அபிதான சிந்தாமணி

கேௗதமை - 535 கௌரிசிகரம் கௌதமை - கலாவதியைக் காண்க. காணாமல் பிக்ஷைக்குவந்த கொடிய வை கௌமதி - கௌசிகை அல்லது இரிசிகரை ஷ்ணவ வேதியனுக்குத் தாராதத்தம் செய் காண்க. தனன். கௌரி அவனுடன் சென்று கௌமாரி - சத்தமாதாக்களுள் ஒருத்தி. மாமி மாமன்மார் வைணவராதலால் அவர் மயில் வாகனத்தை ஏறினவளாய்ச் சிவப்பு கள் செய்த தீங்கைப் பொறுத்திருந்தனள். வஸ்திரம் அணிந்தவளாய்ச் சூலம், வேல் ஒருநாள் எல்லாரும் அயலூரில் நடக்கும் முதலிய ஆயுதமேந்தி யிருப்பவள். கலியாணத்திற்குச் சாமான் முதலியவை கௌாழகன் - 1. சமீகன் சீடன். பரிச்சித் களை வீட்டில்லவத்துப் பூட்டிட்டுக் கௌ தின் பொருட்டு நாகம் வராமல் வெளியில் ரியைத் தனியேவிட்டுச் சென்றனர். காத்திருந்தவன். கௌரி தனியிருந்து நான் எனது தாய்வீடு 2. சாம்பனுக்குச் சந்திரபாக தீர்த்தமகி விட்டு வந்தநாள் முத லி துவரையில் ஒரு மைகூறிச் சூர்யபூஜை செய்வித்த புரோகி சிவனடியவரைக் காணேன் என்று கவலை தன். (பவிஷ் - புரா.) யடைந்திருந்தனள். சிவமூர்த்தி ஒரு 3. ஒரு அரசன் இவன் விஷ்ணுவை திருவிளையாடல் கருதி விருத்தராய்த் யெண்ணித் தவமியற்றிச் சர்வசித்தியடை 'தோன்றி அன்னம் வேண்டினர். கௌரி, ந்தவன். இவன் தவமியற்றிய இடம் மாமன் முதலியோர் கதவுகளைப்பூட்டிட்டு சௌமிஷாரண்யம், அயலூர்க்குப் போயிருத்தலை அறிவித்த கௌரவதி - இந்திரப்பிரத்தித்திற் கருகி னள். விருத்தர் அம்மே நீர், பூட்டில் கை லுள்ள ஒரு நதி. வைக்குமுன் கதவு திறக்கும், விரைவில் கௌரவர் -1. குருவம்சத்தவராகிய சந்திர பசி தீர்க்க என் றனர் கௌரி அவ்வாறு குலத்தரசர். செய்து விரைவில் அன்னம் படைத்த '2. கௌரி சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் னள். சிவனடியவர் அதனையுண்டு விருத் தவமியற்றிய காலத்து அவள் திருக்கரத் தப்பருவம் நீங்கிக் குமாராயினர். கௌரி தில் வளையிலிட்டதால் இப்பெயரடைந்த கண்டு நடுங்கி யொருபுடை யொதுங்கி ஒருவகைச் சாதியர். இவர்கள் தற்காலம் நிற்கையில் மாமி மாமன்மார் வருதலறி கவரைகள் எனப்படுவர். இவரை வளை 'ந்து குமார் குழந்தையாய் அழுதனர். மாமி யற்கார கவரைகள் என்பர். மாமன்மார் ஏது குழந்தை யெனத் தேவ கௌரவன் - சுகர் புத்திரன். தத்தனும் மனைவியு மீண்டு வந்து சற்றுப் கௌாவாம்பாள் - விஷ்ணுவை ஆராதி பார்த்திருக்கச்சொல்லிச் சென்றனர் என 'த்து இஷ்டசித்தி பெற்றவள். மாமன் முதலியோர் நீ சிவனுக் கன்புடை கௌரவியன் - ஓர் நாகராஜன், ஐராவதன் யை யெங்களுக் காகாய் என்று குழந்தை என்னும் நாகன் வம்சத்தவன். இவன் யுடன் வீட்டைவிட்டு நீக்கக் கௌரி வெ பெண் உலூபி மருமகன் அருச்சுநன். ளிவந்து கௌரிமந்திரத்தைத் தியானிக் கௌரவி - உதிஷ்டிரன் தேவி, குமான் கச் சிவமூர்த்தி இடபாரூடராய்த் தரிசன தேவகன், ந்தந்து கௌரியை அருகிருத்தித் திருக் கௌான்- குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் பிறந்த கைலைக்கு எழுந்தருளினர். வன். 