அபிதான சிந்தாமணி

மதிருஷ்டி தோஷமும் அபவாதமும் 583 சமனொளிமலை வர்சோபித்தனர். குரோதம் மன்னிக்க இல்லை. சுக்ரன் மேற்கே நிற்க வியாழ வேண்ட விடுத்தனர். பிதுர்க்கள் முனி னிவனுக்கு (எ)- ஆம் இடத்துக் கிழக்கே வரைநோக்கி எம்மை அலக்ஷியஞ்செய்து நிற்பினும் சமதிருஷ்டி தோஷமாகாது, எங்களுக்குவைத்த பாலைக்கவிழ்த்த குரோ (விதான). சத்தைச் சபிக்காததினால் நகுலம் ஆக சமநபத்திராசாரியர்- நியாயசாஸ்திர நூலா எனச் சபித்தனர். முனிவர் இந்த உருவத் சிரியர். துடன் திருமாாசனது. அசுவமேத யாகத் சமநிலை - இதுவை தருப்ப செய்யுணெறி திற்குச் சென்று நான் சத்துப்பிரத்தன் யிலொன்று. மூவினந்தம் முள்விரவத் அன்ன தானஞ் செய்ததைக் கண்டதால் | தொடுப்பது (தண்டி), ஒருபாதிதேகம் பொன்னிற மடைந்தேன். சமந்தகமணி - ஒருமணி, இது சத்சாசித் மற்றப்பாதி பொன்னிறம் பெறலாம் என திற்குச் சூரியனால் கொடுக்கப்பட்டது. இவ்விடம் வந்தனன் ஆகவில்லை, இந்த சமந்தகூடம் - இலங்கையிலுள்ள ஒருமலை, யாகம் அதனினும் பலன் இலது என்று இதைச் சமனொளியென்பர் புத்தர். (மணி சொல்லிப் போயினர். இவர் மீண்டும் மேகலை.) தருமர்செய்த யாகத்தைப் புகழ்ந்ததால் சமந்தபஞ்சகம் - திரேதா தவாபரயுக சந்தி பிதுர்க்கள் சொற்படி பழைய உருக் களில் பாசுராமன் கதரியருடன் (உக) கொண்டனர். ஒருமுறை தன்னுடன் முறை போரிட்டு அவர்களது உதிரத்தால் பாணத்தை எடுத்துத் தந்த ரேணுகையின் '_ (ரு தடாகங்களாக்கி அவர்களுதிரத்தால் கால்களைச்சுடும் சூரியனது வெப்பத்தைக் பிதுர் தர்ப்பணம் செய்த இடம். இது பிற் கோபித்தனர். இவர் அங்கதேசாதிபதி காலத்து பாண்டவர்கள். (கஅ) நாள் யாகிய சித்ரசேனனைவிரும்பிய கற்பினிலை 'போரிட்டதால் குருகேத்திரம் எனப் கடந்த தாயைக் கொலை செய்து வரும்படி 'பெயர் பெற்றது. (பார-வன.) தமது புத்திரர் நால்வர்க்குக் கட்டளையிடப் சமந்தம் - இலங்கைத் தீவிலுள்ள மலை. புத்த பாசிராமர் ஒழிந்த மூவரும் மறுக்க அவர் | பாதக்குறியுள்ள மலை. இது புத்தபாத பீடி களை வேடராகச்சபித்தனர். பாசிராமர் | கைகளில் ஒன்று சமனொளி யென்பர். வேண்டுகோளால் மனைவியை உயிர்ப்பித் சமந்தன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியிடம் துக் கிராமதேவதையாயிருக்க வரம் அளித் பிறந்த குமரன். தவர். இவர் ஆச்சிரமத்தில் கார்த்தவீரியன் | சம்மோகனம் - ஒரு அஸ்திரம் அர்ச்சுன வேட்டைக்குச் சென்று தங்கினன். முனி | னால் விடப்பட்டது யாவரையும் மயங்கச் வர் அரசனுக்குக் காமதேனுவால் வேண் | செய்யும். டிய உபசரிக்க அரசன் காமதேனுவிடம் சமயதிவாகாவாமனழனிவர் - நீலகேசித் இச்சை கொண்டு வலுவிற் கவரப் பாசி தெருட்டின் உரையாசிரியர், ஜைனர். சாமர் அரசன் சேனையையும் அவன் குமர