அபிதான சிந்தாமணி

சந்திரகேது 576 சந்திரதிருஷ்டி வம்சத்தவனாகிய புஷ்யமித்திரனால் முடி தனன், அதைப் பகையாசர் கவர்ந்து வெய்தியது (கி மு) 184. செல்லப் படையெடுத்தனர். இவ்வர 2 சந்திரவதியைக் காண்க, சன் உச்சயனிமாகாளருக்குப் பூசை சந்திரகேது - (சூ.) லக்ஷமண குமரன். செய்கையில் ஒரு இடைப் பெண்ணும் இராமமூர்த்தியின் சொற்படி காருகபதம் அவள் குமானும் சுவாமி தரிசனஞ்செய்து அரசாண்டவன். சென்றனர். அந்த இடைக்குமான் சிவ சந்திரசர்மா-விக்கிரமார்க்கனுக்குத் தந்தை. பூசைசெய்ய எண்ணித் தனக்கு அரச இவன் நான்கு வருணத்தில் நான்குபுத்திரி னைப்போல் மணிமுதலிய இல்லாமையால் களை மணந்து பிராமணப் பெண்ணிடம் கல்லைச் சிவலிங்கமாகப் பாவித்துப் வாருசியையும், க்ஷத்திரியப் பெண்ணி பூசை செய்தனன். தாய் மகன் பசிக்குச் டம் விக்கிரமார்க்கனையும், வைசியப்பெண் சகியா தவளாய்க் குமரன் விளையாட்டில் ணிடம் பட்டியையும், சூத்திரப் பெண் இருக்கிறான் என எண்ணிச் சிவபாவனை ணிடம் பார்த்துஹரியையும் பெற்றான். செய்து வைத்திருந்த கல்லினை எடுத்து இவர்கள் விக்கிரமார்க்கனுக்கு மந்திரிகள் எறிந்தனள். குமரன் இதனால் மூர்ச்சை ஆயினர். அடைந்தனன். தாய் நடுங்கி மூர்ச்சை சந்திரன் சுவர்க்கி - ஒரு சிற்றரசன். இவ தெளிவித்தனள்- குமரன் எழுந்து பார்க் னாண்டது உறையூரைச்சார்ந்த மள்ளூவ கையில் தானிருந்த குடிசை முழுதும் நாட்டிலுள்ள முரணை நகர். இவன் புகழேந் இரத்தினமயமாய் இருந்தது. இதனை தியை ஆதரித்து நளவெண்பா பாடுவித் அந்தத் தேசத்தின் மீது படை எடுத்து தவன். | வந்த பகையரசர் கண்டு அரசன் சிவபத்தி சந்திரசேகரர் - சந்திரன் தக்ஷனால் உடல் மான், இவனுடன் எதிர்த்தல் கூடா தேயச் சாபம் அடைந்து சிவமூர்த்தியிடம் தெனத் திரும்பினர். அபயம் புகுந்தகாலத்து அவனுக்கு அப சந்திரசைலம் - மிதிலையின் வழியிலுள்ள யம் தந்து திருமுடியில் அணிந்த திருக் பர்வதம். கோலம். சந்திரதத்தன் - சாதுவனை நர்கர்மலையிலிரு சத்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் - இவர்ந்து காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற்குக் கப்பல் சென்னையிலிருந்த தமிழ்ப் புலவர்களுள் ஏற்றி வந்த வணிகன். ஒருவர். இலக்கண இலக்கிய நூல்களில் சந்திரதனயன் - கன்னோசி நாட்டரசன். வல்லவர் நன்னூல் விருத்தியுரை முதலிய | அரிச்சந்திரன் மனைவியாகிய சந்திரமதி பல இலக்கண நூல்களைப் பரிசோதித்தச் யின் தந்தை, சியற்றியவர். சந்திரதிருஷ்டி - ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் சந்திரசேகாவாணர் - இவர் தொண்டை அன்றைய வரையிற் சென்ற கிழமையை நாட்டுச் சேறை என்னும் ஊரிலிருந்த