அபிதான சிந்தாமணி

385 சத்திட்டம் றுத்திரும்பினன் பிறகு இந்திரன் துரத்தச் C. பிராசீநன் தேவி. செல்ல இந்திரன் வலியற்றனன். பின்பு சத்திதத்வம் - சூஷ்மலய அவத்தையி தேவிமறைய அசரீரியால் கர்வபங்கத்தை னின்ற முதல்வனது கிரியாசத்தி வெளிப் யடக்கத் தோன்றியவள் சத்தியென்று பட்டுப் பொதுமையிற் சங்கற்பித்த வழி ணர்ந்து தேவியைத் துதித்தனர். (தே-பா.) சுத்தமாயை காரியப்படுவதாய் நின்ற 48. தக்ஷயாகத்தின் பொருட்டுத் தான் இரண்டாம் விருத்தி சத்தியென்றோதப் செல்லாமல் தன்னைப் போலுருக்கொண்ட படும் சிவனால திட்டிக்கப் படுந்தத்வம். ஒருத்தியை நிருமித்துத் தக்ஷயாகத்திற்க இதனைத் தூலலயததவம், தூலநிட்களதத் னுப்பினள். | வம், விந்து தத்வம் எனவும் கூறுவர். 49, சத்தி, சிற்சத்தி, பராசத்தி, இச்சா (சிவ-போ). சத்தி, ஞானாசத்தி, கிரியாசத்தி. என சத்திநாதனர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய காரியத்தால் வேறு பெயர் பெறுவர். புலவர்களுள் ஒருவர். குறுந்தொகையுள் 50. (அ) இவள் சசினி, அங்கதை, | குறிஞ்சியைப் பாடியுள்ளார் குறு-ககக. இஷ்டை , மரீசி, சுவாலினி, அவ்யக்தை , சத்தி நாயனார் - சோழநாட்டில் வரிஞ்சை சாந்தை, வித்யை, பிரதிஷ்டை, நிவர்த்தி, யூரில் வேளாளர் குலத்தில் அவதரித்து தமசு, மோகை, க்ஷயை, நிஷ்டை , மிருத்யு, சிவனடியவர்களை நிந்தை செய்யும் அவர் மாயை, பயை, ஜரை, ரஜசு, ரக்ஷை, பத் கள் நாவினைத் தண்டாயத்தால் இழுத்து யை, பால்யை, காம்யை, சம்யமன்யை, சரிகையால் எறிந்து சிறப்புடன் இருந்து கரியை, புத்யை, கார்யை, தாத்ரி, ப்ரா முத்தி அடைந்தவர், (பெ-புராணம்.) மான்யை, மோஹினி, பவை, சித்தி, வ்ரு சத்திநிபாதம் - சிவசத்தி ஆன்மாவிடம் பதி த்தி, த்வித்யை, லக்ஷ்மி, மேதா, காந்தி, தல். அது பதியுண்டென அறிதல், பதியை ஸ்வதை, த்ருத்யை, எனவுங் கூறப்படுவள். யடைதர்கு வழியறி தல், பிரபஞ்சத்தை 51. வாமை - பிரதிவி உருவம். சேஷ் நீங்கிநிற்றல், முற்றத்துறத்தல் முதலிய. டை - ஜலமயமானசத்தி. சௌதரி - அது நான்கு வகை, மந்தம், மந்தராம், தீவி அக்னியாகாரை, காளி - வாயு ரூப சத்தி ரம், தீவிரதரம். திவிர தரசத்திநிபாதத்தில் கலவிகரிணி - சந்திர ரூபை, பலப்பிரம தேகம் விழும். தீவிரமாகில் உடனே மூர்ச் தனி-சூர்ய ரூபை, சர்வபூததமனி-ஆன்ம சைவரும், மந்தமாகில் சரீரம் நடுங்கும், ரூபி. மனோன்மனி சிவ ரூபை, இன் மந்ததாமாகில் மயிர்க்கூச்ச லுண்டாம். னும் இவரது சரிதை பலவுள, அவை இவை சிவ தீக்ஷா அறிகுறி. மாபுராணங்களில் மறைந்து கிடக்கின்றன. | சத்திநிபாத அறிகுறிகள் - சிவசரித்திரங் அவற்றைவல்லார் பால் கேட்டறிக. கேட்கையில் மெய் புளகித்தல், கண்களில் சத்தி - A. வசிட்ட புத்திரர் இவர் முதலாக