அபிதான சிந்தாமணி

564 சத்தி அது பீஜமந்தாமா தலால் அவனுக் கருள் வானைப்போல் நித்யமானவள், சித்தியாதி செய்தவர். களைத் தருபவள். நித்யை - அழியா தவள். 34. சுதர்சன னென்னும் அரசனுக்கு சத்யை- எல்லாமழிய இவள் தனித்திருப் இழந்த ராஜ்யாதிபத்யத்தைத் தருவித்துக் பவளாதலால் பெற்றபெயர். சர்வாணி- கொடுத்துச் சகல இஷ்டசித்திகளை யளித் எல்லா சராசரங்களையும் மோக்ஷத்தையும், தவர். சன்ம மிருத்யு ஜராதிகளையடையச் செய் 35. சுசீலனென்கிற வணிகனுக்கு பவள். சர்வமங்கலை - மோக்ஷத்தையும், வறுமை நீக்கி யருள் புரிந்தவர். களிப்பினையும் சம்பத்தினையும், கல்யாணத் 36. சகேதுவென்னு மசானுக்கு அருள் தையும் தருபவள். அம்பை - உலகத்தை புரிந்தவர். யீன்ற தாய் என்னும் பொருளது உலகத் 37. நிசும்பனைத் தேவர் பொருட்டுக் தவரால் பூசிக்கப்பெற்றவள், வைஷ் கொன்றவர். ணவி- விஷ்ணு ரூபிணியாகையால் வந்த 38. தூம்பானைக் காளியைக் கொண்டு பெயர். கௌரி - பொன்னிறத்தினை பஸ்மமாக்கியவர். யுடையவள் எனவும், பாபிரம்ம ச்வரூப 39. சண்டமுண்டர்களைக் காளியினாற் முடையாள், நிர்மலமானவள் எனப் கொல்வித்து அவளுக்குச் சாழண்டை பொருள் பெறும். குருவாகிய சிவமூர்த்தி யென்று பெயரிட்டவர். யின் தேவியா தலால் இப்பெயர் பெறுவள். 40. இவர் ரக்தபீஜனைச் சங்கரிக்கை பார்வதி- பர்வசப்தம் உத்சவபேதத்தினை யில் அவன் உடலினின்று விழும் உதிரத் யும், தி சப்தம் திதி பேதத்தினையும், கல் தில் பல அசுரர் தோன்றினமை கண்டு பத்தினையும் தெரிவிக்கும் ஆதலால் இவற் காளியினால் அவன் உடலின் உதிர பிந்து றிற்கு அதிதேவதை யெனப்படுவள். பர் பூமியில் விழாதபடி யுண்ணச்செய்து அவ வதன் புத்ரியெனவும், பர்வதங்களுக் கதி னையுங் கொன்று அவன் உதிரத்தைக் தேவதையெனவும் பொருள்பெறும். சநா காளியால் பானஞ்செய்யச் செய்தவர். தனி- சர்வத்ர சர்வகாலங்களிலும் வித்யா 41. சும்பனைக் காளியினால் கொல்வித் மானை யாதலால் இப்பெயர் பூண்டனள். தவர். | சக்தி - இவள், தேவர்கள் தனக்குச்செய்த 42. இவர், சர்வசங்கார காலத்துப் கிரீடாபங்கத்தின் பொருட்டு அவர்களை பஞ்ச சத்திகளையும் பிரேதங்களாகக் கொ வீர்ய நாசமடையச் சபித்துப் பின் கருணை ண்டு அவர்களாகிய தெப்பத்தில் எழுந்த செய்தவள். (பிரம்மகைவர்த்தம்). ருளியிருப்பர். அவர் பஞ்சப் பிரேதபரா 45. இவளது ஸ்வரூபம் ஞானம். இவள் சத்தி யெனப்படுவர். சத்தி எனப்படுவள். இச்சத்தியை யுபசாரத் 43. இவர் கிருதயுகத்தில் சுரதனால் பூசி தால் பெண்பாலாகக் கூறுவர். சிவத்திற் க்கப்பட்டனர். திரேதாயுகத்தில் இராம கும் சாத்திக்கும் பேதமின்று. பசுக்களாகிய னால் இராவணவதத்தில் பூசிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களிடம் வைத்த