3. வருணன் தேவி. கௌரி-1. சிவமூர்த்தி லீலையாய்ப் பிராட் 4. ஒரு நதி. A tributary of the டியைக் காளியெனக், கோபித்து அந்த Kabul river. உருநீக்கி வெள்ளிய மேனிகொண்ட பார் 5. மகாசுவேதையின் தாய். வதியார் திருவுரு. பார்வதிபிராட்டி விட்ட கௌரிகன்-இவன் ஒரு ராஜருஷி. சுபாகு வுரு கௌசிகிதேவி ஆயிற்று. எனும் அரசனுக்குப் பாகுதையெனும் நதி 2. விரூபாக்ஷன் எனும் வேதியனுக்குச் | யிடம் பிறந்தவன் (பார-அநுசா.) சுபவிரதை யெனுந் தேவியிடம் பிறந்த கௌரீகாந்தசார்வ பௌமபட்டர் - ஆருங் வள். தனது ஐந்தாம் வயதில் பிறவிப்பிணி தலகரிக்கு வியாக்கியானஞ் செய்த ஒரு நீங்கத் தந்தையைக்கேட்டு அவன் உப வேதியர், தேசித்த கௌரிமந்திரத்தைச் செபித்து கௌரிசிகரம் - இமயமலையில் பார்வதிபிரா வருகையில் பெண்ணுக்கு மணப்பருவம் ட்டியார் சிவமூர்த்தியையெண்ணித் தவஞ் வருதலறிந்து தகுந்த கணவன் விரைவில் செய்த சிகரம்.
கேௗதமை - 535 கௌரிசிகரம் கௌதமை - கலாவதியைக் காண்க . காணாமல் பிக்ஷைக்குவந்த கொடிய வை கௌமதி - கௌசிகை அல்லது இரிசிகரை ஷ்ணவ வேதியனுக்குத் தாராதத்தம் செய் காண்க . தனன் . கௌரி அவனுடன் சென்று கௌமாரி - சத்தமாதாக்களுள் ஒருத்தி . மாமி மாமன்மார் வைணவராதலால் அவர் மயில் வாகனத்தை ஏறினவளாய்ச் சிவப்பு கள் செய்த தீங்கைப் பொறுத்திருந்தனள் . வஸ்திரம் அணிந்தவளாய்ச் சூலம் வேல் ஒருநாள் எல்லாரும் அயலூரில் நடக்கும் முதலிய ஆயுதமேந்தி யிருப்பவள் . கலியாணத்திற்குச் சாமான் முதலியவை கௌாழகன் - 1 . சமீகன் சீடன் . பரிச்சித் களை வீட்டில்லவத்துப் பூட்டிட்டுக் கௌ தின் பொருட்டு நாகம் வராமல் வெளியில் ரியைத் தனியேவிட்டுச் சென்றனர் . காத்திருந்தவன் . கௌரி தனியிருந்து நான் எனது தாய்வீடு 2 . சாம்பனுக்குச் சந்திரபாக தீர்த்தமகி விட்டு வந்தநாள் முத லி துவரையில் ஒரு மைகூறிச் சூர்யபூஜை செய்வித்த புரோகி சிவனடியவரைக் காணேன் என்று கவலை தன் . ( பவிஷ் - புரா . ) யடைந்திருந்தனள் . சிவமூர்த்தி ஒரு 3 . ஒரு அரசன் இவன் விஷ்ணுவை திருவிளையாடல் கருதி விருத்தராய்த் யெண்ணித் தவமியற்றிச் சர்வசித்தியடை ' தோன்றி அன்னம் வேண்டினர் . கௌரி ந்தவன் . இவன் தவமியற்றிய இடம் மாமன் முதலியோர் கதவுகளைப்பூட்டிட்டு