நீர் அரும்பல், வாய் குழறல், சிவனடியவர் நூற்றுவர் இவர்களைத் திரிசங்கு தன்னை தரிசனத்தாற்கூச்சமகன்று வணங்கல், அன் உடலுடன் சுவர்க்கம் அனுப்பக்கேட்க புடைமை, விபூதிருத்ராக்ஷம், முதலிய சிவ இவர்கள் மறுத்தனர். திரிசங்கு விச்வா சின்னங்களிடத் தன்பறாமை முதலியவு மித்திரரை யடைந்து அவ்வாறு கூற அவர் டைமை. (சைவ-நெறி). ருஷிகளை யாகத்திற்கழைக்க இவர்கள் சத்திநேத்திரன் - அத்திரி குமான். தாய் மறுத்ததனால் விச்வாமித்திரனால் (700)1 அநசூயை. T ஜன்மம் பிணந்தின்னிகளாகச் சபிக்கப் சத்திபீடம் - தக்கன் சிவபெருமானை வெறு பட்டவர்கள். (இரா-பால.) இவர்க்குத் தாய்க்க அவ்விடம் தகூன்வேண்டு கோளாலவ அருந்ததி, இவர் சுதர்சனனால் கொலை தரித்திருந்த சதிதேவியாகிய சத்தி, தன் யுண்டவர். இவரை உதிரன் என்னும் திருமேனியை நெருப்பிலிட்டு இமா சல அரக்கன் விச்வாமித்திரன் ஏவலால் கொன் த்திலவ தரித்தனள். ருத்ரமூர்த்தி அவள் ஏன் எனவுங் கூறுவர். பராசருக்குத் திருமேனி சிதகலா ரூபமுள்ள தாதலால் தந்தை, மனைவி துச்சந்தை, இவர் அரக்க அதனைத் தாம் தாங்கி நிற்கையில் திருமால் வருக்கொண்ட கல்மாஷபாதனால் இறந்த லோகோஜ் ஜீவனத்தின் பொருட்ட தனை னர். இவர் புலைச்சியைச் சேர்ந்து பராச 'வேண்டிச் சத்திபீடங்களாகப் பல இடங் ரைப்பெற்றார். களில் தாபித்தனர். சத்திபீடங்கள் B. பிரசூதியின் பெண். காண்க, (தேவி-பாக).
385 சத்திட்டம் றுத்திரும்பினன் பிறகு இந்திரன் துரத்தச் C . பிராசீநன் தேவி . செல்ல இந்திரன் வலியற்றனன் . பின்பு சத்திதத்வம் - சூஷ்மலய அவத்தையி தேவிமறைய அசரீரியால் கர்வபங்கத்தை னின்ற முதல்வனது கிரியாசத்தி வெளிப் யடக்கத் தோன்றியவள் சத்தியென்று பட்டுப் பொதுமையிற் சங்கற்பித்த வழி ணர்ந்து தேவியைத் துதித்தனர் . ( தே - பா . ) சுத்தமாயை காரியப்படுவதாய் நின்ற 48 . தக்ஷயாகத்தின் பொருட்டுத் தான் இரண்டாம் விருத்தி சத்தியென்றோதப் செல்லாமல் தன்னைப் போலுருக்கொண்ட படும் சிவனால திட்டிக்கப் படுந்தத்வம் . ஒருத்தியை நிருமித்துத் தக்ஷயாகத்திற்க இதனைத் தூலலயததவம் தூலநிட்களதத் னுப்பினள் . | வம் விந்து தத்வம் எனவும் கூறுவர் . 49 சத்தி சிற்சத்தி பராசத்தி இச்சா ( சிவ - போ ) . சத்தி ஞானாசத்தி கிரியாசத்தி . என சத்திநாதனர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய காரியத்தால் வேறு பெயர் பெறுவர் . புலவர்களுள் ஒருவர் . குறுந்தொகையுள் 50 . ( ) இவள் சசினி அங்கதை | குறிஞ்சியைப் பாடியுள்ளார் குறு - ககக . இஷ்டை மரீசி சுவாலினி அவ்யக்தை சத்தி நாயனார் - சோழநாட்டில் வரிஞ்சை சாந்தை வித்யை பிரதிஷ்டை நிவர்த்தி யூரில் வேளாளர் குலத்தில் அவதரித்து தமசு மோகை க்ஷயை நிஷ்டை மிருத்யு சிவனடியவர்களை நிந்தை செய்யும் அவர் மாயை