அபிதான சிந்தாமணி

சம்பராரி 588) சம்பு 4. இவன், ஒருவேதியன் ஒழுக்கத்தால் விரித்ததால் இறகு தீந்து மயேந்திரமலை மறுபிறப்பில் சிபிச்சக்ரவர்த்தியாயினான் யில் விழுந்தனன். இதையறிந்த முனிவர், (திருமுட்டபுராணம்). இவனுக்கு இராமதூ தர் உன்னெதிரில் 5. ஒரு அசுரன் வைஜயந்தம் எனும் இராமஸ்மரணை செய்யின் இறகு வளரு பட்டணத்தை யாண்டவன் திமியென்கிற மென அவ்வகை வளரப்பெற்றவன். மீனைக் கொடியாக்கொண்டவன் மகாமா சடாயு இறந்த செய்தியை அனுமனால் யாவிதேவர்களைத் துன்பஞ் செய்வன் கேள்வியுற்று விசனம் அடைந்தவன். தான் இவனை யிந்திரன் வேண்டுகோளால் கை இறகு தீந்ததை நோக்கி இறக்க எண்ணு சேயிசாரத்யம் செய்யத் தசரதர் வென்றார் கையில் லோகசாரங்கமுனிவரால் தேறிய (இரா). வன். அநுமன் முதலிய வானார்க்குச் சம்பாரி - மன்மதன், பிரத்துய்மனனைக் சீதையை எடுத்துச்சென்ற இராவணன் காண்க, செய்திகூறினவன். தாய்சேதி அல்லது சேநி. சம்பராஜன் - இரட்டைப் புலவர்களை விகட சம்பாதித்தன் - 1. சூரியன், தனக்குற்ற கவிபாட - ஏவியவன். 'எறிக்கும் புகழ்க் குட்டநோயைச் சம்புவைப் பூசித்துத் தீர் கச்சி" என்னுஞ்செய்யுள் இவன் பொருட் த்துக்கொண்டவன் இப் பாடப்பட்டது. - 2. திரேதாயுகத்தில் கழுகாசலத்தில் சம்பவதீர்த்தங்கரர் - இவர் குருநாட்டில் பூசித்துப் பேரடைந்த முனிவர். அத்தினபுரத்தில் அரசுசெய்து கொண்டி 3. வானர வீரன். ருந்த இக்ஷுவா குவம்சத்துத் தருடராச '_ 4. விபீஷணன் மந்திரிகளில் ஒருவன், ருக்கு, அவர் மனைவி சுஷேஷணை யிடம் சம்பாதிவனம் - சம்பாதி சிறகு கரிந்து கிருதயுகத்தில் கார்த்திகை பௌர்ணமி விழுந்த வனம். காவிரிப்பூம்பட்டினத்து திதி, மிருகசீருஷ நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த அருகிலுள்ளது (மணிமேகலை). வர். இவர் உன்ன தம் (400) வில், சுவர்ண சம்பாநகரம்-அங்கதேசத்து இராஜதானி, வர்ண ம், ஆயுஷ்யம், (10) லக்ஷம் பூர்வம். | (t Waq the ancient Oapital of Anga.) சம்யக்ஞானம்-ஜீவ, அஜீவ, புண்ய பாவ, சம்பாபதி-1. சம்புத் தீவின் அதிதேவதை; ஆஸ்வா, பந்த, ஸம்வா, நிர்ஜா, மோக்ஷங்க சம்புமரத்தின் கீழிருந்து நோற்றமையின் ளென்னும் நவபதார்த்த ஸ்வரூபங்களை இப்பெயர் பெற்றனள், கோதமைக்குச் யுணர்தல் இவற்றின் தன்மைகளைத் தெளி சக்ரவாளத்தோற்றம் காட்டிப் புத்ரசோ தலே சம்யக் தரிசனம், அதனைத் தரித்தலே கம் போக்கினவள். இவளுடைய கோயில் சம்யக்சாரித்திரம். (மேருமந்தரம்.) குச்சரக்குடிகை யெனப்படும். இவளிரு சம்பளகிராமம் - கல்கியாகிய விஷ்ணுமூர் ந்த பட்டணம் சம்பாபதி அதுவே காவி த்தி அவதாரம் செய்யப்போகும் இடம் ரிப்பூம்பட்டினம் (மணிமேகலை). (பார-வன). 