அபிதான சிந்தாமணி

கேௗசிகி 533 - கௌணியர் தால் வேதியர்களாயினர். அந்தப் பிரம கௌசிகிதேவி- கௌரியின் உடலித் பிற தத்தன், வய தடைந்து அரசேற்றுத் தான் உந்து சம்பநிசும்பரையும், சண்டமுண்டரை கள் முன் கொன்ற யாகப்பசு தேவலன் யும் கொன்றவள். குமரி சந்நிதியாகப் பிறந்திருந்ததை மணந் கௌசிகிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று, தனன், ஒருநாள் உத்தியானவாஞ்சென்று கௌசிகை - காதி குமரி, விச்வாமித்ரருக் ஆண் பெண்ணாகிய இரண்டு எறும்புகள் குத் தமக்கை, கௌமதி நதியானவள். தங்களில் வாதாடியதை நோக்கப் பெண் இருசிகரைக் காண்க. ணெறும்பு ஆணிடத்தில் கோபிக்க ஆண் கௌச்சிகர்- குச்சகமுனிவர் புத்திரர், விஷ் என்ன கோபம் என்று வேண்ட நேற்றுப் ணுவையெண்ணித் தவம் புரிந்தவர். இவர் பக்ஷணம் வேறொருத்திக்குக் கொடுத்தனை 'விருத்தை யென்பவளை மணந்து மிரு யென் றது, ஆண், காலில் விழுந்து என்னை கண்டு என்பவனைப் பெற்றார். மன்னிக்கவேண்டுமெனப் பெண் ஆகா! கௌடம்-(ரு) சுத்தகௌடம், காளகுப்சம், புருஷரை நம்பலாகாது சமயத்திற்குத் சராசுவதம், உற்கலம், மைதுலை, தக்கபடி நடப்பர் எனக் கூறக்கேட்டு அர கௌடநெறி - வை தருப்பநெறிக்கு மாறாக சன் நகைத்தனன். அரசனைநோக்கி அவன் வருவதாகிய செய்யுணெறி. தேவி, நகைத்ததற்குக் காரணம் வினவ கௌடபாதாசார்யன் சுகருஷிக்குச்சீடன். ஒன்றுங் கூறாது விரதமிருந் தனன். இப் கௌடபாதர் - வேதாந்தியாகிய ஒரு ஆசி படி இருக்க மற்ற சகோதார் பிரமதத்தன் ரியர். சுகருக்கு மாணாக்கர் என்பர். இவர் பட்டணத்தில் ஒரு ஏழை வேதியனுக்குக் - மாணாக்கர் கோவிந்தபகவத் பாதாசிரியர். குமரராய்ப் பிறந்து கிழவனாகிய தந்தை இவர் உத்தாகீதைக்குப் பாஷ்யம் எழுதி யைத் தனித்துவிட்டுத் தவத்திற்குச் செல் னவர். லுகையில் தந்தை கிழத்தன்மையில் என் கௌடபுரி - வங்கதேசத்திலுள்ள ஒரு பட் னைவிட்டு நீங்குகிறீர்களே என்று கூறக் டணம். இதில் சந்துமகருஷி ஆச்சிரமம் கேட்டு ஒரு சீட்டில் தங்கள் பூர்வநிலை - இருந்தது. இது தற்காலம் வங்காள நாட் எழுதி இதை அரசனுக்குக் காட்டுக என்று டைச் சேர்ந்தது. 'சென் றனர். வேதியன், சீட்டினை அரச கௌடர்கோன் - வடநாட்டரசன். இவன் னுக்குக் காட்ட அரசன், அதிலுள்ள பௌத்தன், இவன் திருநெல்வேலியில் பொருளறிந்து மூர்ச்சித்துத் தெளிந்து வந்து கோயிலுக்குட்சென்று மண்டபத் வேதியனது மற்றொரு குமரனாகிய விஷ் திருந்த கற்சிலையாகிய நந்தியுருவத்தைக் வக்சேநனுக்குப் பட்டமளித்துத் தவத்திற் கண்டு இது புல் தின்னுமோ என்று குத் தனது மந்திரியருடன் சென்று தனது கேட்டு அங்கிருந்தவரைப் புல்லும் நீரும் பழைய சகோதரருடன்கூடி ஐந்தாவது வைக்கக் கூறினன். அங்கிருந்தோர் அவ் சன்மத்தில் சகோதரருடன் முத்திபெற்ற