அபிதான சிந்தாமணி

அத்தோதயமகோதயம் - அத்வைதமதம் இவள் பெருமாள் திருத்தேர் தெருவில் ளுண்டாயின. அம்மூலப்பிரகிருதியின் வரத் தரிசித்துப் பெரிய நம்பிகள் செய்தது ரஜோகுணத்தில் அவித்தை உண்டா திருவுளத்திற்குவப்பு, அல்லது அன்று யிற்று, ஆவாணசத்தி சீவர்களை யுணமை என்று தெரிவித்தபிறகே அப்புறம்போக யறிய வொட்டாமல் மறைக்குஞ் சத்தி, வேண்டுமென்று வேண்டப், பெருமாள், விஷேபத்தியில் பிரபஞ்சம் தோன்றுவ உகப்பெனக் கந்தாடை அண்ணன் தோண் தற்கான ஆகாசம் தோன்றிற்று. அவ் மீது பெரிய நம்பியைத் திருத்தேர்த் தட் வாகாசத்திடம் ஒன்றிலொன்சாய் மற்றப் டிற்குக் கொண்டுவாக் கட்டளையிடக் களி பூதங்கள் தோன்றிப் பிரபஞ்சம் உண்டா த்தவள். இவள், கூரத்தாழ்வான் சரம யிற்று. அவித்யை , அபாரமார்த்திகம், சத தசை யடைந்தபோது அவர் முடியைத் சத்விலக்ஷணம், ஜடம், அஞ்ஞானரூபமா தம்மடி மீது வைத்துக்கொண்டவள். யிருப்பது ; பிரமம், சுத்தசை தன்னியம், (குருபரம்பரை.) மாயாவச்சின்னசை தன்னியம், அந்தக்கர அத்தோதயமகோதயம்-ஆதிதித்தியனுஞ் ணாவச்சின்னசைதன்னியம், விருத்திய சந்திரனும் மகாத்துத் திருவோணத்திலே வச்சின்னசை சன்னியம் , வி ஷயாவச் நிற்க ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வியதிபாத சின்னசை தன்னியம் என ஐவகைப்படும். யோகமுங்கூடிலத்தோதயம், இவை இந்த வேறுபாடுகள் சுத்தசை தன்னியத் சோமவாரங்கூடின் மகோதயமெனப்படும். திற்கு உபாதி பேதங்களாலுண்டாகின் (விதானமாலை). றன. சுத்தசை தன்னியம் என்பது சுத்த அத்வநீ - பல்லாரிக்கு அருகிலுள்ள அதோ பிரமம். மாயாவச்சின்னசை தன்னியம் னியெனும் பட்டணம். என்பது பிரபஞ்ச சிருட்டிக்குக் காரண அத்வைதமதம் சுத்தப் பிரமமாகிய சர்வ மாய்ச் சர்வாந்தர்யாமியாகிய ஈச்வரன். சாக்ஷியினிடத்தில் அக்நியிற் சூடுபோல அந்தக்காணாவச்சின்னசைதன்னியம் என் அபின்னமாக விருக்கின்ற ஒரு சத்தி பது ஆன்மா, ஆகாசத்திலிருக்குஞ் சூரி உண்டு. அச்சத்தி அவ்வ தீதப் பிரமத்தி யன் கடத்திலிருக்குஞ் சலத்தில் பிரதி னிடத்தில் அடங்கியிருக்கும் போது அதற் பலிப்பதுபோல் பிரமம் அந்தக்காணவச் குச் சுத்தப்பிரமம் என்று பெயர். மேற் சின்னர்களாகிய சீவர்களிடத்தில் பிரதி கூறிய சத்தி, விச்ரம்பித்துச் சுத்தப் பிர பலித்திருப்பது எங்கனம் ஆகாச சூர்ய மத்தை வியாபிக்கும்போது அப்பிரமம் னுக்கும் கடகுரியனுக்கும் பேதமில்லை பரைவியாபகத்துளிருந்தபடியால் அதற் யோ அவ்வகை பிரமத்திற்கும் சீவர்களுக் குப் பிரமம் என்று பெயர். அப்பிரம கும் பேதம் இன்று. விருத்தியவச்சின்ன சந்நிதானத்தில் லக்ஷண சூன்யமான சத் சைதன்யம் என்பது ஞானம். விஷயாவச் தியினிடத்தில் அவிகிருத குணங்களாகிய சின்னசைதன்யம் என்பது கடபடாதிகள். சுத்த சத்வம், சுத்த ரஜஸ், சுத்த