அபிதான சிந்தாமணி

சமாகன் 586 சம்சயசமை தின் முடிவது. இதனை யெளிதின் முடி சமீகன் - 1. போஜவம்சத்து அரசருள் ஒரு பணியென்பர் தமிழ் ஏலார். (குவல.) வன். சமாதன் - 1. சண்முகசேநாவீரன். 2, சுதானினி கணவர். குமார் சுமித்தி 2. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். ரன், அருச்சுநன், பாணன் சமாயிதவணி - முன்பு தன்னால் முயலப் சமீசி.-1 காந்தருவப் பெண், நாரீ தீர்த்தம் பட்ட கருமப்பயன் அத்தொழிலாலன்றிப் காண்க பிறிதொன் முல் நிகழ்ந்ததாகக் கூறிமுடிப் பது. (தண்டி .) சழகன் - நாகன். சமாவருத்தன் - குருவினாஞ்ஞையால் பிரம சழக்யை -விவசுவான் பாரி, விச்வகர்மன் சரியம் நீங்கிக்கிரகத் தனானவன். பெண். சமாவர்த்தனம் - பிரமசாரி விரதத்தைப் சழத்திரகன்னிகை - அகத்தியர் தேவி என் பூர்த்திசெய்தல். சித்திரை யொழிந்த மற்ற பர். மாதங்களில் மாணாக்கனுக்குக் கிரியைக சமுத்ரகுப்தன் - பாடலிபுரத்தில் இரண்டாவ ளைச் செய்து பிரமசரிய விரதங்களை நீக் தாகத்தோன்றிய சந்திரகுப்தன் குமான். கிச் சர்வாங்கமும் க்ஷௌரஞ் செய்வித்துக் இவன் குமரன் சந்திர சப்த விக்ரமாதித் குண்டல முதலியவற்றால் அலங்கரிப் தன். இவர்கள் குப்தவம்சத்தவர் எனக் பித்துக் கண்ணாடி முதலியவற்றைப் பார் கூறி யிருக்கிறார்கள் சாசனக்காரர். இவன் த்து வடக்கு முகமாகச் செல்லுகையில் சோவேந்தனான மாந்தரனை வென்றவன் பந்துக்களால் இல்லறம் வகிக்கும் பொருட் எனப்படுகிறான். (கி.பி. 375, வரை டுப் பிரார்த்தித்தல். (சை பூ ) பிதாவிடத் ஆட்சிபுரிந்தான். இவன் போன் குமார தினின் முவது ஆசாரியனிடத்தி லிருந் குப்ச ன் (கி பி.) (413 455.) தாவது விதிப்படி வேதம் ஓதி முடித்தவ சழத்திரசே நன் - பாரதவீரரில் ஒருவன். னான புத்திரனை அல்லது மாணாக்கனைப் கால புகார் அம்சம் பிதா அல்லது ஆசாரியன் புஷ்பசந்தனாதி சழத்திரவிசயமகாராசன் - நேமிநாத களால் அலங்கரித்து உயர்ந்த ஆசனத்தில் - சுவாமிகளுக்குத் தந்தை. தேவி சிவசேவி உட்காருவித்துக் கோதானவிரதஞ் செய் சைநர் வித்துப் பஞ்சாமிருதத்தினா லுபசரிப்பது. சமுத்திரவிலாசம் - இது கடிகைமுத்துப் புலவனாம் சிலேஷையாகச் செய்யப்பட்ட சமி -1. உசிநான் குமரன். நூல் இதற்குக் கழிக்கரைப் புலம்பல் 2. அவுரவர் குமரி, மந்தாரன் தேவி.) எனவும் பெயர். மந்தார முனிவரைக் காண்க. சமுத்திரஸ்நானம் - இது புண்ணிய காலங் சமிகருப்பர் - அவுரவருக்கு . ஒரு பெயர். களில் புண்ணிய நதிபதியாகிய கடலில் இவர் சூக்கும உருக்கொண்டு சமிகருப் ஸ்நானஞ்செய்வது. (உல-வ.) பத்தில் தங்கின தால் இப்பெயர் பெற்ற