அபிதான சிந்தாமணி

சணப்பர் 553 சண்டன் சணப்பர் - இவர்கள் நெய்யும் சாதியரில் அழகுகண்டு அருகில் வந்து காளியாற் ஒரு வகையர். இவர்கள் சணப்ப நாரால் கொல்லப்பட்டவர்கள். கோணி முதலிய நெய்வோர். இவர்கள் சண்டவிக்கிரமன்-1. வத்சந்திரன் குமரன். சளுப்ப செட்டிகள் எனப்படுவர். இவர் | 2. திரிகர்த்தராசன் குமான். பாண்டவ களிற் சிலர் தம்மைச் தேசாயிகள் என்பர். ரது அச். மேதக் குதிரையைக் கட்டி அருச் இவர்கள் தம்மை (24) கோத்திரத்தவரே சுநனால் அடியுண்டவன். ன்றும் சிலர் தொண்ட மகாரிஷி கோத்தி சண்டவேகன் ஒரு காந்தருவன். முந் பத்தவரென்றும் கூறுவர். (தர்ஸ்டன்) நூற்று அறுபது காந்தருவருக்கு அதிபதி. சணல் - இஃது ஒருவகை நாருள்ள -புரஞ்சயன் பட்டணத்தை எதிர்த்தவன். செடி, இதற்குச் சணம்புநார்ச்செடி சண்டவேகை - மாயாவிஞ்சைத் தெய்வம். யெனப் பெயர். நன்றாய் வளர்ந்த செடி சண்டன் - 1. சுக்கிரன் குமரன். யைத் தண்ணீரில் ஊறவிட்டெடுத்து 2. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். அதைச் சீவினால் நார் உண்டாம். அத 3. ஒரு விஷ்ணுபடன், னைச் சிறு இழைகளாக்கித் துணிநெய்வர்; 4. சண்முக சேனாவீரன், கயிறு திரிப்பர் ; ஒருவித எண்ணெய் 5. சிங்கவீரனால் உதையுண்ட அரக்கன். இதன் விதையிலிருந்து செய்கிறார்கள் ; 6. வேதாசலத்தில் கிருதயுகத்தில் கழு மேனாட்டிலும், இந்தியாவிலும் இது பயி குருக்கொண்டு பூசித்தவன். ரிடப்படுகிறது. 7. ஒரு அசுரன் சத்தியால் கொல்லப் சண்டகன் - சூரபதுமன் படைத்தலைவன், பட்டவன். சண்டகாதினி-சத்தியால் வக்ராசுரன் முத 8. ஒரு வேடன். இவன் காட்டில் சிவ லியோரை வதைக்கச் சிருட்டிக்கப்பட்ட லிங்கம் ஒன்றைக்கண்டு அதனிடம் அன்பு துர்க்கை , . கொண்டு அவ்விடம் வேட்டைக்கு வந்த சண்ட கௌசிகர் - கட்சீவான் குமார். பிர! சிங்ககேது அரசனைக்கண்டு இச் சிவலிங் சத்தனுக்கு மாம்பழம் அளித்துச் சராசந் கத்தை எப்படிப் பூசிப்பதென்று வினாவி தன் எனும் புத்திரனைப்பெறச் செய்தவர். னான். அரசன் பரிகாசமாய் சேலத்தினைச் சண்டதபர்- ஒரு முனிவர், மந்தசே துவைக் சிவலிங்கத்தின் மீது ஊற்றி, சுடலையின் காண்க. வெந்த சாம்பலை அதன்மேற் பூசி, பூக்க சண்டதருமன் - 1. ஒரு வேதியன் நீசப் ளைச் சூட்டி அன்னத்தை நிவேதித்துத் பெண்ணைப் புணர்ந்து கள்ளருந்திச் தூபதீபங் காட்டுக என்று கூறிச் சென்ற சாண்டில்ய முனிவராற் பிராயச்சித்தம் | னன். வேடன் இதனை உறுதியாகக் அடைந்து செம்மை பெற்றவன். கொண்டு நடத்தி வரும் நாட்களுள் ஒருநாள் 2. ஒரு வேதியன், இவன் குமரன் தரு சுடலையின் நீறு அகப்படாமல் பூசை தடை