அபிதான சிந்தாமணி

சஞ்ஞக்கினன் | 551 சடாயு நிடதம். அந்த நிடதமலைக்கு (க,000)யோ னம் தாளகா கீழையூரில் சடகோப ராமா சனைக்கு அப்பால் நீலம் என்னும் மலை, அஜ முதலியாரென்று பிரபலமாக வாழ்ந்த இதற்கு (ச,000) யோசனைக்கு அப்பால் வர் எனவும் கூறுவர். இது செய்யுலா சஞ்சீவிபர்வதம், இதில் சந்தானகரிணி, லியற்றிய முதற் குருபரம்பரை இரண்டா சல்லியகரிணி, சமன்யகரிணி, மிர்தசஞ் வது குருபரம்பரை, மூன்றாவது குருபரம் சீவினி எனும் மூலிகைகள் இருக்கும். பரை முதலிய உண்டு. குருபரம்பரை இவை அநேக தேவராலுங்கூரிய சக்கரத் காண்க. தாலும் காக்கப்படும். இது இரண்டுமுறை சடசீதி - ஆதித்தன் சரராசியினின் றால் (எ) இராம இராவணயுத்தத்தில் அனுமனாற் ஆம் பாகமும், ஸ்திரராசியினின்றால் (ரு) கொண்டுவரப்பட்டது. ஒருபிரதியில் ஏம ஆம் பாகமும், உபயராசியினின்றால் (க) கூடத்திற்கு அப்பால் அவ்வளவு யோச ஆம் பாகமும் சடசீதி யெனும் தோஷமாம். னையில் நிடதம் எனவும், அதற்கப்பால் அவ் இதில் சுபகன்மங்கள் செய்யக்கூடாது. வளவு யோசனையில் மேரு எனவும், அதற் (விதானமாலை). கப்பால் அவ்வளவு யோசனையில் நீலம் சடங்கவிமறையோர் - சுந்தரமூர்த்திசுவா எனவும், அதற்கப்பால் சஞ்சீவி பர்வதம். மிகளின் மாமனார். இவர் இருக்கை புத் எனவும் கூறியிருக்கிறது. மேருவிற்கு தூர். வடக்கு உத்தரகுரு. | சடங்கவிமறையோர் பெண் - சுந்தரமூர் சஞ்ஞக்கினன் - (சங்.) இவன் ஒரு சன்மத் த்தி சுவாமிகளுக்கென நியமிக்கப்பட்டுத் தில் புறாவாகிச் சிவதரிசனஞ்செய்து மறு திருமண நாளில் தடையுண்டு சுந்தரமூர் சன்மத்தில் அரசனானவன் த்தி சுவாமிகளையே தியானித்துத் திருக் சஞ்ஞாதேவி-விச்வகர்மாவின் குமரி சூரி கைலை அடைந்தவள், யன் தேவி, சங்கியைக் காண்க. சடச்சு - (பிர) அநுபுத்திரன். சடகோபர் - நம்வாழ்வாரைக் காண்க, சடபாதர் - பரதனைக் காண்க. சடகோபாசாரியார் - நடாதூர் அம்மாளை சடாம் - நிஷதத்திற்கும் நீலத்திற்கும் எடு ஆச்ரயித்தவர். முகுந்த தேவராசாவின் விலிருக்கும் மலை. சமஸ் தான வித்வான்களை அம்மாளின் சடன் - ஒரு யா தவவீரன். சொற்படி வென்றவர். இவர் ஆசாரியர் சடாசியன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். சொற்படி மேனாட்டிற் சுவமதம் தாபிப்ப சடாசுரன் -1. பாண்டவர் தீர்த்தயாத்தி தாய்ச் செல்லுகையில் அகோபிலஞ் ரையி லிருக்கையில் பிராமண வடிவு கொ சென்று பெருமாளைச் சேவித்து நீங்கித் ண்டு துரோபதையைத் தூக்கிக்கொண்டு திருநாராயணபுரத்தில் இருக்கையில் தம் சென்று வீமனாற் கொல்லப்பட்ட அரக்கன். மைப் பெருமாள் சந்நியஸித்துக்கொண்டு 2. பகாசான் தந்தை . அகோபிலம் வந்து