அபிதான சிந்தாமணி

| சசிபிந்து 350 சஞ்சீவிபர்வதம் ஜன் குமரியாகிய மாவாகப் பிறந்து கல் சஞ்சயந்தன் - வீதசோக நகரத்தரசனாகிய கியை மணந்தாள். (கல்கி புராணம்) வைசயந்தன் குமரன், இவன் தந்தையுடன் சசிபிந்து -- சித்திராதன் குமரன். இவன் சின தீக்ஷை வகித்துப் பீமாரண்யத்தில் மகாபோகி, மகாயோகி, பிறரால் ஜெயிக் தியானித்திருக்கையில் வித்துத்தந் கனெ கப்படாதவன். இவனுக்குப் பதினாயிரம் னும் வித்யாதரனது விமானம் இவனிருந்த மனைவியர். இவன் மனைவியர் ஒவ்வொரு இடத்திற் செல்லாமையால் வெகுண்டு வருக்கும் இலக்ஷம் குமார் பிறந்தனர். இவனைத் தூக்கி விமானத்தில் வைத்துக் இவர்களில் சிரேட்டர், பிருது சிரவசு, கொண்டு சென்று குமுதவி, சுவர்ணவதி, பிருதி கிருதி, பிருது, எசசு. (பாகவதம்). அரிவதி, கஜவதி, சண்டவேகை யெனும் சசிழகன் - சண்முகசேநாவீரன். நதிக் கப்பால் தன் விமானம் செல்லாதது சசிவர்ணன் - 1, பாகஎக்யன் குமரன். கண்டு முனிவனைத் துன்புறுத்தி யவ்விடம் தள்ளிச் சென்றனன். மீண்டும் வித்யாத இவன் காம இச்சையால் பொருள்களை ரன் பல தீயரைக் கூட்டிவந்து உபத்ரவிக்க வேசையர்களுக்குச் செலவிட்டுப் புலைச் தேவர்களிவரிடம் பூஜார்த்தமாக வந்தடை சியைப் புணர்ந்து ரோகியாய்த் துன்பப் ந்தனர். வித்யாதரன் வெகு தூரம் போய் படுகையில் இவன் தந்தை தேவபத்தன் வீழ்ந்தனன், சஞ்சய முனிவன் அகாதிகர் என்னும் இருடியிடம் தன் குமரன் நிலை மங்களைக் கெடுத்துலகுச்சி யடைந்தனன். கூற அவர் கோபருவதத்தில் மகரந்தபரா (மேருமந்தரம்.) யணர் என்னுஞ் சிவயோகியிடஞ் செல் சஞ்சயன்-1. கவதக்னி புத்திரன். பாண் லின் நீங்கும் எனக்கேட்டுக் குமரனுடன் டவ புரோகிதன். சென்று அவர் அநுக்கிரகத்தால் நோய் 2. திருதராட்டிரனுக்குப் பாரதவிருத் தீரப் பெற்றவன். தாந்தங்களைக் கூறிய சூதபுத்திரன். 2. விருத்தாசலத்தில் சாந்தசீலனுக்கும் 3. க்ஷ த்ரவிருத்தன் போன், விரதசீலை என்பவளுக்கும் பிறந்தகுமான். 4. பிரீதி குமரன். இவன் குமரன் இவன் பிறக்கும் பொழுது வெண்குஷ்ட சயன். | ரோகம் இருந்தபடியால் இவனுக்கு இப் 5. செங்குட்டுவன் தூதரில் தலைவன். பெயர் வந்தது இந்தநோய் இவனுக்குத் (சிலப்பதிகாரம்) தத்துவராயசுவாமிகள் தீக்ஷை செய்தபின் 6. திருதராஷ்டிரன் தேர்ப் பாகன். நீங்கிற்று. இவன் செய்த நூல் சசிவர்ண இவனுக்குக் கவல்கணன் என்றும் ஒரு போதம், பெயர். 