அபிதான சிந்தாமணி

சகடதோஷம் 538 சகந்நாதம் சகடதோஷம் - குரு நின்ற ராசிக்கு (சு - 7. (சூ.) தேவ சேனாதிபதியாகிய பானு இல், (அ)-இல், (கஉ)- இல் சந்திரன் நிற் வின் குமரன். கப்பட்ட இராசியின் நாள் சகடதோஷ 8. ஒரு அசுரன் சம்பகாசுரன் புதல்வன், மாம். இந்த நாட்களில் சுபகன்மங்கள் சகதேவனாகிய பாண்டு புத்ரனால் செயிக் செய்யக்கூடாதாயினும், சந்திரனும் குருகப்பட்டவன். (பார - சபா.) வும் சுபாங்கிசத்தில் நிற்றல் ஒரு சுபகோள் சகதேவி - வசுதேவன் பாரி. குமார் புரவி, சந்திரனைப் பார்த்தல், சந்திரன் ஆட்சி யச் சாதன் முதலியோர். தேவகன் பெண், சத்தினிற்றல் சுபக்கோளுடனிற்றல் செய் சகத்திரகோதானம் - (காக) கழஞ்சு பொ யின் ஷை தோஷமில்லை. (விதான ன்னால் (க,000) பசுவும் கன்றும் காற் சகடயூகம் - கௌரவர் பொருட்டுத் துரோகுளம்பு வெள்ளியிற் செய்வித்து (ரு) கழ ணாசாரியரால் யுத்தத்தில் செய்த அணி ஞ்சுபொன் துணையுடன் (க,000) வேதி வகுப்பு இதற்குப் பத்மவியூஈம் என்று ஒரு 'யர்க்குச் சிவபூசை செய்து அளிப்பது. பெயர். சகத்திரசித்து - 1 ஒரு யாதவ வீரன். பஜ சகடாசாரி - சாகடாயனம் என்னும் வட மாகன் குமரன். நூல் இயற்றிய புலவன். 2. (பிர.) யதுகுமரன், இவன் குமான் சகடாசூரன் - கம்சன் ஏவலால் கிருஷ்ண | சத்ருஜித். | மூர்த்தி தொட்டிலில் இருக்கையில் பாண் | சகத்திரபாதன் - ஒரு ரிஷி. டிலின் உருவாய் வந்து வஞ்சனை இயற்றக் | சகத்திரசோதி- விவஸ்வதன் புத்திரன். கண்ணன் குழந்தைகள் காலால் இயற்கை சகத்திரதாரை - அயோத்தியிலுள்ள தீர்த் யாய் உதைப்பதுபோல் உதைக்க அவ் தம். இது இராமகோபத்திற்கு அஞ்சி வுதை பட்டு மாய்ந்த அசுரன். இராம கங்கையாகிய சரயுவில் மூழ்கி எழு சகதேவத்தண்டநாதர்- வசவர்காலத்திருந்த ந்த இலக்குமணரது பண்டைய உருவமா சங்கமர். இவர் வசவரை மகேசுரபூசைக்கு கிய ஆயிரம் முகத்தில் தோன்றியது. அழைக்க வசவர் இவர் பலிகளைப் புசித் சகத்திரதேவன் -- பாரத வீரரில் ஒருவன், தல் உணர்ந்து அவரால் வெறுக்கப்பட்ட இவன் பாண்டியனுடன் பாரத யுத்தத்தில் எதிர்த்த வன். சகதேவமல்லன் - ஒரு விஷ்ணு பக்தன். | சகத்திரபாதன் - ஓர் இருடி: இவன் விளை சங்கர தாசர் நெற்றிக் கண்ணால் நாசிங்க யாட்டாகத் தன் நண்பனாகிய ககமுகன் விக்கிரகம் இழந்தவன். மீது செய்த பாம்பைவிட அவன் பயந்து சகதேவன் - 1, பாண்டு புத்திரன். மாத் நீ பாம்பாக எனச் சபித்தனன். இவன் 'திராதேவிக்குக் குந்திதேவி உபதேசித்த இச்சாபத்தால் சிலநாள் பாம்பாக இருந்து அச்சுவனி தேவ மந்திரத்தால் பிறந்தவன். இருருவால் சாபம் நீங்கினன். இருருவைக் இவன் தேவி