மூன்றிற் பெருக்கி வந்த தொகையை அச் வேளாளர். இவர் சோழனை எதிர்கொள் வநிமுதலாகக்கழித்து நின்ற நக்ஷத்திரத் ளாததால் சோழன் கோபித்து வேளாளர் தில் க-நக்ஷத்திரம் சந்திரனுக்கு ஒரு கண் செருக் கடைந்தனர் என்று சிறையிட பார்வையுடைய நாட்கள் என்றும், அத முதலியார் அரசனைச் சிறையிட்டுப் பாண் ற்குமேல் (கஉ) நக்ஷத்திரம் இருகண்பார் டியனை அரசாக்கினர். வையுடைய நாட்கள் என்றும், அதற்கு சந்திரசேனன் -1. கலிங்க நாட்டு அரசன், மேல் ஆறு நக்ஷத்திரம் குருட்டு நாட்களெ இவன் ஒரு வேதியன் தேவாலய ஆபா ன்று அறிவதாம். அபரபக்ஷத்து ஏகாதசி ணத்தை உதவ அதனைப்பூண்டு மீண்டும் முதல் நு-திதிகளும் பூர்வபக்ஷத்துப் பிர கேட்கக் கொடாததினால் குட்டவியாதி தமை முதல் (ச) திதிகளும் குருட்டுத் திதி யால் நாகடைந்தவன், களாம். பூர்வபக்ஷத்துப் பஞ்சமி முதல் 2. கவுண்டின்ய தேசத்து அரசன. (கூ) திதிகளும், சதுர்த்த சியும், பூரணை தேவி சுலபை. யும், அபரபக்ஷ த்துப் பிரதமையும், அஷ் 3. உச்சயனிபுரத்து அரசன். சிவபக்தி டமி முதல் (ங) திதிகளும் ஒருகண் உள் மான், இவன் பத்திக்காக இவனுடன் ளவைகளாம். துதியை முதல் (சு) திதிக நட்புக்கொள்ள வேண்டிக் கணநாதன் ஒரு ளும், பூர்வபக்ஷத்து அஷ்டமி முதல் ஆறு வன் பருத்த மாணிக்கம் ஒன்று கொடுத் திதிகளும் இரண்கெண் உள்ளவைக .
சந்திரகேது 576 சந்திரதிருஷ்டி வம்சத்தவனாகிய புஷ்யமித்திரனால் முடி தனன் அதைப் பகையாசர் கவர்ந்து வெய்தியது ( கி மு ) 184 . செல்லப் படையெடுத்தனர் . இவ்வர 2 சந்திரவதியைக் காண்க சன் உச்சயனிமாகாளருக்குப் பூசை சந்திரகேது - ( சூ . ) லக்ஷமண குமரன் . செய்கையில் ஒரு இடைப் பெண்ணும் இராமமூர்த்தியின் சொற்படி காருகபதம் அவள் குமானும் சுவாமி தரிசனஞ்செய்து அரசாண்டவன் . சென்றனர் . அந்த இடைக்குமான் சிவ சந்திரசர்மா - விக்கிரமார்க்கனுக்குத் தந்தை . பூசைசெய்ய எண்ணித் தனக்கு அரச இவன் நான்கு வருணத்தில் நான்குபுத்திரி னைப்போல் மணிமுதலிய இல்லாமையால் களை மணந்து பிராமணப் பெண்ணிடம் கல்லைச் சிவலிங்கமாகப் பாவித்துப் வாருசியையும் க்ஷத்திரியப் பெண்ணி பூசை செய்தனன் . தாய் மகன் பசிக்குச் டம் விக்கிரமார்க்கனையும் வைசியப்பெண் சகியா தவளாய்க் குமரன் விளையாட்டில் ணிடம் பட்டியையும் சூத்திரப் பெண் இருக்கிறான் என எண்ணிச் சிவபாவனை ணிடம் பார்த்துஹரியையும் பெற்றான் . செய்து வைத்திருந்த கல்லினை எடுத்து இவர்கள் விக்கிரமார்க்கனுக்கு மந்திரிகள் எறிந்தனள் . குமரன் இதனால் மூர்ச்சை ஆயினர் . அடைந்தனன் . தாய் நடுங்கி மூர்ச்சை சந்திரன் சுவர்க்கி - ஒரு சிற்றரசன் . இவ தெளிவித்தனள் - குமரன் எழுந்து பார்க் னாண்டது உறையூரைச்சார்ந்த