தமஸ், அப்பிரமம், பிரபஞ்சத்திற்கு விவர்த்தோ எனும் மூன்று குணங்கள் தோன்றின. பாதான காரணம். விவர்த்தோபா தானம் இந்தச் சுத்த சத்வத்திற்கு ஆனந்தரூப என்பது, கிளிஞ்சல் வெள்ளியெனும் சத்தியெனவும், சுத்த ரஜஸுக்குச் சித் பிராந்திபோல்வது. இவ்வகைப்பிரபஞ்சத் ரூபசத்தியெனயும், சுத்த தமஸுக்குச் சத் திற்குப் பிரளயம் மூவகைப்படும். அப்பிர ரூபசத்தியெனவும் பெயர். மேற்கூறிய ளயம் நிதயம், நைமி த்யம், ஆத்யர்திகம், பிரமம், ஆனந்தரூபசத்தியுடன் கூடிச் இவற்றுள், கடையிற்கூறிய ஆத்யந்திகப் சுழுத்தியையடைகையில் பரமானந்தன் பிரளயம் பிரம சாக்ஷாத்காரம் அதாவது எனவும், சித்ரூபசத்தியுடன்கூடிச் சுவப்ப அவித்யாரூபகாரணத்துடன் பிரபஞ்ச னத்தை யடைகையில் பரிபூரணன் என நிவர்த்திபெற்றுப் பிரமத்துடன் எகமாகக் வும், சத்ரூபசத்தியுடன்கூடிச் சாக்ர த்தை கலத்தல், இந்த ஐகபத்யம் சிரவண, மாக, உடைகையில் பான் எனவும் படும். முற் நிதித்தியாஸத்துடன்கூடிய வேதாந்த கூறிய சச்சிதானந்த பிரமத்தினிடத்தில் ஞானத்தாலுண்டாம். அவற்றுள், சிர மூலப்பிரகிருதி உண்டாயிற்று. மூலப் வணம், ஆசார்யனால் வேதாந்த போதனை பிரகிருதியின் சத்வகுணத்திற்கு மாயை யைக் கேட்டல், மநநம், கேட்டவற்றை எனப் பெயர். அம்மூலப்பிரகிருதியின் ஐயந்தீரச்சிந்தித்தல், நிதித்தியாலம், அநா தமோகுணத்தில் ஆவரண விக்ஷே பசக்திக திப் பழக்கத்தால் விஷயங்களில் பிரவர்த்
அத்தோதயமகோதயம் - அத்வைதமதம் இவள் பெருமாள் திருத்தேர் தெருவில் ளுண்டாயின . அம்மூலப்பிரகிருதியின் வரத் தரிசித்துப் பெரிய நம்பிகள் செய்தது ரஜோகுணத்தில் அவித்தை உண்டா திருவுளத்திற்குவப்பு அல்லது அன்று யிற்று ஆவாணசத்தி சீவர்களை யுணமை என்று தெரிவித்தபிறகே அப்புறம்போக யறிய வொட்டாமல் மறைக்குஞ் சத்தி வேண்டுமென்று வேண்டப் பெருமாள் விஷேபத்தியில் பிரபஞ்சம் தோன்றுவ உகப்பெனக் கந்தாடை அண்ணன் தோண் தற்கான ஆகாசம் தோன்றிற்று . அவ் மீது பெரிய நம்பியைத் திருத்தேர்த் தட் வாகாசத்திடம் ஒன்றிலொன்சாய் மற்றப் டிற்குக் கொண்டுவாக் கட்டளையிடக் களி பூதங்கள் தோன்றிப் பிரபஞ்சம் உண்டா த்தவள் . இவள் கூரத்தாழ்வான் சரம யிற்று . அவித்யை அபாரமார்த்திகம் சத தசை யடைந்தபோது அவர் முடியைத் சத்விலக்ஷணம் ஜடம் அஞ்ஞானரூபமா தம்மடி மீது வைத்துக்கொண்டவள் . யிருப்பது ; பிரமம் சுத்தசை தன்னியம் ( குருபரம்பரை . ) மாயாவச்சின்னசை தன்னியம் அந்தக்கர அத்தோதயமகோதயம் - ஆதிதித்தியனுஞ் ணாவச்சின்னசைதன்னியம் விருத்திய சந்திரனும் மகாத்துத் திருவோணத்திலே வச்சின்னசை சன்னியம் வி ஷயாவச் நிற்க ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வியதிபாத சின்னசை தன்னியம் என ஐவகைப்படும் . யோகமுங்கூடிலத்தோதயம் இவை இந்த வேறுபாடுகள் சுத்தசை