வகை செய்ய அரசன் இப்புல்லைத் தின்று னன். (மச்சபுராணம்.) நீரை யுண்ணின் உங்கள் தெய்வம் மெய்த் ' 15. ஒரு வேதியன், இவன் கங்காயாத் தெய்வம் என்றனன். அந்தப்படி நந்தி திரை செல்லுகையில் பேய்கள் சந்தித்து புல் தின்று நீர் அருந்தியது. பின்னும் எமது பிறப்பொழிக்க என வேண்ட அவ அங்கிருந்த மூங்கிலைக் கண்டு இது வேறு ற்றின் பொருட்டுக் கங்கையிலும் மணிகன் புஷ்பம் புஷ்பிக்குமோ என்ன அது தாம னிகையிலும் தீர்த்தமாடிப் பிறப்பொழித் ரை முதலிய பல புஷ்பங்களைத் தந்தது. தவன். (வேதாரண்யபுராணம்.) பின் கொன்றை விருக்ஷத்தை நோக்கி கௌசிகி - ஓர் நதி, சத்தியவதியைக் கா இது வில்வமாமோ என அது அவ்வகை ண்க. இதில் பாண்டுபுத்திரர், தீர்த்தயாத் யாகக் கண்டு சைவன் ஆனவன். திரை செய்கையில் உரோமசமுனிவர் ஏவு கேௗணம் - எப்பதம் எப்பொருளை லண தலால் ஸ்நானஞ்செய்து பவித்ரமடைந் விருத்தியினா லுணர்த்துகின்றதோ அது. தனர். இராமமூர்த்தி மிதிலைக்குச் செல் கேௗணியர் -1. கடைச்சங்கப் புலவருள் லுகையில் தாண்டப் பெற்றது. மகா பரி ஒருவர். சுத்தமுள்ளது, 2. ஒரு கோத்திர வேதியர். இக்கோத் The river Kisi is a large tributary திரத்தில் திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகள் அவ of the ganges from the north. தாரம். எமது பொரு நீர்க்கப்பாரா பவதி
கேௗசிகி 533 - கௌணியர் தால் வேதியர்களாயினர் . அந்தப் பிரம கௌசிகிதேவி - கௌரியின் உடலித் பிற தத்தன் வய தடைந்து அரசேற்றுத் தான் உந்து சம்பநிசும்பரையும் சண்டமுண்டரை கள் முன் கொன்ற யாகப்பசு தேவலன் யும் கொன்றவள் . குமரி சந்நிதியாகப் பிறந்திருந்ததை மணந் கௌசிகிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று தனன் ஒருநாள் உத்தியானவாஞ்சென்று கௌசிகை - காதி குமரி விச்வாமித்ரருக் ஆண் பெண்ணாகிய இரண்டு எறும்புகள் குத் தமக்கை கௌமதி நதியானவள் . தங்களில் வாதாடியதை நோக்கப் பெண் இருசிகரைக் காண்க . ணெறும்பு ஆணிடத்தில் கோபிக்க ஆண் கௌச்சிகர் - குச்சகமுனிவர் புத்திரர் விஷ் என்ன கோபம் என்று வேண்ட நேற்றுப் ணுவையெண்ணித் தவம் புரிந்தவர் . இவர் பக்ஷணம் வேறொருத்திக்குக் கொடுத்தனை ' விருத்தை யென்பவளை மணந்து மிரு யென் றது ஆண் காலில் விழுந்து என்னை கண்டு என்பவனைப் பெற்றார் . மன்னிக்கவேண்டுமெனப் பெண் ஆகா ! கௌடம் - ( ரு ) சுத்தகௌடம் காளகுப்சம் புருஷரை நம்பலாகாது சமயத்திற்குத் சராசுவதம் உற்கலம் மைதுலை தக்கபடி நடப்பர் எனக் கூறக்கேட்டு அர கௌடநெறி - வை தருப்பநெறிக்கு மாறாக சன் நகைத்தனன் . அரசனைநோக்கி அவன் வருவதாகிய செய்யுணெறி . தேவி நகைத்ததற்குக் காரணம் வினவ கௌடபாதாசார்யன் சுகருஷிக்குச்சீடன் . ஒன்றுங் கூறாது