அபிதான சிந்தாமணி

சத்திபீடங்கள் 566 சத்திபீடங்கள் யாதிவட்டம், மடம், 5 சத்திபீடங்கள் - 108, காசியில் கவுரிமுக பீடம், (52) சிவகுண்டத்தில் சபாநந்தை நிவாசினியாய் (1) விசாலாபீடம், நைமி பீடம், (53) தேவிகா தடத்தில் நந்தினீ சாரண்யத்தில் (2) லிங்கதாாணிபீடம், பிர பீடம், (54) துவாரகையில் ருக்மணீபீடம், யாகையில் (3) லளிதாபீடம், கந்தமாதனத் (55) பிருந்தாவனத்தில் ராதாபீடம் (56) தில் (4) காமுகீபீடம், மானதசிரசில் (5) மதுரையில் தேவகீபீடம், (57) பாதாள குமுதாபீடம், இதற்குத் தென்திசையில் த்தில் பரமேச்வரீபீடம், (58) சித்ரகூடத் (6) விச்வகாமாபகவ தீபீடம், வடதிசையில் தில் சீதாபீடம், (59) விந்தியத்தில் விந்தி (7) விச்வகாம பாபூரிணீபீடம், கோமந் யாதிவாசபீடம், (60) காவீரத்தில் மகா தத்தில் (8) கோமதீபீடம், (9) மந்தரபரு லக்ஷ்மீபீடம், (61) விநாயக ஷேத்திரத் வதத்தில் காமசாரிணிபீடம், (10) சைத்ர தில் உமாதேவிபீடம், (62) வைத்தியநாத ரதத்தில் மகோக்கடைபீடம்,(11) அத்தின த்தில் ஆரோக்யாபீடம், (63) மஹாகாளத் புரத்தில் ஜயந்தீபீடம், (12) கன்யாகு தில் மஹேச்வரிபீடம், (64) உஷ்ண தீர்த் பஜத்தில் கௌரிபீடம், (13) மலையாசலத் தத்தில் அபயாம்பிகைபீடம், (65) விந்திய தில் சம்பாபீடம், (14) ஏகாம்பரத்தில் பர்வதத்தில் நிதம்பைபீடம், (66) மாண்ட கீர்த்திமதிபீடம், (15) விச்வ த்தில் வியத்தில் மாண்டவிபீடம், (67) மயேஸ் வேச்வரீபீடம், (16) புஷ்கரத்தில் புரு வரிபுரத்தில் சுவாஹாதேவிபீடம், (68) ஹுதைபீடம், (17) கேதாரத்தில் சன் சகலண்டத்தில் பிரசண்டைபீடம், (69) மார்க்கதாயினிபீடம், (18) இமயத்தின் அமரகண்டத்தில் சண்டிகைபீடம், (70) பின் மந்தைபீடம், (19) கோகர்ணத்தில் சோமேஸ்வரத்தில் வராசோகை பீடம், பத்ரகர்ணிகாபீடம், (20) பவானியில் (71) பிரபாசத்தில் புஷ்காரவதிபீடம், ஸ்தானேச்வரீபீடம், (21) பில்வபத்ரிகை (72) சாஸ்வதிந்தி த-த்தில் தேவமாதை யில் பில்வகைபீடம், (22) ஸ்ரீசைலத்தில் பீடம், (73) மஹாலயத்தில் மகாபாகை மாதவிபீடம், (23) பத்திரையில் பத்தி பீடம், (74) பயோஷ்ணியத்தில் பிங்க ரேச்வரீபீடம், (24) வராகசைலத்தில் ளேஸ்வரிபீடம், (75) கிருதசௌக்கியத் ஜயாபீடம், (25) கமலாலயத்தில் கமலை