சமயம் - (சு) வைாவம், வாமம், காளாமுகம், ரையும் கொன்றனர். கார்த்தவீரியனைக் மாவிர்தம், பாசுபதம், சைவம், இவற்றை கொன்ற பாபம் நீங்கப் பாசிராமர் தீர்த்த யும் உலகாயதம, புத்தம், சமணம், மீமாம் யாத்திரை சென் றகாலத்துக் கார்த்தவீரி சை, பாஞ்சராத்ரம், பாட்டாசாரியம், யன் குமரருட் சிலர் சமதக்கினி முனிவ முதலிய ரைக் கொலை புரிந்தனர். இதனால் பாசி சமயாத்யுஷிதகாலம் - கிழக்கு வெள்ளென ராமர் அந்தச் சூரியவம்சத்தைக் கருவறுத் வெளுக்க நக்ஷத்ரமண்டலம் மறைந்து தனர். சூரியன் கண்ணிற்குத் தோன்றா தவரையி மதிருஷ்டி தோஷழம் அப்வாதமும் - லுள்ள காலம். (பரா-மா). விடியற்காலத்தில் சுக்கன் கிழக்கே உதிக்க, சமரகோலாகலபாண்டியன் - விக்கிரம அந்தக் காலத்தில் குரு மேற்கே அஸ்த கஞ்சுகபாண்டியனுக்குக் குமான். இவன் மிக்கச் சம்திருஷ்டி தோஷமுண்டாம். குமான் அதுலவிக்கிரமன், அக்காலத்துச் சுபங்கருமங்கள் தவிரப் சமாதன் - மச்சிய தேசாதிபதியாகிய விரா படும். இருவரில் ஒருவர் வேறொரு கிர டன் உடன்பிறந்தான். கத்துடன் கூடி நிற்பினும், இருவருக்கு சமாத்தம் - விரதங்களில் ஒன்று, நடுப்பட்ட இராசிகளில் சுபக்கிரகங்கள் சமவேளிமலை - இது இலங்கைத் தீவி நிற்பினும் சமதிருஷ்டியென்கிற தோஷம் லுள்ள து. (திரு).
மதிருஷ்டி தோஷமும் அபவாதமும் 583 சமனொளிமலை வர்சோபித்தனர் . குரோதம் மன்னிக்க இல்லை . சுக்ரன் மேற்கே நிற்க வியாழ வேண்ட விடுத்தனர் . பிதுர்க்கள் முனி னிவனுக்கு ( ) - ஆம் இடத்துக் கிழக்கே வரைநோக்கி எம்மை அலக்ஷியஞ்செய்து நிற்பினும் சமதிருஷ்டி தோஷமாகாது எங்களுக்குவைத்த பாலைக்கவிழ்த்த குரோ ( விதான ) . சத்தைச் சபிக்காததினால் நகுலம் ஆக சமநபத்திராசாரியர் - நியாயசாஸ்திர நூலா எனச் சபித்தனர் . முனிவர் இந்த உருவத் சிரியர் . துடன் திருமாாசனது . அசுவமேத யாகத் சமநிலை - இதுவை தருப்ப செய்யுணெறி திற்குச் சென்று நான் சத்துப்பிரத்தன் யிலொன்று . மூவினந்தம் முள்விரவத் அன்ன தானஞ் செய்ததைக் கண்டதால் | தொடுப்பது ( தண்டி ) ஒருபாதிதேகம் பொன்னிற மடைந்தேன் . சமந்தகமணி - ஒருமணி இது சத்சாசித் மற்றப்பாதி பொன்னிறம் பெறலாம் என திற்குச் சூரியனால் கொடுக்கப்பட்டது . இவ்விடம் வந்தனன் ஆகவில்லை இந்த சமந்தகூடம் - இலங்கையிலுள்ள ஒருமலை யாகம் அதனினும் பலன் இலது என்று இதைச் சமனொளியென்பர் புத்தர் . ( மணி சொல்லிப் போயினர் . இவர் மீண்டும் மேகலை . ) தருமர்செய்த யாகத்தைப் புகழ்ந்ததால் சமந்தபஞ்சகம் - திரேதா தவாபரயுக சந்தி பிதுர்க்கள் சொற்படி பழைய உருக் களில் பாசுராமன் கதரியருடன் ( உக ) கொண்டனர் . ஒருமுறை தன்னுடன் முறை