விசையை, இவளிடத்துச் காண்க. சுகோதரன் பிறந்தனன். இவனது மற்ற சகத்திராநீகன் - 1. சதாநீகன் குமரன். குமான் சுதகர்மா. இவன் பாண்டவர் இவன் குமான் ஆஸ்வமே தகன். நால்வருக்கும் முன் இறந்தனன். ஏனெ 2. மார்க்கண்டரிடம் புராணங் கேட்ட னில் தன்னினும் சாத்திரத்தில் மிகுந்தார் மாணாக்கன். இல்லை யெனச் செருக்குக் கொண்டதா 3. விதூமனைக் காண்க. லென்க. சகநந்தனன் - ஒரு சாரணன். 2. (பிர.) சராசந்தன் குமரன். இவன் சகநாள் - பிரமன் புத்ரி. குமான் சோமாபி அல்லது சோமகன் அல் | சகந்நாதம்- ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலம். கண் லது மார்ச்சாரி. ணன் அரசாகிய துவாரகை கடல்கொ 3. (சூ.) தூம்பிராக்ஷன் குமரன். ண்டகாலத்து வெந்து கொண்டிருந்த 4. (ச.) அரியசுவனன் குமரன். இவன் கண்ணன் தேகம் வெள்ளத்தில் ஏதும் குமரன் பீமன். கிய தலம். இந்தத் தேகத்தைத் தாருவில் 5. சுதாசனன் குமரன். இவன் குமான் பொதிந்து பூசித்து வரும் தலம், இத் சோமகன். தலத்தில் எழுந்தருளிய மூர்த்திகள் தாரு 6. சிரஞ்சயன் குமரன். இவன் குமான் மூர்த்தியாகிய திருமால், பலபத்திரர், சுப குசாசுவன். த்திராதேவி, யோகநரசிம்மர், அ. சிவ வர்.
சகடதோஷம் 538 சகந்நாதம் சகடதோஷம் - குரு நின்ற ராசிக்கு ( சு - 7 . ( சூ . ) தேவ சேனாதிபதியாகிய பானு இல் ( ) - இல் ( கஉ ) - இல் சந்திரன் நிற் வின் குமரன் . கப்பட்ட இராசியின் நாள் சகடதோஷ 8 . ஒரு அசுரன் சம்பகாசுரன் புதல்வன் மாம் . இந்த நாட்களில் சுபகன்மங்கள் சகதேவனாகிய பாண்டு புத்ரனால் செயிக் செய்யக்கூடாதாயினும் சந்திரனும் குருகப்பட்டவன் . ( பார - சபா . ) வும் சுபாங்கிசத்தில் நிற்றல் ஒரு சுபகோள் சகதேவி - வசுதேவன் பாரி . குமார் புரவி சந்திரனைப் பார்த்தல் சந்திரன் ஆட்சி யச் சாதன் முதலியோர் . தேவகன் பெண் சத்தினிற்றல் சுபக்கோளுடனிற்றல் செய் சகத்திரகோதானம் - ( காக ) கழஞ்சு பொ யின் ஷை தோஷமில்லை . ( விதான ன்னால் ( 000 ) பசுவும் கன்றும் காற் சகடயூகம் - கௌரவர் பொருட்டுத் துரோகுளம்பு வெள்ளியிற் செய்வித்து ( ரு ) கழ ணாசாரியரால் யுத்தத்தில் செய்த அணி ஞ்சுபொன் துணையுடன் ( 000 ) வேதி வகுப்பு இதற்குப் பத்மவியூஈம் என்று ஒரு ' யர்க்குச் சிவபூசை செய்து அளிப்பது . பெயர் . சகத்திரசித்து - 1 ஒரு யாதவ வீரன் . பஜ சகடாசாரி - சாகடாயனம் என்னும் வட மாகன் குமரன் . நூல் இயற்றிய புலவன் . 