தில் சிம்மிகைபீடம், (76) கார்த்திகையில் பீடம், (26) ருத்ரகோடியில் ருத்ராணி அதிசாங்கரிபீடம், (77) உற்பலாவர்த்த பீடம், (27) காலஞ்சரத்தில் காளிபீடம், தில் லோலாதேவிபீடம், (78) சோண (28) சாளக்ராமத்தில் மஹாதேவிபீடம், சங்கமத்தில் சபத்திரைபீடம், (79) சித்த (29) சிவலிங்கத்தில் ஜலப்பிரியைபீடம், வனத்தில் லமிபீடம், (80) பாதாசா (30) மஹாலிங்கத்தில் கபிலைபீடம், (31) மத்தில் அனங்கை பீடம், (81) ஜாலந்தரத் மாகோட்டையில் மகுடேச்வரிபீடம், (32) தில் விஸ்வமுகிபீடம், (82) கிஷ்கிந்த பர் மாயா புரியில் குமாரீபீடம் (33) சந்தானத் வதத்தில் தாரைபீடம், (83) தேவதாரு தில் லலிதாம்பிகாபீடம், (34) கயையில், வனத்தில் புஷ்டிர்மேதாபீடம், (84) காச் மங்களாம்பிகைபீடம், (35) புருஷோத்த மீர மண்டலத்தில் பீமாதேவிபீடம், (85) மத்தில் விமலாபீடம், (36) சகஸ்திராக்ஷத் ஹிமாத்ரியில் துஷ்டி விச்வேச்வரிபீடம் தில் உத்பலாக்ஷிபீடம், (37) இரண்யாக்ஷத் (86) கபாலமோசனத்தில் சுத்திபீடம், தில் மகோத்பலாபீடம், (38) புண்டாவர்த் (37) காயாரோகணத்தில் மதாதேவிபீடம், தனத்தில் பாடலீபீடம், (39) (40) சுபாரு (88) சங்கோத்தரத்தில் தராபீடம், (89) சவத்தில் நாராயணீபீடம், (41) திரிகூட பிண்டராக க்ஷேத்திரத்தில் திருதிபீடம், பர்வதத்தில் ருத்ரசுந்தரீபீடம், (42) விபு (90) சந்திரபகாநதியில் காளதேவிபீடம், லத்தில் விபுலாதேவிபீடம், (43) மலையாச (91) அச்சோதயத்தில் சிவதாரணிபீடம், லததில் கல்யாணிபீடம், (44) சஹ்யபாவ (92) வேணாநதியில் அமுர்தைபீடம், (93) தத்தில் ஏகவீராபீடம், (45) அரிச்சந்திரத் பதரியில் உரசிபீடம், (94) உத்தாகிரியில் தில் சந்திரிகாபீடம், (46) ராமதீர்த்த த் அவுஷதைபீடம், (95) குசத்தீபத்தில் தில் ரமணபீடம், (47) யமுனா தீர்த்தத்தில் குசோதகைபீடம், (96) ஹேமகூடத்தில் மிருகாவதிபீடம், (48) கோடி தீர்த்தத்தில் மன்மதைபீடம், (97) குமுதத்தில் சத்தியா கோடவீபீடம், (49) மா தவவனத்தில் சுக வாதினிபீடம், (98) அஸ்வத்தில் வந்தனி ந்தரபீடம், (50) கோதாவிரியில் திரிசந்தி பீடம், (99) குபேராலயத்தில் நிதிபீடம், பீடம், (51) கங்காத்வாரத்தில் ரதிப்ரியா (100) வேதமுகத்தில் காயத்திரிபீடம்,
