அபிதான சிந்தாமணி

சமசன் - 587 சமபரன சம்சன் - இருஷபனுக்குச் சயந்தியிடம் றவர். இவர் அரசர் வேண்டுகோளின்ப உதித்த குமரன், டிக்குகந் புராணச் சுருக்கம் பாடிமுடித்துத் சம்சிலேஷசக்தி - ஒரேவிதமான பதார்த் திருச்செந்தூரில் அரசன் முன்பாக அரங் தத்திற் சிறு அணுக்களை யொன்றோடொ கேற்றினர் | ன்ற நெருங்கியொட்டி யிருக்கச்செய்யும் சம்பந்தழனிவர் - திருவாரூர்ப் புராணம் சக்தி . (Cohesion.) பாடியவர். சம்சுருதன் - மிதிலைநாட்டாசருள் ஒருவன். சம்பகன் - 1. சர்மணவதிக் கரையிலுள்ள சம்பந்தழர்த்தி சுவாமிகள் - திருஞானசம் பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளைக் காண்க ஒரு பட்டணத்து அரசன். 2. ஒரு அசுரன். சம்பந்தம் - இது சிவாகமம் வந்தமுறை சம்பகை - ஒரு அப்சாசு மாண்டவியரால் இது. அறுவகைப்படும் பாசம்பந்தம், சதா சாபம் பெற்றவள். சிவர்க்கும் அணுசதாசிவர்க்கும், மஹாசம் சம்பங்கோழி - இது, ஒரு நீர்வாழ்பறவை, பந்தம், அருந்த தேவர்க்கும் சீகண்டருக் இது கருநிறமுடைய தாய்க் கால்கள் நீண்டு கும், அந்தராளம் சீகண்டருக்கும் தேவர்க் கோலடிப்பாத முடைய தாய்க் எழுத்து கும், திவ்யம் தேவர்க்கும் இருடிகளுக்கும், நீண்டு தலை சிறுத்துமுள்ளது. இது நீரில் திவ்யாதிவ்யம் இருடிகளுக்கும் மனிதர் முழுகி நெடுநேரம் உள்ளிருந்து ஆகாரத் களுக்கும், அதிவ்யம் குருக்களுக்கும் சீட தைத் தேடித்திரிந்து பின்னெழுந்து மூச்சு னுக்கும் உள்ளனவாம். விடும். இதற்கு மீன் நீர்வாழ்ப்பூச்சிகள் சம்பந்தாண்டான் - இவன் திருவண்ணா உணவ கரையோரங்களிலுள்ள மரவாசி, மலை தேவஸ்தான குருக்களும், வித்து சம்பஷஷ்டி - சுமங்கலிகள் புரட்டாசி வானும் ஆனவன். இவன் கர்வத்தால் தான் கிருஷ்ணபக்ஷம் ஷஷ்டியில் சம்பத்தை க்ஷெளாஞ் செய்துகொள்ளும் செயலைப் எண்ணிப் பிரார்த்திருப்பது. பாடலாகக் காளமேகரைப் பாடச் சொல்ல சம்பத்தி-- ஈசானன் தேவி, இவளில்லாவிடம் அவர் " மன்னு திருவண்ணா மலைச்சம்பத் வறுமை கொண்டிருக்கும். தாண்டாற்கு, பன்னு தலைச்சவாம் பண் சம்பந்த சரணாலயர் -1. தருமபுரமடத்துப் ணுவதேன் - மின்னின், இளைத்த இடை பண்டாரசந்நிதிகளில் ஒருவர், கந்தபுரா மாதரிவன் குடுமிபற்றி, வளைத்திழுத்து ணச் சுருக்கம் செய்தவர். க்குட் டாமலுக்கு '" எனப்பாடல் பெற்ற '2 திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமி வன். இப்பெயர் கொண்ட பௌத்தன் களுக்கு அம்மான், இவர் போதிமங்கைக் ஒருவன் அருணகிரியார்காலத்துத் திரு குச் செல்லும் திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி வண்ணாமலையில் இருந்ததாகவும், கூறு சுவாமிகளைத் தடுத்த புத்தநந்தி தலையில் கின்றனர். அருணகிரியாரைக்காண்க. இச் இடி விழும்படிச் செய்து மீண்டும் பிள்ளை செய்யு ளிரட்டையர் பாடிய தாகவும் கூறு யாருடன் வாதுக்குவந்த சாரிப்புத்தனை வர். வாதில் வென்றவர். திருஞானசம்பந்தர் சம்பட்டை - சுபலராஜனுடைய மகள. அருளிச்செய்த திருமுறை எழுதியவர். | திருதராஷ்டிரன் பாரியையில் ஒருத்தி. 