அபிதான சிந்தாமணி

சப்ததீவுகள் 580 சமதக்கினி வம், 4. திரிபுர தாண்டவம், 5. காளி தாண் சப்யம்- கிருஷ்ணன் குதிரைகளில் ஒன்று டவம், 6. முனிவர்பொருட்டு நடித்த தாண் சபர்சயஞ்ஞம் - ஸ்பர்சயஞ்ஞம், இது சம் டவம், 7. சம்ஹார தாண்டவம், (ஸ்ரீ - கார பாதித்த யாகப்பொருள்களைச் செலவு ணம் ) செய்யாமலே அதைத் தொடுவதினாலேயே சப்த தீவுகள்- சம்பு, பிலக்ஷம், குசம், கிரௌ திருப்தி யடைவிக்கும் யாகம். ஞ்சம், சாகம், சான்மலி, புஷ்கரம். சமகிலாதன் - இரணியகசிபின் குமரன், சப்தநாகங்கள் - அன்ளல், இரௌரவம், தேவி மதி, குமரன் பஞ்சசேநன். கும்பிபாகம், கூடசாலம், செந்துத் தானம், சமங்கர் - ஒரு ருஷி இவர் நாரதருக்குத் பூதி, மாபூதி, யென்பன. துக்க முதலிய தொடராதிருத்தற்கு வழி சப்தநாகங்கள் - தர்மன், காமன், காலன், கூறியவர். (பார-சாந்). வசு, வாசுகி, அநந்தன், கபிலன். சமங்கன் - ஒரு ரிஷி. அஷ்டவக்கிர முனி சப்தபதி - கல்யாணத்தின் முந்திய நாளில் வன் கோணல் நீங்கிப் பெற்ற பெயர். நடத்தும் சடங்கு. இது மணப்பெண்ணின் - இவன் சமங்கை என்ற நதியில் ஸ்நானம் கையைக் கணவன் பிடித்துக் கொண்டு செய்ததால் இவன் கோணல் நீங்கப் பெற்ற இருவருமாக விவாக்னியை யெழுமுறை னன். (பார-வன). வலம் வந்து நீ யென்னுடன் (எ) அடிகள் சமசௌாபன் - ஜனமேஜயன் சர்பயாகத் நடந்து வந்தமையால் நாம் இருவரும் |திலிருந்த ரிஷிகளில் ஒருவர். தோழர்களானோம் எனும் கருத்துள்ள சமடன்-1. தருமனுடன் தீர்த்தயாத்திரை மந்திரத்தைக் கூறுவது. (தைத்திரீயம்)| செய்த இருடி. சப்தபுரி - அயோத்தி, மதுரை, மாயை, 2. கயாசிரன் என்னும் பெயருள்ள பிரா காசி, காஞ்சி, அவந்தி, துவாரகை 1 மணன். சப்தமேகங்கள் - சம்வர்த்தம், ஆவர்த்தம், சமன் - அகன் என்னும் பெயருடைய வசு புட்கலாவர்த்தம், சங்காரித்தம், துரோ புத்திரன் உடன்பிறந்தார் ஜோதி, சாந்தன், ணம், காளமுகி, நீலவருணம் என்பன, முனிச்சன் முதலியோர். இவை முறையே மணி, நீர், பொன், பூ, சமணமுனிவர்-1 பவணந்தி முனிவர்மானை மண், கல், தீ, இவற்றைப் பொழியும். க்கர், நன்னூற்குச் சிறப்புப்பாயிரம் இய சப்தருஷிமண்டலம் - சனி உலகத்திற்கு ற்றியவர். மேல் பதினொருலக்ஷம் யோசனை பிரமா 2. சைநரில் ஒரு சாதியார். ணத்திலுள்ள எழுருஷிகளுள்ள உலகம். சமதகன் - சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் வானம் நிர்மலமாய் இருக்கும் இராக் சமதக்கினி-ஜ - ஜனிப்பது, ஜமத் பக்ஷிப் காலத்தில், வடக்கு நோக்கிப் பார்த்தால் பது, யஜ - யாகஞ் செய்வது, ஜானே - நக்ஷத்திரகூட்டம் ஒன்று காணப்படும். அறிவது, ஜிஜாஹி - இந்திரியங்களைச் அக்கூட்டத்திற்குச் சப்தரிஷி மண்டலம் செயிப்பது, ஜிஜாயிஷி - சிஷ்யர்களின் என்று