அபிதான சிந்தாமணி

சகந்நாதபாண்டியன் - 539 சகரன் மூர்த்தங்கள், அ. சக்திகள் பல தீர்த்தங் கள் மீதேறிச் சகமித்திரரை இவ்வாறு கள், செய்தல் கூடுமோவென ஊர் அதிகாரிக் சகந்நாதபாண்டியன் - அரிமர்த்தன பாண் குக் காட்டவந்தன னென்றனர். இச்செய் டியன் குமரன். தியையறிந்த ஊரதிகாரியும் கதவடை சகந்தரை ஒரு தேசம், த்தனன். சகமித்திரர் புலியை நோக்கிக் சகந்திரதேவன்--ஒரு அரசன். கதவைத் திறந்துகொண் டுள் புகவென சகமார்க்கம் - இது புலனொடுக்கி உச்வாஸ அவ்வாறுள் புகுந்து வாசலில் போய் நிஸ்வாஸங்களை யடக்கி ஆறா தாரங்களி நின்று அவ்வதிகாரியை நோக்கி இஷ் னிலையுணர்ந்து நாபித்தானத்துக் குண்டலி டனே புலிகொணர்ந்தேனென்று அழை சத்தியுருவாகிய அமுதத்தையுருகச்செய்து க்கப் பெண்டு பிள்ளைகள் கண்டு பயந்து மற்றை யா தார பதுமங்களை யதனைக்கொ ஊராளியைப்பார்த்து நீ கிழவன் நீ போக ண்டு பேதித்து மேற்சென்று விந்து தான லாம் என அவன் பயந்து ஒளித்துக்கொ த்து வழியிறங்கி அமுதத்தை யுடலில் ண்டு நான் தெரியாது செய்ததைப் பொறு நிறையச்செய்து சோதி ஸ்வரூபமாகிய த்துக்கொள்கவென வேண்டச் சகமித்தி சிவத்தைத் தியானித்திருத்தலாம். சர் புலியைக்கொண்டு ஊரின் புறத்திற் சகமித்திரர் - இவர் பாளி எனுமூரில் வேதி போயினர். பெருமாளும் தமது உருக் யர்குலத்திற் பிறந்து தானியம் யாசித்து காட்டிச் சகமித்திரரை வாழ்த்திப் போயி வாழ்ந்து வருநாளில் அவ்வூரிலுள்ளோர் னா. இவரது மகிமையறிந்து சிலர் வந்தனை சகரன் -1. (சூ) பாகுகன் குமான். இவன் செய் தனர். இவரிடத்தில் பகைகொண்ட தன் தாயின் கருப்பத்தில் இருக்கையில் வேறு சிலர் இவரிடம் வாதிட்டு ஒருநர் சக்களத்திகள் நஞ்சூட்ட இறவாது அவுரவ ளிவருறங்குகையில் வீட்டைக் கொளுத்தி ரிஷியால் காக்கப்பட்டவன். இவன் பாரி னர். இதையறிந்த சகமித்திரர் பெரு கள் கேசினி, சுமதி. இவர்களுக்குப் புத் மாளை நோக்கி நீயே காக்கவேண்டுமெ திரர் இல்லாமையால் அரசன் சாம்பமூர்த் ன்று துதித்தனர். பெருமாள் சக்கரத்தை தியை எண்ணித் தவம் புரிந்து சுமதியிடம் யேவிச் சகமித்திரர்க்குத் தீயினால் தீங்கில் அறுபதினாயிரம் குமாரையும், கேசினியி லாமல் காத்தனர். அண்டை அயலிலுள் டம் ஒரு புத்திரனையும் பெற்றனன். புத் ளார் சகமித்திரன் குடும்பமாய்ந்ததெனக் திரப்பெற்றால் களிப்படைந்த அரசன் கூக்குா விட்டபொழுது விடிந்து தீயுந் அசுவமேதம் செய்யத் தொடங்கிக் குதிரை தணிந்தது. சகமித்திரர் குடும்பம் தீயால் யைப் பூவலம் வர விடுத்தனன். இவனிடம் வருந்தா திருத்தலைக்கண்டு வியப்படைந்து பகைகொண்ட இந்திரன் அசுவமேதக் குதி பலரும் அவருக்கு உதவி புரிய அவர் ரையைப் பாதாளத்தில் தவஞ்செய்யும் கபி தடுக்கவம் உதவி செய்து வருநாளில் அந் லருக்குப் பின்புறங் கட்டி