அபிதான சிந்தாமணி

கௌதமன 535 கௌத்துவம் மகாபுராணம்). இது கௌதமி எனவும் ஒரு காட்டில் ராஜதர்மனெனும் நாடி படும். சங்கப் பெயர்பெற்ற கொக்கால் உபசரிக் 10, தாம் தம் மனைவிக்குச் சாபங் கொ கப்பெற்று அந்தக் கொக்கால் விரூபாகன் டுத்துத் தவமழிந்து இருத்தலையெண்ணி எனுந் தன் நண்பனிடம் ஏவப்பெற்றுப் விசனமடைந்து சிவனையெண்ணித் தவ பெரும்பொருள் பெற்று வழிக்கு உணவின் மியற்றிக் கோ தாவிரியைப் பெற்றுத் திரி பொருட்டு உபகரித்த கொக்கைக் கொன்று யம்பகத்தில் அன்ன தா தாவா யிருக்கை போகையில் நாடி சங்கன் தன்னிடம் வரா யில் பல முனிவர்கள் இவரிடம் வந்து பசி மையால் விரூபாகன் கொக்கைக் கொன் தீர்ந்திருந்தனர். இவ்வகையிருக்கப் பெரு றானென அறிந்து அவனைப் பிடித்துவந்து மழை பெய்து பன்னிரண்டு வருஷ க்ஷாம கொக்குடன் தகனஞ் செய்கையில் இந்தி மொழிந்து அந்தணர்கள் தங்கள் ஊர்க்குச் சன் ஏவலால் காமதேனு பால்பொழிய செல்ல விடைகேட்க இவர் அவர்களை நாடிசங்கன் உயிர்பெற்று எழுந்தது. யிங்கிருந்து சிவதரிசனஞ் செய்து கொண்டு கௌதமனும் பால் தெறித்ததால் உயிர் என் அன்னத்தைக் கைக்கொண்டு என் பெற்றெழுந்து வேடச்சேரி யடைந்தான். னைப் புனிதனாக்கலாமென அவ்வாறிருந்து ராஜதர்மன் எனும் பக்ஷி விரூபாக்ஷனை மீண்டுங் கேட்கையில் இத் தனுர்மாதத் யடைந்தது. இந்த ராஜதர்மன் எனும் தில் ஒருவேதியர்க்கு அன்னமிடின் அதிக நாடிசங்கன் பிரமனால் கொக்குருவாகச் பலனெனக் கூறியிருத்தலால் இம்மாதம் சாபம் பெற்றவன். (பார - சாந்தி.) இவ்விடமிருந்து செல்க எனப் பிராமணர் 3. (1) ஒரு பிராமணன் , (2) மித்திர தங்கள் நிலவளங்கள் முதலியவற்றை துரோகம் செய்தவன் ; (3) திருதாஷ்டா யெண்ணிக் கவலுகையில் சிலர் தங்கள் ! னுடன் விவாதம் செய்தவன்; (4) கோ தம மந்திரவலியால் பசுவொன்று சிருட்டி) கோத்திரத்தில் உதித்த சிரகாரியன் தந்தை, செய்து கௌதமர் வயலில் மேயவிட அது கௌதம புத்தன் - ஒரு புத்தன். பயிரில் நிற்கக்கண்ட கௌதமர் ஒரு புல் கௌதமி - 1. அசுவத்தாமன் தாய், துரோ கொண்டெறிய அது நீங்காதது கண்டு ஒர்ண ர் மனைவிக்கு ஒரு பெயர், கிருபி என நார் எடுத்து அதட்ட அப்பசு அந்த நாரின் -வுங் கூறுவர். கௌதமனைக் காண்க. அடியால் பூமியில் வீழ்ந்து மாய்ந்தது. 2. கோதாவிரி நதிக்கு ஒரு பெயர். இதனைக்கண்ட வேதியர் கௌதமர் கோ 3. இது கௌதமர் வேண்டுகோளால் அத்தி செய்தனர்; இனி அவர் அன்னத் வந்த கங்கை. இது பிரமகிரியிலிருக்கும் தை உண்ணலாகாதென அவதூறு கூறு அத்திமரத்தின் வேரிலிருந்துண்டானது. தலை ஞானநோக்கத்தால் வேதியர் தீச் இது தோன்றிய இடம் கங்காதவாரம் செய லென்றறிந்து இனி நீங்கள் சிவப் எனப்படும். (சிவமகாபுராணம்.) பிரியர் அல்லாதவர்களாய் மண்பூசுவோர் 