அபிதான சிந்தாமணி

சங்கிராமசித் 548 சங்குகன்னன் S | புலியுருக்கொண்ட சத்தியை ஒட்டின டிருந்த தோழியர் இவர் ஆலாலசுந் நாள். இதை மாட்டுப்பொங்கல் என்று தரரைக்கண்டு சித்தசலனப்பட்டுப், பார் வழங்குவர். (சிவாகமம்). வதிபிராட்டியார் கட்டளைப்படி திரு 2. இவ்வாறன்றி இந்திரன் மழை வொற்றியூருக்கு அருகி உள்ள ஞாயிறு வருஷிப்பிப்பவன் ஆதலால் அவன் செய்த என்னுந் தலத்தில் ஞாயிர ழேவர்க்குப் புத் நன்மைடொருட்டுத் தை முதலில் அறு திரியராக அவதரித்துச் சு திரமூர்த்திசுவா த்த முதற்பயிரை மழைக்கடவுளாகிய மிகளை மணந்தவர். இவரை மணஞ்செய்ய இந்திரனுக்கு ஆராதித்துவந்தனர் என விரும்பி ஒருவன் சிலரை பிடுத்து மாய்ந்த வும், அது கிருஷ்ணமூர்த்தி அவதரித்த னன். இவரது மற்ற சாதங்களை ஸ்ரீசுந் பின் அவர் அதை நாராயணனுக்குப் தரமூர்த்திகளைக் காண்க, படைக்கக் கட்டளையிட்டனர் எனவும், சங்கினி தீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம். அதனால் இந்திரன் கோபித்துப்பெரு சங்கீரனவணி - அலங்க. நூலிற் கூறிய மழை பெய்விக்கக் குடிகள் நிலைகுலைந்து அலங்காரங்களிற் பல பொருந்தவுரைப் மாடு கன்றுகள் இழந்து தடுமாறக் கண்ப து. (தண்டி .) ணன் கோவர்த்தனம் எடுத்துக் குடிகளைக் சங்குகள் - 1. இவை நத்தைகளைப்போல் காத்தனர் எனவும், அதனால் இந்திரன் இரண்டு மூடிகளைக் கொள்ளாமல் ஒரே ஒடு வெட்கி வேண்டச் சங்கிராந்திக்கு முன் ள்ளனவாக இருப்பன. இவற்றில் சிறியது னாள் அவன் பெயரால் பண்டிகைசெய்வித் கடுகினளவும், பெரியது ஒரு அடிக்கு தனர். அது போகிபண்டிகை எனவும், மேலும் இருக்கின்றன. சங்குகள் முட் மறுநாள் சங்கிராந்தி பண்டிகை எனவும், டையிடும் போது முட்டை ளை அடுக்காக்கி மறுநாள் மழையால் வருந்திய மாடு கன்று அதற்குக் காப்பாக ஒரு பட்ட்டைக் கட்டு களைத் தளையவிழ்த்து விட்டுக் களித்தமை கிறது. அதில் அச்சங்குப் பூச்சிகள் வளர் யால் மாட்டுப்பொங்கல் என்றும், மறு ந்து தாமே கூட்டைவிட்டு வெளிவருகின் நாள் ஒருவரை ஒருவர் சென்று மழையால் றன. இவ்வினத்தில் பலவகை உண்டு, உண்டாகிய சுகாசுகங்களை விசாரித்ததால் இவை நன்னீரிலும் பிற பதுண்டு, இவ் காண்பொங்கல் என்றும் கூறுவர். இந்த வகையில் பலகறை, இராவணன் விழி, மழையால் இடிந்தவீடுகளைப் பழுதுபார்த் சொறிசங்கு, பல்பப்பூச்சி எனப் பலவகை துச் சுத்தப்படுத்தின ராதலால் அவ்வழக் உண்டு . கப்படி இப்போதும் வீடுவாயில்களைச் சுத் சங்கு - இது கடலிலும் சரி, ஆறு, குளங் தப்படுதது கிறார்கள். அந்தக் காலத்தில் - களிலுள்ள பிராணி , முது செதும்பில்லாத சிலர் வீடுகளை மலைமண்ணால் மெழுகிச்சுத் வை. இது நத்தையைப் போல் உருவமு தஞ்செய்தனர் ஆதலால் இப்போது செம் டையது, இதில் பலவகைக் சங்குகள் மணிடுதல். அம்மலை யடிவாரத்தில் குடி உண்டு, இவற்றில் வலம் விச்சங்கே விசே புகுந்தோர் சிலர் சமைக்க அடுப்புத் தோ ஷம். இதன் ஓட்டை மாம்சத்தைப் ண்டியும், வறட்டிமூட்டியும், பனையோலை போக்கிப் பான பாத்தி. மாகவும், ஊது யிலும் தீமுட்டினராதலால், இப்போதும் கருவியாகவும் உபயோகிப்பர். இப்பி அவ்வகை செய்து வருகின் றனர். 1000 சூழ்ந்தது. இடம்பு ச்சங்கு, இடம் சங்கசாமசத -1, துரியோதனனுக்குத் புரி 1000 சூழ்ந்தது வலம்புரி, வலம்புரி 1000 சூழ்ந்தது பார்சசனயம். 2. யாதவவீரருள் ஒருவன். 1. ஒரு யாதவ வீரன். மங்காதம் - பிராகிருதபாஷை 2. ஒரு அகான். தி புத்திரன், சபக்ருத-1, (சங்.) செயசோன் குமரன். 3. உக்கான் கம்பன. இவன் குயான் தர்மா, 1. வித வின் சங் பாய்சசன்யம், 2. நரன் குமரன். குமார் குரு , இயந்தி தருமா கு அநத ஐயய் தனஞ்ச தேவன். 3. ஒரு இருடி. | பங்குவது . சக பார் - ஒரு சிவகணத்தலைவன், வடகுப் புலபம். MIL - இவர் பார்வ பிராட்டியார் , ! டா ! -- 1. --சனம் -. . . ச. தானத்துத் திருப்பணிய சய்க ண் தம்பி . |
சங்கிராமசித் 548 சங்குகன்னன் S | புலியுருக்கொண்ட சத்தியை ஒட்டின டிருந்த தோழியர் இவர் ஆலாலசுந் நாள் . இதை மாட்டுப்பொங்கல் என்று தரரைக்கண்டு சித்தசலனப்பட்டுப் பார் வழங்குவர் . ( சிவாகமம் ) . வதிபிராட்டியார் கட்டளைப்படி திரு 2 . இவ்வாறன்றி இந்திரன் மழை வொற்றியூருக்கு அருகி உள்ள ஞாயிறு வருஷிப்பிப்பவன் ஆதலால் அவன் செய்த என்னுந் தலத்தில் ஞாயிர ழேவர்க்குப் புத் நன்மைடொருட்டுத் தை முதலில் அறு திரியராக அவதரித்துச் சு திரமூர்த்திசுவா த்த முதற்பயிரை மழைக்கடவுளாகிய மிகளை மணந்தவர் . இவரை மணஞ்செய்ய இந்திரனுக்கு ஆராதித்துவந்தனர் என விரும்பி ஒருவன் சிலரை பிடுத்து மாய்ந்த வும் அது கிருஷ்ணமூர்த்தி அவதரித்த னன் . இவரது மற்ற சாதங்களை ஸ்ரீசுந் பின் அவர் அதை நாராயணனுக்குப் தரமூர்த்திகளைக் காண்க படைக்கக் கட்டளையிட்டனர் எனவும் சங்கினி தீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம் . அதனால் இந்திரன் கோபித்துப்பெரு சங்கீரனவணி - அலங்க . நூலிற் கூறிய மழை பெய்விக்கக் குடிகள் நிலைகுலைந்து அலங்காரங்களிற் பல பொருந்தவுரைப் மாடு கன்றுகள் இழந்து தடுமாறக் கண்ப து . ( தண்டி . ) ணன் கோவர்த்தனம் எடுத்துக் குடிகளைக் சங்குகள் - 1 . இவை