சமுத்ரஜித்- சோழர் சரிதை காண்க, சமுத்திரம் - இதுநதியை நோக்கி வெள் சமீகருஷி - பைரவருஷியைக் காண்க, ளங்கொண்டு பெருமரங்களையும் மலைகளை சமிஞ்ஞை - சூரியன் தேவி. யும் புரட்டி வருகின்றாய் சிறுநீர் கொச்சி சமீதாதானம் - பிரமசாரி வனத்தில் பரி) யைப்பிடுங்க உனக்கு வலியில்லாமைக்குக் சுத்தமான இடத்திற்குப்போய் விதிப்படி காரணங்கூறு கவென எதுபகைக்குத் தலை பலாசமுதலிய விறகு கொண்டுவந்து உலர் வணங்குகிறதோ அது துன்பத்திருந்து நீங் த்தி அக்னியில் ஓமஞ்செய்தல், (மரு.) - குதலுமன்றி யென்னாலும் வெல்லமுடி சமித்திரன் - (சூ.) பிரமிதி குமான். யாததாம் என்றது. (பார-சாந்.) சமித்து - எருக்கு, பலாசு, கருங்காலி, நாயு சமுத்திரன் -- சகரனுக்கு ஒருபெயர். ருவி, அரசு, அத்தி, வன்னி, அறுகு, சம்சத்தகர்--பிரதிஞ்ஞை செய்து யுத்தத்தி தர்ப்பை முதலிய னின்று நீங்காதவர். சமீகமுனிவர் - சிருங்கி முனிவருக்குத் சம்சப்தகர் - சத்தியவிரதன், சத்தியசோன், தந்தை, பரிச்சித்தால் செத்த பாம்பைச் | சத்தியகர்மன், சத்தியவர்மன், முதலானார். கூட்டப்பெற்றவர். இவன் சீடன் கௌா சம்சயசமை - சாதாரண தருமத்தைக் காட் முகன். (ஆதி.) / டிச் சம்சயத்தை யுண்பெண்ணுவது. (தரு - | னர்.
சமாகன் 586 சம்சயசமை தின் முடிவது . இதனை யெளிதின் முடி சமீகன் - 1 . போஜவம்சத்து அரசருள் ஒரு பணியென்பர் தமிழ் ஏலார் . ( குவல . ) வன் . சமாதன் - 1 . சண்முகசேநாவீரன் . 2 சுதானினி கணவர் . குமார் சுமித்தி 2 . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . ரன் அருச்சுநன் பாணன் சமாயிதவணி - முன்பு தன்னால் முயலப் சமீசி . - 1 காந்தருவப் பெண் நாரீ தீர்த்தம் பட்ட கருமப்பயன் அத்தொழிலாலன்றிப் காண்க பிறிதொன் முல் நிகழ்ந்ததாகக் கூறிமுடிப் பது . ( தண்டி . ) சழகன் - நாகன் . சமாவருத்தன் - குருவினாஞ்ஞையால் பிரம சழக்யை - விவசுவான் பாரி விச்வகர்மன் சரியம் நீங்கிக்கிரகத் தனானவன் . பெண் . சமாவர்த்தனம் - பிரமசாரி விரதத்தைப் சழத்திரகன்னிகை - அகத்தியர் தேவி என் பூர்த்திசெய்தல் . சித்திரை யொழிந்த மற்ற பர் . மாதங்களில் மாணாக்கனுக்குக் கிரியைக சமுத்ரகுப்தன் - பாடலிபுரத்தில் இரண்டாவ ளைச் செய்து பிரமசரிய விரதங்களை நீக் தாகத்தோன்றிய சந்திரகுப்தன் குமான் . கிச் சர்வாங்கமும் க்ஷௌரஞ் செய்வித்துக் இவன் குமரன் சந்திர சப்த விக்ரமாதித் குண்டல முதலியவற்றால் அலங்கரிப் தன் . இவர்கள் குப்தவம்சத்தவர் எனக் பித்துக் கண்ணாடி முதலியவற்றைப் பார் கூறி யிருக்கிறார்கள் சாசனக்காரர் . இவன் த்து வடக்கு முகமாகச் செல்லுகையில் சோவேந்தனான மாந்தரனை வென்றவன் பந்துக்களால் இல்லறம் வகிக்கும் பொருட் எனப்படுகிறான் . ( கி . பி . 