அபிதான சிந்தாமணி

அதிகண்டன் அதிசூரன் அரிகண்டன் - சௌபாக்கிய நகாத்துவேதி பெற்ற வில்லுடையவன், பலசாலி. யன். இவன் இளமைப்பருவத்தில் தெரு (இராமாயணம் விற் போம்போது ஒரு ருத்ராக்ஷம் கண் அதிகாரிப்பிள்ளை - எழுபத்து நான்கு சிங்கா டெடுத்து ஒரு வேதியனுக்குக் கொடுத்து - சனாதிபதிகளில் ஒருவர் ஸ்ரீ வைஷ்ண நற்பதம் பெற்றவன், (உபதேசகாண்டம்). வர் (குருபரம்பரை). அதிகமான் - சேரமானால் வளர்க்கப்பட்ட அதிகோரன்-1. இராக்ஷசசேநாபதி. வர். இவர் பாணபத்திரரைப் பரிபாலித்த 2. சூரபதுமன் சேநாபதி. வீரமாயேந் வர். இவர், சோழதேசத்தில் ஆதிக்கும் - திரவாயிற் காவலாளி. (கந்த). பகவனுக்கும் பிறந்து அரசராய்ப் பாண அதிசயவணி- கருதிய பொருளின் வனப் பத்திரருக்குச் சிவமூர்த்தி அளித்த திரு பை யுவந்து கூறுகையில், உலகநடை கட முகப்பாசுரத்தால் பொருளளித்துப் வாது உயர்ந்தோர் வியப்பக் கூறுவது. பொன்வண்ணத்தந்தாதி முதலிய பாடி இது, பொருள், குணம், தொழில், ஐயம், ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடன் திருக் துணிவு, திரிபால் வேறுபடும். இதுவே கைலைக்குச் சென்று திரு ஆதியுலா அரங் உயர்வு நவிற்சி, இதனை (அதிசயோத்தி கேற்றினவர். இவர் ஒருவகை வீரர்பாற் 'யலங்காரம்) என்பர். (தண்டியலங்காரம்). பட்ட அதியர் குடியினர். திருவள்ளுவ | அதிசாரரோகம் - இது மார்பு, குதம், வயிறு, ருடன் பிறந்தவர். தகடூரில் வதிந்தனர். முதலிய இடங்களில் நோய், உடம்பிளை (திருவள்ளுவர் சரிதை) ப்பு, மலபந்தம், வயிறுப்பிசம், அஜீரணம், அதிகமானெடுமானஞ்சி மகன் பொதட்டெ இவைகளைப் பழைய உருவமாகப் பெற் மினி- கொடையும், இன்பமும் உள்ளவன். றது. பின்னும், கெட்டுலர்ந்த மாமிசம், இவன் பெயர் அதியமான் மகன் பொகுட் வேகாப்பதார்த்தம், மந்தவஸ்துக்கள், டெழினி யெனவும் வழங்கும். இவன் அதிதிண்டி, மிகுநடை இவற்றால் வாயு மீது "அலர்பூந்தும்பை "எருதேயிளைய அதிகரித்துத் தாதுக்களைக் கெடுத்து மலத் "மதியேர் வெண்குடை என (கூ) செய் தைச் சலம்போலாக்கி அபானவழியால் யுட்கள் ஒளவையார் பாடினர். (புற-நா). தள்ளும். இது, வாத, பித்த, சிலேஷ்ம அதிகன் -1. இவன் ஔவைக்குத் தான் திரிதோஷ, பய, துக்க அதிசாரங்களென பெற்ற கருநெல்லிப்பழத்தைத் தந்தவன். அறுவகையாகியும் மற்றும், சாம, நிராம, இவனுக்கு அதிகமான் எனவும் பெயர். ரத்த, குதபிரம்ச, சுர அதிசாரமெனப் இவன் புகழ்ச்சோழ நாயனார் காலத்திருந்த பலவி தமாம். இது, தயிர்ச்சுண்டிச் சூர அபிகனோ அன்றோ என்று துணிந்து ணம், சப்தகபாடமாத்ரை, முதலியவற் சொல்லக்கூடவில்லை. இப்பெயர்கொண்ட றால் வசமாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்) அரசன் ஒருவன் கோள் தேசத்தில் இருந்த அதிசாரன் - நிதந்துவின் குமாரன். தாகவும், அவனுக்கு இராஜராஜனென்று