மபுஞ்சன். பட்டுக் கவலையுடன் இருந்தனன். இதனை சண்ட தாண்டவழர்த்தி- காளியுடன் ஊர்த்வ அவனது கற்புடைய மனைவியறிந்து கண தாண்டவம் நடித்த சிவன் திருவுரு. வனை நோக்கி நமது குடிசையைக் கொளு சண்டதேவன்-1. மதங்கனைக் காண்க. த்தினால் நான் அதில் விழுந்து மாய்கி 2. சூத்திரப்பெண்ணுடன் கூடிப் பிராம றேன். அந்த நீற்றினை எடுத்துப் பூசை ணன்பெற்ற குமரன். இவன் இப்பிறப்பு முடியும் என, வேடன் அப்படியே உடன் நீங்கி வேதியனாக இந்திரனை எண்ணித் பட்டுச் செய்து பூசைமுடிவில் வழக்கப் தவம் இயற்றினன். அதனை அடையாது படி நிர்மாலியம் கொண்டுபோகத் தனது இந்திரனால் பெண்கள் வணங்கத்தக்க மனைவி உயிர்பெற்று வந்ததையும், குடி தெய்வவுரு அடைந்தவன். சை பழமைபோல் இருந்ததையுங் கண்டு சண்டபார்க்கவன் - சியவனவம்ச ரிஷி. சிவனருளெனச் சிவகணங்கள் எதிர்கொள் ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகத்தில் உடனிரு 'ளக் கைலை அடைந்தவன். (பிரமோத்தர ந்து நடத்தியவன்.) காண்டம்) | சண்டமார்க்கன்- சுக்கிராசாரியன் குமரன். 9. வத்சந்திரன் குமரன். பிரகலா தனனுக்கு வித்யாகுரு. 10. அலம்புசை சத்தியின் வாகனமா சண்டழண்டர் - சும்ப நிசும்பருக்குச் சகோ கிய காகம். தாராகிய அரக்கர். பார்வதிதேவியாரின் 11. பலியைக் காண்க. 70
சணப்பர் 553 சண்டன் சணப்பர் - இவர்கள் நெய்யும் சாதியரில் அழகுகண்டு அருகில் வந்து காளியாற் ஒரு வகையர் . இவர்கள் சணப்ப நாரால் கொல்லப்பட்டவர்கள் . கோணி முதலிய நெய்வோர் . இவர்கள் சண்டவிக்கிரமன் - 1 . வத்சந்திரன் குமரன் . சளுப்ப செட்டிகள் எனப்படுவர் . இவர் | 2 . திரிகர்த்தராசன் குமான் . பாண்டவ களிற் சிலர் தம்மைச் தேசாயிகள் என்பர் . ரது அச் . மேதக் குதிரையைக் கட்டி அருச் இவர்கள் தம்மை ( 24 ) கோத்திரத்தவரே சுநனால் அடியுண்டவன் . ன்றும் சிலர் தொண்ட மகாரிஷி கோத்தி சண்டவேகன் ஒரு காந்தருவன் . முந் பத்தவரென்றும் கூறுவர் . ( தர்ஸ்டன் ) நூற்று அறுபது காந்தருவருக்கு அதிபதி . சணல் - இஃது ஒருவகை நாருள்ள - புரஞ்சயன் பட்டணத்தை எதிர்த்தவன் . செடி இதற்குச் சணம்புநார்ச்செடி சண்டவேகை - மாயாவிஞ்சைத் தெய்வம் . யெனப் பெயர் . நன்றாய் வளர்ந்த செடி சண்டன் - 1 . சுக்கிரன் குமரன் . யைத் தண்ணீரில் ஊறவிட்டெடுத்து 2 . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . அதைச் சீவினால் நார் உண்டாம் . அத 3 . ஒரு விஷ்ணுபடன் னைச் சிறு இழைகளாக்கித் துணிநெய்வர் ; 4 . சண்முக சேனாவீரன் கயிறு திரிப்பர் ; ஒருவித எண்ணெய் 5 . சிங்கவீரனால் உதையுண்ட அரக்கன் . இதன் விதையிலிருந்து செய்கிறார்கள் ; 6 . வேதாசலத்தில் கிருதயுகத்தில் கழு மேனாட்டிலும் இந்தியாவிலும் இது பயி குருக்கொண்டு பூசித்தவன் . ரிடப்படுகிறது . 