அபிதான சிந்தாமணி

| சத்திரியர் 511 சநகன சத்திரியர் - இவர்கள் உலகபாலகநிமித்தம் சத்ருந்தபனன் - சௌவீரதேசத் தரசன். ஒவ்வொரு கற்பங்களில் திரிமூர்த்திகளின் இவனுக்கும் பாரத்வாஜருக்கும் ஆபத்தர்ம தோள்களில் பிறந்தவர் என்று புராணங் சம்வாதம் நடந்தது. (பார- சாந்.) கூறும். சூரியவம்ச சந்திர வம்சங்களைக் சத்துருப்ரதாபன் - புண்ணியபுஞ்ச னைக் காண்க. காண்க. சத்துப்பிறத்தன் - ஒரு முனிவன் ஷாம சத்துருமர்த்தனன் - இருதுத்துவசன் கும் காலத்துத் தனக்குக் கிடைத்த அரிசி ான், மாவை அதிதியாகிய தருமத்திற்குப் பாகி சத்துருமித்திரன் - துரியோதனன் தம்பி. த்துக்கொடுக்க அத்தருமதேவதை சோதி சத்தபசத்தி - சுத்த தமஸ்சக்தி. (நானா.) க்கும்படி அந்த மா பசிநீக்கவில்லை எனப் சத்துரோபதேசன்- நசகன் தம்பி, பெண்சாதி, பிள்ளை, மருமகள் முதலி சநகன்-1. விதேகராசன், மிதிலைநாட்டா யோர் பங்குகளையும் பாகித்து அளித்துச் சன். இராஜருஷி, சீதையை வளர்த்த சத்தியலோகம் அடைந்தவன். வன், வீரபத்திரர் தக்ஷயாகத்தில் இவன் சத்துவசன் - (சூ). சிரத்துவசன் குமரன். வம்சத்தவரிடம்வைத்த வில்லைச் சீதையின் சத்துவிசு - சூரிய கிரணத் தொன்று, பொருட்டு இராமமூர்த்தியை வளைக்கச் சத்துருக்காதி- சத்துருக்கன் குமரன். இவன் செய்தவன். இவன் நாகஞ்சென்று அவ் நகரம் வைதிசம். விடம் இருந்த பாபிகளைக்கண்டு ஹாஹா சத்துருகி நன் - 1. சுவபலருக்குக் காந்தி முழக்கஞ்செய்து அவர்களை நரகத்தினின் யிடம் உதித்த குமரன். றும் நீக்கினன். தந்தை அச்வரோமன், 2. அக்ரூரன் தம்பி, சுகருக்கு ஞானம் உபதேசித்த மகா ஞானி . 3. தேவச்சிரமன் குமான். ஏகல் வயன் இவனிடத்து விநாயகர் பிக்ஷைக்குச் சகோதரன். செல்ல அரசன் வீட்டிலிருந்த பொரு 4. தசரதனுக்குச் சுமித்திரையிடம் எனைத்தும் படைத்தும் போதாமலிருந்த பிறந்த குமரன், சநகன் புத்திரியாகிய சத தால் சநகன் தன்னைத் தெய்வமாக மதித் கீர்த்தியை மணந்தவன். இவன் குமார் ததை நீக்கி அவமதிப்படைந்தனன். விநா சத்துருகாதி, சுபாகு. இவன் வடமதுரை யகர் அவனின் நீங்கித் திரசிரன் என்னும் யில் உருத்திரமூர்த்தியிடம் சூலம்பெற் வேதியனிடஞ் சென்று பிக்ஷை ஏற்று றுத் தேவர்முதலியோரை வருத்திக்கொ அவன் மனைவியாகிய விரோசனையிட்ட ண்டிருந்த இலவணாசுரனோடு போர் செய்து அறுகைத் தின்று பசி தீர்ந்து அவர்களது வெற்றிபெற்றனன். வறுமை போக்கி அரசன் வழிபட அவ சத்துருசயன்- துரியோ தனன் தம்பி. னுக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்து காட்சி சத்துருசாதன பாண்டியன் - புருஷோத் தந்து மறைந்தனர். சாகர் எப்போதும் தமபாண்டியன் குமரன், இளமை