தரிசிக்கக் கட்டளையிட் சடாயு-1. அருணனுக்குச் சேதியிடம் டதாகச் சுவப்பனங்கண்டு ஆசாரியசந்நிதி பிறந்த குமார், தாயைச் சேரியெனவுள் யில் விண்ணப்பித்து அதியாச்சிரமம் கூறுவர். இவர் சகோதான் சம்பாதி அடைந்து வண்சடகோப ஜீயர் என்று தசரதர்நிலைகேட்டுத் தோழமை யறிவித்து திருநாமம் பெற்று அகோபிலத்து ஒரு இராமரிடம் புத்திரவாஞ்சை வைத்தவர். மடல் கட்டுவித்து ஆசாரியரால் எழுந்த இராவணன் சீதாபிராட்டியை யெடுத்துச் ருளியிருந்தனர். இது அகோபில மடத்து செல்கையில் அவனைத் தடுத்து அவனு ஆதிவண் சடகோபசுவாமியின் சரிதை. டன் போரிட்டு அவன் வச்சிரத்தால் வலி சடகோபக்கொற்றி - மணவாள மாமுனி குன்றி இராமபிரான் தம்மைக் காணும் களின் ஆதிசேட வுருவத்தைக் கதவின் வரையில் உயிர் தாங்கு இராமமூர்த்திக்கு புரையில் கண்டு திடுக்கிட்டவள், இராவணன் செயல்கூறி உயிர் நீங்கி சடகோப்தாசர் - இவர் தமிழில் வைணவ இராமமூர்த்தியால் நற்கதியடைந்தவர். குரு பரம்பரையைச் செய்புளாகப் பாடிய இவரது மற்றச் சரிதைகளைச் சம்பாதி வர். இவர், தொண்டை நாட்டினின்று யைக் காண்க, 50,000 வருடம் உயிருட தென்னாடு சென்ற காளத்தி முதலியா னிருந்தனர். தசரதனைக் காண்க. ரின் சந்ததியார் எனவும், இற்றைக்கு - 2 திரேதாயுகத்தில் கழுகுருக்கொண்டு ($oo) வருஷங்களுக்கு முன் நாகப்பட்டி வேதகிரியில் பூசித்தவன்,
சஞ்ஞக்கினன் | 551 சடாயு நிடதம் . அந்த நிடதமலைக்கு ( 000 ) யோ னம் தாளகா கீழையூரில் சடகோப ராமா சனைக்கு அப்பால் நீலம் என்னும் மலை அஜ முதலியாரென்று பிரபலமாக வாழ்ந்த இதற்கு ( 000 ) யோசனைக்கு அப்பால் வர் எனவும் கூறுவர் . இது செய்யுலா சஞ்சீவிபர்வதம் இதில் சந்தானகரிணி லியற்றிய முதற் குருபரம்பரை இரண்டா சல்லியகரிணி சமன்யகரிணி மிர்தசஞ் வது குருபரம்பரை மூன்றாவது குருபரம் சீவினி எனும் மூலிகைகள் இருக்கும் . பரை முதலிய உண்டு . குருபரம்பரை இவை அநேக தேவராலுங்கூரிய சக்கரத் காண்க . தாலும் காக்கப்படும் . இது இரண்டுமுறை சடசீதி - ஆதித்தன் சரராசியினின் றால் ( ) இராம இராவணயுத்தத்தில் அனுமனாற் ஆம் பாகமும் ஸ்திரராசியினின்றால் ( ரு ) கொண்டுவரப்பட்டது . ஒருபிரதியில் ஏம ஆம் பாகமும் உபயராசியினின்றால் ( ) கூடத்திற்கு அப்பால் அவ்வளவு யோச ஆம் பாகமும் சடசீதி யெனும் தோஷமாம் . னையில் நிடதம் எனவும் அதற்கப்பால் அவ் இதில் சுபகன்மங்கள் செய்யக்கூடாது . வளவு யோசனையில் மேரு எனவும் அதற் ( விதானமாலை ) . கப்பால் அவ்வளவு யோசனையில் நீலம் சடங்கவிமறையோர் - சுந்தரமூர்த்திசுவா எனவும் அதற்கப்பால் சஞ்சீவி பர்வதம் . மிகளின் மாமனார் . இவர் இருக்கை புத் எனவும் கூறியிருக்கிறது . மேருவிற்கு தூர் . வடக்கு உத்தரகுரு . | சடங்கவிமறையோர் பெண் - சுந்தரமூர் சஞ்ஞக்கினன் - ( சங் . ) இவன் ஒரு சன்மத் த்தி சுவாமிகளுக்கென நியமிக்கப்பட்டுத் தில் புறாவாகிச் சிவதரிசனஞ்செய்து மறு திருமண நாளில் தடையுண்டு சுந்தரமூர் சன்மத்தில் அரசனானவன் த்தி சுவாமிகளையே தியானித்துத் திருக் சஞ்ஞாதேவி - விச்வகர்மாவின் குமரி சூரி கைலை அடைந்தவள் யன் தேவி சங்கியைக் காண்க . சடச்சு - ( பிர ) அநுபுத்திரன் . சடகோபர் - நம்வாழ்வாரைக் காண்க சடபாதர் - பரதனைக் காண்க . சடகோபாசாரியார் - நடாதூர் அம்மாளை சடாம் - நிஷதத்திற்கும் நீலத்திற்கும் எடு ஆச்ரயித்தவர் . முகுந்த தேவராசாவின் விலிருக்கும் மலை . சமஸ் தான வித்வான்களை அம்மாளின் சடன் - ஒரு யா தவவீரன் . சொற்படி வென்றவர் . இவர் ஆசாரியர் சடாசியன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . சொற்படி மேனாட்டிற் சுவமதம் தாபிப்ப சடாசுரன் - 1 . பாண்டவர் தீர்த்தயாத்தி தாய்ச் செல்லுகையில் அகோபிலஞ் ரையி லிருக்கையில் பிராமண வடிவு கொ சென்று பெருமாளைச் சேவித்து நீங்கித் ண்டு துரோபதையைத் தூக்கிக்கொண்டு திருநாராயணபுரத்தில் இருக்கையில் தம் சென்று வீமனாற் கொல்லப்பட்ட அரக்கன் . மைப் பெருமாள் சந்நியஸித்துக்கொண்டு 2 . பகாசான் தந்தை . அகோபிலம் வந்து தரிசிக்கக் கட்டளையிட் சடாயு - 1 . அருணனுக்குச் சேதியிடம் டதாகச் சுவப்பனங்கண்டு ஆசாரியசந்நிதி பிறந்த குமார் தாயைச் சேரியெனவுள் யில் விண்ணப்பித்து அதியாச்சிரமம் கூறுவர் . இவர் சகோதான் சம்பாதி அடைந்து வண்சடகோப ஜீயர் என்று தசரதர்நிலைகேட்டுத் தோழமை யறிவித்து திருநாமம் பெற்று அகோபிலத்து ஒரு இராமரிடம் புத்திரவாஞ்சை வைத்தவர் . மடல் கட்டுவித்து ஆசாரியரால் எழுந்த இராவணன் சீதாபிராட்டியை யெடுத்துச் ருளியிருந்தனர் . இது அகோபில மடத்து செல்கையில் அவனைத் தடுத்து அவனு ஆதிவண் சடகோபசுவாமியின் சரிதை . டன் போரிட்டு அவன் வச்சிரத்தால் வலி சடகோபக்கொற்றி - மணவாள மாமுனி குன்றி இராமபிரான் தம்மைக் காணும் களின் ஆதிசேட வுருவத்தைக் கதவின் வரையில் உயிர் தாங்கு இராமமூர்த்திக்கு புரையில் கண்டு திடுக்கிட்டவள் இராவணன் செயல்கூறி உயிர் நீங்கி சடகோப்தாசர் - இவர் தமிழில் வைணவ இராமமூர்த்தியால் நற்கதியடைந்தவர் . குரு பரம்பரையைச் செய்புளாகப் பாடிய இவரது மற்றச் சரிதைகளைச் சம்பாதி வர் . இவர் தொண்டை நாட்டினின்று யைக் காண்க 50 000 வருடம் உயிருட தென்னாடு சென்ற காளத்தி முதலியா னிருந்தனர் . தசரதனைக் காண்க . ரின் சந்ததியார் எனவும் இற்றைக்கு - 2 திரேதாயுகத்தில் கழுகுருக்கொண்டு ( $ oo ) வருஷங்களுக்கு முன் நாகப்பட்டி வேதகிரியில் பூசித்தவன்