அபிதான சிந்தாமணி

குழான் 584 சமர்த்தராமதாசர் சமான்-1. சூரியவம்சத்து அரசன், இவன் கண்டு இவரிடம் புலி கரடியாதிகள் நெரு யோகியாயினன். ங்கி யிருக்கக்கண்டு அணுக, அஞ்சி வீட 2. பேன்குமான். இவன்குமார் பாரன், டைந்து இவாருள் பெற எண்ணி உதயத் சுபாரன், சதச்வன், இவன் காம்பிலிநாட் தில் காட்டின் வழி வருகையில் ஒருவன் டரசனாயினான். கையில் கவி எழுதிய இலை கொண்டு நதி சமரை - விபீஷ்ணன் தேவி. ஸைலூஷன் யில் விடவருகையில் அக்கவிகளி னருமை எனும் காந்தருவன் பெண், சீதாபிராட்டி கண்டு ஆனந்தங்கொண்டு எவலரால் நதி அசோகவனத்தில் இருக்கையில் தேறு யில் விட்ட ஏடுகளை வருவித்தெழுதித் தாச தல்கூறி ஆதரித்தவள். பெண் திரிசடை ரைக்கண்டு அருள் பெற்றிருந்தனன். இவ் சமர்த்தராமதாசர் - குருஜாம்பம் என்னும் வகை தாசரிருக்கையில் ஒருநாள் மாவலி ஊரில் சூரியாஜி பண்டிதர் தம் மனைவி நகரடைந்து சிறுவருடன் கல்லெறிந்து ரேணு என்பவளுடன் புத்திரப் பேறு விளையாடி மூர்ச்சித்தவர்போலாக அவர்கள் வேண்டிச் சூரியனை யுபாசிக்க அத்தே இவரை மண்ணில் புதைத்து எகினர். வன் தரிசனம் தந்து இரண்டு மகவனக் அரசன் ஆசாரியரைக்காண வனமெலாங் குண்டாம். முன்னவன் என் னமிசத்தாற் தேடி மாவுலிநகரில் புதைந்திருந்தமை பிறப்பன் என அருளி மறைந்தனன். கேட்டு வரு கலைக்கண்ட வூரார் அப்பிணத் பின்பு சிலநாள் தரித்து இருமக்கள் தனி தைக் கொளுத்திவிட எண்ணித் தோண்டு த்தனி பிறக்க முன்னவனுக்கு கங்கா கையில் பேரோலயிட்டு எழுவதைக் தான் என்றும், மற்றவனுக்கு நாரண கண்டு ஓடினர். பின்னர் அரசன் ஆசாரி னென்றும், பெயரிட்டு வளர்க்கையில் பின் யரைக்கண் டடிவணங்கி விடைபெற்ற னவனுக்கு ஒருவாலுமி ருந்தது கண்டு கன்றனன். பின் தன்னையடைந்த தத்து அநுமனம் சமெனக்களித்திருந்தனர். என்னும் அம்பட்டனுக் கனுக்கிரகித்து பின்னவன், வீடு தங்காதலைந்து ராமநாமங் அவனுடன் சோளக்கொல்லையில் தானி கூறிக்கொண்டு ஒரு அசடியிலிருக்கை யத்தைப் பரித்துண்கையில் அடிபட்டு 'யில் ராமமூர்த்தி தரிசனந் தந்து ராமதா அரசனையணுகுகையில் அரசன் ஆசாரி சன் எனப் பெயரிட்டு மறைந்தனர். இவர் யருக்குள்ள காயத்தின் வரலாறு தெரிந் ஒரு நாள் தம்மிச்சையாய் விளையாட தாலன்றி யுயிர்வாழேனென்று தாத்தனைக் லைக்கண்ட தாய் இவ்வகை யாடல் தக்க கேட்க அவன் கூறக்கேட்டுக் கொல்லைக் தன்று சமுசாரத்திற்கு வேண்டிய செய்க குரியானைக் கட்டிக்கொண்டுவாக் கட்டளை என, ஒருகுடியானவன் நெற்பொதி யிடக் கேட்ட தாசர் கொல்லைக் குரியவ யைத் தூக்கிவந்து தாய்முன் வைத்து னுக்கு அரசனிடம் வெகுமதி தரச்செ எடுத்துக்கொள்க என் றனர். இவர் செய்த ய்து, அந்நிலத்திற்குத் திறைமீக்கி யனுப் தீமைகண்ட பொருட்குரியான் வந்து