அபிதான சிந்தாமணி

சகதி 543 சங்கடசதுர்த்தசி நடந்தவை கேட்டு இவளிடத்தன்பு மச்ச சங்கன்னன் - இவன் இதற்கு முன் சன்மத் முங்கொண்டு வருடந்தோறும் குடுமபத் தில் வேதியனா யிருந்து பல தீமைகள் துடன் பண்டரி சேவித்து இருந்தவள். செய்ததால் வேடனாகிச் சிவத்தல யாத் சக்தீ - இது மூன்று வகை. இவை அரச திரை செய்வாருடன் சிவவேடம் பூண்டு னுக்கு யுத்த காலத்தில் இருக்கவேண்டி சென்று அவிநாசித்தலத்தில் நடராஜமூர் யவை. 1. உத்சாகசக்தி, 2 பிரபுசக்தி, த்தியின் திருவடியில் தரித்திருந்த சிலம் 3. மந்திரசக்தி. இவற்றுள் உத்சாகசக்தி பைத் திருடக் காலம் பார்த்திருந்து கிட் யாவது மனோவேகம், பிரபுசக்தியாவது டாமையால் அத் திருவடியை யெண்ணி தன முதலியன, மந்திர சக்தியாவது மரணமடைந்து முக்தி பெற்றவன். (அவ ஆலோசனை. (பார - ஆச்ரமவாச) நாசித் தலபுராணம்) சக்துபிரஸ்தன் - அதிதி பூசையால் யம சங்கசான் - கத்ரு குமான், நாகன். னைக் களிப்புறச் செய்து குடும்பத்துடன் சங்கசூடன் - 1. குபோனுடைய தோழனா பிரமலோகம் அடைந்த குருக்ஷேத்திர வா கிய குய்யகன். இவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சியாகிய பிராமணன். யிடம் கிரீடித்துக்கொண்டு இருந்த கோபி சக்ரகன் - கெம்பீரன் குமான். இவனிடத் காசனங்களைக் கவர்ந்து செல்லுகையில் 'துப் பிராமணவம்சம் உதித்தது. கிருஷ்ணனால் கொல்லப்பட்டுச் சிரோம சகீரசமேரதைத்தியன் - திரணாவர்த்தன், ணியை இழந்தவன். சகீரதானசுவருபம் - விஷ்ணுமூர்த்திக்குச் 2. காசியில் வீரேசலிங்க பூசை செய்து 'சக்கரம் அருள் செய்ய எழுந்தருளிய சிவ சித்தி யடைந்தாரில் ஒருவன். சுவரூபம் 3. பாதாளவாசியாகிய நாகன். சக்ரதீர்த்தம் - பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை 4. தருமக்கவசன் புத்திரியாகிய இலக்ஷ் யில் ஸ்நானஞ் செய்த தீர்த்தம். இதற்கு மியை மணந்தவன். பிரமத்வாம் எனவும் பெயர் இது வியர்வு 5. இவன் வைகுண்டத்திலிருந்த சுதா நீராலான தா லிப்பெயரடைந்தது. இது மன் எனும் கோபாலன், இவன் சாபத் சாம்பூந்த நிறமுடையது தால் சங்கசூடன் எனும் அசுரனாகப் பிற சகாதேவன் - வடகலிங்கதேசாதிபதி, பார ந்து துலசியை மணந்து சுரரை வருத்தத் தத்தில் யுத்தத்திற்கு வந்தவன். சுருதாயு தேவர் வேண்டுகோளால் விஷ்ணு இவன் வின் குமரன். கழுத்தி லணிந்திருந்த கவசத்தை யாசி சக்ரநாகம் - அளகைக்கு அருகிலுள்ள மலை, த்து வாங்கச் சிவமூர்த்தி யிவனைக் கொன் சக்ரபாணியார் - அறந்தாங்கியார் குமார். றனர். இவனிறந்த பின்னர் இவன் இவர் குமார் அச்யுதர். இவர் நம்மாழ்வா தேவியிடத்தில் கபடமாக விஷ்ணு வீர்ய ருக்கு