2. இது வங்காள நாட்டின் பழைய சம்பவாச்வன் - பரிகிணாச்வனுக்கு ஒரு இராஜதானி இப்பெயரைத் தமிழர் தாம் பெயர். தென்னாட்டிற் குடியேறினபின் காவிரிப் சம்பன் -1. (சூ.) அரிதன் குமரன். இவ பூம் பட்டினத்திற் கிட்டனர். னாண்டது சமபாபுரி. சுதேவன் தந்தை, சம்பாபுரி-சம்பனாண்ட பட்டணம். 2. பிருதுலாக்ஷன் குமரன். சம்பாரி - இந்திரன். 3. இந்திரனாற்கொல்லப்பட்ட அசுரன், சம்பிரமன் - அரிகேசனைக் காண்க. சம்பாசுரன்- கம்சனுக்கு நண்பன். கிருஷ் சம்பிராட் - சித்திராதனுக்கு ஊறணையிடம் ணன் குமாரனாகிய பிரத்துய்மனனைக் கடலி உதித்தகுமான், தேவி உத்கலை, குமான்மரீசி லெறிந்து அவனால் கொல்லப்பட்டவன். சம்பிராமசம்பவம் - ஒரு தீர்த்தம், அலறிந்து அவனால் பிரத்துய்மனனை காண்க. சம்பிரீதி - சமன் தேவி. சம்பாதி-1. அருணன் புத்திரன். சடாயு சம்பிரன் - சிவபிரானால் அரிகேசனுக்குக் தமயன். இவன் தன் தமபியுடன் கூடித் கொடுக்கப்பட்ட அடிமைகளில் ஒருவன. தம் தந்தையைக் காணச்செல்லுகையில் சம்பு-1. சிவமூர்த்தியின் திருநாமங்களில் சூரியன் கோபித்ததால் உஷ்ணம் பொறுக் ஒன்று . | காமல் சடாயு வருந்த அவனைக்காக்க 2. இமயபர்வதத்தில் உற்பத்தியாகும் இவன் அவனுக்குமேல் பறந்து சிறகை தீர்த்த ம்.
சம்பராரி 588 ) சம்பு 4 . இவன் ஒருவேதியன் ஒழுக்கத்தால் விரித்ததால் இறகு தீந்து மயேந்திரமலை மறுபிறப்பில் சிபிச்சக்ரவர்த்தியாயினான் யில் விழுந்தனன் . இதையறிந்த முனிவர் ( திருமுட்டபுராணம் ) . இவனுக்கு இராமதூ தர் உன்னெதிரில் 5 . ஒரு அசுரன் வைஜயந்தம் எனும் இராமஸ்மரணை செய்யின் இறகு வளரு பட்டணத்தை யாண்டவன் திமியென்கிற மென அவ்வகை வளரப்பெற்றவன் . மீனைக் கொடியாக்கொண்டவன் மகாமா சடாயு இறந்த செய்தியை அனுமனால் யாவிதேவர்களைத் துன்பஞ் செய்வன் கேள்வியுற்று விசனம் அடைந்தவன் . தான் இவனை யிந்திரன் வேண்டுகோளால் கை இறகு தீந்ததை நோக்கி இறக்க எண்ணு சேயிசாரத்யம் செய்யத் தசரதர் வென்றார் கையில் லோகசாரங்கமுனிவரால் தேறிய ( இரா ) . வன் . அநுமன் முதலிய வானார்க்குச் சம்பாரி - மன்மதன் பிரத்துய்மனனைக் சீதையை எடுத்துச்சென்ற இராவணன் காண்க செய்திகூறினவன் . தாய்சேதி அல்லது சேநி . சம்பராஜன் - இரட்டைப் புலவர்களை விகட சம்பாதித்தன் - 1 . சூரியன் தனக்குற்ற கவிபாட - ஏவியவன் . ' எறிக்கும் புகழ்க் குட்டநோயைச் சம்புவைப் பூசித்துத் தீர் கச்சி என்னுஞ்செய்யுள் இவன் பொருட் த்துக்கொண்டவன் இப் பாடப்பட்டது . - 2 . திரேதாயுகத்தில் கழுகாசலத்தில் சம்பவதீர்த்தங்கரர் - இவர் குருநாட்டில் பூசித்துப் பேரடைந்த