4. ஒரு பிராம்மண கிழவி தன் மகன் ஆக எனச் சபித்தனர். (சிவாகஸ்யம்.) பாம்பு கடித்திறக்க அருச்சுநன் எனும் B. சாக்யனுக்கு ஒரு பெயர். வேடன் அப் பாம்பைப் பிடித்துவந்து 0. கணாதனுக்கு ஒரு பெயர். அதனைக் கொல்லக்கூற அவனுக்குப் D. இவர் தாசியினிடம் வத்சப்ரியர், பாம்பினிடம் குற்றமிலாமை தெரிவிக்க ஸ்தூலாச்மி, அகூணியெனும் புத்திரர்க வும் அவன் பிடித்த பிடியாகக் கொல்லக் ளைப் பெற்றனர். (பார - அது.) கூறப் பாம்பு மனிதவார்த்தையால் தன் கௌதமன் -1. இவரது ஆச்சிரமத்திற்கு மீது குற்றமிலாமை தெரிவிக்கக் கேளாத விநாயகர் ஜயன் என்பவனைப் பசுவுருவாக தால் யமனும் காலக்கடவுளும் கர்மம் ஏவி உயிர்விடச் செய்தனர். இதனை அறி காரணமென்று கூறக்கேட்டுப் பாம்பை ந்த கௌதமர், கோக்கொலை நீங்க விநாயக விட்ட னன். (பார - அது.) ராஞ்ஞையால் கங்காயாத்திரை சென்ற 5. கௌசல்யையிடம் சூர்யவிரத மாகா னர். இவர் நீராடின காரணத்தால் கங்கை த்மியங் கேட்டு நோற்று நன்மையடைந்த கௌதமியெனப் பட்டனள. (பிரமபுரா.) வள். (பவிஷ் - புரா.) 2. ஒரு வேதியன் ஒழுக்கம் கெட்டு கௌத்துவம் - திருப்பாற்கடலில் தோன் வேடச் சேரியிற் சென்று புலால் புசித்து றிய மணி. இதனை விஷ்ணுமூர்த்தி மார் அவ்விடம் நீங்கிச்சென்று பொருள் பெற பணியாகக் கொண்டனர்.
கௌதமன 535 கௌத்துவம் மகாபுராணம் ) . இது கௌதமி எனவும் ஒரு காட்டில் ராஜதர்மனெனும் நாடி படும் . சங்கப் பெயர்பெற்ற கொக்கால் உபசரிக் 10 தாம் தம் மனைவிக்குச் சாபங் கொ கப்பெற்று அந்தக் கொக்கால் விரூபாகன் டுத்துத் தவமழிந்து இருத்தலையெண்ணி எனுந் தன் நண்பனிடம் ஏவப்பெற்றுப் விசனமடைந்து சிவனையெண்ணித் தவ பெரும்பொருள் பெற்று வழிக்கு உணவின் மியற்றிக் கோ தாவிரியைப் பெற்றுத் திரி பொருட்டு உபகரித்த கொக்கைக் கொன்று யம்பகத்தில் அன்ன தா தாவா யிருக்கை போகையில் நாடி சங்கன் தன்னிடம் வரா யில் பல முனிவர்கள் இவரிடம் வந்து பசி மையால் விரூபாகன் கொக்கைக் கொன் தீர்ந்திருந்தனர் . இவ்வகையிருக்கப் பெரு றானென அறிந்து அவனைப் பிடித்துவந்து மழை பெய்து பன்னிரண்டு வருஷ க்ஷாம கொக்குடன் தகனஞ் செய்கையில் இந்தி மொழிந்து அந்தணர்கள் தங்கள் ஊர்க்குச் சன் ஏவலால் காமதேனு பால்பொழிய செல்ல விடைகேட்க இவர் அவர்களை நாடிசங்கன் உயிர்பெற்று எழுந்தது . யிங்கிருந்து சிவதரிசனஞ் செய்து கொண்டு கௌதமனும் பால் தெறித்ததால் உயிர் என் அன்னத்தைக் கைக்கொண்டு என் பெற்றெழுந்து வேடச்சேரி யடைந்தான் . னைப் புனிதனாக்கலாமென அவ்வாறிருந்து ராஜதர்மன் எனும் பக்ஷி விரூபாக்ஷனை மீண்டுங் கேட்கையில் இத் தனுர்மாதத் யடைந்தது . இந்த ராஜதர்மன் எனும் தில் ஒருவேதியர்க்கு அன்னமிடின் அதிக