போரிட்டு அவர்களது உதிரத்தால் பாணத்தை எடுத்துத் தந்த ரேணுகையின் ' _ ( ரு தடாகங்களாக்கி அவர்களுதிரத்தால் கால்களைச்சுடும் சூரியனது வெப்பத்தைக் பிதுர் தர்ப்பணம் செய்த இடம் . இது பிற் கோபித்தனர் . இவர் அங்கதேசாதிபதி காலத்து பாண்டவர்கள் . ( கஅ ) நாள் யாகிய சித்ரசேனனைவிரும்பிய கற்பினிலை ' போரிட்டதால் குருகேத்திரம் எனப் கடந்த தாயைக் கொலை செய்து வரும்படி ' பெயர் பெற்றது . ( பார - வன . ) தமது புத்திரர் நால்வர்க்குக் கட்டளையிடப் சமந்தம் - இலங்கைத் தீவிலுள்ள மலை . புத்த பாசிராமர் ஒழிந்த மூவரும் மறுக்க அவர் | பாதக்குறியுள்ள மலை . இது புத்தபாத பீடி களை வேடராகச்சபித்தனர் . பாசிராமர் | கைகளில் ஒன்று சமனொளி யென்பர் . வேண்டுகோளால் மனைவியை உயிர்ப்பித் சமந்தன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியிடம் துக் கிராமதேவதையாயிருக்க வரம் அளித் பிறந்த குமரன் . தவர் . இவர் ஆச்சிரமத்தில் கார்த்தவீரியன் | சம்மோகனம் - ஒரு அஸ்திரம் அர்ச்சுன வேட்டைக்குச் சென்று தங்கினன் . முனி | னால் விடப்பட்டது யாவரையும் மயங்கச் வர் அரசனுக்குக் காமதேனுவால் வேண் | செய்யும் . டிய உபசரிக்க அரசன் காமதேனுவிடம் சமயதிவாகாவாமனழனிவர் - நீலகேசித் இச்சை கொண்டு வலுவிற் கவரப் பாசி தெருட்டின் உரையாசிரியர் ஜைனர் . சாமர் அரசன் சேனையையும் அவன் குமர சமயம் - ( சு ) வைாவம் வாமம் காளாமுகம் ரையும் கொன்றனர் . கார்த்தவீரியனைக் மாவிர்தம் பாசுபதம் சைவம் இவற்றை கொன்ற பாபம் நீங்கப் பாசிராமர் தீர்த்த யும் உலகாயதம புத்தம் சமணம் மீமாம் யாத்திரை சென் றகாலத்துக் கார்த்தவீரி சை பாஞ்சராத்ரம் பாட்டாசாரியம் யன் குமரருட் சிலர் சமதக்கினி முனிவ முதலிய ரைக் கொலை புரிந்தனர் . இதனால் பாசி சமயாத்யுஷிதகாலம் - கிழக்கு வெள்ளென ராமர் அந்தச் சூரியவம்சத்தைக் கருவறுத் வெளுக்க நக்ஷத்ரமண்டலம் மறைந்து தனர் . சூரியன் கண்ணிற்குத் தோன்றா தவரையி மதிருஷ்டி தோஷழம் அப்வாதமும் - லுள்ள காலம் . ( பரா - மா ) . விடியற்காலத்தில் சுக்கன் கிழக்கே உதிக்க சமரகோலாகலபாண்டியன் - விக்கிரம அந்தக் காலத்தில் குரு மேற்கே அஸ்த கஞ்சுகபாண்டியனுக்குக் குமான் . இவன் மிக்கச் சம்திருஷ்டி தோஷமுண்டாம் . குமான் அதுலவிக்கிரமன் அக்காலத்துச் சுபங்கருமங்கள் தவிரப் சமாதன் - மச்சிய தேசாதிபதியாகிய விரா படும் . இருவரில் ஒருவர் வேறொரு கிர டன் உடன்பிறந்தான் . கத்துடன் கூடி நிற்பினும் இருவருக்கு சமாத்தம் - விரதங்களில் ஒன்று நடுப்பட்ட இராசிகளில் சுபக்கிரகங்கள் சமவேளிமலை - இது இலங்கைத் தீவி நிற்பினும் சமதிருஷ்டியென்கிற தோஷம் லுள்ள து . ( திரு ) .