மறைந்தனன், நாட்டுத் தலைவனான வைத்தியநாதனென் குதிரைக்குப் பின் வந்த சகார் குதிரையை பான் உதவிசெய்வோரைத் தடுத்து இவர் எங்கும் தேடிக் காணாது பாதாளத்தில் வீட்டிலுள்ள பொருள்களைக் காண்போ தேடிச் சென்று அங்குத் தவஞ்செய்து மென வீட்டில் புகுந்து நீர் சகத்திற்கெல் கொண்டிருந்த கபிலருக்குப் பின் கண்டு லாம் மித்திரரோ உமக்குப் பகைவரில கபிலர் மீது கோபித்து வருத்த அவரது ரோ உமக்கும் இச்சகத்தில் பகையில்லை கோபத் தீயால் மாய்ந்தனர். பின் சகரன் யெனில் என் பெண் கலியாணத்திற்கு போனாகிய அம்சுமான் முனிவரை வேண் தேவபூசை செய்ய ஒரு புலிவேண்டும் டிக் குதிரையைத் தாப்பெற்று யாகமமுடி கொணர்ந்து தருகவெனக் கூறினன். த்து அவுரவரால் நற்கதி அடைந்தவன். அவ்வாறே சகமித்திரர் காட்டுள் சென்று அசிதன் குமரன் என்றுங் கூறுவர். இவன் பெருமாளைப் புலியாகவாத் துதித்தனர். சரித்திரத்தில் சிலவற்றை அசிதனைக் அவ்வாறே பெருமாள் புவியுருக்கொண்டு காண்க. இவன் கங்கை பெருகக் காரண வாத் தமது உத்தரியத்தைப் புலியின் கழுத் புருஷனா யிருந்தவன், இவன் குமரன் திற்கட்டித் தமது ஊர்க்கு அழைத்துச் அசமஞ்சன். இவன் குமானால் அம்சுமா சென்றனர். இதைக்கண்ட ஊரிலுள் னைப் பெற்றுக்கொண்டு குமரனைக் காட் ளோர் அஞ்சிக் கதவுகளை அடைத்து மரங் டிற்கு அனுப்பினன். தைப் புலவழைத்துச் ஆப் பெற்றுக்கொ
சகந்நாதபாண்டியன் - 539 சகரன் மூர்த்தங்கள் . சக்திகள் பல தீர்த்தங் கள் மீதேறிச் சகமித்திரரை இவ்வாறு கள் செய்தல் கூடுமோவென ஊர் அதிகாரிக் சகந்நாதபாண்டியன் - அரிமர்த்தன பாண் குக் காட்டவந்தன னென்றனர் . இச்செய் டியன் குமரன் . தியையறிந்த ஊரதிகாரியும் கதவடை சகந்தரை ஒரு தேசம் த்தனன் . சகமித்திரர் புலியை நோக்கிக் சகந்திரதேவன் - - ஒரு அரசன் . கதவைத் திறந்துகொண் டுள் புகவென சகமார்க்கம் - இது புலனொடுக்கி உச்வாஸ அவ்வாறுள் புகுந்து வாசலில் போய் நிஸ்வாஸங்களை யடக்கி ஆறா தாரங்களி நின்று அவ்வதிகாரியை நோக்கி இஷ் னிலையுணர்ந்து நாபித்தானத்துக் குண்டலி டனே புலிகொணர்ந்தேனென்று அழை சத்தியுருவாகிய அமுதத்தையுருகச்செய்து க்கப் பெண்டு பிள்ளைகள் கண்டு பயந்து மற்றை யா தார பதுமங்களை யதனைக்கொ ஊராளியைப்பார்த்து நீ கிழவன் நீ போக ண்டு பேதித்து மேற்சென்று விந்து தான லாம் என அவன் பயந்து ஒளித்துக்கொ த்து வழியிறங்கி அமுதத்தை யுடலில் ண்டு நான் தெரியாது செய்ததைப் பொறு நிறையச்செய்து சோதி ஸ்வரூபமாகிய த்துக்கொள்கவென வேண்டச் சகமித்தி சிவத்தைத் தியானித்திருத்தலாம் . சர் புலியைக்கொண்டு ஊரின் புறத்திற் சகமித்திரர் - இவர் பாளி எனுமூரில் வேதி போயினர் . பெருமாளும் தமது உருக் யர்குலத்திற் பிறந்து தானியம் யாசித்து காட்டிச் சகமித்திரரை வாழ்த்திப் போயி