3. சோழதேசத்தில் சூரிய புரத்தில் சஞ்சலாசுரன் - ஒரு அசுரன். விநாயகமூர்த் இருந்த வேதியன். இவன் குமரன் நீலவர் தியிடம் பந்தாடவந்து அவரால் இறந்த ணன், சசிவர்ணபோதம் - சசிவர்ணனால் செய்யப் சஞ்சிதம் - பழைய வரவு இது (கூ) வகை. பட்ட விஞ்ஞானான்ம நூல். பிறர்க்குரியதெனத் துணியப்பட்ட ஒளப் சசுவதி- அங்கீரசன்புத்ரி, அசங்கன் மனைவி. நிதிகம், இன்னார்க்குரியதெனத் துணியப் சசிவன் - போர்க்குரிய படை யியல்பு பட்ட யாசிதம், தனக்குரியதெனத் துணி அனைத்தையு மறிந்தவன். (சுக் - நீ) யப்பட்ட ஒளத்தமாணிகம் என்பன. தனித் சச்சந்தன் - சீவகன் பிதா. சீவகன் புதல்வ தனி காண்க. (சுக் - நீ.) ருள் ஒருவன். சஞ்சிதகன்மம் - இது, அநாதி முதல் சந சச்யகன் - பயிர்களுடன் கூடித் தீமை னங்கள் தோறும் ஆர்ச்சித்த வினை புசித்துக் விளை விப்பவன். ஒரு தெய்வம் 'குறைப்பட்டது. இது ஆறத் துவாக்களி சஞ்சத்தகர் - இவர்கள் திரிகர்த்த தேசாதி லும் கட்டுப்பட்டிருந்து ஆன்மா மறு சான பதிகளாகிய சுசர்மன், சத்யா தன், சத்ய மெடுக்கையில் தொடர்வது. நேசன், சத்யகர்மன், சத்தியவர்மன் முத சஞ்சவியாவரம் -- இஃது இலங்காபுரிக்கு லியவர். இவர்களுடன் அருச்சுனன் சண் வடக்கு (க,00) யோசனையில் இமயம், டைசெய்கையில், கௌரவர் அமிமன்ன அதற்கப்புறத்தில் அவ்வளவு யோசனை னைக் கொன் நனர். இவர்க்குப் பதினாலா க்கு அப்பால் ஏமகூடம். அந்த மேகூடத் யிரம் வெண்கல ரதக்காரர் உண்டு.! திற்கு (க,000) யோசனைக்கு அப்பால் வன்,
| சசிபிந்து 350 சஞ்சீவிபர்வதம் ஜன் குமரியாகிய மாவாகப் பிறந்து கல் சஞ்சயந்தன் - வீதசோக நகரத்தரசனாகிய கியை மணந்தாள் . ( கல்கி புராணம் ) வைசயந்தன் குமரன் இவன் தந்தையுடன் சசிபிந்து - - சித்திராதன் குமரன் . இவன் சின தீக்ஷை வகித்துப் பீமாரண்யத்தில் மகாபோகி மகாயோகி பிறரால் ஜெயிக் தியானித்திருக்கையில் வித்துத்தந் கனெ கப்படாதவன் . இவனுக்குப் பதினாயிரம் னும் வித்யாதரனது விமானம் இவனிருந்த மனைவியர் . இவன் மனைவியர் ஒவ்வொரு இடத்திற் செல்லாமையால் வெகுண்டு வருக்கும் இலக்ஷம் குமார் பிறந்தனர் . இவனைத் தூக்கி விமானத்தில் வைத்துக் இவர்களில் சிரேட்டர் பிருது சிரவசு கொண்டு சென்று குமுதவி சுவர்ணவதி பிருதி கிருதி பிருது எசசு . ( பாகவதம் ) . அரிவதி கஜவதி சண்டவேகை யெனும் சசிழகன் - சண்முகசேநாவீரன் . நதிக் கப்பால் தன் விமானம் செல்லாதது சசிவர்ணன் - 1 பாகஎக்யன் குமரன் . கண்டு முனிவனைத் துன்புறுத்தி யவ்விடம் தள்ளிச் சென்றனன் . மீண்டும் வித்யாத இவன் காம இச்சையால் பொருள்களை ரன் பல தீயரைக் கூட்டிவந்து உபத்ரவிக்க வேசையர்களுக்குச் செலவிட்டுப் புலைச் தேவர்களிவரிடம் பூஜார்த்தமாக வந்தடை சியைப் புணர்ந்து ரோகியாய்த் துன்பப் ந்தனர் . வித்யாதரன் வெகு தூரம் போய் படுகையில் இவன் தந்தை