நீங்காதவர். சத்துருசித்-1. தியுமானுக்கு ஒருபெயர். - 2. சௌநகர் குமரன். தாய் சுகன்னி , 2. (பிர.) சகஸ்ரசித்குமரன். இவன் கும இவன் குமரன் உரூரவன். பர் மகாஹயன், வேணுஹயன், ஹேஹயன், 3. பிரமன் புத்திரருள் ஒருவன், விஷ் 3. பிரதர்த்த னுக்கு ஒருபெயர். ணுவின் அம்சம். சங்கருஷணர் இடம் 4. ஒரு அரசன். இவன் அசுவதரனால் தத்துவம் உபதேசிக்கப் பெற்றவன். உபசரிக்கப்பட்டவன். இவன் குமான் 4. நிமியைக் காண்க. இருத்துவசன் அல்லது குவலாயாசுவன். 5. (சநதேவன்) இவனது நிலையைத் 5. மகிஷாசுரனுக்குப்பின் அவன் பட் தெரிவிக்க பாமா தமா வெறிகொண்ட டணத்தையாண்ட சூர்யவம்சத்தாசன் - வேதியராய்ச் சென்று வேதியரைத் துன் சத்துருஞ்சய பாண்டியன் - உக்கிரசோபா பப்படுத்த, வேதியர் அரசனிடம் முறை ண்டியனுக்குக் குமரன், இவன் குமரன் யிட, அரசன் என்னாட்டிலிருந்து வெளி வீமத்தேர் மன்னன். யேறுக வென்றனன். உடனே அரசன் சத்ருஞ்சயன் - 1. துருபதன் குமான். ஞானமடைந்து எனக்கு இந்நாட்டில் 2. அர்ச்சுனனால் கொல்லப்பட்டவன், இருப்பிட மில்லை யென, வேதியர் ஊரைக் 3. அபிமன்யுவால் ஜயிக்கப்பட்டவன். கொளுத்த, அரசனலதப்பற்றிச் சலிப் 4. திருதராஷ்டிர புத்திரன். படைந்திலன். (பார - சாந்தி)
| சத்திரியர் 511 சநகன சத்திரியர் - இவர்கள் உலகபாலகநிமித்தம் சத்ருந்தபனன் - சௌவீரதேசத் தரசன் . ஒவ்வொரு கற்பங்களில் திரிமூர்த்திகளின் இவனுக்கும் பாரத்வாஜருக்கும் ஆபத்தர்ம தோள்களில் பிறந்தவர் என்று புராணங் சம்வாதம் நடந்தது . ( பார - சாந் . ) கூறும் . சூரியவம்ச சந்திர வம்சங்களைக் சத்துருப்ரதாபன் - புண்ணியபுஞ்ச னைக் காண்க . காண்க . சத்துப்பிறத்தன் - ஒரு முனிவன் ஷாம சத்துருமர்த்தனன் - இருதுத்துவசன் கும் காலத்துத் தனக்குக் கிடைத்த அரிசி ான் மாவை அதிதியாகிய தருமத்திற்குப் பாகி சத்துருமித்திரன் - துரியோதனன் தம்பி . த்துக்கொடுக்க அத்தருமதேவதை சோதி சத்தபசத்தி - சுத்த தமஸ்சக்தி . ( நானா . ) க்கும்படி அந்த மா பசிநீக்கவில்லை எனப் சத்துரோபதேசன் - நசகன் தம்பி பெண்சாதி பிள்ளை மருமகள் முதலி சநகன் - 1 . விதேகராசன் மிதிலைநாட்டா யோர் பங்குகளையும் பாகித்து அளித்துச் சன் . இராஜருஷி சீதையை வளர்த்த சத்தியலோகம் அடைந்தவன் . வன் வீரபத்திரர் தக்ஷயாகத்தில் இவன் சத்துவசன் - ( சூ ) . சிரத்துவசன் குமரன் . வம்சத்தவரிடம்வைத்த வில்லைச் சீதையின் சத்துவிசு - சூரிய கிரணத் தொன்று பொருட்டு இராமமூர்த்தியை வளைக்கச் சத்துருக்காதி - சத்துருக்கன் குமரன் . இவன் செய்தவன் . இவன் நாகஞ்சென்று அவ் நகரம் வைதிசம் . விடம் இருந்த பாபிகளைக்கண்டு ஹாஹா சத்துருகி நன் - 1 . சுவபலருக்குக் காந்தி முழக்கஞ்செய்து அவர்களை நரகத்தினின் யிடம் உதித்த குமரன் . றும் நீக்கினன் . தந்தை அச்வரோமன் 2 . அக்ரூரன் தம்பி சுகருக்கு ஞானம் உபதேசித்த மகா ஞானி . 