நத்தைகளைப்போல் காத்தனர் எனவும் அதனால் இந்திரன் இரண்டு மூடிகளைக் கொள்ளாமல் ஒரே ஒடு வெட்கி வேண்டச் சங்கிராந்திக்கு முன் ள்ளனவாக இருப்பன . இவற்றில் சிறியது னாள் அவன் பெயரால் பண்டிகைசெய்வித் கடுகினளவும் பெரியது ஒரு அடிக்கு தனர் . அது போகிபண்டிகை எனவும் மேலும் இருக்கின்றன . சங்குகள் முட் மறுநாள் சங்கிராந்தி பண்டிகை எனவும் டையிடும் போது முட்டை ளை அடுக்காக்கி மறுநாள் மழையால் வருந்திய மாடு கன்று அதற்குக் காப்பாக ஒரு பட்ட்டைக் கட்டு களைத் தளையவிழ்த்து விட்டுக் களித்தமை கிறது . அதில் அச்சங்குப் பூச்சிகள் வளர் யால் மாட்டுப்பொங்கல் என்றும் மறு ந்து தாமே கூட்டைவிட்டு வெளிவருகின் நாள் ஒருவரை ஒருவர் சென்று மழையால் றன . இவ்வினத்தில் பலவகை உண்டு உண்டாகிய சுகாசுகங்களை விசாரித்ததால் இவை நன்னீரிலும் பிற பதுண்டு இவ் காண்பொங்கல் என்றும் கூறுவர் . இந்த வகையில் பலகறை இராவணன் விழி மழையால் இடிந்தவீடுகளைப் பழுதுபார்த் சொறிசங்கு பல்பப்பூச்சி எனப் பலவகை துச் சுத்தப்படுத்தின ராதலால் அவ்வழக் உண்டு . கப்படி இப்போதும் வீடுவாயில்களைச் சுத் சங்கு - இது கடலிலும் சரி ஆறு குளங் தப்படுதது கிறார்கள் . அந்தக் காலத்தில் - களிலுள்ள பிராணி முது செதும்பில்லாத சிலர் வீடுகளை மலைமண்ணால் மெழுகிச்சுத் வை . இது நத்தையைப் போல் உருவமு தஞ்செய்தனர் ஆதலால் இப்போது செம் டையது இதில் பலவகைக் சங்குகள் மணிடுதல் . அம்மலை யடிவாரத்தில் குடி உண்டு இவற்றில் வலம் விச்சங்கே விசே புகுந்தோர் சிலர் சமைக்க அடுப்புத் தோ ஷம் . இதன் ஓட்டை மாம்சத்தைப் ண்டியும் வறட்டிமூட்டியும் பனையோலை போக்கிப் பான பாத்தி . மாகவும் ஊது யிலும் தீமுட்டினராதலால் இப்போதும் கருவியாகவும் உபயோகிப்பர் . இப்பி அவ்வகை செய்து வருகின் றனர் . 1000 சூழ்ந்தது . இடம்பு ச்சங்கு இடம் சங்கசாமசத - 1 துரியோதனனுக்குத் புரி 1000 சூழ்ந்தது வலம்புரி வலம்புரி 1000 சூழ்ந்தது பார்சசனயம் . 2 . யாதவவீரருள் ஒருவன் . 1 . ஒரு யாதவ வீரன் . மங்காதம் - பிராகிருதபாஷை 2 . ஒரு அகான் . தி புத்திரன் சபக்ருத - 1 ( சங் . ) செயசோன் குமரன் . 3 . உக்கான் கம்பன . இவன் குயான் தர்மா 1 . வித வின் சங் பாய்சசன்யம் 2 . நரன் குமரன் . குமார் குரு இயந்தி தருமா கு அநத ஐயய் தனஞ்ச தேவன் . 3 . ஒரு இருடி . | பங்குவது . சக பார் - ஒரு சிவகணத்தலைவன் வடகுப் புலபம் . MIL - இவர் பார்வ பிராட்டியார் ! டா ! - - 1 . - - சனம் - . . . . தானத்துத் திருப்பணிய சய்க ண் தம்பி . |