பித் தாம் காடடைந்து திரியம்பக மெய் என் பொதியென, உன தாயின் எடுத்துச் தித் தம்மாலி றந்த பணிக்கு மீண்டு முயிர் செல்க என, அவன் எடுக்கமுடியாதது தந்து, தம்மூரடைந்து தாய் தந்தையரை கண்டு வியந்து சென்றனன், இவரது வணங்கிக் காடடைந்து ஒருவனீர் உப செய்கைகண்ட தாய் தந்தையர் கல்யா தேசித்த மந்திரம் வேண்டேனென்ன ணஞ்செய்ய எண்ணி, பெண்ணிற்கும் பிள் அவன் வாயில் நீர்பெய்துமிழச் செய்ய ளைக்குமிடையில் திரையிட்டு மந்திரஞ் அது அக்கரவடிவாய் பாறைமீ திருக்கக் சொல்வதில் சாவதான மென்றடிக்கடி கண்டு, பெருமாள் அழைத்துச்செல்லப் சொல்லக்கேட்டுப் புரோகிதர் இவரை பண்டரிபுரஞ்சென்று சேவித்து, டில்லி அதற்குப் பொருள் என்னென் றனர். பாதுஷாவின் மந்திரிவிட்ட பாணத்தைக் புரோகிதர் உனக்குப் பாசபந்தமிடக்கூறு கையி ற்பிடித்து அக்காபாயிக் கருள்செய்து, மந்திரமென உடனே மணப்பந் தரைவிட்டு அம்பாஜியின் பேதமையகற்றி கிணற்றின் 'காடடைந்து மறைந்து அநுமனை எண் மீதிருந்த கிளையை வெட்டியதில் வீழ்ந்து ணித் தவமியற்றி ய நுமனால் ராமனருள் மறைந்தானொருவனை வேறோரிடத்துக் பெற்று ஊாடைர்து பிக்ஷை செய்து கான கிணற்றிலழைத்து, ஒரு காட்டில் சென்று டைந்திருக்கையில் சிவாஜி எனும் அரசன் தாகத்தால் வருந்தியவர்க்கு ஒரு நதியை வேட்டைக்குவந்து இவரைத் தூரத்திற் வருவித்துத் தந்து, வேட்டையாடிக்
குழான் 584 சமர்த்தராமதாசர் சமான் - 1 . சூரியவம்சத்து அரசன் இவன் கண்டு இவரிடம் புலி கரடியாதிகள் நெரு யோகியாயினன் . ங்கி யிருக்கக்கண்டு அணுக அஞ்சி வீட 2 . பேன்குமான் . இவன்குமார் பாரன் டைந்து இவாருள் பெற எண்ணி உதயத் சுபாரன் சதச்வன் இவன் காம்பிலிநாட் தில் காட்டின் வழி வருகையில் ஒருவன் டரசனாயினான் . கையில் கவி எழுதிய இலை கொண்டு நதி சமரை - விபீஷ்ணன் தேவி . ஸைலூஷன் யில் விடவருகையில் அக்கவிகளி னருமை எனும் காந்தருவன் பெண் சீதாபிராட்டி கண்டு ஆனந்தங்கொண்டு எவலரால் நதி அசோகவனத்தில் இருக்கையில் தேறு யில் விட்ட ஏடுகளை வருவித்தெழுதித் தாச தல்கூறி ஆதரித்தவள் . பெண் திரிசடை ரைக்கண்டு அருள் பெற்றிருந்தனன் . இவ் சமர்த்தராமதாசர் - குருஜாம்பம் என்னும் வகை தாசரிருக்கையில் ஒருநாள் மாவலி ஊரில் சூரியாஜி பண்டிதர் தம் மனைவி நகரடைந்து சிறுவருடன் கல்லெறிந்து ரேணு என்பவளுடன் புத்திரப் பேறு விளையாடி மூர்ச்சித்தவர்போலாக அவர்கள் வேண்டிச் சூரியனை யுபாசிக்க அத்தே இவரை மண்ணில் புதைத்து எகினர் . வன் தரிசனம் தந்து இரண்டு மகவனக் அரசன் ஆசாரியரைக்காண வனமெலாங் குண்டாம் . முன்னவன் என் னமிசத்தாற் தேடி மாவுலிநகரில் புதைந்திருந்தமை பிறப்பன் என அருளி மறைந்தனன் . கேட்டு வரு கலைக்கண்ட வூரார் அப்பிணத் பின்பு