அபிதான சிந்தாமணி

அதிராத்ரன் அதிவீரராமபாண்டியர் பவர். அர்த்தர தர் தம்மை மட்டுங் காத்துக் - சாண்டில்யமுனிவர் தோன்றிப்புண்ணிய கொண்டு ஒரு தேர்வீரனோடு போர்செய் தீர்த்தமாடச் செய்யப் பாபம் நீங்கிச் சுத்த பவர். மானவன். அதியாதான்- சாக்ஷசமனுவிற்கு நட்வலை அதிவியாப்தி- இலக்கியத்திலேயே யன்றி யிடம் உதித்தகுமரன், இலக்கியமல்லாததின் கண்ணும் இலக் அதிராவடிகள் - மூத்தபிள்ளையார் திரு கண மிருத்தல். (தர்) மும்மணிக்கோவை அருளிச்செய்த சிவ அதிவீரன் --ஓர் அசுரன். யாளிமுகன் கும சன், இலங்கை, நீரில் அமிழ்வது கண்டு னடியவர். மானம்பாதிக்க வீரவாகு தேவருடன் அதிராஜம்- இராஜசூயயாகத்தின் பொருட்டு சகதேவனால் ஜயிக்கப்பட்ட தேசம். அர யுத்தஞ்செய்து மாண்டவன். (கந்தபுரா சன். தந்தவக்கரன், குவாலியரில் உள்ளது. ணம்). Datiba in The Gwalior territory, அதிவீரராமபாண்டியர் -பாண்டிநாட்டுமன் where Dantavakara was killed. னரில் ஒருவர். சிவபக்திமான், சுவாமி 'தேவனிடம் சிவ தீக்ஷை பெற்றுக் காசிகா அதிராஜேந்திரன் - வீரராஜேந்திரன் கும ண்ட முதலியவியற்றியவர். இவர் சகோ பன். முன்வேங்கைநாடு, வீரராஜேந்திர தா வரதுங்கபாண்டியர், தமிழிற் கொக் னால் விஜயாதித்தனுக்குக் கொடுக்கப்பட் கோகஞ் செய்தவர். இவர் தமிழில் வல்லவ டது. அந்த நாட்டின் இளவரசன் குலோத் ராகி முதலில் நளன் கதை பாடத்தொட துங்கன், நாடிழந்து துன்புற்றிருந்தான். ங்கிப் பாடிக்கொண்டு வருகையில் ஒரு அதிராஜேந்திரன் பட்டம்பெறவே அவனை நாள், தாயுடன் உண்ணும் வழக்கத்தின வென்று பட்டினத்தைத் தான் அடைய ராதலால் காலந் தாமதித்து உணவு கொள் வேண்டுமெனக் குலோத்துங்கனெண்ணி வந்தனர். தாய் கால தாமதத்திற்குக் கார னான். இதனால் மேலைச் சாளுக்கியனாகிய ணங்கேட்க, இவர் தாம் செய்யும் நைட விக்ரமாதித்யன் தம்பி சோமாசுரன் (11) தம் தாமதிக்கச் செய்ததெனத் தாய் அக் உடன் சிநேகித்துச் சோழராஜ்யத்தின் மீது கதையில் அருவருப்புற்றுப்பசு நூல் பாடத் படைகொண்டு சென்று அதிராஜேந்திர தொடங்கினை யென்று "செஞ்சுடரின் னைக் கொன்று பரகேசரி இராஜேந்திர மைந் தனையும் தென்னிலங்கை வேந்தனை சோழனுக்குத் தௌகித்ரபர் த்யங்கொண்டு யும், பஞ்சவரிற் பார்த்தனையும் பாராதே- சோழ ராஜ்யாதிபதியாயினான். குலோத் விஞ்சு, விரதமே பூண்டிந்த மேதினியை துங்கன் தாயாகிற அம்மங்காதேவி தனக் யாண்ட, பரதனையும் ராமனையும் பார் 23 குப் பிள்ளை பிறந்ததும் தன் தகப்பன் பெய எனும் கவியைக் கூறித் தமயன் சொற்படி ராகிய இராஜேந்திரசோழன் பெயரைப் நடக்கக் கட்டளையிட்டனள். அவ்வகை பிள்ளைக்கிட்டாள். இப்பெயர் இந்தக் தமயன் சொற்படி அதிசீக்கிரத்தில் கைஷ குலோத்துங்கனுக்கு (ச) வருஷம் வழங் தத்தை