ஐந்தாம் பாட்டனார். தானஞ்செய்தனர். பின் சிவபெருமான் சக்ரபாணி - ஒரு அரசன். தேவி உக்ரை, அச்சங்கசூடன் எலும்பு முதலியவற்றைச் இவர்கள் புத்திரர் இல்லாமல் சூரிய விர சூலத்தால் கடலிலிட்டனர். அவை சங்கு கூட்டங்களாயின, சங்கசூடன் கோலோ தம் இருந்து சிந்து என்பவனைப் பெற் கத்தில் பாரிஷதனால் அடைந்தனன். றனர். | பிரம்மகைவர்த்தம்). சக்ரவர்த்திகள் - இவர்கள் அறுவர். அரிச் - 6. முன்பிறப்பில் கோலோகத்திருந்த சந்திரன், நளன், புருகுச்சன், புரூரவன், சுதர்மனிவன் இராதையின் சாபத்தால் சகான், கார்த்தவீரியார்ச்சுனன். பிறந்து ருத்ரரால் கொல்லப்பட்டு மீண் சகிரவாளம் - 1. பெரும்புறக்கடலை வளைந் டும் கோலோக மடைந்தனன், இவனது திருக்கும் மலை. யுத்தத்தில் விஷ்ணு விருத்த வேதியராய் 2. ஒரு வித்யாதர நகரம். இவன் கவசத்தை யாசித்துப் பினிவனுருக் சக்ரன் - 1. வசிட்டருக்கு ஊற்சைபிடம் கொண்டு இவன் மனைவியைப் புணர்ந்து உதித்த குமரன். மறைந்தனர். (தேவி - பா.) 2. மருத்துவரில் ஒருவன். சங்கடன் - ககுபு என்னுந் தக்ஷன் பெண் 3. இந்திரன். ணுக்குக் குமரன், தந்தை தருமன். சக்ராங்கன் - மகதநாட்டு வேதியன், இவன் சங்கடசதுர்த்தசி - இது சங்கடங்களைப் குமரன் திருதராட்டிரன் போக்குவதால் இப்பெயர் பெற்றது.
சகதி 543 சங்கடசதுர்த்தசி நடந்தவை கேட்டு இவளிடத்தன்பு மச்ச சங்கன்னன் - இவன் இதற்கு முன் சன்மத் முங்கொண்டு வருடந்தோறும் குடுமபத் தில் வேதியனா யிருந்து பல தீமைகள் துடன் பண்டரி சேவித்து இருந்தவள் . செய்ததால் வேடனாகிச் சிவத்தல யாத் சக்தீ - இது மூன்று வகை . இவை அரச திரை செய்வாருடன் சிவவேடம் பூண்டு னுக்கு யுத்த காலத்தில் இருக்கவேண்டி சென்று அவிநாசித்தலத்தில் நடராஜமூர் யவை . 1 . உத்சாகசக்தி 2 பிரபுசக்தி த்தியின் திருவடியில் தரித்திருந்த சிலம் 3 . மந்திரசக்தி . இவற்றுள் உத்சாகசக்தி பைத் திருடக் காலம் பார்த்திருந்து கிட் யாவது மனோவேகம் பிரபுசக்தியாவது டாமையால் அத் திருவடியை யெண்ணி தன முதலியன மந்திர சக்தியாவது மரணமடைந்து முக்தி பெற்றவன் . ( அவ ஆலோசனை . ( பார - ஆச்ரமவாச ) நாசித் தலபுராணம் ) சக்துபிரஸ்தன் - அதிதி பூசையால் யம சங்கசான் - கத்ரு குமான் நாகன் . னைக் களிப்புறச் செய்து குடும்பத்துடன் சங்கசூடன் - 1 . குபோனுடைய தோழனா பிரமலோகம் அடைந்த குருக்ஷேத்திர வா கிய குய்யகன் . இவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சியாகிய பிராமணன் . யிடம் கிரீடித்துக்கொண்டு இருந்த கோபி சக்ரகன் - கெம்பீரன் குமான் . இவனிடத் காசனங்களைக் கவர்ந்து செல்லுகையில் ' துப் பிராமணவம்சம் உதித்தது . கிருஷ்ணனால் கொல்லப்பட்டுச் சிரோம சகீரசமேரதைத்தியன் - திரணாவர்த்தன் ணியை இழந்தவன் . சகீரதானசுவருபம் - விஷ்ணுமூர்த்திக்குச் 2 . காசியில் வீரேசலிங்க பூசை செய்து ' சக்கரம் அருள் செய்ய எழுந்தருளிய சிவ சித்தி யடைந்தாரில் ஒருவன் . சுவரூபம் 3 . பாதாளவாசியாகிய நாகன் . சக்ரதீர்த்தம் - பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை 4 . தருமக்கவசன் புத்திரியாகிய இலக்ஷ் யில் ஸ்நானஞ் செய்த தீர்த்தம் . இதற்கு மியை மணந்தவன் . பிரமத்வாம் எனவும் பெயர் இது வியர்வு 5 . இவன் வைகுண்டத்திலிருந்த சுதா நீராலான தா லிப்பெயரடைந்தது . இது மன் எனும் கோபாலன் இவன் சாபத் சாம்பூந்த நிறமுடையது தால் சங்கசூடன் எனும் அசுரனாகப் பிற சகாதேவன் - வடகலிங்கதேசாதிபதி பார ந்து துலசியை மணந்து சுரரை வருத்தத் தத்தில் யுத்தத்திற்கு வந்தவன் . சுருதாயு தேவர் வேண்டுகோளால் விஷ்ணு இவன் வின் குமரன் . கழுத்தி லணிந்திருந்த கவசத்தை யாசி சக்ரநாகம் - அளகைக்கு அருகிலுள்ள மலை த்து வாங்கச் சிவமூர்த்தி யிவனைக் கொன் சக்ரபாணியார் - அறந்தாங்கியார் குமார் . றனர் . இவனிறந்த பின்னர் இவன் இவர் குமார் அச்யுதர் . இவர் நம்மாழ்வா தேவியிடத்தில் கபடமாக விஷ்ணு வீர்ய ருக்கு ஐந்தாம் பாட்டனார் . தானஞ்செய்தனர் . பின் சிவபெருமான் சக்ரபாணி - ஒரு அரசன் . தேவி உக்ரை அச்சங்கசூடன் எலும்பு முதலியவற்றைச் இவர்கள் புத்திரர் இல்லாமல் சூரிய விர சூலத்தால் கடலிலிட்டனர் . அவை சங்கு கூட்டங்களாயின சங்கசூடன் கோலோ தம் இருந்து சிந்து என்பவனைப் பெற் கத்தில் பாரிஷதனால் அடைந்தனன் . றனர் . | பிரம்மகைவர்த்தம் ) . சக்ரவர்த்திகள் - இவர்கள் அறுவர் . அரிச் - 6 . முன்பிறப்பில் கோலோகத்திருந்த சந்திரன் நளன் புருகுச்சன் புரூரவன் சுதர்மனிவன் இராதையின் சாபத்தால் சகான் கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் . பிறந்து ருத்ரரால் கொல்லப்பட்டு மீண் சகிரவாளம் - 1 . பெரும்புறக்கடலை வளைந் டும் கோலோக மடைந்தனன் இவனது திருக்கும் மலை . யுத்தத்தில் விஷ்ணு விருத்த வேதியராய் 2 . ஒரு வித்யாதர நகரம் . இவன் கவசத்தை யாசித்துப் பினிவனுருக் சக்ரன் - 1 . வசிட்டருக்கு ஊற்சைபிடம் கொண்டு இவன் மனைவியைப் புணர்ந்து உதித்த குமரன் . மறைந்தனர் . ( தேவி - பா . ) 2 . மருத்துவரில் ஒருவன் . சங்கடன் - ககுபு என்னுந் தக்ஷன் பெண் 3 . இந்திரன் . ணுக்குக் குமரன் தந்தை தருமன் . சக்ராங்கன் - மகதநாட்டு வேதியன் இவன் சங்கடசதுர்த்தசி - இது சங்கடங்களைப் குமரன் திருதராட்டிரன் போக்குவதால் இப்பெயர் பெற்றது .