அபிதான சிந்தாமணி

573 சந்தது திருவுருவம், திருமால், சநர் எனும் அசு யனை ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது. இது ரரை வதைத்தால் பெற்ற பெயர். சூரியனுக்கு 88 கோடியே, 60 லக்ஷம் (அமரம்). மைல் தூரத்திற் கப்பாலிருந்து சூரியனைச் சதி - சூரியன் துவட்டாவின் குமரியாகிய சுற்றி வருகிறது. இதன் குறுக்களவு சஞ்ஜிகையை மணக்க அச்சஞ்ஜீகை 75,000 மைல் என்பர். இக் கிரகத்தைச் சூரியனது வெப்பம் பொறாமல் தனது சுற்றிலும் பலதிறங்கொண்ட சோதிவட் சாயையில் ஒரு பெண்ணை நிருமித்து டங்கள் மூன்று காணப்படுகின்றனவாம். வைத்து நீங்கினள். அந்தப் பெண்ணிடம் இதற்கு ஒன்பது உபக்கிரகங்களுண்டு சூரியனுக்குச் சாவர்ணிமது, சனி, பத் அவற்றை 9 சந்திரர்கள் போன் றவை திரை எனும் பெண் பிறந்தனர். இவனுக் யென்பர். குச் சநீச்வான் எனவும் பெயர். இவன் நிப்பிரதோஷம் - சுக்கிலபக்ஷத்திரியோ ரேவதியிற் பிறந்தவன். இவனது தேர் தசியாவது கிருஷ்ணபக்ஷத் திரயோதசி இரும்பாலானது. அதில் நீல ஆடை யாவது உதயாதி உதயாந்தம் அறுபது புனைந்த எட்டுக் குதிரைகள் பூட்டப்பட் நாழிகை இருப்பது உத்தமம். இதில் டிருக்கும் மந்த நடையும் குரோதமும் குறைந்து வருவது மத்திம அதமங்களில் உடையவன். தக்ஷயாகத்தில் வீரபத்திர அடங்கும். இதில் தேவர் முதலியோர் ரால் கண் இழந்தனன். இவன் முடவன், திருப்பாற்கடல் கடைந்தகாலத்தில் அதிற் இவனது வாகனம் காக்கை. இவன் அலி பிறந்த விஷத்திற்கு அஞ்சிச் சிவமூர்த் கிரகத்துடன் சேர்ந்தவன். நிறம் கறுப்பு தியை அடைக்கலமாகத் தேவர் பொருட் உருவத்தாற் சிறியன். மேற்குத்திக்கை டுச் சிவமூர்த்தி ஆலபோசனஞ்செய்து இடமாகக் கொண்டவன். இவன் தவத் தேவருஷிகளுக்கு அநுக்கிரகித்த காலம். தால் கிரகபதம் பெற்றான். இவன் நண் இது சனிவாரத்துடன் கூடிவருதல் விசே பர் புதன், குரு, சுக்கிரன். இவன் பகை ஷ்ம் என்று புராணங்கள் கூறும். இதில் வர் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய். இவன் சிவமூர்த்தியை எண்ணி விரதமிருப்போர் குமான் குளிகன். இவனுக்கு மந்தன்,| இஷ்டசித்தி அடைவர். பிணிமுகன், சவுரி, முதுமகன், முடவன் சநிப்பிரபாவன்- இராவண சேநாபதி. எனவும் பெயர். இவனை அத்திரிக்கு சநியூர் - திருமுனைப்பாடி நாட்டிலுள்ள ஊர், அநசூயை இடம் பிறந்தவன் என்றும் பாரதம்பாடிய வில்லிபுத்தூரர் பிறந்த கூறும் சில புராணம். அவன் வேறொருவ ஊர். ஆட்கொண்டான் என்னும் வள்ளல் னாக இருக்கலாம். நளனை வெகு துன் இவ்வூரார். பப்படுத்திப் புட்கானோடு சேர்ந்து பகை சநுவன்-(சூ.) மிட்டுவான் குமரன், பாராட்டி அவன் உறுதி கண்டு அஞ்சி சந்தகன் - புத்தனுக்குச் சாரதி, வேண்டினவன். பிரகஸ்பதிக்கு மேல் இர சந்ததி- தக்ஷன் பெண், தாய் பிரசூதி, புரு