அபிதான சிந்தாமணி

சண்டாமிருகன் 554 சண்டேசுர நாயனார் 12, ஒரு காலபடன். யென இடறிய காலைத் தருப்பைகொய்ய 13. சும்ப நிசம்பாசரரின் சேநாபதிக வைத்திருந்த கோடரியால் சேதித்தனர். ளில் ஒருவன். கௌசிகிதேவியால் கொல் உடனே சிவபெருமான் சண்டருக்குத் தரி லப்பட்டவன். இதனால் தேவிக்குச் சண் சனந்தந்து அவர் தந்தைக்குப் பிராட்டி டமர்த்த னித் திருநாமம். (தேவி - பா.) யாரால் உடைந்த கால்களைத் தருவித்து சண்டாமிருகன் -- யமதூதரில் ஒருவன். இவரை முதுகைத் தடவி நீ இன்று முதல் சண்டாளன் - குத்திரன் பிராமணப்பெண் சண்டிகேசனெனும் பெயரடைக, நாம் ணைக் கூடிப்பெற்ற குமரன். சூத்திரற்கு உனக்கு எமது பொற்கோயிலும், மணி முதல் மூன்று வருணப் பெண்களிடம் முடியும் மாலையும் எமது நிவேதனமும் பிறந்தவனும் ஆவன், (மது) தந்தோம், இனி நீ தொண்டர் நாயகனாக சண்டி -1. சண்முகசேனாவீரருள் ஒருவன். வும், எம்மைப் பணிவோர் உன்னைப் 2. பசுசகன் மனைவி. பணிந்து எமது தரிசன பலன் பெறுக சண்டிகை-1. ஒரு மாயாதேவி அம்சம். என்று அநுக்கிரகிக்கச் சாரூபமும் பெற்ற -2, சத்தியைக் காண்ச. பார்வதிதேவி வர் (சிவரஹஸ்யம்.) யின் கணத்தவருள் ஒருத்தி. தாருணனைக் சண்டேசாநுக்கிரகழர்த்தி- சண்டேசுரநாய கொன் றவள். னாரைக் காண்க சண்டீசர் - கர்க்ககுலத்தில் கணபத்திரன் சண்டேசர் - இவர், சர்ப்பபூஷணம், நீல எனும் அந்தணன் மாலியவான் எனும் கண்டம், சடைமுடி சந்திரசூடம், திரிநேத் பர்வதத்தில் தன் மனைவி சுரீதையுடன் ரம், நான்கு முகம், எட்டுப்புஜம் ருத்ராக்ஷம், இல்லறம் வழுவாது நடத்துகையில் அட சூலம், எழுத்தாணி, கமண்டலம், பிநாகம், மித்ரன் எனும் விதர்ப்பநாட்டரசன் அவ் பாணம், வசரம், வரதம், அபயம் முதலிய விடம் வந்து அந்தணனைத் தான் செய்யும் உடையராய் வீராசனங் கொண்டு எழுந் அசுவமேதயாகத்திற்கு ஹோதாவாயிருக்க தருளியிருப்பர். இவர்க்குக் கிருதயுகத்தில் வண்டி அழைத்து அவ்யாகபூர்த்தியில் எட்டுப்புஜம், திரேதாயுகத்தில் ஆறுபுஜம், அநேக பசுக்களையும் பொருள்களையும் துவாபரயுகத்தில் நான்கு புஜம், கலியுகத் கொடுத்தனன். இவ்வந்தணன் தன் குமார் தில் இரண்புேஜம். இவர் சாமளவர்ணத் சண்டர்வசம் அப்பசுக்களை மேய்த்துவரச் துடன் கூடிய சண்டிகா தேவியுடன் கூடி செய்தனன். இவர் அப் பசுக்களை மேய் யிருப்பர். இவர்க்குக் காமிகாகமத்தில் த்து வருகையில் அப்பசுக்கள் அதிசமாய்ப் தனியே ஆலயமுதலிய உற்சவாதிகள் பால் கொடுத்தன. அவற்றைக் கண்ட கூறப்பட்டிருக்கிறது. வாகனம் ரிஷபம், சண்டர் இவை நம்மிறைவனுக்குப் பயனி சிம்மள தேசத்தில் இவரது ஆலயபிர லாது போதற்கோ நாம் இந்தப் பசுக்களை திஷ்டை யெனக்கூறப்படுகிறது. இவர் மேய்ப்பதென்று சுரைக் குடுக்கைகளில் உருத்ரகோபத்தி லுதித்தவர்; மைந்நிற