375 வரை டுப் பிரார்த்தித்தல் . ( சை பூ ) பிதாவிடத் ஆட்சிபுரிந்தான் . இவன் போன் குமார தினின் முவது ஆசாரியனிடத்தி லிருந் குப்ச ன் ( கி பி . ) ( 413 455 . ) தாவது விதிப்படி வேதம் ஓதி முடித்தவ சழத்திரசே நன் - பாரதவீரரில் ஒருவன் . னான புத்திரனை அல்லது மாணாக்கனைப் கால புகார் அம்சம் பிதா அல்லது ஆசாரியன் புஷ்பசந்தனாதி சழத்திரவிசயமகாராசன் - நேமிநாத களால் அலங்கரித்து உயர்ந்த ஆசனத்தில் - சுவாமிகளுக்குத் தந்தை . தேவி சிவசேவி உட்காருவித்துக் கோதானவிரதஞ் செய் சைநர் வித்துப் பஞ்சாமிருதத்தினா லுபசரிப்பது . சமுத்திரவிலாசம் - இது கடிகைமுத்துப் புலவனாம் சிலேஷையாகச் செய்யப்பட்ட சமி - 1 . உசிநான் குமரன் . நூல் இதற்குக் கழிக்கரைப் புலம்பல் 2 . அவுரவர் குமரி மந்தாரன் தேவி . ) எனவும் பெயர் . மந்தார முனிவரைக் காண்க . சமுத்திரஸ்நானம் - இது புண்ணிய காலங் சமிகருப்பர் - அவுரவருக்கு . ஒரு பெயர் . களில் புண்ணிய நதிபதியாகிய கடலில் இவர் சூக்கும உருக்கொண்டு சமிகருப் ஸ்நானஞ்செய்வது . ( உல - . ) பத்தில் தங்கின தால் இப்பெயர் பெற்ற சமுத்ரஜித் - சோழர் சரிதை காண்க சமுத்திரம் - இதுநதியை நோக்கி வெள் சமீகருஷி - பைரவருஷியைக் காண்க ளங்கொண்டு பெருமரங்களையும் மலைகளை சமிஞ்ஞை - சூரியன் தேவி . யும் புரட்டி வருகின்றாய் சிறுநீர் கொச்சி சமீதாதானம் - பிரமசாரி வனத்தில் பரி ) யைப்பிடுங்க உனக்கு வலியில்லாமைக்குக் சுத்தமான இடத்திற்குப்போய் விதிப்படி காரணங்கூறு கவென எதுபகைக்குத் தலை பலாசமுதலிய விறகு கொண்டுவந்து உலர் வணங்குகிறதோ அது துன்பத்திருந்து நீங் த்தி அக்னியில் ஓமஞ்செய்தல் ( மரு . ) - குதலுமன்றி யென்னாலும் வெல்லமுடி சமித்திரன் - ( சூ . ) பிரமிதி குமான் . யாததாம் என்றது . ( பார - சாந் . ) சமித்து - எருக்கு பலாசு கருங்காலி நாயு சமுத்திரன் - - சகரனுக்கு ஒருபெயர் . ருவி அரசு அத்தி வன்னி அறுகு சம்சத்தகர் - - பிரதிஞ்ஞை செய்து யுத்தத்தி தர்ப்பை முதலிய னின்று நீங்காதவர் . சமீகமுனிவர் - சிருங்கி முனிவருக்குத் சம்சப்தகர் - சத்தியவிரதன் சத்தியசோன் தந்தை பரிச்சித்தால் செத்த பாம்பைச் | சத்தியகர்மன் சத்தியவர்மன் முதலானார் . கூட்டப்பெற்றவர் . இவன் சீடன் கௌா சம்சயசமை - சாதாரண தருமத்தைக் காட் முகன் . ( ஆதி . ) / டிச் சம்சயத்தை யுண்பெண்ணுவது . ( தரு - | னர் .