சிலநாள் தரித்து இருமக்கள் தனி தைக் கொளுத்திவிட எண்ணித் தோண்டு த்தனி பிறக்க முன்னவனுக்கு கங்கா கையில் பேரோலயிட்டு எழுவதைக் தான் என்றும் மற்றவனுக்கு நாரண கண்டு ஓடினர் . பின்னர் அரசன் ஆசாரி னென்றும் பெயரிட்டு வளர்க்கையில் பின் யரைக்கண் டடிவணங்கி விடைபெற்ற னவனுக்கு ஒருவாலுமி ருந்தது கண்டு கன்றனன் . பின் தன்னையடைந்த தத்து அநுமனம் சமெனக்களித்திருந்தனர் . என்னும் அம்பட்டனுக் கனுக்கிரகித்து பின்னவன் வீடு தங்காதலைந்து ராமநாமங் அவனுடன் சோளக்கொல்லையில் தானி கூறிக்கொண்டு ஒரு அசடியிலிருக்கை யத்தைப் பரித்துண்கையில் அடிபட்டு ' யில் ராமமூர்த்தி தரிசனந் தந்து ராமதா அரசனையணுகுகையில் அரசன் ஆசாரி சன் எனப் பெயரிட்டு மறைந்தனர் . இவர் யருக்குள்ள காயத்தின் வரலாறு தெரிந் ஒரு நாள் தம்மிச்சையாய் விளையாட தாலன்றி யுயிர்வாழேனென்று தாத்தனைக் லைக்கண்ட தாய் இவ்வகை யாடல் தக்க கேட்க அவன் கூறக்கேட்டுக் கொல்லைக் தன்று சமுசாரத்திற்கு வேண்டிய செய்க குரியானைக் கட்டிக்கொண்டுவாக் கட்டளை என ஒருகுடியானவன் நெற்பொதி யிடக் கேட்ட தாசர் கொல்லைக் குரியவ யைத் தூக்கிவந்து தாய்முன் வைத்து னுக்கு அரசனிடம் வெகுமதி தரச்செ எடுத்துக்கொள்க என் றனர் . இவர் செய்த ய்து அந்நிலத்திற்குத் திறைமீக்கி யனுப் தீமைகண்ட பொருட்குரியான் வந்து பித் தாம் காடடைந்து திரியம்பக மெய் என் பொதியென உன தாயின் எடுத்துச் தித் தம்மாலி றந்த பணிக்கு மீண்டு முயிர் செல்க என அவன் எடுக்கமுடியாதது தந்து தம்மூரடைந்து தாய் தந்தையரை கண்டு வியந்து சென்றனன் இவரது வணங்கிக் காடடைந்து ஒருவனீர் உப செய்கைகண்ட தாய் தந்தையர் கல்யா தேசித்த மந்திரம் வேண்டேனென்ன ணஞ்செய்ய எண்ணி பெண்ணிற்கும் பிள் அவன் வாயில் நீர்பெய்துமிழச் செய்ய ளைக்குமிடையில் திரையிட்டு மந்திரஞ் அது அக்கரவடிவாய் பாறைமீ திருக்கக் சொல்வதில் சாவதான மென்றடிக்கடி கண்டு பெருமாள் அழைத்துச்செல்லப் சொல்லக்கேட்டுப் புரோகிதர் இவரை பண்டரிபுரஞ்சென்று சேவித்து டில்லி அதற்குப் பொருள் என்னென் றனர் . பாதுஷாவின் மந்திரிவிட்ட பாணத்தைக் புரோகிதர் உனக்குப் பாசபந்தமிடக்கூறு கையி ற்பிடித்து அக்காபாயிக் கருள்செய்து மந்திரமென உடனே மணப்பந் தரைவிட்டு அம்பாஜியின் பேதமையகற்றி கிணற்றின் ' காடடைந்து மறைந்து அநுமனை எண் மீதிருந்த கிளையை வெட்டியதில் வீழ்ந்து ணித் தவமியற்றி நுமனால் ராமனருள் மறைந்தானொருவனை வேறோரிடத்துக் பெற்று ஊாடைர்து பிக்ஷை செய்து கான கிணற்றிலழைத்து ஒரு காட்டில் சென்று டைந்திருக்கையில் சிவாஜி எனும் அரசன் தாகத்தால் வருந்தியவர்க்கு ஒரு நதியை வேட்டைக்குவந்து இவரைத் தூரத்திற் வருவித்துத் தந்து வேட்டையாடிக்