3 . தேவச்சிரமன் குமான் . ஏகல் வயன் இவனிடத்து விநாயகர் பிக்ஷைக்குச் சகோதரன் . செல்ல அரசன் வீட்டிலிருந்த பொரு 4 . தசரதனுக்குச் சுமித்திரையிடம் எனைத்தும் படைத்தும் போதாமலிருந்த பிறந்த குமரன் சநகன் புத்திரியாகிய சத தால் சநகன் தன்னைத் தெய்வமாக மதித் கீர்த்தியை மணந்தவன் . இவன் குமார் ததை நீக்கி அவமதிப்படைந்தனன் . விநா சத்துருகாதி சுபாகு . இவன் வடமதுரை யகர் அவனின் நீங்கித் திரசிரன் என்னும் யில் உருத்திரமூர்த்தியிடம் சூலம்பெற் வேதியனிடஞ் சென்று பிக்ஷை ஏற்று றுத் தேவர்முதலியோரை வருத்திக்கொ அவன் மனைவியாகிய விரோசனையிட்ட ண்டிருந்த இலவணாசுரனோடு போர் செய்து அறுகைத் தின்று பசி தீர்ந்து அவர்களது வெற்றிபெற்றனன் . வறுமை போக்கி அரசன் வழிபட அவ சத்துருசயன் - துரியோ தனன் தம்பி . னுக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்து காட்சி சத்துருசாதன பாண்டியன் - புருஷோத் தந்து மறைந்தனர் . சாகர் எப்போதும் தமபாண்டியன் குமரன் இளமை நீங்காதவர் . சத்துருசித் - 1 . தியுமானுக்கு ஒருபெயர் . - 2 . சௌநகர் குமரன் . தாய் சுகன்னி 2 . ( பிர . ) சகஸ்ரசித்குமரன் . இவன் கும இவன் குமரன் உரூரவன் . பர் மகாஹயன் வேணுஹயன் ஹேஹயன் 3 . பிரமன் புத்திரருள் ஒருவன் விஷ் 3 . பிரதர்த்த னுக்கு ஒருபெயர் . ணுவின் அம்சம் . சங்கருஷணர் இடம் 4 . ஒரு அரசன் . இவன் அசுவதரனால் தத்துவம் உபதேசிக்கப் பெற்றவன் . உபசரிக்கப்பட்டவன் . இவன் குமான் 4 . நிமியைக் காண்க . இருத்துவசன் அல்லது குவலாயாசுவன் . 5 . ( சநதேவன் ) இவனது நிலையைத் 5 . மகிஷாசுரனுக்குப்பின் அவன் பட் தெரிவிக்க பாமா தமா வெறிகொண்ட டணத்தையாண்ட சூர்யவம்சத்தாசன் - வேதியராய்ச் சென்று வேதியரைத் துன் சத்துருஞ்சய பாண்டியன் - உக்கிரசோபா பப்படுத்த வேதியர் அரசனிடம் முறை ண்டியனுக்குக் குமரன் இவன் குமரன் யிட அரசன் என்னாட்டிலிருந்து வெளி வீமத்தேர் மன்னன் . யேறுக வென்றனன் . உடனே அரசன் சத்ருஞ்சயன் - 1 . துருபதன் குமான் . ஞானமடைந்து எனக்கு இந்நாட்டில் 2 . அர்ச்சுனனால் கொல்லப்பட்டவன் இருப்பிட மில்லை யென வேதியர் ஊரைக் 3 . அபிமன்யுவால் ஜயிக்கப்பட்டவன் . கொளுத்த அரசனலதப்பற்றிச் சலிப் 4 . திருதராஷ்டிர புத்திரன் . படைந்திலன் . ( பார - சாந்தி )