2 . ( பிர . ) யதுகுமரன் இவன் குமான் சகடாசூரன் - கம்சன் ஏவலால் கிருஷ்ண | சத்ருஜித் . | மூர்த்தி தொட்டிலில் இருக்கையில் பாண் | சகத்திரபாதன் - ஒரு ரிஷி . டிலின் உருவாய் வந்து வஞ்சனை இயற்றக் | சகத்திரசோதி - விவஸ்வதன் புத்திரன் . கண்ணன் குழந்தைகள் காலால் இயற்கை சகத்திரதாரை - அயோத்தியிலுள்ள தீர்த் யாய் உதைப்பதுபோல் உதைக்க அவ் தம் . இது இராமகோபத்திற்கு அஞ்சி வுதை பட்டு மாய்ந்த அசுரன் . இராம கங்கையாகிய சரயுவில் மூழ்கி எழு சகதேவத்தண்டநாதர் - வசவர்காலத்திருந்த ந்த இலக்குமணரது பண்டைய உருவமா சங்கமர் . இவர் வசவரை மகேசுரபூசைக்கு கிய ஆயிரம் முகத்தில் தோன்றியது . அழைக்க வசவர் இவர் பலிகளைப் புசித் சகத்திரதேவன் - - பாரத வீரரில் ஒருவன் தல் உணர்ந்து அவரால் வெறுக்கப்பட்ட இவன் பாண்டியனுடன் பாரத யுத்தத்தில் எதிர்த்த வன் . சகதேவமல்லன் - ஒரு விஷ்ணு பக்தன் . | சகத்திரபாதன் - ஓர் இருடி : இவன் விளை சங்கர தாசர் நெற்றிக் கண்ணால் நாசிங்க யாட்டாகத் தன் நண்பனாகிய ககமுகன் விக்கிரகம் இழந்தவன் . மீது செய்த பாம்பைவிட அவன் பயந்து சகதேவன் - 1 பாண்டு புத்திரன் . மாத் நீ பாம்பாக எனச் சபித்தனன் . இவன் ' திராதேவிக்குக் குந்திதேவி உபதேசித்த இச்சாபத்தால் சிலநாள் பாம்பாக இருந்து அச்சுவனி தேவ மந்திரத்தால் பிறந்தவன் . இருருவால் சாபம் நீங்கினன் . இருருவைக் இவன் தேவி விசையை இவளிடத்துச் காண்க . சுகோதரன் பிறந்தனன் . இவனது மற்ற சகத்திராநீகன் - 1 . சதாநீகன் குமரன் . குமான் சுதகர்மா . இவன் பாண்டவர் இவன் குமான் ஆஸ்வமே தகன் . நால்வருக்கும் முன் இறந்தனன் . ஏனெ 2 . மார்க்கண்டரிடம் புராணங் கேட்ட னில் தன்னினும் சாத்திரத்தில் மிகுந்தார் மாணாக்கன் . இல்லை யெனச் செருக்குக் கொண்டதா 3 . விதூமனைக் காண்க . லென்க . சகநந்தனன் - ஒரு சாரணன் . 2 . ( பிர . ) சராசந்தன் குமரன் . இவன் சகநாள் - பிரமன் புத்ரி . குமான் சோமாபி அல்லது சோமகன் அல் | சகந்நாதம் - ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலம் . கண் லது மார்ச்சாரி . ணன் அரசாகிய துவாரகை கடல்கொ 3 . ( சூ . ) தூம்பிராக்ஷன் குமரன் . ண்டகாலத்து வெந்து கொண்டிருந்த 4 . ( . ) அரியசுவனன் குமரன் . இவன் கண்ணன் தேகம் வெள்ளத்தில் ஏதும் குமரன் பீமன் . கிய தலம் . இந்தத் தேகத்தைத் தாருவில் 5 . சுதாசனன் குமரன் . இவன் குமான் பொதிந்து பூசித்து வரும் தலம் இத் சோமகன் . தலத்தில் எழுந்தருளிய மூர்த்திகள் தாரு 6 . சிரஞ்சயன் குமரன் . இவன் குமான் மூர்த்தியாகிய திருமால் பலபத்திரர் சுப குசாசுவன் . த்திராதேவி யோகநரசிம்மர் . சிவ வர் .