அபிதான சிந்தாமணி

சங்கரசித்தன் - 545 சங்கராசாரிய சுவாமிகள் சங்காசித்தன்-கிருஷ்ணனுக்குப் பத்திரை லியவற்றைக் கண்ட தந்தை முதலியோர் யிடம்பிறந்த குமரன். இவர்க்குச் சங்கார் என நாமகாணஞ் செய் சங்காதாசையர் - இவர் ஒர்சிவனடியவர். தனர். இவர் குழந்தைப் பருவத்தில் பூசு இவர் சிவனடியவரதுகிழிந்த உடைகளைப் ணைக்காயிலிருந்து வெளிவந்தும், சிவநின் பொத்தித் தருவதே விரதமாகக் கொண் மால்யம் தம்மீது இருக்கக் காட்டியும், டவர். சிவமூர்த்தி தரிசனந்தா நெற்றிக் சுழல் காற்றில் ஆகாயத்தில் மறைந்தும் கண்பெற்றுக் கர்வித்த தேவர்முதலியோ எட்டுக் குழந்தைகளுருவாய்ப் பின் ஒரு ரை எரித்துவரும் நாட்களில் சகதேவ குழந்தையாயும், பாடலேசுரர் திருத் தேர் மல்லன் எனும் பாகவசன் எமது நாராய விழாக்கொள்ள அவ்விடம் விக்ரகமூர்த்தி ணனை இவர் எரிக்கவல்லரோ என்று மறையத் தாமே குழந்தையாய் அங்கிருந் இறுமாப்புடன் கூறினன். சங்கரதாசை தும் பல அற்புதங்களைப் புரிந்து வந்தனர். யர் தமது நெற்றிக்கண்ணால் அவன் பூசி இவர், தந்தை யிறக்க அவரைச் சிதை த்துவந்த் நாசிங்கவிக்கிரகத்தை நோக்க மேலிட்டு ஒரு தருப்பையைக் கிள்ளி அது நீறாயிற்று. இவரைச் சேட தாசை மேலிட அது நன்மணம் வீசக் கண்டு தந் யர் தரிசித்து இவர் மடத்தில் நெல்முதலிய தைக்குக் கரும முடித்தனர். ஒரு நாள் இல்லாமை நோக்கி ஒரு வேலையாளிடம் அயாசித தீக்ஷிதர் மனையில் பிக்ஷை கேட் நெற்கொடுத்து அனுப்பினர். சங்கரதாசை கையில் அந்த வீட்டு அம்மணி ஒரு நெல் யர் அந்தநெல்லை ஒரு பிடியாகப் பிடித்த லிக்கனி தந்து வருந்திரிற்க இவர் ஸ்ரீதேவி னர். இதனால் ஒரு சிவனடியவர்க்குப் பட் மந்திரத்தால் அதைப் பொன் கனியாக்கித் டாடை நெல் முதலிய கொடுத்துப் பெற்ற தந்தனர். தாயின் பொருட்டு ஒரு நதி வரு செல்வங்கள் போகக்கண்டு, மீண்டும் சங் வித்தனர். சத்தியவந்தன் எனும் அரச சரதாசரிடத்துத் தாம் கூலியாளிடத்து னுக்குப் புத்திரப்பேறு அருளித் தாயின் அனுப்பிய குற்றத்திற்குப் பொறைவே கட்டளைப்படி சந்நியாசம் பெற்றுத் தன் ண்டினர். | காலைக்கவ்விய சுக்கிராகியென்னும் முதலை சரி கரநமச்சிவாயர் - இவர் திருவாவடு யுருக்கொண்ட காந்தருவனுக்கு நாரதரால் துறை மடத்தவர், இலக்கணக் கொத்து நேர்ந்த சாபத்தைப் போக்கி, கிருஷ்ணா இயற்றிய சுவாமிநாததேசிகருக்கு மாணாக் லயம் தாபித்துக் கோவிந்த யோகியரிடம் கர். நன்னூலுக்கு விருத்தியுரை செய்தவர். 