முனிவர் . அத்தினபுரத்தில் அரசுசெய்து கொண்டி 3 . வானர வீரன் . ருந்த இக்ஷுவா குவம்சத்துத் தருடராச ' _ 4 . விபீஷணன் மந்திரிகளில் ஒருவன் ருக்கு அவர் மனைவி சுஷேஷணை யிடம் சம்பாதிவனம் - சம்பாதி சிறகு கரிந்து கிருதயுகத்தில் கார்த்திகை பௌர்ணமி விழுந்த வனம் . காவிரிப்பூம்பட்டினத்து திதி மிருகசீருஷ நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த அருகிலுள்ளது ( மணிமேகலை ) . வர் . இவர் உன்ன தம் ( 400 ) வில் சுவர்ண சம்பாநகரம் - அங்கதேசத்து இராஜதானி வர்ண ம் ஆயுஷ்யம் ( 10 ) லக்ஷம் பூர்வம் . | ( t Waq the ancient Oapital of Anga . ) சம்யக்ஞானம் - ஜீவ அஜீவ புண்ய பாவ சம்பாபதி - 1 . சம்புத் தீவின் அதிதேவதை ; ஆஸ்வா பந்த ஸம்வா நிர்ஜா மோக்ஷங்க சம்புமரத்தின் கீழிருந்து நோற்றமையின் ளென்னும் நவபதார்த்த ஸ்வரூபங்களை இப்பெயர் பெற்றனள் கோதமைக்குச் யுணர்தல் இவற்றின் தன்மைகளைத் தெளி சக்ரவாளத்தோற்றம் காட்டிப் புத்ரசோ தலே சம்யக் தரிசனம் அதனைத் தரித்தலே கம் போக்கினவள் . இவளுடைய கோயில் சம்யக்சாரித்திரம் . ( மேருமந்தரம் . ) குச்சரக்குடிகை யெனப்படும் . இவளிரு சம்பளகிராமம் - கல்கியாகிய விஷ்ணுமூர் ந்த பட்டணம் சம்பாபதி அதுவே காவி த்தி அவதாரம் செய்யப்போகும் இடம் ரிப்பூம்பட்டினம் ( மணிமேகலை ) . ( பார - வன ) . 2 . இது வங்காள நாட்டின் பழைய சம்பவாச்வன் - பரிகிணாச்வனுக்கு ஒரு இராஜதானி இப்பெயரைத் தமிழர் தாம் பெயர் . தென்னாட்டிற் குடியேறினபின் காவிரிப் சம்பன் - 1 . ( சூ . ) அரிதன் குமரன் . இவ பூம் பட்டினத்திற் கிட்டனர் . னாண்டது சமபாபுரி . சுதேவன் தந்தை சம்பாபுரி - சம்பனாண்ட பட்டணம் . 2 . பிருதுலாக்ஷன் குமரன் . சம்பாரி - இந்திரன் . 3 . இந்திரனாற்கொல்லப்பட்ட அசுரன் சம்பிரமன் - அரிகேசனைக் காண்க . சம்பாசுரன் - கம்சனுக்கு நண்பன் . கிருஷ் சம்பிராட் - சித்திராதனுக்கு ஊறணையிடம் ணன் குமாரனாகிய பிரத்துய்மனனைக் கடலி உதித்தகுமான் தேவி உத்கலை குமான்மரீசி லெறிந்து அவனால் கொல்லப்பட்டவன் . சம்பிராமசம்பவம் - ஒரு தீர்த்தம் அலறிந்து அவனால் பிரத்துய்மனனை காண்க . சம்பிரீதி - சமன் தேவி . சம்பாதி - 1 . அருணன் புத்திரன் . சடாயு சம்பிரன் - சிவபிரானால் அரிகேசனுக்குக் தமயன் . இவன் தன் தமபியுடன் கூடித் கொடுக்கப்பட்ட அடிமைகளில் ஒருவன . தம் தந்தையைக் காணச்செல்லுகையில் சம்பு - 1 . சிவமூர்த்தியின் திருநாமங்களில் சூரியன் கோபித்ததால் உஷ்ணம் பொறுக் ஒன்று . | காமல் சடாயு வருந்த அவனைக்காக்க 2 . இமயபர்வதத்தில் உற்பத்தியாகும் இவன் அவனுக்குமேல் பறந்து சிறகை தீர்த்த ம் .