அபிதான சிந்தாமணி

சந்திராங்கதன் - 579 சக்தோபாபக்தர் சாபம் வருஷத்து ஒருநாளில் அடைய ஒரு அரக்கிக்குப் பயந்து மடுவில் விழ வரம் பெற்றவன். அது ஆவணிய பூர்வ அவ்விடம் இருந்த நாககன்னியர் இவன் பக்ஷ சதுர்த்தியாம். இக்காலத்தில் சந்தி மீது காதல் கொண்டனர். அரசன் அதற்கு ஈனைக் கண்டோர் சண்டாள த்வமடைவர். இணங்காது நாகலோகத் திருந்தனன். ஆகையால் அது நீங்கக் கணபதியைப் இவன் மனைவி தடாகத்தில் கணவன் பூசிப்போர் இஷ்டசித்தி பெறுவர். விழுந்து இறந்தான் என அமங்கலையா 4. இச்சந்திரன் ஒஷதிகளுக்கு இறை யிருக்க நாரதமுனிவர் இவளுக்குக் கண வனாய் அநேக இராசசூயஞ் செய்த கர்ம வன் உயிருடன் இருப்பது அறிவித்து பலத்தினால் பிரகஸ்பதியின் தேவியாகிய விநாயக விரதமிருக்கச் சந்திராங்க தன் தன் தாரையைப் புணர்ந்தனன். இந்தக் கார னகரமடைந்தனன், ணத்தால் தேவாசுரயுத்தம் உண்டாயிற்று. சந்திராசாரி - காச்மீரதேசத்து ஓர் வட அவ்யுத்தத்தில் பிரமன் தாரையைப் பிர நூற் புலவன். கஸ்பதிக்குக் கொடுத்தனன். தாரையிடம் சந்திராசுவன்- தண்டாசுவனைக் காண்க. இவனுக்குப் புதன் பிறந்தனன். சந்திராட்டமம் - ஒருவன் பிறந்தநாள் முத 5. திருப்பாற்கடல் கடைகையில் மத் லாக மூவொன்பதிருபத்தேழாக்கி இதில் தானவன். முதல் ஒன்பதில் (ந, நி, எ) நாட்கள் 6. (82,000) யோசனை விஸ்தாரம் பொருந்தா. இவை யல்லாத நாட்கள் உள்ள மண்டலத்தை யுடையவன். இவன் பொருந்தும், இரண்டாம் ஒன்பதிலும், கலையை, முதற் பதினைந்து நாள் தேவர் (கூ, ரு, எ) நாட்கள் பொருந்தா. இவற் அருந்துவர். மற்றவற்றைத் தென்புலத் றில் (ந) ஆம் நாளின் முதற்காலும், (இ) ஆம் தார் அருந்துவர். இவன் தேர்க்குச்சக்கரம் நாளின் கடைக்காலும், (எ) நாளின் (ஈ) (L.) குருந்தமலர் நிறமுள்ள குதிரைகள் ஆம் காலும் ஒழித்து மற்றவை பொருக் (க0) சூரியனது சுசுமுனை என்னும் கதி தும், பின் இரண்டாம் ஒன்பதின் சந்தி ரால் ஒளி பெறுவன். ராட்டமமான (உ.உ) நாட்களும், மூன்றாம் 7. இராகு கேதுக்களின் வஞ்ச வுருவ ஒன்பதின் (அ அ )-ம் கால் கிடந்தவை த்தை மோஹினி உருக்கொண்ட திருமா நாசிகளும் பொருந்தாது பிறந்த நாளுக்கு லுக்குக் காட்டினமையால் அவரால் முதனாளாகிய (உ.எ) நாளும் பொருந்தாது. பகைன மபெற்று விழுங்கப்பெற்றவன். இதில் சந்திரன் சுபனானால் தோஷமில்லை, 8. தருமனுக்குக் கார்த்திகையில் உதி (விகான) த்தவன் என்றுங் கூறுவர். சந்திராபம் - தினபதி நகர். - 9 இவன் அத்திரியிடம் பிறந்த சந்திரோதயம் - சுதஞ்னன் நகரம். போது இவனுடன் பிறந்தார் தத்தாத்தி சந்தேகாசித்தன் - தான் கூறுகிற வது ரேயன், துருவாசன்.) ஐயமாய் நிற்கவும் அப்பொருளைச் சாதித் 10. இவனைச் சிவமூர்த்தியின் அஷ்ட தல். அதாவது, ஆவியோ, பனியோ மூர்த்தங்களில் ஒன்றாக் கூறுவர். இவ தோன்முநின்றதென ஐயமுற்றவிடத்து, னுக்குக் கலைஞானபாதன் என்று ஒரு அது புகையென் அறுதியிட்டு, அவ்விட குமரன் உண்டு. 