சத்திபீடங்கள் 566 சத்திபீடங்கள் யாதிவட்டம் மடம் 5 சத்திபீடங்கள் - 108 காசியில் கவுரிமுக பீடம் ( 52 ) சிவகுண்டத்தில் சபாநந்தை நிவாசினியாய் ( 1 ) விசாலாபீடம் நைமி பீடம் ( 53 ) தேவிகா தடத்தில் நந்தினீ சாரண்யத்தில் ( 2 ) லிங்கதாாணிபீடம் பிர பீடம் ( 54 ) துவாரகையில் ருக்மணீபீடம் யாகையில் ( 3 ) லளிதாபீடம் கந்தமாதனத் ( 55 ) பிருந்தாவனத்தில் ராதாபீடம் ( 56 ) தில் ( 4 ) காமுகீபீடம் மானதசிரசில் ( 5 ) மதுரையில் தேவகீபீடம் ( 57 ) பாதாள குமுதாபீடம் இதற்குத் தென்திசையில் த்தில் பரமேச்வரீபீடம் ( 58 ) சித்ரகூடத் ( 6 ) விச்வகாமாபகவ தீபீடம் வடதிசையில் தில் சீதாபீடம் ( 59 ) விந்தியத்தில் விந்தி ( 7 ) விச்வகாம பாபூரிணீபீடம் கோமந் யாதிவாசபீடம் ( 60 ) காவீரத்தில் மகா தத்தில் ( 8 ) கோமதீபீடம் ( 9 ) மந்தரபரு லக்ஷ்மீபீடம் ( 61 ) விநாயக ஷேத்திரத் வதத்தில் காமசாரிணிபீடம் ( 10 ) சைத்ர தில் உமாதேவிபீடம் ( 62 ) வைத்தியநாத ரதத்தில் மகோக்கடைபீடம் ( 11 ) அத்தின த்தில் ஆரோக்யாபீடம் ( 63 ) மஹாகாளத் புரத்தில் ஜயந்தீபீடம் ( 12 ) கன்யாகு தில் மஹேச்வரிபீடம் ( 64 ) உஷ்ண தீர்த் பஜத்தில் கௌரிபீடம் ( 13 ) மலையாசலத் தத்தில் அபயாம்பிகைபீடம் ( 65 ) விந்திய தில் சம்பாபீடம் ( 14 ) ஏகாம்பரத்தில் பர்வதத்தில் நிதம்பைபீடம் ( 66 ) மாண்ட கீர்த்திமதிபீடம் ( 15 ) விச்வ த்தில் வியத்தில் மாண்டவிபீடம் ( 67 ) மயேஸ் வேச்வரீபீடம் ( 16 ) புஷ்கரத்தில் புரு வரிபுரத்தில் சுவாஹாதேவிபீடம் ( 68 ) ஹுதைபீடம் ( 17 ) கேதாரத்தில் சன் சகலண்டத்தில் பிரசண்டைபீடம் ( 69 ) மார்க்கதாயினிபீடம் ( 18 ) இமயத்தின் அமரகண்டத்தில் சண்டிகைபீடம் ( 70 ) பின் மந்தைபீடம் ( 19 ) கோகர்ணத்தில் சோமேஸ்வரத்தில் வராசோகை பீடம் பத்ரகர்ணிகாபீடம் ( 20 ) பவானியில் ( 71 ) பிரபாசத்தில் புஷ்காரவதிபீடம் ஸ்தானேச்வரீபீடம் ( 21 ) பில்வபத்ரிகை ( 72 ) சாஸ்வதிந்தி - த்தில் தேவமாதை யில் பில்வகைபீடம் ( 22 ) ஸ்ரீசைலத்தில் பீடம் ( 73 ) மஹாலயத்தில் மகாபாகை மாதவிபீடம் ( 23 ) பத்திரையில் பத்தி பீடம் ( 74 ) பயோஷ்ணியத்தில் பிங்க ரேச்வரீபீடம் ( 24 ) வராகசைலத்தில் ளேஸ்வரிபீடம் ( 75 ) கிருதசௌக்கியத் ஜயாபீடம் ( 25 ) கமலாலயத்தில் கமலை தில் சிம்மிகைபீடம் ( 