நாடிசங்கன் பிரமனால் கொக்குருவாகச் பலனெனக் கூறியிருத்தலால் இம்மாதம் சாபம் பெற்றவன் . ( பார - சாந்தி . ) இவ்விடமிருந்து செல்க எனப் பிராமணர் 3 . ( 1 ) ஒரு பிராமணன் ( 2 ) மித்திர தங்கள் நிலவளங்கள் முதலியவற்றை துரோகம் செய்தவன் ; ( 3 ) திருதாஷ்டா யெண்ணிக் கவலுகையில் சிலர் தங்கள் ! னுடன் விவாதம் செய்தவன் ; ( 4 ) கோ தம மந்திரவலியால் பசுவொன்று சிருட்டி ) கோத்திரத்தில் உதித்த சிரகாரியன் தந்தை செய்து கௌதமர் வயலில் மேயவிட அது கௌதம புத்தன் - ஒரு புத்தன் . பயிரில் நிற்கக்கண்ட கௌதமர் ஒரு புல் கௌதமி - 1 . அசுவத்தாமன் தாய் துரோ கொண்டெறிய அது நீங்காதது கண்டு ஒர்ண ர் மனைவிக்கு ஒரு பெயர் கிருபி என நார் எடுத்து அதட்ட அப்பசு அந்த நாரின் - வுங் கூறுவர் . கௌதமனைக் காண்க . அடியால் பூமியில் வீழ்ந்து மாய்ந்தது . 2 . கோதாவிரி நதிக்கு ஒரு பெயர் . இதனைக்கண்ட வேதியர் கௌதமர் கோ 3 . இது கௌதமர் வேண்டுகோளால் அத்தி செய்தனர் ; இனி அவர் அன்னத் வந்த கங்கை . இது பிரமகிரியிலிருக்கும் தை உண்ணலாகாதென அவதூறு கூறு அத்திமரத்தின் வேரிலிருந்துண்டானது . தலை ஞானநோக்கத்தால் வேதியர் தீச் இது தோன்றிய இடம் கங்காதவாரம் செய லென்றறிந்து இனி நீங்கள் சிவப் எனப்படும் . ( சிவமகாபுராணம் . ) பிரியர் அல்லாதவர்களாய் மண்பூசுவோர் 4 . ஒரு பிராம்மண கிழவி தன் மகன் ஆக எனச் சபித்தனர் . ( சிவாகஸ்யம் . ) பாம்பு கடித்திறக்க அருச்சுநன் எனும் B . சாக்யனுக்கு ஒரு பெயர் . வேடன் அப் பாம்பைப் பிடித்துவந்து 0 . கணாதனுக்கு ஒரு பெயர் . அதனைக் கொல்லக்கூற அவனுக்குப் D . இவர் தாசியினிடம் வத்சப்ரியர் பாம்பினிடம் குற்றமிலாமை தெரிவிக்க ஸ்தூலாச்மி அகூணியெனும் புத்திரர்க வும் அவன் பிடித்த பிடியாகக் கொல்லக் ளைப் பெற்றனர் . ( பார - அது . ) கூறப் பாம்பு மனிதவார்த்தையால் தன் கௌதமன் - 1 . இவரது ஆச்சிரமத்திற்கு மீது குற்றமிலாமை தெரிவிக்கக் கேளாத விநாயகர் ஜயன் என்பவனைப் பசுவுருவாக தால் யமனும் காலக்கடவுளும் கர்மம் ஏவி உயிர்விடச் செய்தனர் . இதனை அறி காரணமென்று கூறக்கேட்டுப் பாம்பை ந்த கௌதமர் கோக்கொலை நீங்க விநாயக விட்ட னன் . ( பார - அது . ) ராஞ்ஞையால் கங்காயாத்திரை சென்ற 5 . கௌசல்யையிடம் சூர்யவிரத மாகா னர் . இவர் நீராடின காரணத்தால் கங்கை த்மியங் கேட்டு நோற்று நன்மையடைந்த கௌதமியெனப் பட்டனள . ( பிரமபுரா . ) வள் . ( பவிஷ் - புரா . ) 2 . ஒரு வேதியன் ஒழுக்கம் கெட்டு கௌத்துவம் - திருப்பாற்கடலில் தோன் வேடச் சேரியிற் சென்று புலால் புசித்து றிய மணி . இதனை விஷ்ணுமூர்த்தி மார் அவ்விடம் நீங்கிச்சென்று பொருள் பெற பணியாகக் கொண்டனர் .