தன்னியத் சோமவாரங்கூடின் மகோதயமெனப்படும் . திற்கு உபாதி பேதங்களாலுண்டாகின் ( விதானமாலை ) . றன . சுத்தசை தன்னியம் என்பது சுத்த அத்வநீ - பல்லாரிக்கு அருகிலுள்ள அதோ பிரமம் . மாயாவச்சின்னசை தன்னியம் னியெனும் பட்டணம் . என்பது பிரபஞ்ச சிருட்டிக்குக் காரண அத்வைதமதம் சுத்தப் பிரமமாகிய சர்வ மாய்ச் சர்வாந்தர்யாமியாகிய ஈச்வரன் . சாக்ஷியினிடத்தில் அக்நியிற் சூடுபோல அந்தக்காணாவச்சின்னசைதன்னியம் என் அபின்னமாக விருக்கின்ற ஒரு சத்தி பது ஆன்மா ஆகாசத்திலிருக்குஞ் சூரி உண்டு . அச்சத்தி அவ்வ தீதப் பிரமத்தி யன் கடத்திலிருக்குஞ் சலத்தில் பிரதி னிடத்தில் அடங்கியிருக்கும் போது அதற் பலிப்பதுபோல் பிரமம் அந்தக்காணவச் குச் சுத்தப்பிரமம் என்று பெயர் . மேற் சின்னர்களாகிய சீவர்களிடத்தில் பிரதி கூறிய சத்தி விச்ரம்பித்துச் சுத்தப் பிர பலித்திருப்பது எங்கனம் ஆகாச சூர்ய மத்தை வியாபிக்கும்போது அப்பிரமம் னுக்கும் கடகுரியனுக்கும் பேதமில்லை பரைவியாபகத்துளிருந்தபடியால் அதற் யோ அவ்வகை பிரமத்திற்கும் சீவர்களுக் குப் பிரமம் என்று பெயர் . அப்பிரம கும் பேதம் இன்று . விருத்தியவச்சின்ன சந்நிதானத்தில் லக்ஷண சூன்யமான சத் சைதன்யம் என்பது ஞானம் . விஷயாவச் தியினிடத்தில் அவிகிருத குணங்களாகிய சின்னசைதன்யம் என்பது கடபடாதிகள் . சுத்த சத்வம் சுத்த ரஜஸ் சுத்த தமஸ் அப்பிரமம் பிரபஞ்சத்திற்கு விவர்த்தோ எனும் மூன்று குணங்கள் தோன்றின . பாதான காரணம் . விவர்த்தோபா தானம் இந்தச் சுத்த சத்வத்திற்கு ஆனந்தரூப என்பது கிளிஞ்சல் வெள்ளியெனும் சத்தியெனவும் சுத்த ரஜஸுக்குச் சித் பிராந்திபோல்வது . இவ்வகைப்பிரபஞ்சத் ரூபசத்தியெனயும் சுத்த தமஸுக்குச் சத் திற்குப் பிரளயம் மூவகைப்படும் . அப்பிர ரூபசத்தியெனவும் பெயர் . மேற்கூறிய ளயம் நிதயம் நைமி த்யம் ஆத்யர்திகம் பிரமம் ஆனந்தரூபசத்தியுடன் கூடிச் இவற்றுள் கடையிற்கூறிய ஆத்யந்திகப் சுழுத்தியையடைகையில் பரமானந்தன் பிரளயம் பிரம சாக்ஷாத்காரம் அதாவது எனவும் சித்ரூபசத்தியுடன்கூடிச் சுவப்ப அவித்யாரூபகாரணத்துடன் பிரபஞ்ச னத்தை யடைகையில் பரிபூரணன் என நிவர்த்திபெற்றுப் பிரமத்துடன் எகமாகக் வும் சத்ரூபசத்தியுடன்கூடிச் சாக்ர த்தை கலத்தல் இந்த ஐகபத்யம் சிரவண மாக உடைகையில் பான் எனவும் படும் . முற் நிதித்தியாஸத்துடன்கூடிய வேதாந்த கூறிய சச்சிதானந்த பிரமத்தினிடத்தில் ஞானத்தாலுண்டாம் . அவற்றுள் சிர மூலப்பிரகிருதி உண்டாயிற்று . மூலப் வணம் ஆசார்யனால் வேதாந்த போதனை பிரகிருதியின் சத்வகுணத்திற்கு மாயை யைக் கேட்டல் மநநம் கேட்டவற்றை எனப் பெயர் . அம்மூலப்பிரகிருதியின் ஐயந்தீரச்சிந்தித்தல் நிதித்தியாலம் அநா தமோகுணத்தில் ஆவரண விக்ஷே பசக்திக திப் பழக்கத்தால் விஷயங்களில் பிரவர்த்