அபிதான சிந்தாமணி

சததி 588 - சத்தி லாவற்றையும் உண்ணக்கண்டு வியப் மென எண்ணியிருந்தனன், இக்குறிப் படைந்தவர். புணர்ந்த சிவமூர்த்தி வலைஞராய்ச்சென்று 12. பண்டாசுரனைப் படைத்துத் தே வலைவீசி நந்திமாதேவராகிய சுறாவைப் வர் வேண்டலால் கொலைபுரிவித்தவர். பிடித்துப் பிராட்டியைத் திருமணம் செய் 13. புலிமுகனுக்கும் மகிடனுக்கும் தருளினர். அஞ்சிய பிரமவிஷ்ணுக்கள் பொருட்டு 20. இவர் பிருதிவியாதி பூதங்களில் அவ்வசுரரைக் கொலை புரிந்தவர். ஈசானி, பூரணி, வாமை, சேஷ்டை , ரவு 14. இறைவன் திரிநேத்திரங்களால் கரு தீரி முதலியவர்களா விருப்பவர். நிறமடைந்து சிவபூசைசெய்து அந்நிறம் 21. வீரகனைக் கல்லாகச் சபித்தனர். நீங்கினவர். | 22. அடி தானவனைச் சபிக்கவந்த கோ 15: விக்கிரமாசான் தலையறுத்து அத் பம் சிங்கவுருவத்துடன் இவர் பக்கத்தில் தலையை ஆசனமாகக் கொண்டவர். தங்கியது. 16. ஒரு கற்பத்தில் விளையாட்டாக 23. கிருதயுகத்தில் புட்பகாசை யெ நீலியெனச் சிவமூர்த்தி அழைக்கச் சகி ன்னுந் திருநாமத்துடன் சிவபூசைசெய்து யாது அவ்வுடல்விட்டுக் கௌரியாகத் பிரியாவரம் பெற்றவர். தவஞ்செய்து வெண்ணிற மடைந்தவர். 24. மூகாசுரன் முதலிய பல அசுரரை அவ்விட்டவுடல் கௌசிகிதேவியாயிற்று: வதைத் தவர். | அக்கௌசிகிதேவி சும்ப, நிசும்பரைக் 25. ஒரு கற்பத்தில் திருவிரலின்வழி கொன் றனள். (தேவி-பா). கங்கையைப் பிறப்பித்தவர். அக்கங்கை 17. சிவமூர்த்தி, சத்தியைப் புகழ்ந்த உலகத்தில் பிரவகித்ததறிந்து சிவமூர்த்தி தால் சத்திக்குப் பெருமித முண்டாயிற்று. தமது சடையிலணிந்தனர். அப்பெருமித மடங்கச் சிவமூர்த்தி தமது 26. கங்கை இரேணுவின் குமரியாம் சத்தியை யொடுக்கினர். அதனால் உல படி சபித்தவர். சம் ஒடுங்கியது. மீண்டும் முனிவர்கள் வே 27. வைவச்சுத மன்வந்தரத்தில் (உ.அ) ண்டத் தமதுசத்தியை விரித்தனர். இத வது யுகத்தில் நந்தனென்னும் இடை னால் சத்திக்குப் பாபம் விளைய அது நீங்க யன் வீட்டில் மாயாதேவியாக வந்தவதரி வல்லபை சத்தியாய்த் திரு அவதரித் த்தவர். தவள். 28. விப்ரசித்தியின் குமார் முதலிய 18. பிருங்கிமுனிவர் தம்மை வணங்கா அரக்கரை வதைக்க பக்ததந்தி என்று ததால் தம்மையும் ஒப்பவணங்க வேண்டு அவதரித்து அவர்களை வதைத்தவர். 