பெயர். இதில் (7) நட்சத்திரங்கள் ஞானங்களை யுண்டாக்குவது, ஜஜாமத் - அடங்கியவை. இந்த நட்சத்திரகூட்டம், தேவர்களும் அக்னியும் ஆவிர்ப்பவிக்கும் இரவின் ஆரம்பத்தில் வடகிழக்கில் உதி இவ்வுலகத்தில் உண்டாயிருப்பவன். இவர் த்து வடமேற்கில் மறைகின்றது. இந்த அம்புபயில்கையில் ரேணுகையும் அம்பு (7) நட்சத்திரங்களைத் தாண்டி மையத்தி களை யெடுத்துக்கொடுக்க முனிவர் சூரியன் லிருப்பது துருவ நட்சத்திரம். மீது அம்புவிட நிற்கையில் சூரியன் பிரா சப்தருஷிகள் இவர்கள் போனுக்கு ஆசிரி மண உருக்கொண்டு தோன்றிக் குடையும் 'யர்கள் - அத்ரி, வசிட்டர், கச்யபர், செருப்புங் கொடுத்தான். பார. அநுசா). கௌதமர், பாத்வாசர், விச்வாமித்ரர், ஜம இருசிகருக்கு காதியின் குமரியாகிய சத் தகனி. (பார அநுசா). தியவதியிடம் பிறந்த குமார். இரேணு சப்தரோமா-திருவல்லிக்கேணியில் பெரு கையை மணந்தவர். குமார் உருமதி, உத் மாள் அருள் பெற்றவர். சாகன், விச்வாவசு, பாசிராமர் முதலிய சப்தவிடங்கத்தலம்-1. திருவாரூர், 2. திரு நால்வர். இவருக்குப்பிதா பிருகு முனிவர் நாகைக்காரோணம், 3. திருநள்ளாறு, 4. எனவும் கூறுவர். ஒருமுறை பிதுர்க்களுக் திருமறைக்காடு, 5. திருக்காறாயல், 6. குப் பால் கறந்து வைத்தனர். அதைக் திருவாய்மூர், 7. திருக்குவளை. குரோதம் சாய்த்தது. அதைக்கண்ட முனி
சப்ததீவுகள் 580 சமதக்கினி வம் 4 . திரிபுர தாண்டவம் 5 . காளி தாண் சப்யம் - கிருஷ்ணன் குதிரைகளில் ஒன்று டவம் 6 . முனிவர்பொருட்டு நடித்த தாண் சபர்சயஞ்ஞம் - ஸ்பர்சயஞ்ஞம் இது சம் டவம் 7 . சம்ஹார தாண்டவம் ( ஸ்ரீ - கார பாதித்த யாகப்பொருள்களைச் செலவு ணம் ) செய்யாமலே அதைத் தொடுவதினாலேயே சப்த தீவுகள் - சம்பு பிலக்ஷம் குசம் கிரௌ திருப்தி யடைவிக்கும் யாகம் . ஞ்சம் சாகம் சான்மலி புஷ்கரம் . சமகிலாதன் - இரணியகசிபின் குமரன் சப்தநாகங்கள் - அன்ளல் இரௌரவம் தேவி மதி குமரன் பஞ்சசேநன் . கும்பிபாகம் கூடசாலம் செந்துத் தானம் சமங்கர் - ஒரு ருஷி இவர் நாரதருக்குத் பூதி மாபூதி யென்பன . துக்க முதலிய தொடராதிருத்தற்கு வழி சப்தநாகங்கள் - தர்மன் காமன் காலன் கூறியவர் . ( பார - சாந் ) . வசு வாசுகி அநந்தன் கபிலன் . சமங்கன் - ஒரு ரிஷி . அஷ்டவக்கிர முனி சப்தபதி - கல்யாணத்தின் முந்திய நாளில் வன் கோணல் நீங்கிப் பெற்ற பெயர் . நடத்தும் சடங்கு . இது மணப்பெண்ணின் - இவன் சமங்கை என்ற நதியில் ஸ்நானம் கையைக் கணவன் பிடித்துக் கொண்டு செய்ததால் இவன் கோணல் நீங்கப் பெற்ற இருவருமாக விவாக்னியை யெழுமுறை னன் . ( பார - வன ) . வலம் வந்து நீ யென்னுடன் ( ) அடிகள் சமசௌாபன் - ஜனமேஜயன் சர்பயாகத் நடந்து வந்தமையால் நாம் இருவரும் | திலிருந்த