ண்டு யோசனை தூரத்தில் உள்ளவன்.) ஷன் கிருது. இவன் தன் மாற்றாந்தாயைத் தனக்கு உப சந்தநன்-(சூ.) துருவசந்தி குமான். கரிக்க இல்லை என்று உதைக்க அவள் சந்தநத்தார் - சிறுத்தொண்ட நாயனார் வீட் சபித்ததனால் முடவனாய் நொண்டியான | டுத் தாதியர். | வன். (காசிகாண்டம்.) (வேறு.) சந்த நவதி - சூரகேதுவின் மகள், சுஸ் தன் சநிக்கிரகம் - இது, நவக்கிரகங்களில் ஒன்று. பாரி. இதற்கு இரும்புத்தேர் என்று சொல்வ சந்தது- இவன் பூர்வம் வருணன். பிரமன் துண்டு. அதற் கேற்றபடி யிந்தக் கிரகத் சபையிலிருக்கையில் அச்சபைக்கு வந்த தைத் தூரதிருஷ்டிக் கண்ணாடியால் பார்த் | கங்கையைக் கண்டு மோகித்துப் பிரமன் தால் இதைச் சுற்றி ஒரு தட்டையான சாபத்தால் சந்திரவம்சத்துப் பிரதீபனுக் வளையம் காணப்படுகிறது. இது, ஒரு குக் குமரனாய்ப் பிறந்தனன். இவன் பகீ ராசியைக் கடக்க 2 வருஷமாகிறது. இது, பதியைமணந்து பீஷ்மனைப் பெற்றான். சூரியனுக்கு ஆறாவது வட்டத்தி லிருக் இவன் மச்சகந்தி எனும் யோசனை கந்தியை கிறது. இது 10 மணி, 14 நிமிஷம், மணந்து விசித்திரவீரியன், சித்திராங்க 24 விநாடிகளில் தன்னைத் தான் ஒருதரம் தனைப் பெற்றனன். இவனுக்கு மஹாபி சுற்றிக்கொண்டு, 29, வருஷத்தில் சூரி ஷக் எனவும் பெயர். இவன் விருத்தரைத் இறது. இது என்னைத் தான் ஒருதார் ஷக் எனவும்
573 சந்தது திருவுருவம் திருமால் சநர் எனும் அசு யனை ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது . இது ரரை வதைத்தால் பெற்ற பெயர் . சூரியனுக்கு 88 கோடியே 60 லக்ஷம் ( அமரம் ) . மைல் தூரத்திற் கப்பாலிருந்து சூரியனைச் சதி - சூரியன் துவட்டாவின் குமரியாகிய சுற்றி வருகிறது . இதன் குறுக்களவு சஞ்ஜிகையை மணக்க அச்சஞ்ஜீகை 75 000 மைல் என்பர் . இக் கிரகத்தைச் சூரியனது வெப்பம் பொறாமல் தனது சுற்றிலும் பலதிறங்கொண்ட சோதிவட் சாயையில் ஒரு பெண்ணை நிருமித்து டங்கள் மூன்று காணப்படுகின்றனவாம் . வைத்து நீங்கினள் . அந்தப் பெண்ணிடம் இதற்கு ஒன்பது உபக்கிரகங்களுண்டு சூரியனுக்குச் சாவர்ணிமது சனி பத் அவற்றை 9 சந்திரர்கள் போன் றவை திரை எனும் பெண் பிறந்தனர் . இவனுக் யென்பர் . குச் சநீச்வான் எனவும் பெயர் . இவன் நிப்பிரதோஷம் - சுக்கிலபக்ஷத்திரியோ ரேவதியிற் பிறந்தவன் . இவனது தேர் தசியாவது கிருஷ்ணபக்ஷத் திரயோதசி இரும்பாலானது . அதில் நீல ஆடை யாவது உதயாதி உதயாந்தம் அறுபது புனைந்த எட்டுக் குதிரைகள் பூட்டப்பட் நாழிகை இருப்பது உத்தமம் . இதில் டிருக்கும் மந்த நடையும் குரோதமும் குறைந்து வருவது மத்திம அதமங்களில் உடையவன் . தக்ஷயாகத்தில் வீரபத்திர அடங்கும் . இதில் தேவர் முதலியோர் ரால் கண் இழந்தனன் . இவன் முடவன் திருப்பாற்கடல் கடைந்தகாலத்தில் அதிற் இவனது