'மென்று கேசாரத்தில் விரதம் புரிந்து 29. ஒரு கற்பத்தில் (க00) வருஷம் அவ்வரம் பெற்றவர். இதுவே கேதாரர் மழையிலாது உலகமும் இருடிகளும் வரு கௌரிவிரதம். ந்தினர். அவ்விருடிகளுக்குக் கருணைசெய் 19. சிவமூர்த்தி ஞானோபதேசஞ் செய் யச் சதாக்ஷியென்னுந் திருநாமம் பெற் கையில் பராமுகமாய்க் கேட்டனர். அத றிருந்தனர். இவர் திருமேனியில் அப் னால் சிவமூர்த்தி வலையர் மகளாகச் சபித்த போது அநேக சாகாமூலங்கள் இருடிக னர். அச்சாபவிளைவால் பூமியில் பாண்டி ளின் காத்தல் பொருட்டு உண்டாயின. நாட்டில் தண்டுறைப்பாக்கமென்னு மூரில் ஆதலால் இவருக்கும் சாதம்பரியெனத் புன்னையடியில் குழந்தையுருவா யிருந்த திருநாமம் உண்டாயிற்று, னர். இவரைப்பா தன் வளர்த்தனன். பிராட் 30. தண்டியென்னு அசுரனைச் சங்க டியைத் திருமணங்கொள்ளத் திருவுள்ளத் ரிக்கப் பீமை என்னும் சத்தியாகத் திரு தெண்ணியசிவமூர்த்திசாபத்தால் அந்நாட் வவதரித்தவர். | டின் கடலில் நந்திமாதேவரைச் சுறாவாக 31. சண்டனென்னு அசுரனைச் சங்க விருக்கக் கட்டளையிட்டனர். அவ்வாறே ரித்ததால் சண்டிகையென்னுந் திருநாமம் நந்திமாதேவர் அக்கடவில் சுறாவாக விரு பெற்றவர். ந்து கடலோடிகளைத் துன்பஞ் செய்திருக் 32. மரத்தை நோக்கிச் சந்திரவதியை கையில் வலைஞர்க்கரசன், எவன் இச்சுற நிருமித்தவர். வைப் பிடித்து எங்கள் துன்பத்தை நீக்கு 33, சத்தியவிரத னென்கிறவன் பன் கிறானோ அவன் என் குமாரிக்கு நாயகனா றியின் ஓசைகேட்டு ஹூஎன்று அதட்ட
சததி 588 - சத்தி லாவற்றையும் உண்ணக்கண்டு வியப் மென எண்ணியிருந்தனன் இக்குறிப் படைந்தவர் . புணர்ந்த சிவமூர்த்தி வலைஞராய்ச்சென்று 12 . பண்டாசுரனைப் படைத்துத் தே வலைவீசி நந்திமாதேவராகிய சுறாவைப் வர் வேண்டலால் கொலைபுரிவித்தவர் . பிடித்துப் பிராட்டியைத் திருமணம் செய் 13 . புலிமுகனுக்கும் மகிடனுக்கும் தருளினர் . அஞ்சிய பிரமவிஷ்ணுக்கள் பொருட்டு 20 . இவர் பிருதிவியாதி பூதங்களில் அவ்வசுரரைக் கொலை புரிந்தவர் . ஈசானி பூரணி வாமை சேஷ்டை ரவு 14 . இறைவன் திரிநேத்திரங்களால் கரு தீரி முதலியவர்களா விருப்பவர் . நிறமடைந்து சிவபூசைசெய்து அந்நிறம் 21 . வீரகனைக் கல்லாகச் சபித்தனர் . நீங்கினவர் . | 22 . அடி தானவனைச் சபிக்கவந்த கோ 15 : விக்கிரமாசான் தலையறுத்து அத் பம் சிங்கவுருவத்துடன் இவர் பக்கத்தில் தலையை ஆசனமாகக் கொண்டவர் . தங்கியது . 16 . ஒரு கற்பத்தில் விளையாட்டாக 23 . கிருதயுகத்தில் புட்பகாசை யெ நீலியெனச் சிவமூர்த்தி அழைக்கச் சகி ன்னுந் திருநாமத்துடன் சிவபூசைசெய்து யாது அவ்வுடல்விட்டுக் கௌரியாகத் பிரியாவரம் பெற்றவர் . தவஞ்செய்து வெண்ணிற மடைந்தவர் . 