கருணையால் ஐந் னர். தைத்தியரை வதைக்கத் தக்ஷன் கும தொழில் செய்விக்க வியாபரிக்கையில் ரியாயினர். பின் இமயன் குமரியாயினர். ஐவகைப்பட்டுப் பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச் (பிரம்மகைவர்த்தம்). சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி, யெனப் 44. துர்க்கை - துர்க்கன் எனும் தைத் பலவகைப்படுவள். தியனைக் கொன்றவளும், மகாவிக்கினத் 46. இவள் இமவான் வேண்டுகோளால் தையும், பவபந்தத்தினையும், கர்மத்தினை கேதாரம் செல்கையில் தன் அம்சத்தால் யும், சோகத்தினையும், துக்க, நாக, யம மனோன்மனியைச் சிருட்டித்தனள். தண்டத்தினையும், ஜன்ம, பய சோகங்களை 47. ஒரு கற்பத்தில் தேவர்கள் அசுரர் யும் போக்குபவ ளாதலால் பெற்றபெயர். களை வென்று கர்வித்திருக்கையில் அவர் நாராயணி- கீர்த்தியாலும், குணத்தாலும் களது கர்வத்தையடக்க யஷியுருவாகித் ரூபத்தாலும், தேஜஸாலும், நாராயணனை தோன்ற தேவர்கள் யக்ஷியிடம் அக்னியை யொத்தவள். ஈசானி - சர்வசித்தியைத் யனுப்பச் சக்தி ஒரு துரும்பை அக்னியெ தருபவள். சிவை - அநந்தகல்யாண குண திரிலிட்டு இதனைக் கொளுத்து என அக் முடையவள். சதி- சத்புத்தி யதிஷ்டான னிவலி வற்றுத் திரும்பினன். பின் தேவர் தேவதையாதலாலிப்பெயர். பகவதி-பக கள் வாயுவை யனுப்ப அவனும் வலிவற்
564 சத்தி அது பீஜமந்தாமா தலால் அவனுக் கருள் வானைப்போல் நித்யமானவள் சித்தியாதி செய்தவர் . களைத் தருபவள் . நித்யை - அழியா தவள் . 34 . சுதர்சன னென்னும் அரசனுக்கு சத்யை - எல்லாமழிய இவள் தனித்திருப் இழந்த ராஜ்யாதிபத்யத்தைத் தருவித்துக் பவளாதலால் பெற்றபெயர் . சர்வாணி கொடுத்துச் சகல இஷ்டசித்திகளை யளித் எல்லா சராசரங்களையும் மோக்ஷத்தையும் தவர் . சன்ம மிருத்யு ஜராதிகளையடையச் செய் 35 . சுசீலனென்கிற வணிகனுக்கு பவள் . சர்வமங்கலை - மோக்ஷத்தையும் வறுமை நீக்கி யருள் புரிந்தவர் . களிப்பினையும் சம்பத்தினையும் கல்யாணத் 36 . சகேதுவென்னு மசானுக்கு அருள் தையும் தருபவள் . அம்பை - உலகத்தை புரிந்தவர் . யீன்ற தாய் என்னும் பொருளது உலகத் 37 . நிசும்பனைத் தேவர் பொருட்டுக் தவரால் பூசிக்கப்பெற்றவள் வைஷ் கொன்றவர் . ணவி - விஷ்ணு ரூபிணியாகையால் வந்த 38 . தூம்பானைக் காளியைக் கொண்டு பெயர் . கௌரி - பொன்னிறத்தினை பஸ்மமாக்கியவர் . யுடையவள் எனவும் பாபிரம்ம ச்வரூப 39 . சண்டமுண்டர்களைக் காளியினாற் முடையாள் நிர்மலமானவள் எனப் கொல்வித்து அவளுக்குச் சாழண்டை பொருள் பெறும் . குருவாகிய சிவமூர்த்தி யென்று பெயரிட்டவர் . யின் தேவியா தலால் இப்பெயர் பெறுவள் . 