7 . ஒரு அசுரன் சத்தியால் கொல்லப் சண்டகன் - சூரபதுமன் படைத்தலைவன் பட்டவன் . சண்டகாதினி - சத்தியால் வக்ராசுரன் முத 8 . ஒரு வேடன் . இவன் காட்டில் சிவ லியோரை வதைக்கச் சிருட்டிக்கப்பட்ட லிங்கம் ஒன்றைக்கண்டு அதனிடம் அன்பு துர்க்கை . கொண்டு அவ்விடம் வேட்டைக்கு வந்த சண்ட கௌசிகர் - கட்சீவான் குமார் . பிர ! சிங்ககேது அரசனைக்கண்டு இச் சிவலிங் சத்தனுக்கு மாம்பழம் அளித்துச் சராசந் கத்தை எப்படிப் பூசிப்பதென்று வினாவி தன் எனும் புத்திரனைப்பெறச் செய்தவர் . னான் . அரசன் பரிகாசமாய் சேலத்தினைச் சண்டதபர் - ஒரு முனிவர் மந்தசே துவைக் சிவலிங்கத்தின் மீது ஊற்றி சுடலையின் காண்க . வெந்த சாம்பலை அதன்மேற் பூசி பூக்க சண்டதருமன் - 1 . ஒரு வேதியன் நீசப் ளைச் சூட்டி அன்னத்தை நிவேதித்துத் பெண்ணைப் புணர்ந்து கள்ளருந்திச் தூபதீபங் காட்டுக என்று கூறிச் சென்ற சாண்டில்ய முனிவராற் பிராயச்சித்தம் | னன் . வேடன் இதனை உறுதியாகக் அடைந்து செம்மை பெற்றவன் . கொண்டு நடத்தி வரும் நாட்களுள் ஒருநாள் 2 . ஒரு வேதியன் இவன் குமரன் தரு சுடலையின் நீறு அகப்படாமல் பூசை தடை மபுஞ்சன் . பட்டுக் கவலையுடன் இருந்தனன் . இதனை சண்ட தாண்டவழர்த்தி - காளியுடன் ஊர்த்வ அவனது கற்புடைய மனைவியறிந்து கண தாண்டவம் நடித்த சிவன் திருவுரு . வனை நோக்கி நமது குடிசையைக் கொளு சண்டதேவன் - 1 . மதங்கனைக் காண்க . த்தினால் நான் அதில் விழுந்து மாய்கி 2 . சூத்திரப்பெண்ணுடன் கூடிப் பிராம றேன் . அந்த நீற்றினை எடுத்துப் பூசை ணன்பெற்ற குமரன் . இவன் இப்பிறப்பு முடியும் என வேடன் அப்படியே உடன் நீங்கி வேதியனாக இந்திரனை எண்ணித் பட்டுச் செய்து பூசைமுடிவில் வழக்கப் தவம் இயற்றினன் . அதனை அடையாது படி நிர்மாலியம் கொண்டுபோகத் தனது இந்திரனால் பெண்கள் வணங்கத்தக்க மனைவி உயிர்பெற்று வந்ததையும் குடி தெய்வவுரு அடைந்தவன் . சை பழமைபோல் இருந்ததையுங் கண்டு சண்டபார்க்கவன் - சியவனவம்ச ரிஷி . சிவனருளெனச் சிவகணங்கள் எதிர்கொள் ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகத்தில் உடனிரு ' ளக் கைலை அடைந்தவன் . ( பிரமோத்தர ந்து நடத்தியவன் . ) காண்டம் ) | சண்டமார்க்கன் - சுக்கிராசாரியன் குமரன் . 9 . வத்சந்திரன் குமரன் . பிரகலா தனனுக்கு வித்யாகுரு . 10 . அலம்புசை சத்தியின் வாகனமா சண்டழண்டர் - சும்ப நிசும்பருக்குச் சகோ கிய காகம் . தாராகிய அரக்கர் . பார்வதிதேவியாரின் 11 . பலியைக் காண்க . 70