வாழ்ந்து வருநாளில் அவ்வூரிலுள்ளோர் னா . இவரது மகிமையறிந்து சிலர் வந்தனை சகரன் - 1 . ( சூ ) பாகுகன் குமான் . இவன் செய் தனர் . இவரிடத்தில் பகைகொண்ட தன் தாயின் கருப்பத்தில் இருக்கையில் வேறு சிலர் இவரிடம் வாதிட்டு ஒருநர் சக்களத்திகள் நஞ்சூட்ட இறவாது அவுரவ ளிவருறங்குகையில் வீட்டைக் கொளுத்தி ரிஷியால் காக்கப்பட்டவன் . இவன் பாரி னர் . இதையறிந்த சகமித்திரர் பெரு கள் கேசினி சுமதி . இவர்களுக்குப் புத் மாளை நோக்கி நீயே காக்கவேண்டுமெ திரர் இல்லாமையால் அரசன் சாம்பமூர்த் ன்று துதித்தனர் . பெருமாள் சக்கரத்தை தியை எண்ணித் தவம் புரிந்து சுமதியிடம் யேவிச் சகமித்திரர்க்குத் தீயினால் தீங்கில் அறுபதினாயிரம் குமாரையும் கேசினியி லாமல் காத்தனர் . அண்டை அயலிலுள் டம் ஒரு புத்திரனையும் பெற்றனன் . புத் ளார் சகமித்திரன் குடும்பமாய்ந்ததெனக் திரப்பெற்றால் களிப்படைந்த அரசன் கூக்குா விட்டபொழுது விடிந்து தீயுந் அசுவமேதம் செய்யத் தொடங்கிக் குதிரை தணிந்தது . சகமித்திரர் குடும்பம் தீயால் யைப் பூவலம் வர விடுத்தனன் . இவனிடம் வருந்தா திருத்தலைக்கண்டு வியப்படைந்து பகைகொண்ட இந்திரன் அசுவமேதக் குதி பலரும் அவருக்கு உதவி புரிய அவர் ரையைப் பாதாளத்தில் தவஞ்செய்யும் கபி தடுக்கவம் உதவி செய்து வருநாளில் அந் லருக்குப் பின்புறங் கட்டி மறைந்தனன் நாட்டுத் தலைவனான வைத்தியநாதனென் குதிரைக்குப் பின் வந்த சகார் குதிரையை பான் உதவிசெய்வோரைத் தடுத்து இவர் எங்கும் தேடிக் காணாது பாதாளத்தில் வீட்டிலுள்ள பொருள்களைக் காண்போ தேடிச் சென்று அங்குத் தவஞ்செய்து மென வீட்டில் புகுந்து நீர் சகத்திற்கெல் கொண்டிருந்த கபிலருக்குப் பின் கண்டு லாம் மித்திரரோ உமக்குப் பகைவரில கபிலர் மீது கோபித்து வருத்த அவரது ரோ உமக்கும் இச்சகத்தில் பகையில்லை கோபத் தீயால் மாய்ந்தனர் . பின் சகரன் யெனில் என் பெண் கலியாணத்திற்கு போனாகிய அம்சுமான் முனிவரை வேண் தேவபூசை செய்ய ஒரு புலிவேண்டும் டிக் குதிரையைத் தாப்பெற்று யாகமமுடி கொணர்ந்து தருகவெனக் கூறினன் . த்து அவுரவரால் நற்கதி அடைந்தவன் . அவ்வாறே சகமித்திரர் காட்டுள் சென்று அசிதன் குமரன் என்றுங் கூறுவர் . இவன் பெருமாளைப் புலியாகவாத் துதித்தனர் . சரித்திரத்தில் சிலவற்றை அசிதனைக் அவ்வாறே பெருமாள் புவியுருக்கொண்டு காண்க . இவன் கங்கை பெருகக் காரண வாத் தமது உத்தரியத்தைப் புலியின் கழுத் புருஷனா யிருந்தவன் இவன் குமரன் திற்கட்டித் தமது ஊர்க்கு அழைத்துச் அசமஞ்சன் . இவன் குமானால் அம்சுமா சென்றனர் . இதைக்கண்ட ஊரிலுள் னைப் பெற்றுக்கொண்டு குமரனைக் காட் ளோர் அஞ்சிக் கதவுகளை அடைத்து மரங் டிற்கு அனுப்பினன் . தைப் புலவழைத்துச் ஆப் பெற்றுக்கொ