மள்ளூவ கையில் தானிருந்த குடிசை முழுதும் நாட்டிலுள்ள முரணை நகர் . இவன் புகழேந் இரத்தினமயமாய் இருந்தது . இதனை தியை ஆதரித்து நளவெண்பா பாடுவித் அந்தத் தேசத்தின் மீது படை எடுத்து தவன் . | வந்த பகையரசர் கண்டு அரசன் சிவபத்தி சந்திரசேகரர் - சந்திரன் தக்ஷனால் உடல் மான் இவனுடன் எதிர்த்தல் கூடா தேயச் சாபம் அடைந்து சிவமூர்த்தியிடம் தெனத் திரும்பினர் . அபயம் புகுந்தகாலத்து அவனுக்கு அப சந்திரசைலம் - மிதிலையின் வழியிலுள்ள யம் தந்து திருமுடியில் அணிந்த திருக் பர்வதம் . கோலம் . சந்திரதத்தன் - சாதுவனை நர்கர்மலையிலிரு சத்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் - இவர்ந்து காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற்குக் கப்பல் சென்னையிலிருந்த தமிழ்ப் புலவர்களுள் ஏற்றி வந்த வணிகன் . ஒருவர் . இலக்கண இலக்கிய நூல்களில் சந்திரதனயன் - கன்னோசி நாட்டரசன் . வல்லவர் நன்னூல் விருத்தியுரை முதலிய | அரிச்சந்திரன் மனைவியாகிய சந்திரமதி பல இலக்கண நூல்களைப் பரிசோதித்தச் யின் தந்தை சியற்றியவர் . சந்திரதிருஷ்டி - ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் சந்திரசேகாவாணர் - இவர் தொண்டை அன்றைய வரையிற் சென்ற கிழமையை நாட்டுச் சேறை என்னும் ஊரிலிருந்த மூன்றிற் பெருக்கி வந்த தொகையை அச் வேளாளர் . இவர் சோழனை எதிர்கொள் வநிமுதலாகக்கழித்து நின்ற நக்ஷத்திரத் ளாததால் சோழன் கோபித்து வேளாளர் தில் - நக்ஷத்திரம் சந்திரனுக்கு ஒரு கண் செருக் கடைந்தனர் என்று சிறையிட பார்வையுடைய நாட்கள் என்றும் அத முதலியார் அரசனைச் சிறையிட்டுப் பாண் ற்குமேல் ( கஉ ) நக்ஷத்திரம் இருகண்பார் டியனை அரசாக்கினர் . வையுடைய நாட்கள் என்றும் அதற்கு சந்திரசேனன் - 1 . கலிங்க நாட்டு அரசன் மேல் ஆறு நக்ஷத்திரம் குருட்டு நாட்களெ இவன் ஒரு வேதியன் தேவாலய ஆபா ன்று அறிவதாம் . அபரபக்ஷத்து ஏகாதசி ணத்தை உதவ அதனைப்பூண்டு மீண்டும் முதல் நு - திதிகளும் பூர்வபக்ஷத்துப் பிர கேட்கக் கொடாததினால் குட்டவியாதி தமை முதல் ( ) திதிகளும் குருட்டுத் திதி யால் நாகடைந்தவன் களாம் . பூர்வபக்ஷத்துப் பஞ்சமி முதல் 2 . கவுண்டின்ய தேசத்து அரசன . ( கூ ) திதிகளும் சதுர்த்த சியும் பூரணை தேவி சுலபை . யும் அபரபக்ஷ த்துப் பிரதமையும் அஷ் 3 . உச்சயனிபுரத்து அரசன் . சிவபக்தி டமி முதல் ( ) திதிகளும் ஒருகண் உள் மான் இவன் பத்திக்காக இவனுடன் ளவைகளாம் . துதியை முதல் ( சு ) திதிக நட்புக்கொள்ள வேண்டிக் கணநாதன் ஒரு ளும் பூர்வபக்ஷத்து அஷ்டமி முதல் ஆறு வன் பருத்த மாணிக்கம் ஒன்று கொடுத் திதிகளும் இரண்கெண் உள்ளவைக .