முடித்துக் காசிகாண்டம், திருக் கியது. கருவையந்தாதி முதலிய செய்து முடித் அதிர்சீய நதி - இவள், சித்ரமுகன் பெண். துப் புலவர்கள் செய்யுளில் குற்றங்கூறின் இவள் வசிஷ்ட குமானாகிய சத்தியை அவர்களைக் குட்டியும் புலவர்க்குப் பரிச மணந்தவள். இவளுக்குப் பராசரர் பிறங் ளித்தும் வந்தனர். இவர் புலவர்க்கு முன் தார். (பார அநுசா). தாம் செய்த நைட தகவிகளைக் காட்டி இதற் அதிவிடன் - ஒரு வேதியச்சிறுவன். காமச் கும் இராமாயணத்திற்கும் யாது பேத செருக்கால் ஒருத்தியைக்கூடி இரவில் மென்ன, அவர்கள் உமது செய்யுள் கரும்பு, தாகங்கேட்க அவள் கள்ளுண்டவெறியில் அவரது வேம்பெனக் கூறக்கேட்டுப் புல கள்ளை நீரென்று கொடுத்தனள். அதனை வர்களின் கருத்தறிந்தவர். வாங்கியுண்டு கள்ளென் றறிந்து வேதிய இவர் நைஷதத்தை அரங்கேற்றுகையில் ரிடம் நடந்தவைகூறிப் பிராயச்சித்தங் "வாய்ந்தமின்னை மடந்தைய ராக்கி விண், கேட்டனன். வேதியர் நெய்யை மழுப் போந்திடாமலன்றோ மலர்ப் புங்கவன், 'போலுருக்கி வாயில் விடுவதே பிராயச் சாந்தணிந்த தமனியக்குன்றென, எந்து சித்தமென்று உருக்கிவிட இருக்கையில் வெம்முலைப்பார மியற்றினான்" எனுஞ் தாய் தந்தையர் பரிதபித்த நிலையறிந்து செய்யுளைப் பிரசங்கிக்கையில் புலவர்கள் தம் தவில் அருவ யென் அல்ை அவர்லவர்கள் முதலியாண்டம்,
அதிராத்ரன் அதிவீரராமபாண்டியர் பவர் . அர்த்தர தர் தம்மை மட்டுங் காத்துக் - சாண்டில்யமுனிவர் தோன்றிப்புண்ணிய கொண்டு ஒரு தேர்வீரனோடு போர்செய் தீர்த்தமாடச் செய்யப் பாபம் நீங்கிச் சுத்த பவர் . மானவன் . அதியாதான் - சாக்ஷசமனுவிற்கு நட்வலை அதிவியாப்தி - இலக்கியத்திலேயே யன்றி யிடம் உதித்தகுமரன் இலக்கியமல்லாததின் கண்ணும் இலக் அதிராவடிகள் - மூத்தபிள்ளையார் திரு கண மிருத்தல் . ( தர் ) மும்மணிக்கோவை அருளிச்செய்த சிவ அதிவீரன் - - ஓர் அசுரன் . யாளிமுகன் கும சன் இலங்கை நீரில் அமிழ்வது கண்டு னடியவர் . மானம்பாதிக்க வீரவாகு தேவருடன் அதிராஜம் - இராஜசூயயாகத்தின் பொருட்டு சகதேவனால் ஜயிக்கப்பட்ட தேசம் . அர யுத்தஞ்செய்து மாண்டவன் . ( கந்தபுரா சன் . தந்தவக்கரன் குவாலியரில் உள்ளது . ணம் ) . Datiba in The Gwalior territory அதிவீரராமபாண்டியர் - பாண்டிநாட்டுமன் where Dantavakara was killed . னரில் ஒருவர் . சிவபக்திமான் சுவாமி ' தேவனிடம் சிவ தீக்ஷை பெற்றுக் காசிகா அதிராஜேந்திரன் - வீரராஜேந்திரன் கும ண்ட முதலியவியற்றியவர் . இவர் சகோ பன் . முன்வேங்கைநாடு வீரராஜேந்திர தா வரதுங்கபாண்டியர் தமிழிற் கொக் னால் விஜயாதித்தனுக்குக் கொடுக்கப்பட் கோகஞ் செய்தவர் . இவர் தமிழில் வல்லவ டது . அந்த நாட்டின் இளவரசன் குலோத் ராகி