விரதமிருந் தனன் . இப் கௌடபாதர் - வேதாந்தியாகிய ஒரு ஆசி படி இருக்க மற்ற சகோதார் பிரமதத்தன் ரியர் . சுகருக்கு மாணாக்கர் என்பர் . இவர் பட்டணத்தில் ஒரு ஏழை வேதியனுக்குக் - மாணாக்கர் கோவிந்தபகவத் பாதாசிரியர் . குமரராய்ப் பிறந்து கிழவனாகிய தந்தை இவர் உத்தாகீதைக்குப் பாஷ்யம் எழுதி யைத் தனித்துவிட்டுத் தவத்திற்குச் செல் னவர் . லுகையில் தந்தை கிழத்தன்மையில் என் கௌடபுரி - வங்கதேசத்திலுள்ள ஒரு பட் னைவிட்டு நீங்குகிறீர்களே என்று கூறக் டணம் . இதில் சந்துமகருஷி ஆச்சிரமம் கேட்டு ஒரு சீட்டில் தங்கள் பூர்வநிலை - இருந்தது . இது தற்காலம் வங்காள நாட் எழுதி இதை அரசனுக்குக் காட்டுக என்று டைச் சேர்ந்தது . ' சென் றனர் . வேதியன் சீட்டினை அரச கௌடர்கோன் - வடநாட்டரசன் . இவன் னுக்குக் காட்ட அரசன் அதிலுள்ள பௌத்தன் இவன் திருநெல்வேலியில் பொருளறிந்து மூர்ச்சித்துத் தெளிந்து வந்து கோயிலுக்குட்சென்று மண்டபத் வேதியனது மற்றொரு குமரனாகிய விஷ் திருந்த கற்சிலையாகிய நந்தியுருவத்தைக் வக்சேநனுக்குப் பட்டமளித்துத் தவத்திற் கண்டு இது புல் தின்னுமோ என்று குத் தனது மந்திரியருடன் சென்று தனது கேட்டு அங்கிருந்தவரைப் புல்லும் நீரும் பழைய சகோதரருடன்கூடி ஐந்தாவது வைக்கக் கூறினன் . அங்கிருந்தோர் அவ் சன்மத்தில் சகோதரருடன் முத்திபெற்ற வகை செய்ய அரசன் இப்புல்லைத் தின்று னன் . ( மச்சபுராணம் . ) நீரை யுண்ணின் உங்கள் தெய்வம் மெய்த் ' 15 . ஒரு வேதியன் இவன் கங்காயாத் தெய்வம் என்றனன் . அந்தப்படி நந்தி திரை செல்லுகையில் பேய்கள் சந்தித்து புல் தின்று நீர் அருந்தியது . பின்னும் எமது பிறப்பொழிக்க என வேண்ட அவ அங்கிருந்த மூங்கிலைக் கண்டு இது வேறு ற்றின் பொருட்டுக் கங்கையிலும் மணிகன் புஷ்பம் புஷ்பிக்குமோ என்ன அது தாம னிகையிலும் தீர்த்தமாடிப் பிறப்பொழித் ரை முதலிய பல புஷ்பங்களைத் தந்தது . தவன் . ( வேதாரண்யபுராணம் . ) பின் கொன்றை விருக்ஷத்தை நோக்கி கௌசிகி - ஓர் நதி சத்தியவதியைக் கா இது வில்வமாமோ என அது அவ்வகை ண்க . இதில் பாண்டுபுத்திரர் தீர்த்தயாத் யாகக் கண்டு சைவன் ஆனவன் . திரை செய்கையில் உரோமசமுனிவர் ஏவு கேௗணம் - எப்பதம் எப்பொருளை லண தலால் ஸ்நானஞ்செய்து பவித்ரமடைந் விருத்தியினா லுணர்த்துகின்றதோ அது . தனர் . இராமமூர்த்தி மிதிலைக்குச் செல் கேௗணியர் - 1 . கடைச்சங்கப் புலவருள் லுகையில் தாண்டப் பெற்றது . மகா பரி ஒருவர் . சுத்தமுள்ளது 2 . ஒரு கோத்திர வேதியர் . இக்கோத் The river Kisi is a large tributary திரத்தில் திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகள் அவ of the ganges from the north . தாரம் . எமது பொரு நீர்க்கப்பாரா பவதி