அப்பால் முழுதும் கறந்து அவ்வனத்தி முடையவராய்; பயங்கர முடையவராய்ச் லுள்ள சிவப்பிரதிட்டைகளுக்கும் தமது சூலம், உளி முதலிய ஆயு தங்களுடைய ஆத்மார்த்த மூர்த்திக்கும் அபிஷேகித்து வராய்; ரூத்ரசம்பந்தம் உள்ளவராய்; நான் வருவர். இவ்வாறு வருகையில் பால் குபுஜங்களையும், நான்கு முகங்களையு முடை குறையக்கண்ட தந்தை மகனைக் கேட்கக் யவராய் ; அக்னி ஜ்வாலாமுகராய்ப் பன் கன்றுகளின் முதிர்வில் பால் குறைந்த னிரண்டு கண்களையுடையவராய் ; சடை தென, நம்பாமல் அவருடன் பசுக்களை முடியிற் பிறைச் சந்திரனைத் தரித்தவ மேய்க்கும் பிள்ளைகளைக் கேட்டு உண்மை ராய்; சர்ப்பகங்கணமுடையவராய் ; நாக யறிந்து அதனைக் காணுமாறு ஒரு மரத்தி யஞ்ஞோபவீதராய் வெண்டாமரை ஆச லேறியிருந்து இவர் மணலால் சிவலிங்க னத்தில் வீற்றிருப்பர். (சைவபூஷணம்.) மமைத்துப் பாலை அச் சிவலிங்கத்திற்கு சண்டேசுர நாயனூர் - திருச்சேய்ஞ்ஞ லூரில் அபிஷேகிக்கக்கண்டு கடுங்கோபங் கொண் - காசிபகோத்திரததில் எச்சதத்தனுக்கும் வெந்து அச் சிவலிங்கத்தினையும் அதற்கு அவன் மனைவி பவித்திரைக்கும் விசார நிவேதனமாக வைத்திருந்த பலாதிகளையும் சருமர் எனத் திருவவதரித்து வேதம் முத காலாலிடறக் கண்டு இவர் அதிகோபாக் லியவுணர்ந்து சிவபக்தியுடையரா யிருந் மாந்தராய் உம்மை இகழ்ந்தவன் மகா பாபி தனர். இவர் இடையன் ஒருவன், பசு
சண்டாமிருகன் 554 சண்டேசுர நாயனார் 12 ஒரு காலபடன் . யென இடறிய காலைத் தருப்பைகொய்ய 13 . சும்ப நிசம்பாசரரின் சேநாபதிக வைத்திருந்த கோடரியால் சேதித்தனர் . ளில் ஒருவன் . கௌசிகிதேவியால் கொல் உடனே சிவபெருமான் சண்டருக்குத் தரி லப்பட்டவன் . இதனால் தேவிக்குச் சண் சனந்தந்து அவர் தந்தைக்குப் பிராட்டி டமர்த்த னித் திருநாமம் . ( தேவி - பா . ) யாரால் உடைந்த கால்களைத் தருவித்து சண்டாமிருகன் - - யமதூதரில் ஒருவன் . இவரை முதுகைத் தடவி நீ இன்று முதல் சண்டாளன் - குத்திரன் பிராமணப்பெண் சண்டிகேசனெனும் பெயரடைக நாம் ணைக் கூடிப்பெற்ற குமரன் . சூத்திரற்கு உனக்கு எமது பொற்கோயிலும் மணி முதல் மூன்று வருணப் பெண்களிடம் முடியும் மாலையும் எமது நிவேதனமும் பிறந்தவனும் ஆவன் ( மது ) தந்தோம் இனி நீ தொண்டர் நாயகனாக சண்டி - 1 . சண்முகசேனாவீரருள் ஒருவன் . வும் எம்மைப் பணிவோர் உன்னைப் 2 . பசுசகன் மனைவி . பணிந்து எமது தரிசன பலன் பெறுக சண்டிகை - 1 . ஒரு மாயாதேவி அம்சம் . என்று அநுக்கிரகிக்கச் சாரூபமும் பெற்ற - 2 சத்தியைக் காண்ச . பார்வதிதேவி வர் ( சிவரஹஸ்யம் . ) யின் கணத்தவருள் ஒருத்தி . தாருணனைக் சண்டேசாநுக்கிரகழர்த்தி - சண்டேசுரநாய கொன் றவள் . னாரைக் காண்க சண்டீசர் - கர்க்ககுலத்தில் கணபத்திரன் சண்டேசர் - இவர் சர்ப்பபூஷணம் நீல