அதிசுஷகரோகம் - தேகத்தில் சமாகனி ஒரு பெயர் உண்டென்றும், அவன் வம் யால் செழித்த மாமிசம், அக்னிக் குறை சத்தில் எழினி என்னுமொருவன் இருக் வால் சீரணக்குறை பெற்றுத் தேகம் சுஷ் தனனென்றும், அவன் வம்சத்தில் வந்த கிப்பது மன்றி, நரம்புகள், கீல்கள், கழுத்து, விடுகாதழகியபெருமாள் என்பவன் தக வயிறு, தொடைகள் முதலிய உலர்ந்து ைேரயாண்டான் என்றும், இந்த அதிகன், சூம்பும். அப்போது ஆயாசம், துர்ப்பலம் நெடுஞ்சடையனால் அயிரூரிற் செயிக்கப் உண்டாம். இதற்குக் கூஷ்மாண்டகிருதம் பட்டான் என்றும் புறநானூற்றுரையிற் முதலிய நன்மை தரும். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்). கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதிசூரன் -1. ஏனாதிநாதநாயனாரை வஞ்ச 2. புகழ்ச்சோழ நாயனார் சேனைகளால் னையாற் கொலைபுரிந்த மாபாவி. இவன் வெல்லப்பட்ட மலை நாட்டரசன். 'சரிதையை எனாதிநாதநாயனாரைக் காண்க. அதிகாயன் - ஒரு அரக்கன். இராவணன் (பெரியபுராணம்). குமாரர்களுள் ஒருவன். பிரமனிடம் கவ 2. சிங்கமுகாசூரன் குமரன், சம் பெற்றவன், யுத்தத்தில் இலக்குமண 3. சூரன் முதலிய பதினெண்மரில் ரால் பிரமாஸ்திரம் விட்டுக் கொல்லப்பட் முதல்வன். நீதிநெறிச்சோழன் காலத்தில் டவன். இவன் முற்பிறப்பில் கைடவன் அரசர்களைக் கொலை புரிந்து வருத்திக் என்னும் அசுரன், சிவபெருமானிடம் கொண்டு வல்லான் என்று ஒரு வல்லவன்
அதிகண்டன் அதிசூரன் அரிகண்டன் - சௌபாக்கிய நகாத்துவேதி பெற்ற வில்லுடையவன் பலசாலி . யன் . இவன் இளமைப்பருவத்தில் தெரு ( இராமாயணம் விற் போம்போது ஒரு ருத்ராக்ஷம் கண் அதிகாரிப்பிள்ளை - எழுபத்து நான்கு சிங்கா டெடுத்து ஒரு வேதியனுக்குக் கொடுத்து - சனாதிபதிகளில் ஒருவர் ஸ்ரீ வைஷ்ண நற்பதம் பெற்றவன் ( உபதேசகாண்டம் ) . வர் ( குருபரம்பரை ) . அதிகமான் - சேரமானால் வளர்க்கப்பட்ட அதிகோரன் - 1 . இராக்ஷசசேநாபதி . வர் . இவர் பாணபத்திரரைப் பரிபாலித்த 2 . சூரபதுமன் சேநாபதி . வீரமாயேந் வர் . இவர் சோழதேசத்தில் ஆதிக்கும் - திரவாயிற் காவலாளி . ( கந்த ) . பகவனுக்கும் பிறந்து அரசராய்ப் பாண அதிசயவணி - கருதிய பொருளின் வனப் பத்திரருக்குச் சிவமூர்த்தி அளித்த திரு பை யுவந்து கூறுகையில் உலகநடை கட முகப்பாசுரத்தால் பொருளளித்துப் வாது உயர்ந்தோர் வியப்பக் கூறுவது . பொன்வண்ணத்தந்தாதி முதலிய பாடி இது பொருள் குணம் தொழில் ஐயம் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடன் திருக் துணிவு திரிபால் வேறுபடும் . இதுவே கைலைக்குச் சென்று திரு ஆதியுலா அரங் உயர்வு நவிற்சி இதனை ( அதிசயோத்தி கேற்றினவர் . இவர் ஒருவகை வீரர்பாற் ' யலங்காரம் ) என்பர் . ( தண்டியலங்காரம் ) . பட்ட அதியர் குடியினர் . திருவள்ளுவ | அதிசாரரோகம் - இது மார்பு