அபிதான சிந்தாமணி

சதாசிவப்பிரம்மயோகீந்திரர் 558 சதாசிவன் கண்டு மெல்ல அவ்விடமிருந்த மணலை மகம்மதியன் இவரைச் சினந்து ஒருசை யொதுக்க யோகியர் நிஷ்டை கூடியிருக் யை வெட்டினன். இவர் அதனை யறியாது சக் கண்டு வெளிப்படுத்தினர். இவர் செல்ல மகம்மதியனிவரைப் பெரியரென் கரூரையடுத்துள்ள கிராம வழி நள்ளிருளில் றெண்ணிப் பின்றொடா நெடுநாட்களுக் செல்லுகையில் நெற்போர்ப் படுப்போர் குப்பின் இவனைக்கண்ட யோகியர் பின் காவலிருந்த இடம் வழியறியாது சென்று பற்றிய காரணம் வினவ நடந்தது அறிவித் இடறி விழுந்தனர். காவற்காரர் இவரைக் துப் பிழைபொறுக்க வேண்ட மற்றொரு கள்ளரென்று தடிகொண்டெ றியக் கை காத்தால் அக்கையைத் தடவ அக்கை வளர் தூக்க, அக்கைகள் விழுந்து அவர்களின் ந்தது. மகம்மதியன் அருள் பெற்று நீங்கி தலைவன் வருமளவும் சம்பிக்க வேலையாட் னன், இவர் சிவதர்சனஞ் செய்யப்புகுந்து களஞ்சிப்பணியத் தம்பித்தல் நீக்கிச்சென் மந்திரார்ச்சனை செய்கையில் அந்தரத்தி நனர். ஒருகால் இராஜ அதிகாரிகளுக்கு ருந்து ஒவ்வோர் மலர்வீழ்வதுண்டு, இவர் விறகிற்காக ஆட்கள் போதாமல் இவரை 1738, ஆம், வருஷத்தில் புதுக்கோட்டைத் யும் அதிகாரிகள் ஒரு ஆளாகக்கொண்டு திருவரங் குளத்தைச் சார்ந்தகாட்டில் சுமை தூக்கிச் செல்ல ஏவயோகீந்திரரும் திரிந்து கொண்டிருக்கையில் புதுக்கோட் அவ்வாறு தூக்கிச்சென்று அந்த ஆட்க டைத் தொண்டைமான் அதிக விரக்தியுள் ளிட்ட விறகு சுமைகளின் மேல் இவர் ளவராகையில் இவரை (8) வருடம் பின் சுமையையிட அக்கட்டைகள் முழுதும் தீப் றொடா இவர் அவர்க்கு மணலில் சில உப பற்றியெரிந்தன. இவரைக்கண்ட பிள்ளை தேச மொழிகளையெழுதி மற்றவைகளைத் கள் இவரைப் பித்தரென்று பரிகசிக்க தமது சகபாடியாகிய கோபாலகிருஷ்ண இவர் தமக்குக் கிடைத்த பொருள்களை சாஸ்திரியாரிடம் அறியக் கட்டளையிட்ட அவர்க்குப் பகுத் தளித்து வருவர். இவரை னர். இவர் மிதுனாவி ஜேஷ்ட சுத்ததசமி அப்பிள்ளைகள் மிக்க தூரமாகிய மதுரை யில் பரிபூரண மடைவதாகவும் அன்று யில் நடக்கும் ரிஷபவாகன உற்சவங்காண காசியிலிருந்து ஒருவேதியன் பாணலிங்கம் அழைக்க இவர் அப்பிள்ளைகளைத் தமது கொண்டுவர அவனை இவர்தாமேயி றங்கிய முதுகின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு ஒருகணம் சமாதிக்குழிக்கருகில் பிரதிஷ்டை செய் கண்ணை மூடிக்கொள்ளக் கட்டளையிட்டு தனர் எனவும் கூறுப, இவர் ஒரே காலத் மறுகணத்தில் திருவிழா தரிசனஞ்செய் தில் மூன்றிடங்களில் சமாதியாயினர் என் வித்து அச்சிறுவர்க்கு வேண்டிய சிற் பர். ஆயினும் நீரூரிலுள்ள சமாதி பிர றுண்டிகளும் வாங்கித்தந்து விடியுமுன் சித்திபெற்றது. இவர் குருபூசை புதுக் வீட்டில் சேர்த்தனர். பிள்ளைகள் தந்தை கோட்டைத் தொண்டைமான் அரசர்க யர் முதலியோர்க்கு அற்புதச் செய்கை ளால் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவர் யறிவித்துச் சிற்றுண்டிகளையும் காட்டி