வாகனம் காக்கை . இவன் அலி பிறந்த விஷத்திற்கு அஞ்சிச் சிவமூர்த் கிரகத்துடன் சேர்ந்தவன் . நிறம் கறுப்பு தியை அடைக்கலமாகத் தேவர் பொருட் உருவத்தாற் சிறியன் . மேற்குத்திக்கை டுச் சிவமூர்த்தி ஆலபோசனஞ்செய்து இடமாகக் கொண்டவன் . இவன் தவத் தேவருஷிகளுக்கு அநுக்கிரகித்த காலம் . தால் கிரகபதம் பெற்றான் . இவன் நண் இது சனிவாரத்துடன் கூடிவருதல் விசே பர் புதன் குரு சுக்கிரன் . இவன் பகை ஷ்ம் என்று புராணங்கள் கூறும் . இதில் வர் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் . இவன் சிவமூர்த்தியை எண்ணி விரதமிருப்போர் குமான் குளிகன் . இவனுக்கு மந்தன் | இஷ்டசித்தி அடைவர் . பிணிமுகன் சவுரி முதுமகன் முடவன் சநிப்பிரபாவன் - இராவண சேநாபதி . எனவும் பெயர் . இவனை அத்திரிக்கு சநியூர் - திருமுனைப்பாடி நாட்டிலுள்ள ஊர் அநசூயை இடம் பிறந்தவன் என்றும் பாரதம்பாடிய வில்லிபுத்தூரர் பிறந்த கூறும் சில புராணம் . அவன் வேறொருவ ஊர் . ஆட்கொண்டான் என்னும் வள்ளல் னாக இருக்கலாம் . நளனை வெகு துன் இவ்வூரார் . பப்படுத்திப் புட்கானோடு சேர்ந்து பகை சநுவன் - ( சூ . ) மிட்டுவான் குமரன் பாராட்டி அவன் உறுதி கண்டு அஞ்சி சந்தகன் - புத்தனுக்குச் சாரதி வேண்டினவன் . பிரகஸ்பதிக்கு மேல் இர சந்ததி - தக்ஷன் பெண் தாய் பிரசூதி புரு ண்டு யோசனை தூரத்தில் உள்ளவன் . ) ஷன் கிருது . இவன் தன் மாற்றாந்தாயைத் தனக்கு உப சந்தநன் - ( சூ . ) துருவசந்தி குமான் . கரிக்க இல்லை என்று உதைக்க அவள் சந்தநத்தார் - சிறுத்தொண்ட நாயனார் வீட் சபித்ததனால் முடவனாய் நொண்டியான | டுத் தாதியர் . | வன் . ( காசிகாண்டம் . ) ( வேறு . ) சந்த நவதி - சூரகேதுவின் மகள் சுஸ் தன் சநிக்கிரகம் - இது நவக்கிரகங்களில் ஒன்று . பாரி . இதற்கு இரும்புத்தேர் என்று சொல்வ சந்தது - இவன் பூர்வம் வருணன் . பிரமன் துண்டு . அதற் கேற்றபடி யிந்தக் கிரகத் சபையிலிருக்கையில் அச்சபைக்கு வந்த தைத் தூரதிருஷ்டிக் கண்ணாடியால் பார்த் | கங்கையைக் கண்டு மோகித்துப் பிரமன் தால் இதைச் சுற்றி ஒரு தட்டையான சாபத்தால் சந்திரவம்சத்துப் பிரதீபனுக் வளையம் காணப்படுகிறது . இது ஒரு குக் குமரனாய்ப் பிறந்தனன் . இவன் பகீ ராசியைக் கடக்க 2 வருஷமாகிறது . இது பதியைமணந்து பீஷ்மனைப் பெற்றான் . சூரியனுக்கு ஆறாவது வட்டத்தி லிருக் இவன் மச்சகந்தி எனும் யோசனை கந்தியை கிறது . இது 10 மணி 14 நிமிஷம் மணந்து விசித்திரவீரியன் சித்திராங்க 24 விநாடிகளில் தன்னைத் தான் ஒருதரம் தனைப் பெற்றனன் . இவனுக்கு மஹாபி சுற்றிக்கொண்டு 29 வருஷத்தில் சூரி ஷக் எனவும் பெயர் . இவன் விருத்தரைத் இறது . இது என்னைத் தான் ஒருதார் ஷக் எனவும்