'தீக்ஷை பெற்று வேதியர் பொருட்டு வெள் ஊற்றுமலை - ருதப்பனுக்கு நண்பர். ளத்தைக் கமண்டலத்துள் அடக்கி ஆசிரி சங்கரபாண்டியன் - சாசல முனிவனைக் யர் வெயிலில் வாக்கண்டு கையிலிருந்த கொன்ற பிரபகத்தியால் தனுக்கோடியில் துண்டத்தை ஆகாயத்திலெறிந்து பற்று ஸ்நானஞ்செய்து புனிதம் அடைந்தவன். வாரின்றி நிழல் செய்து வரச்செய்து சந்தா சங்காவாசன் - துவாரவதி யென்னும் நக னாசிரியனுக்கு அருள் செய்து காசி சென்று ரத்திற்குத் தலைவன். பல அரசர்களை விச்வநாதரைத் தரிசித்து ஆசிரியர் சொற் வென்று அடிப்படுத்தியவன். தருசகனோடு படி வியாசரைக் காணப் பதரிகாச்சிரமஞ் போர் செய்வதற்கு வந்த அரசர்களுள் சென்று வியாசரைக் காணாது நரநாராயண ஒருவன், ப. கதை ) வாச்சிரமஞ்சென்று நாராயணமுனிவரைக் சங்கான் - ஒரு பிரபு, புதுவையி லிருந்த கண்டு பல மதங்களைக் கண்டித்து வியாச வர் இவரிடம் ஒட்டக்கூத்தர் உபகாரம் ரைத் தரிசித்து அவரால் ஆயுள் பெற்று பெற்றிருந்த எர். இவர் புதுவைச் சடை வியாக்கியான சிம்மாசனா தீசுரன், ஷடுத் யன் என்பா னுக்குத் தந்தை. தரிசனஸ்தாபனாசாரியன், பூமண்டலாசிரி சங்கபாசாய - வாட்-கோள நாட்டில் யன், சர்வதந்தர சுவதந்தரன் எனப்பட்டுப் சிவகுரு என்பவருக்கு ஆர்யாம்பாளிடம் பட்டபா தர் வேக்காடு தீர்த்து விச்வரூபர் கலி. (3055, க்குச் சரியான விக்ரமசகம் இடத்து விருந்தாய்ச் சென்று அவரை (கச) வது ஈசுவரரையவைகாசிய அவதரி வாதில் வென்று அநுக்கிரகித்து உபயபா த்தவர். வாது குழந்தைப் பருவத்தில் ரதியாருடன் வாதிட்டு அவர் சிற்றின்பம் நாகம் ஒன் இவரைச் சுற்றி விளை விஷயமாய் வினாவிய வினாக்களுக்கு ஒரு யாடிப் பலருக்காண விபூ ருத்திராக்ஷமா மாத தவணையில் விடை கூறுகிறேனென பற்று. இவரிடம் இருந்த சிவசின்ன முத நீங்கித் தமது மாணாக்கருடன் காட்டிற் 69 |
சங்கரசித்தன் - 545 சங்கராசாரிய சுவாமிகள் சங்காசித்தன் - கிருஷ்ணனுக்குப் பத்திரை லியவற்றைக் கண்ட தந்தை முதலியோர் யிடம்பிறந்த குமரன் . இவர்க்குச் சங்கார் என நாமகாணஞ் செய் சங்காதாசையர் - இவர் ஒர்சிவனடியவர் . தனர் . இவர் குழந்தைப் பருவத்தில் பூசு இவர் சிவனடியவரதுகிழிந்த உடைகளைப் ணைக்காயிலிருந்து வெளிவந்தும் சிவநின் பொத்தித் தருவதே விரதமாகக் கொண் மால்யம் தம்மீது இருக்கக் காட்டியும் டவர் . சிவமூர்த்தி தரிசனந்தா நெற்றிக் சுழல் காற்றில் ஆகாயத்தில் மறைந்தும் கண்பெற்றுக் கர்வித்த தேவர்முதலியோ எட்டுக் குழந்தைகளுருவாய்ப் பின் ஒரு ரை எரித்துவரும் நாட்களில் சகதேவ குழந்தையாயும் பாடலேசுரர் திருத் தேர் மல்லன் எனும் பாகவசன் எமது நாராய விழாக்கொள்ள அவ்விடம் விக்ரகமூர்த்தி ணனை இவர் எரிக்கவல்லரோ என்று மறையத் தாமே குழந்தையாய் அங்கிருந் இறுமாப்புடன் கூறினன் . சங்கரதாசை தும் பல அற்புதங்களைப் புரிந்து வந்தனர் . யர் தமது நெற்றிக்கண்ணால் அவன் பூசி இவர் தந்தை யிறக்க அவரைச் சிதை த்துவந்த் நாசிங்கவிக்கிரகத்தை நோக்க மேலிட்டு ஒரு தருப்பையைக் கிள்ளி அது நீறாயிற்று . இவரைச் சேட தாசை மேலிட அது நன்மணம் வீசக் கண்டு தந் யர் தரிசித்து இவர் மடத்தில் நெல்முதலிய தைக்குக் கரும முடித்தனர் . ஒரு நாள் இல்லாமை நோக்கி ஒரு வேலையாளிடம் அயாசித தீக்ஷிதர் மனையில் பிக்ஷை