எனும் அந்தணன் மாலியவான் எனும் கண்டம் சடைமுடி சந்திரசூடம் திரிநேத் பர்வதத்தில் தன் மனைவி சுரீதையுடன் ரம் நான்கு முகம் எட்டுப்புஜம் ருத்ராக்ஷம் இல்லறம் வழுவாது நடத்துகையில் அட சூலம் எழுத்தாணி கமண்டலம் பிநாகம் மித்ரன் எனும் விதர்ப்பநாட்டரசன் அவ் பாணம் வசரம் வரதம் அபயம் முதலிய விடம் வந்து அந்தணனைத் தான் செய்யும் உடையராய் வீராசனங் கொண்டு எழுந் அசுவமேதயாகத்திற்கு ஹோதாவாயிருக்க தருளியிருப்பர் . இவர்க்குக் கிருதயுகத்தில் வண்டி அழைத்து அவ்யாகபூர்த்தியில் எட்டுப்புஜம் திரேதாயுகத்தில் ஆறுபுஜம் அநேக பசுக்களையும் பொருள்களையும் துவாபரயுகத்தில் நான்கு புஜம் கலியுகத் கொடுத்தனன் . இவ்வந்தணன் தன் குமார் தில் இரண்புேஜம் . இவர் சாமளவர்ணத் சண்டர்வசம் அப்பசுக்களை மேய்த்துவரச் துடன் கூடிய சண்டிகா தேவியுடன் கூடி செய்தனன் . இவர் அப் பசுக்களை மேய் யிருப்பர் . இவர்க்குக் காமிகாகமத்தில் த்து வருகையில் அப்பசுக்கள் அதிசமாய்ப் தனியே ஆலயமுதலிய உற்சவாதிகள் பால் கொடுத்தன . அவற்றைக் கண்ட கூறப்பட்டிருக்கிறது . வாகனம் ரிஷபம் சண்டர் இவை நம்மிறைவனுக்குப் பயனி சிம்மள தேசத்தில் இவரது ஆலயபிர லாது போதற்கோ நாம் இந்தப் பசுக்களை திஷ்டை யெனக்கூறப்படுகிறது . இவர் மேய்ப்பதென்று சுரைக் குடுக்கைகளில் உருத்ரகோபத்தி லுதித்தவர் ; மைந்நிற அப்பால் முழுதும் கறந்து அவ்வனத்தி முடையவராய் ; பயங்கர முடையவராய்ச் லுள்ள சிவப்பிரதிட்டைகளுக்கும் தமது சூலம் உளி முதலிய ஆயு தங்களுடைய ஆத்மார்த்த மூர்த்திக்கும் அபிஷேகித்து வராய் ; ரூத்ரசம்பந்தம் உள்ளவராய் ; நான் வருவர் . இவ்வாறு வருகையில் பால் குபுஜங்களையும் நான்கு முகங்களையு முடை குறையக்கண்ட தந்தை மகனைக் கேட்கக் யவராய் ; அக்னி ஜ்வாலாமுகராய்ப் பன் கன்றுகளின் முதிர்வில் பால் குறைந்த னிரண்டு கண்களையுடையவராய் ; சடை தென நம்பாமல் அவருடன் பசுக்களை முடியிற் பிறைச் சந்திரனைத் தரித்தவ மேய்க்கும் பிள்ளைகளைக் கேட்டு உண்மை ராய் ; சர்ப்பகங்கணமுடையவராய் ; நாக யறிந்து அதனைக் காணுமாறு ஒரு மரத்தி யஞ்ஞோபவீதராய் வெண்டாமரை ஆச லேறியிருந்து இவர் மணலால் சிவலிங்க னத்தில் வீற்றிருப்பர் . ( சைவபூஷணம் . ) மமைத்துப் பாலை அச் சிவலிங்கத்திற்கு சண்டேசுர நாயனூர் - திருச்சேய்ஞ்ஞ லூரில் அபிஷேகிக்கக்கண்டு கடுங்கோபங் கொண் - காசிபகோத்திரததில் எச்சதத்தனுக்கும் வெந்து அச் சிவலிங்கத்தினையும் அதற்கு அவன் மனைவி பவித்திரைக்கும் விசார நிவேதனமாக வைத்திருந்த பலாதிகளையும் சருமர் எனத் திருவவதரித்து வேதம் முத காலாலிடறக் கண்டு இவர் அதிகோபாக் லியவுணர்ந்து சிவபக்தியுடையரா யிருந் மாந்தராய் உம்மை இகழ்ந்தவன் மகா பாபி தனர் . இவர் இடையன் ஒருவன் பசு