40 . இவர் ரக்தபீஜனைச் சங்கரிக்கை பார்வதி - பர்வசப்தம் உத்சவபேதத்தினை யில் அவன் உடலினின்று விழும் உதிரத் யும் தி சப்தம் திதி பேதத்தினையும் கல் தில் பல அசுரர் தோன்றினமை கண்டு பத்தினையும் தெரிவிக்கும் ஆதலால் இவற் காளியினால் அவன் உடலின் உதிர பிந்து றிற்கு அதிதேவதை யெனப்படுவள் . பர் பூமியில் விழாதபடி யுண்ணச்செய்து அவ வதன் புத்ரியெனவும் பர்வதங்களுக் கதி னையுங் கொன்று அவன் உதிரத்தைக் தேவதையெனவும் பொருள்பெறும் . சநா காளியால் பானஞ்செய்யச் செய்தவர் . தனி - சர்வத்ர சர்வகாலங்களிலும் வித்யா 41 . சும்பனைக் காளியினால் கொல்வித் மானை யாதலால் இப்பெயர் பூண்டனள் . தவர் . | சக்தி - இவள் தேவர்கள் தனக்குச்செய்த 42 . இவர் சர்வசங்கார காலத்துப் கிரீடாபங்கத்தின் பொருட்டு அவர்களை பஞ்ச சத்திகளையும் பிரேதங்களாகக் கொ வீர்ய நாசமடையச் சபித்துப் பின் கருணை ண்டு அவர்களாகிய தெப்பத்தில் எழுந்த செய்தவள் . ( பிரம்மகைவர்த்தம் ) . ருளியிருப்பர் . அவர் பஞ்சப் பிரேதபரா 45 . இவளது ஸ்வரூபம் ஞானம் . இவள் சத்தி யெனப்படுவர் . சத்தி எனப்படுவள் . இச்சத்தியை யுபசாரத் 43 . இவர் கிருதயுகத்தில் சுரதனால் பூசி தால் பெண்பாலாகக் கூறுவர் . சிவத்திற் க்கப்பட்டனர் . திரேதாயுகத்தில் இராம கும் சாத்திக்கும் பேதமின்று . பசுக்களாகிய னால் இராவணவதத்தில் பூசிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களிடம் வைத்த கருணையால் ஐந் னர் . தைத்தியரை வதைக்கத் தக்ஷன் கும தொழில் செய்விக்க வியாபரிக்கையில் ரியாயினர் . பின் இமயன் குமரியாயினர் . ஐவகைப்பட்டுப் பராசத்தி ஆதிசத்தி இச் ( பிரம்மகைவர்த்தம் ) . சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி யெனப் 44 . துர்க்கை - துர்க்கன் எனும் தைத் பலவகைப்படுவள் . தியனைக் கொன்றவளும் மகாவிக்கினத் 46 . இவள் இமவான் வேண்டுகோளால் தையும் பவபந்தத்தினையும் கர்மத்தினை கேதாரம் செல்கையில் தன் அம்சத்தால் யும் சோகத்தினையும் துக்க நாக யம மனோன்மனியைச் சிருட்டித்தனள் . தண்டத்தினையும் ஜன்ம பய சோகங்களை 47 . ஒரு கற்பத்தில் தேவர்கள் அசுரர் யும் போக்குபவ ளாதலால் பெற்றபெயர் . களை வென்று கர்வித்திருக்கையில் அவர் நாராயணி - கீர்த்தியாலும் குணத்தாலும் களது கர்வத்தையடக்க யஷியுருவாகித் ரூபத்தாலும் தேஜஸாலும் நாராயணனை தோன்ற தேவர்கள் யக்ஷியிடம் அக்னியை யொத்தவள் . ஈசானி - சர்வசித்தியைத் யனுப்பச் சக்தி ஒரு துரும்பை அக்னியெ தருபவள் . சிவை - அநந்தகல்யாண குண திரிலிட்டு இதனைக் கொளுத்து என அக் முடையவள் . சதி - சத்புத்தி யதிஷ்டான னிவலி வற்றுத் திரும்பினன் . பின் தேவர் தேவதையாதலாலிப்பெயர் . பகவதி - பக கள் வாயுவை யனுப்ப அவனும் வலிவற்