கேட் நெற்கொடுத்து அனுப்பினர் . சங்கரதாசை கையில் அந்த வீட்டு அம்மணி ஒரு நெல் யர் அந்தநெல்லை ஒரு பிடியாகப் பிடித்த லிக்கனி தந்து வருந்திரிற்க இவர் ஸ்ரீதேவி னர் . இதனால் ஒரு சிவனடியவர்க்குப் பட் மந்திரத்தால் அதைப் பொன் கனியாக்கித் டாடை நெல் முதலிய கொடுத்துப் பெற்ற தந்தனர் . தாயின் பொருட்டு ஒரு நதி வரு செல்வங்கள் போகக்கண்டு மீண்டும் சங் வித்தனர் . சத்தியவந்தன் எனும் அரச சரதாசரிடத்துத் தாம் கூலியாளிடத்து னுக்குப் புத்திரப்பேறு அருளித் தாயின் அனுப்பிய குற்றத்திற்குப் பொறைவே கட்டளைப்படி சந்நியாசம் பெற்றுத் தன் ண்டினர் . | காலைக்கவ்விய சுக்கிராகியென்னும் முதலை சரி கரநமச்சிவாயர் - இவர் திருவாவடு யுருக்கொண்ட காந்தருவனுக்கு நாரதரால் துறை மடத்தவர் இலக்கணக் கொத்து நேர்ந்த சாபத்தைப் போக்கி கிருஷ்ணா இயற்றிய சுவாமிநாததேசிகருக்கு மாணாக் லயம் தாபித்துக் கோவிந்த யோகியரிடம் கர் . நன்னூலுக்கு விருத்தியுரை செய்தவர் . ' தீக்ஷை பெற்று வேதியர் பொருட்டு வெள் ஊற்றுமலை - ருதப்பனுக்கு நண்பர் . ளத்தைக் கமண்டலத்துள் அடக்கி ஆசிரி சங்கரபாண்டியன் - சாசல முனிவனைக் யர் வெயிலில் வாக்கண்டு கையிலிருந்த கொன்ற பிரபகத்தியால் தனுக்கோடியில் துண்டத்தை ஆகாயத்திலெறிந்து பற்று ஸ்நானஞ்செய்து புனிதம் அடைந்தவன் . வாரின்றி நிழல் செய்து வரச்செய்து சந்தா சங்காவாசன் - துவாரவதி யென்னும் நக னாசிரியனுக்கு அருள் செய்து காசி சென்று ரத்திற்குத் தலைவன் . பல அரசர்களை விச்வநாதரைத் தரிசித்து ஆசிரியர் சொற் வென்று அடிப்படுத்தியவன் . தருசகனோடு படி வியாசரைக் காணப் பதரிகாச்சிரமஞ் போர் செய்வதற்கு வந்த அரசர்களுள் சென்று வியாசரைக் காணாது நரநாராயண ஒருவன் . கதை ) வாச்சிரமஞ்சென்று நாராயணமுனிவரைக் சங்கான் - ஒரு பிரபு புதுவையி லிருந்த கண்டு பல மதங்களைக் கண்டித்து வியாச வர் இவரிடம் ஒட்டக்கூத்தர் உபகாரம் ரைத் தரிசித்து அவரால் ஆயுள் பெற்று பெற்றிருந்த எர் . இவர் புதுவைச் சடை வியாக்கியான சிம்மாசனா தீசுரன் ஷடுத் யன் என்பா னுக்குத் தந்தை . தரிசனஸ்தாபனாசாரியன் பூமண்டலாசிரி சங்கபாசாய - வாட் - கோள நாட்டில் யன் சர்வதந்தர சுவதந்தரன் எனப்பட்டுப் சிவகுரு என்பவருக்கு ஆர்யாம்பாளிடம் பட்டபா தர் வேக்காடு தீர்த்து விச்வரூபர் கலி . ( 3055 க்குச் சரியான விக்ரமசகம் இடத்து விருந்தாய்ச் சென்று அவரை ( கச ) வது ஈசுவரரையவைகாசிய அவதரி வாதில் வென்று அநுக்கிரகித்து உபயபா த்தவர் . வாது குழந்தைப் பருவத்தில் ரதியாருடன் வாதிட்டு அவர் சிற்றின்பம் நாகம் ஒன் இவரைச் சுற்றி விளை விஷயமாய் வினாவிய வினாக்களுக்கு ஒரு யாடிப் பலருக்காண விபூ ருத்திராக்ஷமா மாத தவணையில் விடை கூறுகிறேனென பற்று . இவரிடம் இருந்த சிவசின்ன முத நீங்கித் தமது மாணாக்கருடன் காட்டிற் 69 |