அபிதான சிந்தாமணி

சமவர்ணன் - 585 சமாதியணி கொன்ற பறவைகளை மீண்டும் உயிர்பெறச் சமற்காரன்-ஒரு அரசன், இவன் வேட்டை செய்து, வேணுபாயிக்கருள் செய்து அவ மேற்சென்று கன்றுக்குப் பாலூட்டியிரு ளுக்குத் தாய் தந்தையர் விஷங்கொடுத் ந்த மானின் மீது அம்பேவி வெண்குட்ட துக் கொல்ல அவளை மீண்டும் எழுப்பிப் நோய் அடையச் சாபம்பெற்றுப் புண் பயிணாபாயிக் கருள் புரிந்து, ஒரு கிராமத்தி ணிய தீர்த்தமாடி அதனைப் போக்கிக் லிருந்த பெருமாளைக் கொண்டுவந்து மற் கொண்டவன். இவனுக்கு அம்பை, விரு றோர் கிராமத்தில் பிரதிட்டித்து, பதி த்தையர் என இரண்டு குமாரியாளர், னொரு ஊரில் அநுமப்பிரதிட்டை செய்வி சமனை - சோட்சகலைகளில் ஒன்றாகிய த்து அப்பதினொரிடத்தும் ஒருவரேயிருந்து சத்தியின் கலை. புசித்து, ஒளரங்கபாத்திற் கதிபனிவரைத்சமனோளி - இலங்கையினுள்ள ஒருமலை. துருக்கராக்க எண்ணிப் பிடித்துச் சென்ற | இதில் புத்தபீடிகை இருக்கிறது (மணி). காலத்து அநுமனால் அவனையறைவித்து சமன் - 1. தருமன் என்னும் மனுவின் நீங்கிக் கேசவசுவாமி யனுப்பிய தூத புத்திரன், மனைவி அட்ராப்தி, சம்பிரீதி. னுக்கு ஒரு நாளமுது கொடுத்து அவன் தாய் சிரத்தை , சகோதரர் காமன், அரி பல நாள் கடந்து செல்லுமளவும் அதை ஷன். யுதவச்செய்து கிருஷ்ணாஜி எனும் நாவித '_ 2. திருதராட்டிரன் குமரன். ராகிய பக்தரது திருநக்ஷத்திற்கு உணவு சமஸ்காரம் - ஆவாஹனம் ஸ்தாபனம், சாந் கொள்ள மறுத்த வேதியர்க்கு ராமதர்சனங் நித்யம், நிரோதனம், அவகுண்டனம், காட்டியவர்களை உணவுகொள்ளச் செய்து தேனுமுத்ரைகாட்டல், பாத தீர்த்தம் சமர் துகாராழடனிருந்து பஜனை செய்து பாடல் ப்பித்தல், ஆசமனம் சமர்ப்பித்தல், அர்க் பெற்ற காளியால் கடுக்கன் அணியப் கிய தீர்த்தம் சமர்ப்பித்தல், புஷ்பஞ் சமர்ப் பெற்று ஒரு வர்த்த கனது கப்பல் மூழ் சந் பித்தல் (ஆ-க.) தருணத்து இவரையெண்ண அக்கப்பலைக் சமஸ்கிருதம் - இது ஆரியபாஷை, இப் காத்து ஒளரங்கஜீபு சேனைகளை அநும் 'பாஷை சுத்தப்படுத்தப் பட்டதெனும் னைக் கொண்டோட்டு வித்துச்சிவாஜி பாம பொருளது, இது அநாதி பாஷை, எல்லா பதமடைய அவன் குமானைக்கொண்டு பாஷைகளுக்கும் முதற் பாஷையாகவுள் வேண்டியகிரியைகளைச் செய்வித்துத் தம் ளது இதில் வேத, ஆகம, புராண, ஸ்மி ஆதீனத்தில் தம் தமயன் குமாரையிருத் ருதி, முதலியவையிருக்கின்றன இதற்கு திப் பாமபதமடைந்தவர். முதல்வர் சிவபெருமான் இவர் வாயிலாக சமவர்ணன் -1. விவசவன் புத்திரியாகிய வேதபுராண இலக்கணங்கள் வெளிவந் தபதியின் புருஷன். தன. வெகு இனியபாஷை - 2. ரிக்ஷன் குமான். இவன்கேவி