15 ந குணமும், வெண்ணிற த்து நெருப்புண்டெனக்கூறுதல். (சிவ-சித்) மும் தென்கிழக்கும் இடமாகவுடையவன். சந்தை - சந்தோஷிக்கச் செய்யுந்தேவதை. B. (சூ.) விசுவகோ தன் குமரன். சந்தோபாபக்தர் - சூத்திர வருணத்தின '0. இவர் கொல்லாடரியிலிருந்து நந் ராய்ச்சிவாஜி அரசனிடத்தில் சேநாதிபரா திக்கலம்பசம் சேட்டிறந்த நந்தித்தொண் யிருந்தவர். ஒருநாள் துக்காராம் இயற்றிய டமான் சகோதரருக்கு முடி சூட்டி அவ் கீர்த்தனைகளைக் கேட்டு வைராக்ய மடை வரசனால் நேற்றனும் இன்று மிகுந்தது ந்து தமது உத்யோகத்தையும் மனைவி காதல் என்னுஞ் செய்யுள் பெற்றவர். யையும் விட்டுப் பீமநதிக்கரையடைந்து சந்திராங்கதன்-1. பத்ராயுவின் தந்தை. - அவ்விடத்தில் இருக்கையில் மனைவி சகல 2. இந்திய சேநன் குமடன் . சீமந்தினி பூஷணங்களை யணிந்து இவரிடம் வருகை யைக் காண்க, யில் அவளையும் வைராக்யமடையச்செய்து 3. மாளவ தேசாதிபதி, மனைவி இந்து தாம் பிக்ஷை புரிந்து பண்டரி யாத்திரை மதி, இவன் வேட்டைக்குச் சென்று மனைவியுடன் செல்கையில் வழியல் ஆறு
சந்திராங்கதன் - 579 சக்தோபாபக்தர் சாபம் வருஷத்து ஒருநாளில் அடைய ஒரு அரக்கிக்குப் பயந்து மடுவில் விழ வரம் பெற்றவன் . அது ஆவணிய பூர்வ அவ்விடம் இருந்த நாககன்னியர் இவன் பக்ஷ சதுர்த்தியாம் . இக்காலத்தில் சந்தி மீது காதல் கொண்டனர் . அரசன் அதற்கு ஈனைக் கண்டோர் சண்டாள த்வமடைவர் . இணங்காது நாகலோகத் திருந்தனன் . ஆகையால் அது நீங்கக் கணபதியைப் இவன் மனைவி தடாகத்தில் கணவன் பூசிப்போர் இஷ்டசித்தி பெறுவர் . விழுந்து இறந்தான் என அமங்கலையா 4 . இச்சந்திரன் ஒஷதிகளுக்கு இறை யிருக்க நாரதமுனிவர் இவளுக்குக் கண வனாய் அநேக இராசசூயஞ் செய்த கர்ம வன் உயிருடன் இருப்பது அறிவித்து பலத்தினால் பிரகஸ்பதியின் தேவியாகிய விநாயக விரதமிருக்கச் சந்திராங்க தன் தன் தாரையைப் புணர்ந்தனன் . இந்தக் கார னகரமடைந்தனன் ணத்தால் தேவாசுரயுத்தம் உண்டாயிற்று . சந்திராசாரி - காச்மீரதேசத்து ஓர் வட அவ்யுத்தத்தில் பிரமன் தாரையைப் பிர நூற் புலவன் . கஸ்பதிக்குக் கொடுத்தனன் . தாரையிடம் சந்திராசுவன் - தண்டாசுவனைக் காண்க . இவனுக்குப் புதன் பிறந்தனன் . சந்திராட்டமம் - ஒருவன் பிறந்தநாள் முத 5 . திருப்பாற்கடல் கடைகையில் மத் லாக மூவொன்பதிருபத்தேழாக்கி இதில் தானவன் . முதல் ஒன்பதில் ( நி ) நாட்கள் 6 . ( 82 000 ) யோசனை விஸ்தாரம் பொருந்தா . இவை யல்லாத நாட்கள் உள்ள மண்டலத்தை யுடையவன் . இவன் பொருந்தும் இரண்டாம் ஒன்பதிலும் கலையை முதற் பதினைந்து நாள் தேவர் ( கூ ரு ) நாட்கள் பொருந்தா . இவற் அருந்துவர் . மற்றவற்றைத் தென்புலத் றில் ( ) ஆம் நாளின் முதற்காலும் ( ) ஆம் தார் அருந்துவர் . இவன் தேர்க்குச்சக்கரம் நாளின் கடைக்காலும் ( ) நாளின் ( ) ( L . ) குருந்தமலர் நிறமுள்ள குதிரைகள் ஆம் காலும் ஒழித்து மற்றவை பொருக் ( க0 ) சூரியனது சுசுமுனை என்னும் கதி தும் பின் இரண்டாம் ஒன்பதின் சந்தி ரால் ஒளி பெறுவன் . ராட்டமமான ( . ) நாட்களும் மூன்றாம் 7 . இராகு கேதுக்களின் வஞ்ச வுருவ ஒன்பதின் ( ) - ம் கால் கிடந்தவை த்தை மோஹினி உருக்கொண்ட திருமா நாசிகளும் பொருந்தாது பிறந்த நாளுக்கு லுக்குக் காட்டினமையால் அவரால் முதனாளாகிய ( . ) நாளும் பொருந்தாது . பகைன மபெற்று விழுங்கப்பெற்றவன் . இதில் சந்திரன் சுபனானால் தோஷமில்லை 8 . தருமனுக்குக் கார்த்திகையில் உதி ( விகான ) த்தவன் என்றுங் கூறுவர் . சந்திராபம் - தினபதி நகர் . - 9 இவன் அத்திரியிடம் பிறந்த சந்திரோதயம் - சுதஞ்னன் நகரம் . போது இவனுடன் பிறந்தார் தத்தாத்தி சந்தேகாசித்தன் - தான் கூறுகிற வது ரேயன் துருவாசன் . ) ஐயமாய் நிற்கவும் அப்பொருளைச் சாதித் 10 . இவனைச் சிவமூர்த்தியின் அஷ்ட தல் . அதாவது ஆவியோ பனியோ மூர்த்தங்களில் ஒன்றாக் கூறுவர் . இவ தோன்முநின்றதென ஐயமுற்றவிடத்து னுக்குக் கலைஞானபாதன் என்று ஒரு அது புகையென் அறுதியிட்டு அவ்விட குமரன் உண்டு . 15 குணமும் வெண்ணிற த்து நெருப்புண்டெனக்கூறுதல் . ( சிவ - சித் ) மும் தென்கிழக்கும் இடமாகவுடையவன் . சந்தை - சந்தோஷிக்கச் செய்யுந்தேவதை . B . ( சூ . ) விசுவகோ தன் குமரன் . சந்தோபாபக்தர் - சூத்திர வருணத்தின ' 0 . இவர் கொல்லாடரியிலிருந்து நந் ராய்ச்சிவாஜி அரசனிடத்தில் சேநாதிபரா திக்கலம்பசம் சேட்டிறந்த நந்தித்தொண் யிருந்தவர் . ஒருநாள் துக்காராம் இயற்றிய டமான் சகோதரருக்கு முடி சூட்டி அவ் கீர்த்தனைகளைக் கேட்டு வைராக்ய மடை வரசனால் நேற்றனும் இன்று மிகுந்தது ந்து தமது உத்யோகத்தையும் மனைவி காதல் என்னுஞ் செய்யுள் பெற்றவர் . யையும் விட்டுப் பீமநதிக்கரையடைந்து சந்திராங்கதன் - 1 . பத்ராயுவின் தந்தை . - அவ்விடத்தில் இருக்கையில் மனைவி சகல 2 . இந்திய சேநன் குமடன் . சீமந்தினி பூஷணங்களை யணிந்து இவரிடம் வருகை யைக் காண்க யில் அவளையும் வைராக்யமடையச்செய்து 3 . மாளவ தேசாதிபதி மனைவி இந்து தாம் பிக்ஷை புரிந்து பண்டரி யாத்திரை மதி இவன் வேட்டைக்குச் சென்று மனைவியுடன் செல்கையில் வழியல் ஆறு