3. இவர் தருமபுரவாதீனத்துத் துறவு (பா. ஆதி.) பூண்ட அடியவர். ஞானப்பிரகாச சுவாமி சம்பான் -1. ஒரு அசுரன். இவன் இந் களது மாணாக்கர். இவர் மைசூருக்குத் திரனுடன் யுத்தஞ் செய்யத் தன்னிடம் தேசயாத்திரையாகச் சென்றிருக்கையில் இருந்த தர்மவியாள சடர் என்பவர்களை அரசரைக் காணச்செல்ல அரசர் இவரது அனுப்ப அவர்கள் யுத்தத்திற்குச் சென்று கறுப்பு நிறநோக்கி இவரை அண்டங்காக் மீண்டனர். பின் வீமபாசகர் என்பவர்களை கை போல்கின்றீர் எனச் சுவாமிகள், நீர் அனுப்ப அவர்கள் தேவரைத் துரத்தி அண்டங் காக்கையால் அண்டங் காக்கை மீண்டனர். சம்பாசுரனைக் காண்க. நீரேயென சமர்த்தித்தவர். இதனால் அர 2 திதி புத்திரனாகிய அசுரன், இந்திர சன்களிப்புற்று இரத்தினங்கள் பரிசளிக் னால் கொல்லப்பட்டவன் என்றும், மன் கக் குருவுக்கென்றும், இரண்டாமுறை மதனால் கொல்லப்பட்டவன் என்றும் அளிக்கச் சிவனுக்கென்றும், மூன்றா கூறியிருக்கிறது. முறை யளிக்க அடியவர்க்கென்றும் பெற் 3. யமதூதரில் ஒருவன்.
சமசன் - 587 சமபரன சம்சன் - இருஷபனுக்குச் சயந்தியிடம் றவர் . இவர் அரசர் வேண்டுகோளின்ப உதித்த குமரன் டிக்குகந் புராணச் சுருக்கம் பாடிமுடித்துத் சம்சிலேஷசக்தி - ஒரேவிதமான பதார்த் திருச்செந்தூரில் அரசன் முன்பாக அரங் தத்திற் சிறு அணுக்களை யொன்றோடொ கேற்றினர் | ன்ற நெருங்கியொட்டி யிருக்கச்செய்யும் சம்பந்தழனிவர் - திருவாரூர்ப் புராணம் சக்தி . ( Cohesion . ) பாடியவர் . சம்சுருதன் - மிதிலைநாட்டாசருள் ஒருவன் . சம்பகன் - 1 . சர்மணவதிக் கரையிலுள்ள சம்பந்தழர்த்தி சுவாமிகள் - திருஞானசம் பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளைக் காண்க ஒரு பட்டணத்து அரசன் . 2 . ஒரு அசுரன் . சம்பந்தம் - இது சிவாகமம் வந்தமுறை சம்பகை - ஒரு அப்சாசு மாண்டவியரால் இது . அறுவகைப்படும் பாசம்பந்தம் சதா சாபம் பெற்றவள் . சிவர்க்கும் அணுசதாசிவர்க்கும் மஹாசம் சம்பங்கோழி - இது ஒரு நீர்வாழ்பறவை பந்தம் அருந்த தேவர்க்கும் சீகண்டருக் இது கருநிறமுடைய தாய்க் கால்கள் நீண்டு கும் அந்தராளம் சீகண்டருக்கும் தேவர்க் கோலடிப்பாத முடைய தாய்க் எழுத்து கும் திவ்யம் தேவர்க்கும் இருடிகளுக்கும் நீண்டு தலை சிறுத்துமுள்ளது . இது நீரில் திவ்யாதிவ்யம் இருடிகளுக்கும் மனிதர் முழுகி நெடுநேரம் உள்ளிருந்து