76 ) கார்த்திகையில் பீடம் ( 26 ) ருத்ரகோடியில் ருத்ராணி அதிசாங்கரிபீடம் ( 77 ) உற்பலாவர்த்த பீடம் ( 27 ) காலஞ்சரத்தில் காளிபீடம் தில் லோலாதேவிபீடம் ( 78 ) சோண ( 28 ) சாளக்ராமத்தில் மஹாதேவிபீடம் சங்கமத்தில் சபத்திரைபீடம் ( 79 ) சித்த ( 29 ) சிவலிங்கத்தில் ஜலப்பிரியைபீடம் வனத்தில் லமிபீடம் ( 80 ) பாதாசா ( 30 ) மஹாலிங்கத்தில் கபிலைபீடம் ( 31 ) மத்தில் அனங்கை பீடம் ( 81 ) ஜாலந்தரத் மாகோட்டையில் மகுடேச்வரிபீடம் ( 32 ) தில் விஸ்வமுகிபீடம் ( 82 ) கிஷ்கிந்த பர் மாயா புரியில் குமாரீபீடம் ( 33 ) சந்தானத் வதத்தில் தாரைபீடம் ( 83 ) தேவதாரு தில் லலிதாம்பிகாபீடம் ( 34 ) கயையில் வனத்தில் புஷ்டிர்மேதாபீடம் ( 84 ) காச் மங்களாம்பிகைபீடம் ( 35 ) புருஷோத்த மீர மண்டலத்தில் பீமாதேவிபீடம் ( 85 ) மத்தில் விமலாபீடம் ( 36 ) சகஸ்திராக்ஷத் ஹிமாத்ரியில் துஷ்டி விச்வேச்வரிபீடம் தில் உத்பலாக்ஷிபீடம் ( 37 ) இரண்யாக்ஷத் ( 86 ) கபாலமோசனத்தில் சுத்திபீடம் தில் மகோத்பலாபீடம் ( 38 ) புண்டாவர்த் ( 37 ) காயாரோகணத்தில் மதாதேவிபீடம் தனத்தில் பாடலீபீடம் ( 39 ) ( 40 ) சுபாரு ( 88 ) சங்கோத்தரத்தில் தராபீடம் ( 89 ) சவத்தில் நாராயணீபீடம் ( 41 ) திரிகூட பிண்டராக க்ஷேத்திரத்தில் திருதிபீடம் பர்வதத்தில் ருத்ரசுந்தரீபீடம் ( 42 ) விபு ( 90 ) சந்திரபகாநதியில் காளதேவிபீடம் லத்தில் விபுலாதேவிபீடம் ( 43 ) மலையாச ( 91 ) அச்சோதயத்தில் சிவதாரணிபீடம் லததில் கல்யாணிபீடம் ( 44 ) சஹ்யபாவ ( 92 ) வேணாநதியில் அமுர்தைபீடம் ( 93 ) தத்தில் ஏகவீராபீடம் ( 45 ) அரிச்சந்திரத் பதரியில் உரசிபீடம் ( 94 ) உத்தாகிரியில் தில் சந்திரிகாபீடம் ( 46 ) ராமதீர்த்த த் அவுஷதைபீடம் ( 95 ) குசத்தீபத்தில் தில் ரமணபீடம் ( 47 ) யமுனா தீர்த்தத்தில் குசோதகைபீடம் ( 96 ) ஹேமகூடத்தில் மிருகாவதிபீடம் ( 48 ) கோடி தீர்த்தத்தில் மன்மதைபீடம் ( 97 ) குமுதத்தில் சத்தியா கோடவீபீடம் ( 49 ) மா தவவனத்தில் சுக வாதினிபீடம் ( 98 ) அஸ்வத்தில் வந்தனி ந்தரபீடம் ( 50 ) கோதாவிரியில் திரிசந்தி பீடம் ( 99 ) குபேராலயத்தில் நிதிபீடம் பீடம் ( 51 ) கங்காத்வாரத்தில் ரதிப்ரியா ( 100 ) வேதமுகத்தில் காயத்திரிபீடம்