அபிதான சிந்தாமணி

கேௗரி பஞ்சாங்கம் 537 சகச்வான் கௌரி பஞ்சாங்கம் - நாள் க-க்கு முகூர்த்ஸ்நானஞ் செய்யக்கூற அவன் அவ்வகை தம் (அ ) முகூர்த்தம் கக்கு நாழிகை (32 ' செய்து தந்தையை நாகத்தினின்றும் நீக் நன்மையான வேளையில் யாதொரு - காரி கினன் | யஞ் செய்ய நன்று, கௌன்மீகன் - 1. யாமங்காப்போர் தம் நாயிறு. பகல் - உத்யோகம், லாபம், செயலின் விழிப்புடையரா யிருத்தலை விஷம், அமுதம், சுபம், தனம், அமிருதம், அறிபவன். சோகம். இரவு - தனம், சுகம், சோரம், 2. (X0) காலாட்களுக்குத் தலைவன். விஷம், கலகம், அமுதம், லாபம், சோகம் | (சுக்ரநீதி.) திங்கள் பகல் - அமுதம், விஷம், உத் கௌஷ்டபர்வதம்- இமயமலைச்கருகிலுள்ள யோகம், லாபம், கோரம், சுகம், ஆகாயம், மலை. தனம். இரவு - ரோசம், லாபம், உத்யோ கௌஃ- பித்ருக்களைக் காண்க. கம், தனம், சோகம், அமுதம், விஷம், கௌவ்யம் -(ரு) கோசலம், கோமயம், சோரம். பால், தயிர், நெய் இவற்றுடன் கோரோ செவ்வாய் பகல் - ரோகம், உத்யோ சனம் சோ, ஷட் கௌவ்யம். கம், சோரம், லாபம், அமுதம், உத்யோ கௌஷிகதி - இருக்குவேதசாகையின் கம், விஷம், தனம் இரவு - சோரம், பெயர், உத்யோகம், விஷம், லாபம், சோரம், தனம், சுகம், அமுதம். புதன், பகல் - விஷம், அமுதம், சுகம், உத்யோகம், சோரம், லாபம், தனம், அமி ருதம் இரவு - லாபம், ரோகம், விஷம், உத்யோகம், சுகம். அமுதம், தனம், லாபம். வியாழம். பகல் - உத்யோகம், விஷம், சககமனம் - உயிரிழந்த கணவனுடன் தன் சோரம், லாபம், அமுதம், சோகம், கலகம், னுயிரைவிட நிச்சயித்துத் தீப்புகுதல், மாசு சோரம். இரவு - சுகம், சோகம், கலகம், மூடிய பொன்னை அக்கினி அம்மாசைமாத் லாபம், உத்யோகம், சோரம், தனம், உத் திரம் போக்கிப் பொன்னைக் கெடுக்காமை யோகம். போல், கொழுநனோடு உயிர்விடும் புண் வெள்ளி. பகல் - ரோகம், சோரம், ணியவதியின் மேனியை மாத்திரம் அவ்வக் அமுதம், விஷம், லாபம், சுசம் , தனம், கினி தகிப்பானே அன்றி அவளைச்சிறிதும் அமுதம். இரவு - அமுதம், சோரம், வருத்தான். அனைவரையும் துறந்து கண விஷம், லாபம், சுகம், தனம், உத்யோகம், வனே தெய்வமென்றும் அவனைப் பிரிந்து ரோகம். | வாழ அடுக்காதென்று மெண்ணிப் புருஷ சனி. பகல் - விஷம், அமுதம், ரோகம், னுடன் உயிர்விடும் உத்தமியை ஒப்பான உத்யோகம், சுகம், லாபம், தனம், லாபம், வர் உலகத்தில் யாருளர். சககமனம் இரவு - விஷம், உத்யோகம், சுகம், அமு செய்த புண்ணியவதி மூன் றரைக்கோடி தம், கலகம், ரோகம், அமுதம், லாபம். தேவவருஷம் மகிழ்நனோடு சுவர்க்க போக கௌரீலீலாசமன்விதம் - சிருட்டியாதிக த்தை அனுபவித்துப் பின்பு தானும் கண ளில் ஆத்மாக்கள் களிப்புறத் தாம் கௌரி வனும் வெவ்வேறு யோக்யரின் குலத் யுடன் கூடியிருந்த சிவமூர்த்தியின் திரு தில் சனித்து மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் வுரு. மணந்து இன்பந் துய்த்து யோக மகிமை கௌரீவரப்பிரதம் - கௌரிக்கு வரமளிக் யால் மேன்மையுற்று நற்கதி அடைவர். கத் தோன்றிய சிவமூர்த்தியின் திருவுரு - (கருடபுராணம்.) கௌர்ச்சன் - குர்ச்சகோத்திரத்து வேதி | சகசன்யா - ஒரு அபசாசு. யன். இவன் மகாபாபியாய்ப் பரஸ்திரீக சகச்சாரம் - (காஞ்சி.) பரத கண்டத்தில் மனத்தால் துராசாரனாயிருந்து உயிர் நீங்கி | உள்ள தலங்களில் சிறந்தது. யமவா தனை யடைதலை நாரதர்கண்டு குமா சகச்ரசித் - ராஜரிஷி, கேகய ராஜனாகிய னாகிய சுகுர்ச்சனுக்குக் கூறிச் சித்திரா சுதரூபனுக்குப் பாட்டன். நதியில் மாசிமாதத்தில் ஸ்நானஞ்செய்த சகச்ரபாதன் - உடுண்டு பனைக் காண்க. பலனில் ஒரு சிறிது தந்தைபொருட்டு , சகசீவான் - அம்பரீஷன் புதல்வன். 68
