அபிதான சிந்தாமணி

சத்தியசித் 568 - சத்தியவிரதம் சத்தியசித்-. மூன்றாமன் வந்தரத்து இந் சத்தியலோகம் - கைலாசத்திற்குச் சொன் திரன். னலோக அடுக்கின்படி சத்திய உலக 2. கங்கன்குமான். மிருக்கும். அந்தச் சத்தியலோகம் பதி 3. (பிர.) சுந்தன்குமரன். இவன்கும னாறு கோடி யோசனை உயரத்தைப் பொரு ரன் விசுவசித் ந்தும், அதின் நடுவில் பிரமதேவர் எழுந் 4. துருபதன் தமயன். தருளியிருப்பர். இதில் கிழக்கே இந்திர சத்தியசிரவன் - இருக்வேதியாகிய இருடி. நீலநிறம் போன்ற வடிவுடைய இருக்கு சத்தியசிரவசு- (சூ.) விதிகோத்திரன் கும வே தமிருக்கும். வடக்கே படிகநிறத்தை ரன். யுடைய எசுர்வே தமிருக்கும் மேற்கே சத்தியசேநன்-1. கர்ணன் குமரன். பதுமராக நிறம் போன்ற சாமவே தமிருக் 2. தருமன் என்னும் அரசனுக்குச் கும். தெற்கே கருநிறம் போன்ற அதர் சூனிருதையிடத்து அவதரித்த விஷ்ணுவி வணவே தமிருக்கும். பின்னும் இதிஹா னம்சம், சம், புராணம், மீமாம்சைமுதலிய சாத் திரங்களும், சாவித்திரிபு மிருப்பர். சத்தியசேனை - திருதராஷ்டிரன் பாரியை சத்யதிவகன் - பாரத்துவாசர் சந்ததியான். (பா. ஆதி.) | த்தியவதி - 1. திரிசங்கின் பாரி. சத்தியஞானதரிசனிகள்- பரஞ்சோதி முனி 2. வியாசன் தாய், வர்க்குச் சிவஞானபோதம் உபதேசித்த 3. நக்னசித்தின் குமரி. எழுவிடை இருடி புங்கவர். ளைக் கர்வபங்கஞ்செய்து கண்ணன் இவளை சத்தியதர்மா - தர்மசாவர்ணி மநுப்புத்தி மணந்தனர். ரன். | 4. காதிராஜன் குமரி. இரிசிகர் இவளை சத்தியதிருதி-1. சதாநந்தர் குமார். இவர் யாசித்து மணந்தனர். இவளே கௌசிகி குமார் சிரத்துவான். இவர் ஊர்வசியைக் நதியாயினள். இவள் குமார் சமதக்கினி கண்டு வீரியம் விட அது ஒரு புத்திரனும் 5 பரிமளகந்திக்கு ஒரு பெயர். இவள் புத்திரியும் ஆயிற்று. அதனைச் சந்தனு ஓடம்விடுசையில் பாாசர் இவளைக் கூடி கிருபையால் வளர்த்துக் கிருபன், கிருபி வியாசரைப் பெற்றனர். இவளுக்குச் சந் எனப் பெயரிட்டனன். தனுவால் சித்திராங்கதன், விசித்திரவீரி 2. கிருதமான் குமரன். இவன் குமரன் யன் பிறந்தனர். திருடநேமி, சத்தியவந்தன்-1. சாக்ஷசமனுவிற்கு நட் சத்தியதேவன்-1, கலிங்க தேசாதிபதி பீம வலையிடத்துதித்த குமரன் னால் கொல்லப்பட்டவன். '2. மத்திர தேசாதிபதியாகிய தியுமக் 2. திரகர்த்ததேசாதிபதி அர்ச்சுனனால் சேநன் குமரன். இவற்குச் சித்திராசுவன் கொல்லப்பட்டவன். எனவும் பெயர். சாவித்திரியின் கணவன். சத்தியபாமை - சத்திராஜித்தின் குமரி, கண் 3. சங்கராசாரியர் காலத்து அவரால் ணன் பாரி. சததன்வா