தபசி. சமாதவயம்-ஆடு, கோழி, கடா, மல்லர் இவன் குமான் குரு. முதலியவற்றிற்குப் பந்தயம்வைத்து ஆடும் வெளிப்படைத்திருடு, (மது.) சமவர்த்தனர் - ஆங்கீரசருஷியின் புத்தி சமாதி-1. ஒருவணிகன். சுரதன் என்னும் பர். கங்காதீரத்தில் பித்தர்போல் உலகம் அரசனுக்கு நண்பன். மேதஸ் முனிவ அறியாமல் இருந்தவர். இவர் மருத்து ரிடத்தில் தேவி மந்திரம் பெற்று உபா வின் வேண்டலால் யாகத்தை முடித்து சித்து அஞ்ஞானம் நீங்கினவன். (தேவி - இருக்கையில் இந்திரன் பொறாமை பாகவதம் - 1 கொண்டு வச்சிரமேவ அதைத் தடுத்தனர். 2. வைதருப்ப செய்யுணெறியிலொ சமவாயம் - நீக்கமின்றி யிருப்பனவற்றின் ன்று. இது, முக்கியப் பொருளின் வினை சம்பந்தம் சமவாயம் சுரோத்திரத்திற்கும் யை, ஒப்புடைப் பொருண்மேற்றந்து சத்தத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், புணர்த்துரைப்பது சமவாயிகாரணம் - எதன் கண் ஒற்றித்துக் 3. இந்திரியமடக்கி ஒருவழியிருத்தல். காரியந்தோன்றும் அது சமவாயிகாரணம், இது ஐந்துவகை தத்வலயசமாதி, சவி இது ஒற்றுமைச் சம்பந்தம். கற்பசமாதி, நிருவிகற்பசமாதி, சஞ்சார சமவேத சமவாயம் - சோத்திரத்திற்கும் சமாதி, ஆரூடசமாதி, மவுன சமாதி. சத்தத்தின் தன்மைக்குமுள்ள சம்பந்தம். சமாதியணி ஒருவன் செய்யத் தொடங்கிய (சிவ-சித்.) காரியம் மற்றொரு காரணவு தவியால் எளி 74
சமவர்ணன் - 585 சமாதியணி கொன்ற பறவைகளை மீண்டும் உயிர்பெறச் சமற்காரன் - ஒரு அரசன் இவன் வேட்டை செய்து வேணுபாயிக்கருள் செய்து அவ மேற்சென்று கன்றுக்குப் பாலூட்டியிரு ளுக்குத் தாய் தந்தையர் விஷங்கொடுத் ந்த மானின் மீது அம்பேவி வெண்குட்ட துக் கொல்ல அவளை மீண்டும் எழுப்பிப் நோய் அடையச் சாபம்பெற்றுப் புண் பயிணாபாயிக் கருள் புரிந்து ஒரு கிராமத்தி ணிய தீர்த்தமாடி அதனைப் போக்கிக் லிருந்த பெருமாளைக் கொண்டுவந்து மற் கொண்டவன் . இவனுக்கு அம்பை விரு றோர் கிராமத்தில் பிரதிட்டித்து பதி த்தையர் என இரண்டு குமாரியாளர் னொரு ஊரில் அநுமப்பிரதிட்டை செய்வி சமனை - சோட்சகலைகளில் ஒன்றாகிய த்து அப்பதினொரிடத்தும் ஒருவரேயிருந்து சத்தியின் கலை . புசித்து ஒளரங்கபாத்திற் கதிபனிவரைத்சமனோளி - இலங்கையினுள்ள ஒருமலை . துருக்கராக்க எண்ணிப் பிடித்துச் சென்ற | இதில் புத்தபீடிகை இருக்கிறது ( மணி ) . காலத்து அநுமனால் அவனையறைவித்து சமன் - 1 . தருமன் என்னும் மனுவின் நீங்கிக் கேசவசுவாமி யனுப்பிய தூத புத்திரன் மனைவி அட்ராப்தி சம்பிரீதி . னுக்கு ஒரு நாளமுது கொடுத்து அவன் தாய் சிரத்தை சகோதரர் காமன் அரி பல நாள் கடந்து செல்லுமளவும் அதை ஷன் . யுதவச்செய்து கிருஷ்ணாஜி எனும் நாவித ' _ 2 . திருதராட்டிரன் குமரன் . ராகிய பக்தரது திருநக்ஷத்திற்கு உணவு சமஸ்காரம் - ஆவாஹனம் ஸ்தாபனம் சாந் கொள்ள மறுத்த வேதியர்க்கு ராமதர்சனங் நித்யம் நிரோதனம் அவகுண்டனம் காட்டியவர்களை உணவுகொள்ளச் செய்து தேனுமுத்ரைகாட்டல் பாத தீர்த்தம் சமர் துகாராழடனிருந்து பஜனை செய்து பாடல் ப்பித்தல் ஆசமனம் சமர்ப்பித்தல் அர்க் பெற்ற காளியால் கடுக்கன் அணியப் கிய தீர்த்தம் சமர்ப்பித்தல் புஷ்பஞ் சமர்ப் பெற்று ஒரு வர்த்த கனது கப்பல் மூழ் சந் பித்தல் ( - . ) தருணத்து இவரையெண்ண அக்கப்பலைக் சமஸ்கிருதம் - இது ஆரியபாஷை இப் காத்து ஒளரங்கஜீபு சேனைகளை அநும் ' பாஷை சுத்தப்படுத்தப் பட்டதெனும் னைக் கொண்டோட்டு வித்துச்சிவாஜி பாம பொருளது இது அநாதி பாஷை எல்லா பதமடைய அவன் குமானைக்கொண்டு பாஷைகளுக்கும் முதற் பாஷையாகவுள் வேண்டியகிரியைகளைச் செய்வித்துத் தம் ளது இதில் வேத ஆகம புராண ஸ்மி ஆதீனத்தில் தம் தமயன் குமாரையிருத் ருதி முதலியவையிருக்கின்றன இதற்கு திப் பாமபதமடைந்தவர் . முதல்வர் சிவபெருமான் இவர் வாயிலாக சமவர்ணன் - 1 . விவசவன் புத்திரியாகிய வேதபுராண இலக்கணங்கள் வெளிவந் தபதியின் புருஷன் . தன . வெகு இனியபாஷை - 2 . ரிக்ஷன் குமான் . இவன்கேவி தபசி . சமாதவயம் - ஆடு கோழி கடா மல்லர் இவன் குமான் குரு . முதலியவற்றிற்குப் பந்தயம்வைத்து ஆடும் வெளிப்படைத்திருடு ( மது . ) சமவர்த்தனர் - ஆங்கீரசருஷியின் புத்தி சமாதி - 1 . ஒருவணிகன் . சுரதன் என்னும் பர் . கங்காதீரத்தில் பித்தர்போல் உலகம் அரசனுக்கு நண்பன் . மேதஸ் முனிவ அறியாமல் இருந்தவர் . இவர் மருத்து ரிடத்தில் தேவி மந்திரம் பெற்று உபா வின் வேண்டலால் யாகத்தை முடித்து சித்து அஞ்ஞானம் நீங்கினவன் . ( தேவி - இருக்கையில் இந்திரன் பொறாமை பாகவதம் - 1 கொண்டு வச்சிரமேவ அதைத் தடுத்தனர் . 2 . வைதருப்ப செய்யுணெறியிலொ சமவாயம் - நீக்கமின்றி யிருப்பனவற்றின் ன்று . இது முக்கியப் பொருளின் வினை சம்பந்தம் சமவாயம் சுரோத்திரத்திற்கும் யை ஒப்புடைப் பொருண்மேற்றந்து சத்தத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம் புணர்த்துரைப்பது சமவாயிகாரணம் - எதன் கண் ஒற்றித்துக் 3 . இந்திரியமடக்கி ஒருவழியிருத்தல் . காரியந்தோன்றும் அது சமவாயிகாரணம் இது ஐந்துவகை தத்வலயசமாதி சவி இது ஒற்றுமைச் சம்பந்தம் . கற்பசமாதி நிருவிகற்பசமாதி சஞ்சார சமவேத சமவாயம் - சோத்திரத்திற்கும் சமாதி ஆரூடசமாதி மவுன சமாதி . சத்தத்தின் தன்மைக்குமுள்ள சம்பந்தம் . சமாதியணி ஒருவன் செய்யத் தொடங்கிய ( சிவ - சித் . ) காரியம் மற்றொரு காரணவு தவியால் எளி 74