செய்த எல்கள், பிரம்ம சூத்ரவிருத்தி, னர். இவர், சிவராத்ரி முதலிய புண்ய தவாதசோப நிஷத் தீபிகை, சித்தாந்தகல் காலங்களில் காசிமுதலிய பலகேத்ரங்க பாவளி, அத்வைதாஸ மஞ்சரி முதலிய . ளில் தரிசனஞ்செய்யக்கண்ட பலரிவரை சதாசிவன் -1 சிவமூர்த்தி. ஈசானம், தத் யொரேகாலத்தில் வெவ்வேறு தலங்களி புருஷம், வாமம், அகோரம், சத்யோசா லும் கண்டதாகக் கூறுவர். தம்மைப் பின் தம் முதலிய திருமுகங்களுடன் இருந்து தொடர்ந்த பிரம்மசாரிக்கும் ஒரு கணத் தேவருஷிகளுக்கு வேதாதி சிவாகமங்களை தில் கண்ணை மூடிக்கொள்ளக் கட்டளை அருளிச்செய்த அவசரம். இதில் ஈசா யிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாளைத் தரி னம் பேனோக்கியது படிகநிறம், தத்புரு சனஞ்செய்வித்து மறைந்தனர். பிரம்ம ஷம் கிழக்கில் உள்ள தாய்ப் பொன் நிறம் சாரி யோகியரைக் காணாது நீரூருக்குவந்து வாய்ந்தது. அகோரம் தெற்குக் கருநிறம். நிஷ்டைகூடி யிருக்கக் கண்டனர். யோகிந் வாமம் வடக்குக் குங்குமநிறம் அல்லது திரர் இவரிடத்துக் கருணை கூர்ந்து இவ செந்நிறம், சத்தியோசாதம் மேற்கு அதி ருக்கு வித்யாபலமுண்டாக அருள் புரிந்த வெள்ளை நிறம். இவர் மேற்கூறிய முகங் னர். மற்செருகால் இவர் நிர்வாணியாய்ச் களைப் பெற்றவராய் வலது கைகளில் சஞ்சரிக்கையில் தேவியருடன் வந்திருந்த கத்தி, சுரிகை, சூலம், கட்வாங்கம், மகம்மதிய தலைவனவரிருந்த வழிசெல்ல பத்மம் ; இடதுகைகளில் டமருகம், பீஜ
சதாசிவப்பிரம்மயோகீந்திரர் 558 சதாசிவன் கண்டு மெல்ல அவ்விடமிருந்த மணலை மகம்மதியன் இவரைச் சினந்து ஒருசை யொதுக்க யோகியர் நிஷ்டை கூடியிருக் யை வெட்டினன் . இவர் அதனை யறியாது சக் கண்டு வெளிப்படுத்தினர் . இவர் செல்ல மகம்மதியனிவரைப் பெரியரென் கரூரையடுத்துள்ள கிராம வழி நள்ளிருளில் றெண்ணிப் பின்றொடா நெடுநாட்களுக் செல்லுகையில் நெற்போர்ப் படுப்போர் குப்பின் இவனைக்கண்ட யோகியர் பின் காவலிருந்த இடம் வழியறியாது சென்று பற்றிய காரணம் வினவ நடந்தது அறிவித் இடறி விழுந்தனர் . காவற்காரர் இவரைக் துப் பிழைபொறுக்க வேண்ட மற்றொரு கள்ளரென்று தடிகொண்டெ றியக் கை காத்தால் அக்கையைத் தடவ அக்கை வளர் தூக்க அக்கைகள் விழுந்து அவர்களின் ந்தது . மகம்மதியன் அருள் பெற்று நீங்கி தலைவன் வருமளவும் சம்பிக்க வேலையாட் னன் இவர் சிவதர்சனஞ் செய்யப்புகுந்து களஞ்சிப்பணியத் தம்பித்தல் நீக்கிச்சென் மந்திரார்ச்சனை செய்கையில் அந்தரத்தி நனர் . ஒருகால் இராஜ அதிகாரிகளுக்கு ருந்து ஒவ்வோர் மலர்வீழ்வதுண்டு இவர் விறகிற்காக ஆட்கள் போதாமல் இவரை 1738 ஆம் வருஷத்தில் புதுக்கோட்டைத் யும் அதிகாரிகள் ஒரு ஆளாகக்கொண்டு திருவரங் குளத்தைச் சார்ந்தகாட்டில் சுமை தூக்கிச் செல்ல ஏவயோகீந்திரரும் திரிந்து கொண்டிருக்கையில் புதுக்கோட் அவ்வாறு தூக்கிச்சென்று அந்த ஆட்க டைத் தொண்டைமான் அதிக விரக்தியுள் ளிட்ட