தன் தந்தையைக் புத்திரப்பேறு பெற்ற அரசன். கொன்றது பற்றிக் கண்ணனிடம் குறை சத்தியவதி - அகஸ்தியர்தேவி இவளுக்குலோ கூறிக் கொலைசெய்வித்தவள். இந்திராணி பாமுத்திரை எனவும் ஒரு பெயர். (பா-ஆதி.) அவமதித்ததைப்பற்றிப் பாரிசாதவிருக்ஷத் 2. மச்சகந்திக்கு ஒரு பெயர். தைக் கண்ணனைக்கொண்டு பூமிக்கு வரு சத்தியவான் --1. சாவித்திரியின் கணவன். வித்தவள். இவள் குமார் பானு முதலிய 2. சாளுவராசன் குமான். பதின்மர். சாருதேஷணன் தாய். நாகா 3. தூர்யோதனன் சேனாதிபதி. சானுடன் கண்ணன் யுத்தத்திற்குச் செல் 4, சாளுவ தேசாதிபதியாகிய துயமத் கையில் உடன் சென்றவள். அதிதியால் சேனன் புத்திரன் தேவி சாவித்திரி. என்றும் மூப்படையா வரம் பெற்றவள். சத்தியவிதன் - (சூ.) உபரிசாவசுவின் வம் சத்தியபுரம் - இந்த நகரத்திலிருந்த மாந்தர் சத்தரசன், கள் எல்லாரும் ஒரேகாலத்துக் கரு அடை சத்தியவிரதம் - திருக்காஞ்சியிலுள்ள தலங் ந்த னர். களில் ஒன்று. இதற்கு இந்திரபுரம் என்று சத்தியப்பிரதன் - (சூ.) ஏமரதன் குமரன். ஒரு பெயர் உண்டு. புதன் பூசித்துக் கிரக சத்யருதி - சத்திய திருதிக்கு ஒருபெயர். நிலை பெற்றது. | மதம் கு ஒருபெயான். ஒரு பெயர். இதற்கு இந்திர
சத்தியசித் 568 - சத்தியவிரதம் சத்தியசித் - . மூன்றாமன் வந்தரத்து இந் சத்தியலோகம் - கைலாசத்திற்குச் சொன் திரன் . னலோக அடுக்கின்படி சத்திய உலக 2 . கங்கன்குமான் . மிருக்கும் . அந்தச் சத்தியலோகம் பதி 3 . ( பிர . ) சுந்தன்குமரன் . இவன்கும னாறு கோடி யோசனை உயரத்தைப் பொரு ரன் விசுவசித் ந்தும் அதின் நடுவில் பிரமதேவர் எழுந் 4 . துருபதன் தமயன் . தருளியிருப்பர் . இதில் கிழக்கே இந்திர சத்தியசிரவன் - இருக்வேதியாகிய இருடி . நீலநிறம் போன்ற வடிவுடைய இருக்கு சத்தியசிரவசு - ( சூ . ) விதிகோத்திரன் கும வே தமிருக்கும் . வடக்கே படிகநிறத்தை ரன் . யுடைய எசுர்வே தமிருக்கும் மேற்கே சத்தியசேநன் - 1 . கர்ணன் குமரன் . பதுமராக நிறம் போன்ற சாமவே தமிருக் 2 . தருமன் என்னும் அரசனுக்குச் கும் . தெற்கே கருநிறம் போன்ற அதர் சூனிருதையிடத்து அவதரித்த விஷ்ணுவி வணவே தமிருக்கும் . பின்னும் இதிஹா னம்சம் சம் புராணம் மீமாம்சைமுதலிய சாத் திரங்களும் சாவித்திரிபு மிருப்பர் . சத்தியசேனை - திருதராஷ்டிரன் பாரியை சத்யதிவகன் - பாரத்துவாசர் சந்ததியான் . ( பா . ஆதி . ) | த்தியவதி - 1 . திரிசங்கின் பாரி . சத்தியஞானதரிசனிகள் - பரஞ்சோதி முனி 2 . வியாசன் தாய் வர்க்குச் சிவஞானபோதம் உபதேசித்த 3 . நக்னசித்தின் குமரி . எழுவிடை இருடி புங்கவர் . ளைக் கர்வபங்கஞ்செய்து கண்ணன் இவளை சத்தியதர்மா - தர்மசாவர்ணி மநுப்புத்தி மணந்தனர் . ரன் . | 4 . காதிராஜன் குமரி . இரிசிகர் இவளை சத்தியதிருதி - 1 . சதாநந்தர் குமார் . இவர் யாசித்து மணந்தனர் . இவளே கௌசிகி குமார் சிரத்துவான் . இவர் ஊர்வசியைக் நதியாயினள் . இவள் குமார் சமதக்கினி கண்டு வீரியம் விட அது ஒரு புத்திரனும் 5 பரிமளகந்திக்கு ஒரு பெயர் . இவள் புத்திரியும் ஆயிற்று . அதனைச் சந்தனு ஓடம்விடுசையில் பாாசர் இவளைக் கூடி கிருபையால் வளர்த்துக் கிருபன் கிருபி வியாசரைப் பெற்றனர் . இவளுக்குச் சந் எனப் பெயரிட்டனன் . தனுவால் சித்திராங்கதன் விசித்திரவீரி 2 . கிருதமான் குமரன் . இவன் குமரன் யன் பிறந்தனர் . திருடநேமி சத்தியவந்தன் - 1 . சாக்ஷசமனுவிற்கு நட் சத்தியதேவன் - 1 கலிங்க தேசாதிபதி பீம வலையிடத்துதித்த குமரன் னால் கொல்லப்பட்டவன் . ' 2 . மத்திர தேசாதிபதியாகிய தியுமக் 2 . திரகர்த்ததேசாதிபதி அர்ச்சுனனால் சேநன் குமரன் . இவற்குச் சித்திராசுவன் கொல்லப்பட்டவன் . எனவும் பெயர் . சாவித்திரியின் கணவன் . சத்தியபாமை - சத்திராஜித்தின் குமரி கண் 3 . சங்கராசாரியர் காலத்து அவரால் ணன் பாரி . சததன்வா தன் தந்தையைக் புத்திரப்பேறு பெற்ற அரசன் . கொன்றது பற்றிக் கண்ணனிடம் குறை சத்தியவதி - அகஸ்தியர்தேவி இவளுக்குலோ கூறிக் கொலைசெய்வித்தவள் . இந்திராணி பாமுத்திரை எனவும் ஒரு பெயர் . ( பா - ஆதி . ) அவமதித்ததைப்பற்றிப் பாரிசாதவிருக்ஷத் 2 . மச்சகந்திக்கு ஒரு பெயர் . தைக் கண்ணனைக்கொண்டு பூமிக்கு வரு சத்தியவான் - - 1 . சாவித்திரியின் கணவன் . வித்தவள் . இவள் குமார் பானு முதலிய 2 . சாளுவராசன் குமான் . பதின்மர் . சாருதேஷணன் தாய் . நாகா 3 . தூர்யோதனன் சேனாதிபதி . சானுடன் கண்ணன் யுத்தத்திற்குச் செல் 4 சாளுவ தேசாதிபதியாகிய துயமத் கையில் உடன் சென்றவள் . அதிதியால் சேனன் புத்திரன் தேவி சாவித்திரி . என்றும் மூப்படையா வரம் பெற்றவள் . சத்தியவிதன் - ( சூ . ) உபரிசாவசுவின் வம் சத்தியபுரம் - இந்த நகரத்திலிருந்த மாந்தர் சத்தரசன் கள் எல்லாரும் ஒரேகாலத்துக் கரு அடை சத்தியவிரதம் - திருக்காஞ்சியிலுள்ள தலங் ந்த னர் . களில் ஒன்று . இதற்கு இந்திரபுரம் என்று சத்தியப்பிரதன் - ( சூ . ) ஏமரதன் குமரன் . ஒரு பெயர் உண்டு . புதன் பூசித்துக் கிரக சத்யருதி - சத்திய திருதிக்கு ஒருபெயர் . நிலை பெற்றது . | மதம் கு ஒருபெயான் . ஒரு பெயர் . இதற்கு இந்திர