சௌமிஷாரண்யம் அயலூர்க்குப் போயிருத்தலை அறிவித்த கௌரவதி - இந்திரப்பிரத்தித்திற் கருகி னள் . விருத்தர் அம்மே நீர் பூட்டில் கை லுள்ள ஒரு நதி . வைக்குமுன் கதவு திறக்கும் விரைவில் கௌரவர் - 1 . குருவம்சத்தவராகிய சந்திர பசி தீர்க்க என் றனர் கௌரி அவ்வாறு குலத்தரசர் . செய்து விரைவில் அன்னம் படைத்த ' 2 . கௌரி சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் னள் . சிவனடியவர் அதனையுண்டு விருத் தவமியற்றிய காலத்து அவள் திருக்கரத் தப்பருவம் நீங்கிக் குமாராயினர் . கௌரி தில் வளையிலிட்டதால் இப்பெயரடைந்த கண்டு நடுங்கி யொருபுடை யொதுங்கி ஒருவகைச் சாதியர் . இவர்கள் தற்காலம் நிற்கையில் மாமி மாமன்மார் வருதலறி கவரைகள் எனப்படுவர் . இவரை வளை ' ந்து குமார் குழந்தையாய் அழுதனர் . மாமி யற்கார கவரைகள் என்பர் . மாமன்மார் ஏது குழந்தை யெனத் தேவ கௌரவன் - சுகர் புத்திரன் . தத்தனும் மனைவியு மீண்டு வந்து சற்றுப் கௌாவாம்பாள் - விஷ்ணுவை ஆராதி பார்த்திருக்கச்சொல்லிச் சென்றனர் என ' த்து இஷ்டசித்தி பெற்றவள் . மாமன் முதலியோர் நீ சிவனுக் கன்புடை கௌரவியன் - ஓர் நாகராஜன் ஐராவதன் யை யெங்களுக் காகாய் என்று குழந்தை என்னும் நாகன் வம்சத்தவன் . இவன் யுடன் வீட்டைவிட்டு நீக்கக் கௌரி வெ பெண் உலூபி மருமகன் அருச்சுநன் . ளிவந்து கௌரிமந்திரத்தைத் தியானிக் கௌரவி - உதிஷ்டிரன் தேவி குமான் கச் சிவமூர்த்தி இடபாரூடராய்த் தரிசன தேவகன் ந்தந்து கௌரியை அருகிருத்தித் திருக் கௌான் - குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் பிறந்த கைலைக்கு எழுந்தருளினர் . வன் . 3 . வருணன் தேவி . கௌரி - 1 . சிவமூர்த்தி லீலையாய்ப் பிராட் 4 . ஒரு நதி . A tributary of the டியைக் காளியெனக் கோபித்து அந்த Kabul river . உருநீக்கி வெள்ளிய மேனிகொண்ட பார் 5 . மகாசுவேதையின் தாய் . வதியார் திருவுரு . பார்வதிபிராட்டி விட்ட கௌரிகன் - இவன் ஒரு ராஜருஷி . சுபாகு வுரு கௌசிகிதேவி ஆயிற்று . எனும் அரசனுக்குப் பாகுதையெனும் நதி 2 . விரூபாக்ஷன் எனும் வேதியனுக்குச் | யிடம் பிறந்தவன் ( பார - அநுசா . ) சுபவிரதை யெனுந் தேவியிடம் பிறந்த கௌரீகாந்தசார்வ பௌமபட்டர் - ஆருங் வள் . தனது ஐந்தாம் வயதில் பிறவிப்பிணி தலகரிக்கு வியாக்கியானஞ் செய்த ஒரு நீங்கத் தந்தையைக்கேட்டு அவன் உப வேதியர் தேசித்த கௌரிமந்திரத்தைச் செபித்து கௌரிசிகரம் - இமயமலையில் பார்வதிபிரா வருகையில் பெண்ணுக்கு மணப்பருவம் ட்டியார் சிவமூர்த்தியையெண்ணித் தவஞ் வருதலறிந்து தகுந்த கணவன் விரைவில் செய்த சிகரம் .