ஆகாரத் களுக்கும் அதிவ்யம் குருக்களுக்கும் சீட தைத் தேடித்திரிந்து பின்னெழுந்து மூச்சு னுக்கும் உள்ளனவாம் . விடும் . இதற்கு மீன் நீர்வாழ்ப்பூச்சிகள் சம்பந்தாண்டான் - இவன் திருவண்ணா உணவ கரையோரங்களிலுள்ள மரவாசி மலை தேவஸ்தான குருக்களும் வித்து சம்பஷஷ்டி - சுமங்கலிகள் புரட்டாசி வானும் ஆனவன் . இவன் கர்வத்தால் தான் கிருஷ்ணபக்ஷம் ஷஷ்டியில் சம்பத்தை க்ஷெளாஞ் செய்துகொள்ளும் செயலைப் எண்ணிப் பிரார்த்திருப்பது . பாடலாகக் காளமேகரைப் பாடச் சொல்ல சம்பத்தி - - ஈசானன் தேவி இவளில்லாவிடம் அவர் மன்னு திருவண்ணா மலைச்சம்பத் வறுமை கொண்டிருக்கும் . தாண்டாற்கு பன்னு தலைச்சவாம் பண் சம்பந்த சரணாலயர் - 1 . தருமபுரமடத்துப் ணுவதேன் - மின்னின் இளைத்த இடை பண்டாரசந்நிதிகளில் ஒருவர் கந்தபுரா மாதரிவன் குடுமிபற்றி வளைத்திழுத்து ணச் சுருக்கம் செய்தவர் . க்குட் டாமலுக்கு ' எனப்பாடல் பெற்ற ' 2 திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமி வன் . இப்பெயர் கொண்ட பௌத்தன் களுக்கு அம்மான் இவர் போதிமங்கைக் ஒருவன் அருணகிரியார்காலத்துத் திரு குச் செல்லும் திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி வண்ணாமலையில் இருந்ததாகவும் கூறு சுவாமிகளைத் தடுத்த புத்தநந்தி தலையில் கின்றனர் . அருணகிரியாரைக்காண்க . இச் இடி விழும்படிச் செய்து மீண்டும் பிள்ளை செய்யு ளிரட்டையர் பாடிய தாகவும் கூறு யாருடன் வாதுக்குவந்த சாரிப்புத்தனை வர் . வாதில் வென்றவர் . திருஞானசம்பந்தர் சம்பட்டை - சுபலராஜனுடைய மகள . அருளிச்செய்த திருமுறை எழுதியவர் . | திருதராஷ்டிரன் பாரியையில் ஒருத்தி . 3 . இவர் தருமபுரவாதீனத்துத் துறவு ( பா . ஆதி . ) பூண்ட அடியவர் . ஞானப்பிரகாச சுவாமி சம்பான் - 1 . ஒரு அசுரன் . இவன் இந் களது மாணாக்கர் . இவர் மைசூருக்குத் திரனுடன் யுத்தஞ் செய்யத் தன்னிடம் தேசயாத்திரையாகச் சென்றிருக்கையில் இருந்த தர்மவியாள சடர் என்பவர்களை அரசரைக் காணச்செல்ல அரசர் இவரது அனுப்ப அவர்கள் யுத்தத்திற்குச் சென்று கறுப்பு நிறநோக்கி இவரை அண்டங்காக் மீண்டனர் . பின் வீமபாசகர் என்பவர்களை கை போல்கின்றீர் எனச் சுவாமிகள் நீர் அனுப்ப அவர்கள் தேவரைத் துரத்தி அண்டங் காக்கையால் அண்டங் காக்கை மீண்டனர் . சம்பாசுரனைக் காண்க . நீரேயென சமர்த்தித்தவர் . இதனால் அர 2 திதி புத்திரனாகிய அசுரன் இந்திர சன்களிப்புற்று இரத்தினங்கள் பரிசளிக் னால் கொல்லப்பட்டவன் என்றும் மன் கக் குருவுக்கென்றும் இரண்டாமுறை மதனால் கொல்லப்பட்டவன் என்றும் அளிக்கச் சிவனுக்கென்றும் மூன்றா கூறியிருக்கிறது . முறை யளிக்க அடியவர்க்கென்றும் பெற் 3 . யமதூதரில் ஒருவன் .