முதலில் நளன் கதை பாடத்தொட துங்கன் நாடிழந்து துன்புற்றிருந்தான் . ங்கிப் பாடிக்கொண்டு வருகையில் ஒரு அதிராஜேந்திரன் பட்டம்பெறவே அவனை நாள் தாயுடன் உண்ணும் வழக்கத்தின வென்று பட்டினத்தைத் தான் அடைய ராதலால் காலந் தாமதித்து உணவு கொள் வேண்டுமெனக் குலோத்துங்கனெண்ணி வந்தனர் . தாய் கால தாமதத்திற்குக் கார னான் . இதனால் மேலைச் சாளுக்கியனாகிய ணங்கேட்க இவர் தாம் செய்யும் நைட விக்ரமாதித்யன் தம்பி சோமாசுரன் ( 11 ) தம் தாமதிக்கச் செய்ததெனத் தாய் அக் உடன் சிநேகித்துச் சோழராஜ்யத்தின் மீது கதையில் அருவருப்புற்றுப்பசு நூல் பாடத் படைகொண்டு சென்று அதிராஜேந்திர தொடங்கினை யென்று செஞ்சுடரின் னைக் கொன்று பரகேசரி இராஜேந்திர மைந் தனையும் தென்னிலங்கை வேந்தனை சோழனுக்குத் தௌகித்ரபர் த்யங்கொண்டு யும் பஞ்சவரிற் பார்த்தனையும் பாராதே சோழ ராஜ்யாதிபதியாயினான் . குலோத் விஞ்சு விரதமே பூண்டிந்த மேதினியை துங்கன் தாயாகிற அம்மங்காதேவி தனக் யாண்ட பரதனையும் ராமனையும் பார் 23 குப் பிள்ளை பிறந்ததும் தன் தகப்பன் பெய எனும் கவியைக் கூறித் தமயன் சொற்படி ராகிய இராஜேந்திரசோழன் பெயரைப் நடக்கக் கட்டளையிட்டனள் . அவ்வகை பிள்ளைக்கிட்டாள் . இப்பெயர் இந்தக் தமயன் சொற்படி அதிசீக்கிரத்தில் கைஷ குலோத்துங்கனுக்கு ( ) வருஷம் வழங் தத்தை முடித்துக் காசிகாண்டம் திருக் கியது . கருவையந்தாதி முதலிய செய்து முடித் அதிர்சீய நதி - இவள் சித்ரமுகன் பெண் . துப் புலவர்கள் செய்யுளில் குற்றங்கூறின் இவள் வசிஷ்ட குமானாகிய சத்தியை அவர்களைக் குட்டியும் புலவர்க்குப் பரிச மணந்தவள் . இவளுக்குப் பராசரர் பிறங் ளித்தும் வந்தனர் . இவர் புலவர்க்கு முன் தார் . ( பார அநுசா ) . தாம் செய்த நைட தகவிகளைக் காட்டி இதற் அதிவிடன் - ஒரு வேதியச்சிறுவன் . காமச் கும் இராமாயணத்திற்கும் யாது பேத செருக்கால் ஒருத்தியைக்கூடி இரவில் மென்ன அவர்கள் உமது செய்யுள் கரும்பு தாகங்கேட்க அவள் கள்ளுண்டவெறியில் அவரது வேம்பெனக் கூறக்கேட்டுப் புல கள்ளை நீரென்று கொடுத்தனள் . அதனை வர்களின் கருத்தறிந்தவர் . வாங்கியுண்டு கள்ளென் றறிந்து வேதிய இவர் நைஷதத்தை அரங்கேற்றுகையில் ரிடம் நடந்தவைகூறிப் பிராயச்சித்தங் வாய்ந்தமின்னை மடந்தைய ராக்கி விண் கேட்டனன் . வேதியர் நெய்யை மழுப் போந்திடாமலன்றோ மலர்ப் புங்கவன் ' போலுருக்கி வாயில் விடுவதே பிராயச் சாந்தணிந்த தமனியக்குன்றென எந்து சித்தமென்று உருக்கிவிட இருக்கையில் வெம்முலைப்பார மியற்றினான் எனுஞ் தாய் தந்தையர் பரிதபித்த நிலையறிந்து செய்யுளைப் பிரசங்கிக்கையில் புலவர்கள் தம் தவில் அருவ யென் அல்ை அவர்லவர்கள் முதலியாண்டம்