாரன் - வித்யுசன் குமரன் . இவன் வேண்டினர் . ஆதலால் சம்புகேசுரம் தாய் சூர்ப்பநகை . உண்டாயிற்று . சம்புகேசன் - நரியுருக்கொண்ட அசுரன் . ) சம்புவன் - சம்புகனைக் காண்க . இவன் காசியில் சிவலிங்கம் தாபித்துப் சம்பூதி - 1 வைராசன் தேவி ' பூசித்து இஷ்டசித்தி அடைந்தனன் 2 . மரூசியின் தேவி தக்ஷன் பெண் சம்புகேசுரம் - 1 . ஒரு சிவஸ்தலம் . திருச் தாய் பிரசூதி . சிராப்பள்ளி ஜில்லாவில் உள்ளது . இது 3 . ( பிர . ) செயத்திரன் தேவி . பஞ்சபூதத் தலங்களில் அப்புத்தலம் சம்பு - 4 சுமனசுக்குப் பெயர் . முனிவரைக் காண்க . 5 . திரிதன்வனுக்கு ஒரு பெயர் - 2 . சம்புகேசனால் காசியில் தாபிக்கப் சம்பை - ஒரு நகரம் . சம்பனாண்டது . பட்ட இலிங்கமூர்த்தி . சம்மீயமனி - யமபுரியைக் காண்க . சம்புதாசர் - இவர் ஒரு குடியானவர் அரி சம்மியன் - அக்கி இவன் வியாழனுக்குச் பக்தி விடாதவராய்த் தம் இல்லிடையிரு சத்தியையிடம் பிறந்தவன் . இவன் யாகங் ந்து இல்லற நடத்தி வருநாட்களில் இவர் களில் முதல் அவிர்ப்பாகத்தில் ஆஜ்யம் உழுத எருதிரண்டையும் கள்ளரிரவில் கொள்வோன் . அவிழ்த்துச் செல்லப் பெருமாள் தாசர் | சம்மேளிதசைவன் - இவன் பதிபசுபாசம் விடியின் துன்புறுவார் என்றறிந்து விடி அகாதி என்பன் . சிவன் அநாதிமுத்தன் . யூமுன் அவற்றைப் பழைய இடத்தில் பசு அநாதி எனவும் சிவபூசையால் பாசம் கொமார்து கட்டி விடுவர் . இவ்வாறு நீங்க முத்தி எனவுங் கூறுவன் ( தத்துவ மீண்டுமீன்டும் செய்தது கண்ட கள்ளர் நீஜா நு ) பெருமாளது பக்தரென அறிந்து அவரிடம் சம்யாசர் செல்வம் துன்பத்திற்குக் காரண வந்து தாங்கள் செய்த தீமைகளைக்கூறி மெனக்கூறிய ருஷி . ( பார - சார் . ) யபராதகூரை வேண்டத் தாசர் பெருமாள் சம்யாதி - 1 நகுஷன் குமான் . தமக்காக ஏவல்செய்ததை யெண்ணி வரு 2 . சர்யாதிக்கு ஒரு பெயர் . தேவி வரா ந்தப் பெருமாள் தரிசனந் தந்து கருணை செய்யப் பெற்றவர் . சம்யுக்தை - கன்னோசி அரசனாகிய ஜயச் சம்புத்தவு - 1 நான்கு மகா தீவினுள் ஒன்று | சந்திரன் புதல்வி . பிருதுவி அரசனைக் இது நாவலந்தீவெனவும் வழங்கப்படும் . காண்க . மணிமேகலை . ) சம்யூ - பிருகஸ்பதியின் புத்திரர்கள் ( சு ) ல் 2 . கலியுகத்தில் வேதகிரியில் கழுகு ஒருவன் பாரியை சத்தியவதி . புத்திரன் உருக்கொண்டு பூசித்த இருடி . பரதன் . ( பா - வன . ) * . குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் பிறந்த சம்பாட் - இராசசூயயாகஞ்செய்து சாம்பி குமரன் : ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் அடைந்த அர 4 . பத்தாம்மன் வந்தரத்து இந்திரன் . சன் . சப் பத்தர் - ஒரு இருடி சம்வச்சரம் - அயன ருது மாத வார சம்புபாதாசிருதர் - மாணிக்கவாசக சுவாமி அவயவங்களுடன் கூடிய அவயவி சம்வச் களுக்குப் பிதா . இவர் மனைவியார் சிவ சரம் எனப்படும் . அது பன்னிரண்டு ஞானவதியார் . மாதங்களுடன் கூடியது . இவ் வருஷம்