24 . மூகாசுரன் முதலிய பல அசுரரை அவ்விட்டவுடல் கௌசிகிதேவியாயிற்று : வதைத் தவர் . | அக்கௌசிகிதேவி சும்ப நிசும்பரைக் 25 . ஒரு கற்பத்தில் திருவிரலின்வழி கொன் றனள் . ( தேவி - பா ) . கங்கையைப் பிறப்பித்தவர் . அக்கங்கை 17 . சிவமூர்த்தி சத்தியைப் புகழ்ந்த உலகத்தில் பிரவகித்ததறிந்து சிவமூர்த்தி தால் சத்திக்குப் பெருமித முண்டாயிற்று . தமது சடையிலணிந்தனர் . அப்பெருமித மடங்கச் சிவமூர்த்தி தமது 26 . கங்கை இரேணுவின் குமரியாம் சத்தியை யொடுக்கினர் . அதனால் உல படி சபித்தவர் . சம் ஒடுங்கியது . மீண்டும் முனிவர்கள் வே 27 . வைவச்சுத மன்வந்தரத்தில் ( . ) ண்டத் தமதுசத்தியை விரித்தனர் . இத வது யுகத்தில் நந்தனென்னும் இடை னால் சத்திக்குப் பாபம் விளைய அது நீங்க யன் வீட்டில் மாயாதேவியாக வந்தவதரி வல்லபை சத்தியாய்த் திரு அவதரித் த்தவர் . தவள் . 28 . விப்ரசித்தியின் குமார் முதலிய 18 . பிருங்கிமுனிவர் தம்மை வணங்கா அரக்கரை வதைக்க பக்ததந்தி என்று ததால் தம்மையும் ஒப்பவணங்க வேண்டு அவதரித்து அவர்களை வதைத்தவர் . ' மென்று கேசாரத்தில் விரதம் புரிந்து 29 . ஒரு கற்பத்தில் ( க00 ) வருஷம் அவ்வரம் பெற்றவர் . இதுவே கேதாரர் மழையிலாது உலகமும் இருடிகளும் வரு கௌரிவிரதம் . ந்தினர் . அவ்விருடிகளுக்குக் கருணைசெய் 19 . சிவமூர்த்தி ஞானோபதேசஞ் செய் யச் சதாக்ஷியென்னுந் திருநாமம் பெற் கையில் பராமுகமாய்க் கேட்டனர் . அத றிருந்தனர் . இவர் திருமேனியில் அப் னால் சிவமூர்த்தி வலையர் மகளாகச் சபித்த போது அநேக சாகாமூலங்கள் இருடிக னர் . அச்சாபவிளைவால் பூமியில் பாண்டி ளின் காத்தல் பொருட்டு உண்டாயின . நாட்டில் தண்டுறைப்பாக்கமென்னு மூரில் ஆதலால் இவருக்கும் சாதம்பரியெனத் புன்னையடியில் குழந்தையுருவா யிருந்த திருநாமம் உண்டாயிற்று னர் . இவரைப்பா தன் வளர்த்தனன் . பிராட் 30 . தண்டியென்னு அசுரனைச் சங்க டியைத் திருமணங்கொள்ளத் திருவுள்ளத் ரிக்கப் பீமை என்னும் சத்தியாகத் திரு தெண்ணியசிவமூர்த்திசாபத்தால் அந்நாட் வவதரித்தவர் . | டின் கடலில் நந்திமாதேவரைச் சுறாவாக 31 . சண்டனென்னு அசுரனைச் சங்க விருக்கக் கட்டளையிட்டனர் . அவ்வாறே ரித்ததால் சண்டிகையென்னுந் திருநாமம் நந்திமாதேவர் அக்கடவில் சுறாவாக விரு பெற்றவர் . ந்து கடலோடிகளைத் துன்பஞ் செய்திருக் 32 . மரத்தை நோக்கிச் சந்திரவதியை கையில் வலைஞர்க்கரசன் எவன் இச்சுற நிருமித்தவர் . வைப் பிடித்து எங்கள் துன்பத்தை நீக்கு 33 சத்தியவிரத னென்கிறவன் பன் கிறானோ அவன் என் குமாரிக்கு நாயகனா றியின் ஓசைகேட்டு ஹூஎன்று அதட்ட