விறகு சுமைகளின் மேல் இவர் ளவராகையில் இவரை ( 8 ) வருடம் பின் சுமையையிட அக்கட்டைகள் முழுதும் தீப் றொடா இவர் அவர்க்கு மணலில் சில உப பற்றியெரிந்தன . இவரைக்கண்ட பிள்ளை தேச மொழிகளையெழுதி மற்றவைகளைத் கள் இவரைப் பித்தரென்று பரிகசிக்க தமது சகபாடியாகிய கோபாலகிருஷ்ண இவர் தமக்குக் கிடைத்த பொருள்களை சாஸ்திரியாரிடம் அறியக் கட்டளையிட்ட அவர்க்குப் பகுத் தளித்து வருவர் . இவரை னர் . இவர் மிதுனாவி ஜேஷ்ட சுத்ததசமி அப்பிள்ளைகள் மிக்க தூரமாகிய மதுரை யில் பரிபூரண மடைவதாகவும் அன்று யில் நடக்கும் ரிஷபவாகன உற்சவங்காண காசியிலிருந்து ஒருவேதியன் பாணலிங்கம் அழைக்க இவர் அப்பிள்ளைகளைத் தமது கொண்டுவர அவனை இவர்தாமேயி றங்கிய முதுகின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு ஒருகணம் சமாதிக்குழிக்கருகில் பிரதிஷ்டை செய் கண்ணை மூடிக்கொள்ளக் கட்டளையிட்டு தனர் எனவும் கூறுப இவர் ஒரே காலத் மறுகணத்தில் திருவிழா தரிசனஞ்செய் தில் மூன்றிடங்களில் சமாதியாயினர் என் வித்து அச்சிறுவர்க்கு வேண்டிய சிற் பர் . ஆயினும் நீரூரிலுள்ள சமாதி பிர றுண்டிகளும் வாங்கித்தந்து விடியுமுன் சித்திபெற்றது . இவர் குருபூசை புதுக் வீட்டில் சேர்த்தனர் . பிள்ளைகள் தந்தை கோட்டைத் தொண்டைமான் அரசர்க யர் முதலியோர்க்கு அற்புதச் செய்கை ளால் செய்யப்பட்டு வருகிறது . இவர் யறிவித்துச் சிற்றுண்டிகளையும் காட்டி செய்த எல்கள் பிரம்ம சூத்ரவிருத்தி னர் . இவர் சிவராத்ரி முதலிய புண்ய தவாதசோப நிஷத் தீபிகை சித்தாந்தகல் காலங்களில் காசிமுதலிய பலகேத்ரங்க பாவளி அத்வைதாஸ மஞ்சரி முதலிய . ளில் தரிசனஞ்செய்யக்கண்ட பலரிவரை சதாசிவன் - 1 சிவமூர்த்தி . ஈசானம் தத் யொரேகாலத்தில் வெவ்வேறு தலங்களி புருஷம் வாமம் அகோரம் சத்யோசா லும் கண்டதாகக் கூறுவர் . தம்மைப் பின் தம் முதலிய திருமுகங்களுடன் இருந்து தொடர்ந்த பிரம்மசாரிக்கும் ஒரு கணத் தேவருஷிகளுக்கு வேதாதி சிவாகமங்களை தில் கண்ணை மூடிக்கொள்ளக் கட்டளை அருளிச்செய்த அவசரம் . இதில் ஈசா யிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாளைத் தரி னம் பேனோக்கியது படிகநிறம் தத்புரு சனஞ்செய்வித்து மறைந்தனர் . பிரம்ம ஷம் கிழக்கில் உள்ள தாய்ப் பொன் நிறம் சாரி யோகியரைக் காணாது நீரூருக்குவந்து வாய்ந்தது . அகோரம் தெற்குக் கருநிறம் . நிஷ்டைகூடி யிருக்கக் கண்டனர் . யோகிந் வாமம் வடக்குக் குங்குமநிறம் அல்லது திரர் இவரிடத்துக் கருணை கூர்ந்து இவ செந்நிறம் சத்தியோசாதம் மேற்கு அதி ருக்கு வித்யாபலமுண்டாக அருள் புரிந்த வெள்ளை நிறம் . இவர் மேற்கூறிய முகங் னர் . மற்செருகால் இவர் நிர்வாணியாய்ச் களைப் பெற்றவராய் வலது கைகளில் சஞ்சரிக்கையில் தேவியருடன் வந்திருந்த கத்தி சுரிகை சூலம் கட்வாங்கம் மகம்மதிய தலைவனவரிருந்த வழிசெல்ல பத்மம் ; இடதுகைகளில் டமருகம் பீஜ