பயை ஜரை ரஜசு ரக்ஷை பத் கள் நாவினைத் தண்டாயத்தால் இழுத்து யை பால்யை காம்யை சம்யமன்யை சரிகையால் எறிந்து சிறப்புடன் இருந்து கரியை புத்யை கார்யை தாத்ரி ப்ரா முத்தி அடைந்தவர் ( பெ - புராணம் . ) மான்யை மோஹினி பவை சித்தி வ்ரு சத்திநிபாதம் - சிவசத்தி ஆன்மாவிடம் பதி த்தி த்வித்யை லக்ஷ்மி மேதா காந்தி தல் . அது பதியுண்டென அறிதல் பதியை ஸ்வதை த்ருத்யை எனவுங் கூறப்படுவள் . யடைதர்கு வழியறி தல் பிரபஞ்சத்தை 51 . வாமை - பிரதிவி உருவம் . சேஷ் நீங்கிநிற்றல் முற்றத்துறத்தல் முதலிய . டை - ஜலமயமானசத்தி . சௌதரி - அது நான்கு வகை மந்தம் மந்தராம் தீவி அக்னியாகாரை காளி - வாயு ரூப சத்தி ரம் தீவிரதரம் . திவிர தரசத்திநிபாதத்தில் கலவிகரிணி - சந்திர ரூபை பலப்பிரம தேகம் விழும் . தீவிரமாகில் உடனே மூர்ச் தனி - சூர்ய ரூபை சர்வபூததமனி - ஆன்ம சைவரும் மந்தமாகில் சரீரம் நடுங்கும் ரூபி . மனோன்மனி சிவ ரூபை இன் மந்ததாமாகில் மயிர்க்கூச்ச லுண்டாம் . னும் இவரது சரிதை பலவுள அவை இவை சிவ தீக்ஷா அறிகுறி . மாபுராணங்களில் மறைந்து கிடக்கின்றன . | சத்திநிபாத அறிகுறிகள் - சிவசரித்திரங் அவற்றைவல்லார் பால் கேட்டறிக . கேட்கையில் மெய் புளகித்தல் கண்களில் சத்தி - A . வசிட்ட புத்திரர் இவர் முதலாக நீர் அரும்பல் வாய் குழறல் சிவனடியவர் நூற்றுவர் இவர்களைத் திரிசங்கு தன்னை தரிசனத்தாற்கூச்சமகன்று வணங்கல் அன் உடலுடன் சுவர்க்கம் அனுப்பக்கேட்க புடைமை விபூதிருத்ராக்ஷம் முதலிய சிவ இவர்கள் மறுத்தனர் . திரிசங்கு விச்வா சின்னங்களிடத் தன்பறாமை முதலியவு மித்திரரை யடைந்து அவ்வாறு கூற அவர் டைமை . ( சைவ - நெறி ) . ருஷிகளை யாகத்திற்கழைக்க இவர்கள் சத்திநேத்திரன் - அத்திரி குமான் . தாய் மறுத்ததனால் விச்வாமித்திரனால் ( 700 ) 1 அநசூயை . T ஜன்மம் பிணந்தின்னிகளாகச் சபிக்கப் சத்திபீடம் - தக்கன் சிவபெருமானை வெறு பட்டவர்கள் . ( இரா - பால . ) இவர்க்குத் தாய்க்க அவ்விடம் தகூன்வேண்டு கோளாலவ அருந்ததி இவர் சுதர்சனனால் கொலை தரித்திருந்த சதிதேவியாகிய சத்தி தன் யுண்டவர் . இவரை உதிரன் என்னும் திருமேனியை நெருப்பிலிட்டு இமா சல அரக்கன் விச்வாமித்திரன் ஏவலால் கொன் த்திலவ தரித்தனள் . ருத்ரமூர்த்தி அவள் ஏன் எனவுங் கூறுவர் . பராசருக்குத் திருமேனி சிதகலா ரூபமுள்ள தாதலால் தந்தை மனைவி துச்சந்தை இவர் அரக்க அதனைத் தாம் தாங்கி நிற்கையில் திருமால் வருக்கொண்ட கல்மாஷபாதனால் இறந்த லோகோஜ் ஜீவனத்தின் பொருட்ட தனை னர் . இவர் புலைச்சியைச் சேர்ந்து பராச ' வேண்டிச் சத்திபீடங்களாகப் பல இடங் ரைப்பெற்றார் . களில் தாபித்தனர் . சத்திபீடங்கள் B . பிரசூதியின் பெண் . காண்க ( தேவி - பாக ) .