குதம் வயிறு ருடன் பிறந்தவர் . தகடூரில் வதிந்தனர் . முதலிய இடங்களில் நோய் உடம்பிளை ( திருவள்ளுவர் சரிதை ) ப்பு மலபந்தம் வயிறுப்பிசம் அஜீரணம் அதிகமானெடுமானஞ்சி மகன் பொதட்டெ இவைகளைப் பழைய உருவமாகப் பெற் மினி - கொடையும் இன்பமும் உள்ளவன் . றது . பின்னும் கெட்டுலர்ந்த மாமிசம் இவன் பெயர் அதியமான் மகன் பொகுட் வேகாப்பதார்த்தம் மந்தவஸ்துக்கள் டெழினி யெனவும் வழங்கும் . இவன் அதிதிண்டி மிகுநடை இவற்றால் வாயு மீது அலர்பூந்தும்பை எருதேயிளைய அதிகரித்துத் தாதுக்களைக் கெடுத்து மலத் மதியேர் வெண்குடை என ( கூ ) செய் தைச் சலம்போலாக்கி அபானவழியால் யுட்கள் ஒளவையார் பாடினர் . ( புற - நா ) . தள்ளும் . இது வாத பித்த சிலேஷ்ம அதிகன் - 1 . இவன் ஔவைக்குத் தான் திரிதோஷ பய துக்க அதிசாரங்களென பெற்ற கருநெல்லிப்பழத்தைத் தந்தவன் . அறுவகையாகியும் மற்றும் சாம நிராம இவனுக்கு அதிகமான் எனவும் பெயர் . ரத்த குதபிரம்ச சுர அதிசாரமெனப் இவன் புகழ்ச்சோழ நாயனார் காலத்திருந்த பலவி தமாம் . இது தயிர்ச்சுண்டிச் சூர அபிகனோ அன்றோ என்று துணிந்து ணம் சப்தகபாடமாத்ரை முதலியவற் சொல்லக்கூடவில்லை . இப்பெயர்கொண்ட றால் வசமாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) அரசன் ஒருவன் கோள் தேசத்தில் இருந்த அதிசாரன் - நிதந்துவின் குமாரன் . தாகவும் அவனுக்கு இராஜராஜனென்று அதிசுஷகரோகம் - தேகத்தில் சமாகனி ஒரு பெயர் உண்டென்றும் அவன் வம் யால் செழித்த மாமிசம் அக்னிக் குறை சத்தில் எழினி என்னுமொருவன் இருக் வால் சீரணக்குறை பெற்றுத் தேகம் சுஷ் தனனென்றும் அவன் வம்சத்தில் வந்த கிப்பது மன்றி நரம்புகள் கீல்கள் கழுத்து விடுகாதழகியபெருமாள் என்பவன் தக வயிறு தொடைகள் முதலிய உலர்ந்து ைேரயாண்டான் என்றும் இந்த அதிகன் சூம்பும் . அப்போது ஆயாசம் துர்ப்பலம் நெடுஞ்சடையனால் அயிரூரிற் செயிக்கப் உண்டாம் . இதற்குக் கூஷ்மாண்டகிருதம் பட்டான் என்றும் புறநானூற்றுரையிற் முதலிய நன்மை தரும் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) . கூறப்பட்டிருக்கிறது . அதிசூரன் - 1 . ஏனாதிநாதநாயனாரை வஞ்ச 2 . புகழ்ச்சோழ நாயனார் சேனைகளால் னையாற் கொலைபுரிந்த மாபாவி . இவன் வெல்லப்பட்ட மலை நாட்டரசன் . ' சரிதையை எனாதிநாதநாயனாரைக் காண்க . அதிகாயன் - ஒரு அரக்கன் . இராவணன் ( பெரியபுராணம் ) . குமாரர்களுள் ஒருவன் . பிரமனிடம் கவ 2 . சிங்கமுகாசூரன் குமரன் சம் பெற்றவன் யுத்தத்தில் இலக்குமண 3 . சூரன் முதலிய பதினெண்மரில் ரால் பிரமாஸ்திரம் விட்டுக் கொல்லப்பட் முதல்வன் . நீதிநெறிச்சோழன் காலத்தில் டவன் . இவன் முற்பிறப்பில் கைடவன் அரசர்களைக் கொலை புரிந்து வருத்திக் என்னும் அசுரன் சிவபெருமானிடம் கொண்டு வல்லான் என்று ஒரு வல்லவன்