கேௗரி பஞ்சாங்கம் 537 சகச்வான் கௌரி பஞ்சாங்கம் - நாள் - க்கு முகூர்த்ஸ்நானஞ் செய்யக்கூற அவன் அவ்வகை தம் ( ) முகூர்த்தம் கக்கு நாழிகை ( 32 ' செய்து தந்தையை நாகத்தினின்றும் நீக் நன்மையான வேளையில் யாதொரு - காரி கினன் | யஞ் செய்ய நன்று கௌன்மீகன் - 1 . யாமங்காப்போர் தம் நாயிறு . பகல் - உத்யோகம் லாபம் செயலின் விழிப்புடையரா யிருத்தலை விஷம் அமுதம் சுபம் தனம் அமிருதம் அறிபவன் . சோகம் . இரவு - தனம் சுகம் சோரம் 2 . ( X0 ) காலாட்களுக்குத் தலைவன் . விஷம் கலகம் அமுதம் லாபம் சோகம் | ( சுக்ரநீதி . ) திங்கள் பகல் - அமுதம் விஷம் உத் கௌஷ்டபர்வதம் - இமயமலைச்கருகிலுள்ள யோகம் லாபம் கோரம் சுகம் ஆகாயம் மலை . தனம் . இரவு - ரோசம் லாபம் உத்யோ கௌஃ - பித்ருக்களைக் காண்க . கம் தனம் சோகம் அமுதம் விஷம் கௌவ்யம் - ( ரு ) கோசலம் கோமயம் சோரம் . பால் தயிர் நெய் இவற்றுடன் கோரோ செவ்வாய் பகல் - ரோகம் உத்யோ சனம் சோ ஷட் கௌவ்யம் . கம் சோரம் லாபம் அமுதம் உத்யோ கௌஷிகதி - இருக்குவேதசாகையின் கம் விஷம் தனம் இரவு - சோரம் பெயர் உத்யோகம் விஷம் லாபம் சோரம் தனம் சுகம் அமுதம் . புதன் பகல் - விஷம் அமுதம் சுகம் உத்யோகம் சோரம் லாபம் தனம் அமி ருதம் இரவு - லாபம் ரோகம் விஷம் உத்யோகம் சுகம் . அமுதம் தனம் லாபம் . வியாழம் . பகல் - உத்யோகம் விஷம் சககமனம் - உயிரிழந்த கணவனுடன் தன் சோரம் லாபம் அமுதம் சோகம் கலகம் னுயிரைவிட நிச்சயித்துத் தீப்புகுதல் மாசு சோரம் . இரவு - சுகம் சோகம் கலகம் மூடிய பொன்னை அக்கினி அம்மாசைமாத் லாபம் உத்யோகம் சோரம் தனம் உத் திரம் போக்கிப் பொன்னைக் கெடுக்காமை யோகம் . போல் கொழுநனோடு உயிர்விடும் புண் வெள்ளி . பகல் - ரோகம் சோரம் ணியவதியின் மேனியை மாத்திரம் அவ்வக் அமுதம் விஷம் லாபம் சுசம் தனம் கினி தகிப்பானே அன்றி அவளைச்சிறிதும் அமுதம் . இரவு - அமுதம் சோரம் வருத்தான் . அனைவரையும் துறந்து கண விஷம் லாபம் சுகம் தனம் உத்யோகம் வனே தெய்வமென்றும் அவனைப் பிரிந்து ரோகம் . | வாழ அடுக்காதென்று மெண்ணிப் புருஷ சனி . பகல் - விஷம் அமுதம் ரோகம் னுடன் உயிர்விடும் உத்தமியை ஒப்பான உத்யோகம் சுகம் லாபம் தனம் லாபம் வர் உலகத்தில் யாருளர் . சககமனம் இரவு - விஷம் உத்யோகம் சுகம் அமு செய்த புண்ணியவதி மூன் றரைக்கோடி தம் கலகம் ரோகம் அமுதம் லாபம் . தேவவருஷம் மகிழ்நனோடு சுவர்க்க போக கௌரீலீலாசமன்விதம் - சிருட்டியாதிக த்தை அனுபவித்துப் பின்பு தானும் கண ளில் ஆத்மாக்கள் களிப்புறத் தாம் கௌரி வனும் வெவ்வேறு யோக்யரின் குலத் யுடன் கூடியிருந்த சிவமூர்த்தியின் திரு தில் சனித்து மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் வுரு . மணந்து இன்பந் துய்த்து யோக மகிமை கௌரீவரப்பிரதம் - கௌரிக்கு வரமளிக் யால் மேன்மையுற்று நற்கதி அடைவர் . கத் தோன்றிய சிவமூர்த்தியின் திருவுரு - ( கருடபுராணம் . ) கௌர்ச்சன் - குர்ச்சகோத்திரத்து வேதி | சகசன்யா - ஒரு அபசாசு . யன் . இவன் மகாபாபியாய்ப் பரஸ்திரீக சகச்சாரம் - ( காஞ்சி . ) பரத கண்டத்தில் மனத்தால் துராசாரனாயிருந்து உயிர் நீங்கி | உள்ள தலங்களில் சிறந்தது . யமவா தனை யடைதலை நாரதர்கண்டு குமா சகச்ரசித் - ராஜரிஷி கேகய ராஜனாகிய னாகிய சுகுர்ச்சனுக்குக் கூறிச் சித்திரா சுதரூபனுக்குப் பாட்டன் . நதியில் மாசிமாதத்தில் ஸ்நானஞ்செய்த சகச்ரபாதன் - உடுண்டு பனைக் காண்க . பலனில் ஒரு சிறிது தந்தைபொருட்டு சகசீவான் - அம்பரீஷன் புதல்வன் . 68