தேவபத்தன் வீழ்ந்தனன் சஞ்சய முனிவன் அகாதிகர் என்னும் இருடியிடம் தன் குமரன் நிலை மங்களைக் கெடுத்துலகுச்சி யடைந்தனன் . கூற அவர் கோபருவதத்தில் மகரந்தபரா ( மேருமந்தரம் . ) யணர் என்னுஞ் சிவயோகியிடஞ் செல் சஞ்சயன் - 1 . கவதக்னி புத்திரன் . பாண் லின் நீங்கும் எனக்கேட்டுக் குமரனுடன் டவ புரோகிதன் . சென்று அவர் அநுக்கிரகத்தால் நோய் 2 . திருதராட்டிரனுக்குப் பாரதவிருத் தீரப் பெற்றவன் . தாந்தங்களைக் கூறிய சூதபுத்திரன் . 2 . விருத்தாசலத்தில் சாந்தசீலனுக்கும் 3 . க்ஷ த்ரவிருத்தன் போன் விரதசீலை என்பவளுக்கும் பிறந்தகுமான் . 4 . பிரீதி குமரன் . இவன் குமரன் இவன் பிறக்கும் பொழுது வெண்குஷ்ட சயன் . | ரோகம் இருந்தபடியால் இவனுக்கு இப் 5 . செங்குட்டுவன் தூதரில் தலைவன் . பெயர் வந்தது இந்தநோய் இவனுக்குத் ( சிலப்பதிகாரம் ) தத்துவராயசுவாமிகள் தீக்ஷை செய்தபின் 6 . திருதராஷ்டிரன் தேர்ப் பாகன் . நீங்கிற்று . இவன் செய்த நூல் சசிவர்ண இவனுக்குக் கவல்கணன் என்றும் ஒரு போதம் பெயர் . 3 . சோழதேசத்தில் சூரிய புரத்தில் சஞ்சலாசுரன் - ஒரு அசுரன் . விநாயகமூர்த் இருந்த வேதியன் . இவன் குமரன் நீலவர் தியிடம் பந்தாடவந்து அவரால் இறந்த ணன் சசிவர்ணபோதம் - சசிவர்ணனால் செய்யப் சஞ்சிதம் - பழைய வரவு இது ( கூ ) வகை . பட்ட விஞ்ஞானான்ம நூல் . பிறர்க்குரியதெனத் துணியப்பட்ட ஒளப் சசுவதி - அங்கீரசன்புத்ரி அசங்கன் மனைவி . நிதிகம் இன்னார்க்குரியதெனத் துணியப் சசிவன் - போர்க்குரிய படை யியல்பு பட்ட யாசிதம் தனக்குரியதெனத் துணி அனைத்தையு மறிந்தவன் . ( சுக் - நீ ) யப்பட்ட ஒளத்தமாணிகம் என்பன . தனித் சச்சந்தன் - சீவகன் பிதா . சீவகன் புதல்வ தனி காண்க . ( சுக் - நீ . ) ருள் ஒருவன் . சஞ்சிதகன்மம் - இது அநாதி முதல் சந சச்யகன் - பயிர்களுடன் கூடித் தீமை னங்கள் தோறும் ஆர்ச்சித்த வினை புசித்துக் விளை விப்பவன் . ஒரு தெய்வம் ' குறைப்பட்டது . இது ஆறத் துவாக்களி சஞ்சத்தகர் - இவர்கள் திரிகர்த்த தேசாதி லும் கட்டுப்பட்டிருந்து ஆன்மா மறு சான பதிகளாகிய சுசர்மன் சத்யா தன் சத்ய மெடுக்கையில் தொடர்வது . நேசன் சத்யகர்மன் சத்தியவர்மன் முத சஞ்சவியாவரம் - - இஃது இலங்காபுரிக்கு லியவர் . இவர்களுடன் அருச்சுனன் சண் வடக்கு ( 00 ) யோசனையில் இமயம் டைசெய்கையில் கௌரவர் அமிமன்ன அதற்கப்புறத்தில் அவ்வளவு யோசனை னைக் கொன் நனர் . இவர்க்குப் பதினாலா க்கு அப்பால் ஏமகூடம் . அந்த மேகூடத் யிரம் வெண்கல ரதக்காரர் உண்டு . ! திற்கு ( 000 ) யோசனைக்கு அப்பால் வன்