ரிஷிகளில் ஒருவர் . தோழர்களானோம் எனும் கருத்துள்ள சமடன் - 1 . தருமனுடன் தீர்த்தயாத்திரை மந்திரத்தைக் கூறுவது . ( தைத்திரீயம் ) | செய்த இருடி . சப்தபுரி - அயோத்தி மதுரை மாயை 2 . கயாசிரன் என்னும் பெயருள்ள பிரா காசி காஞ்சி அவந்தி துவாரகை 1 மணன் . சப்தமேகங்கள் - சம்வர்த்தம் ஆவர்த்தம் சமன் - அகன் என்னும் பெயருடைய வசு புட்கலாவர்த்தம் சங்காரித்தம் துரோ புத்திரன் உடன்பிறந்தார் ஜோதி சாந்தன் ணம் காளமுகி நீலவருணம் என்பன முனிச்சன் முதலியோர் . இவை முறையே மணி நீர் பொன் பூ சமணமுனிவர் - 1 பவணந்தி முனிவர்மானை மண் கல் தீ இவற்றைப் பொழியும் . க்கர் நன்னூற்குச் சிறப்புப்பாயிரம் இய சப்தருஷிமண்டலம் - சனி உலகத்திற்கு ற்றியவர் . மேல் பதினொருலக்ஷம் யோசனை பிரமா 2 . சைநரில் ஒரு சாதியார் . ணத்திலுள்ள எழுருஷிகளுள்ள உலகம் . சமதகன் - சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் வானம் நிர்மலமாய் இருக்கும் இராக் சமதக்கினி - - ஜனிப்பது ஜமத் பக்ஷிப் காலத்தில் வடக்கு நோக்கிப் பார்த்தால் பது யஜ - யாகஞ் செய்வது ஜானே - நக்ஷத்திரகூட்டம் ஒன்று காணப்படும் . அறிவது ஜிஜாஹி - இந்திரியங்களைச் அக்கூட்டத்திற்குச் சப்தரிஷி மண்டலம் செயிப்பது ஜிஜாயிஷி - சிஷ்யர்களின் என்று பெயர் . இதில் ( 7 ) நட்சத்திரங்கள் ஞானங்களை யுண்டாக்குவது ஜஜாமத் - அடங்கியவை . இந்த நட்சத்திரகூட்டம் தேவர்களும் அக்னியும் ஆவிர்ப்பவிக்கும் இரவின் ஆரம்பத்தில் வடகிழக்கில் உதி இவ்வுலகத்தில் உண்டாயிருப்பவன் . இவர் த்து வடமேற்கில் மறைகின்றது . இந்த அம்புபயில்கையில் ரேணுகையும் அம்பு ( 7 ) நட்சத்திரங்களைத் தாண்டி மையத்தி களை யெடுத்துக்கொடுக்க முனிவர் சூரியன் லிருப்பது துருவ நட்சத்திரம் . மீது அம்புவிட நிற்கையில் சூரியன் பிரா சப்தருஷிகள் இவர்கள் போனுக்கு ஆசிரி மண உருக்கொண்டு தோன்றிக் குடையும் ' யர்கள் - அத்ரி வசிட்டர் கச்யபர் செருப்புங் கொடுத்தான் . பார . அநுசா ) . கௌதமர் பாத்வாசர் விச்வாமித்ரர் ஜம இருசிகருக்கு காதியின் குமரியாகிய சத் தகனி . ( பார அநுசா ) . தியவதியிடம் பிறந்த குமார் . இரேணு சப்தரோமா - திருவல்லிக்கேணியில் பெரு கையை மணந்தவர் . குமார் உருமதி உத் மாள் அருள் பெற்றவர் . சாகன் விச்வாவசு பாசிராமர் முதலிய சப்தவிடங்கத்தலம் - 1 . திருவாரூர் 2 . திரு நால்வர் . இவருக்குப்பிதா பிருகு முனிவர் நாகைக்காரோணம் 3 . திருநள்ளாறு 4 . எனவும் கூறுவர் . ஒருமுறை பிதுர்க்களுக் திருமறைக்காடு 5 . திருக்காறாயல் 6 . குப் பால் கறந்து வைத்தனர் . அதைக் திருவாய்மூர் 7 . திருக்குவளை . குரோதம் சாய்த்தது . அதைக்கண்ட முனி